intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Bài 1 - Thạc Bình Cường

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

0
63
lượt xem
14
download

Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Bài 1 - Thạc Bình Cường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản lý dự án phần mềm - Bài 1: Giới thiệu chung" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể hiểu về khái niệm về dự án và quản lý dự án, tại sao các dự án lại thất bại, các dự án it có gì đặc biệt. mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Bài 1 - Thạc Bình Cường

 1. Quản lý Dự án CNTT Thạc Bình Cường 0913226660  cuongtb@soict.hut.edu.vn.  cuongtb­fit@mail.hut.edu.vn
 2. Nội dung Khoá học  Bài 1. Giới thiệu chung  Bài 2. Xác định dự án   Bài 3. Lập kế hoạch thực hiện dự án   Bài 4. Các công cụ phục vụ quản lý dự  án   Bài 5. Quản lý, kiểm soát việc thực hiện  dự án   Bài 6. Kết thúc dự án  2 Giới thiệu chung Giới thiệu
 3. Bài 1. Giới thiệu chung  1. Dự án là gì?   2.  Quản lý dự án là gì?  3.  Nói về người quản lý dự án 3 Giới thiệu chung Giới thiệu
 4. Mục tiêu  Để hiểu về – Khái niệm về dự án và quản lý dự án – Tại sao các dự án lại thất bại – Các dự án IT có gì đặc biệt 4 Giới thiệu chung
 5. 1. Dự án là gì?  Dự án là một tập hợp các công việc,  được thực hiện bởi một tập thể, nhằm  đạt được một kết quả dự kiến, trong một  thời gian dự kiến, với một kinh phí dự  kiến.  Phải dự kiến nguồn nhân lực  Phải có ngày bắt đầu, ngày kết thúc  Phải có kinh phí thực hiện công việc  Phải mô tả được rõ ràng kết quả (output)  5 cệủu chung Giới thi a công việc Dự án là gì
 6. Dự án và Dây chuyền SX Hoạt động dự án Hoạt động nghiệp vụ Tạo ra một sản phẩm xác định Cho ra cùng một sản phẩm Có ngày khởi đầu và ngày kết thúc Liên tục Đội ngũ nhiều chuyên môn khác nhau Các kỹ năng chuyên môn hóa    ­  Khó trao đổi    ­  Ngại chia xẻ thông tin Đội hình tạm thời Tổ chức ổn định     ­ Khó xây dựng ngay 1 lúc tinh thần đồng đội    ­ Có điều kiện đào tạo, nâng cấp các thành viên     ­ Khó có điều kiện đào tạo thành viên trong nhóm,  trong nhóm trong khi cần phải sẵn sàng ngay Dự án chỉ làm 1 lần Công việc lặp lại và dễ hiểu  Làm việc theo kế hoạch trong một chi phí được phê  Làm việc trong một kinh phí thường xuyên hàng  duyệt năm Bị huỷ nếu không đáp ứng mục tiêu, yêu cầu Phải đảm bảo làm lâu dài Ngày kết thúc và chi phí được tính theo dự kiến và phụ  Chi phí hàng năm được tính dựa trên kinh nghiệm  thuộc vào sự quản lý  trong quá khứ 6 Giới thiệu chung Dự án là gì
 7. Tính duy nhất kết quả dự án Hoạt động Dự án Hoạt động sản xuất Xây nhà mới (cá nhân, cơ quan) Xây các căn hộ chung cư theo kế hoạch hàng năm  của thành phố Nghiên cứu một đề tài khoa học mới Dậy học theo kế hoạch hàng năm của nhà trường  Hướng dẫn luận án sinh viên Chế tạo bom nguyên tử, tàu vũ trụ Sản xuất vũ khí hàng loạt Xây dựng một phần mềm mới, do cơ quan đặt hàng áp dụng một phần mềm trong hoạt động thường  ngày (quản lý kế toán, nhân sự, vật tư, sản xuất...) Chế tạo một loại xe máy mới Sản xuất hàng loạt xe máy theo thiết kế đã có sẵn,  theo kế hoạch được giao Thử nghiệm một dây chuyền sản xuất theo công nghệ  mới 7 Giới thiệu chung Dự án là gì
 8. Dự án kết thúc khi  Hoàn thành mục tiêu đề ra và nghiệm thu  kết quả (kết thúc tốt đẹp) trước thời hạn  Hết kinh phí trước thời hạn (Kết thúc  thất bại)  Đến ngày cuối cùng (nếu tiếp tục nữa  cũng không còn ý nghĩa) 8 Giới thiệu chung Dự án là gì
 9. Dự án là thất bại khi:  Không đáp ứng các mục tiêu ban đầu  Không đáp ứng được thời hạn  Vượt quá ngân sách cho phép (20­30%) T¹i s ao  dù ¸n thÊt b¹i ? Kh«ng quen thuéc víi ph¹m vi vµ sù phøc t¹p lý do kh¸c: 12% cña dù ¸n: 17% thiÕu th«ng tin: 21% qu¶n lý dù ¸n Kh«ng râ kh«ng tèt: 32% c¸c môc tiªu: 18% 9 Giới thiệu chung Dự án là gì
 10. Các lý do khiến dự án thất bại  (17%) Không lường được phạm vi rộng  lớn và tính phức tạp của công việc  (21%) Thiếu thông tin  (18%) Không rõ mục tiêu  (32%) Quản lý dự án kém   (12%) Các lý do khác (mua phải thiết bị  rởm, công nghệ quá mới đối với tổ chức  khiến cho không áp dụng được kết quả  dự án, người bỏ ra đi, ....) 10 Giới thiệu chung Dự án là gì
 11. Để tránh việc Thất bại dự án C¶i tæ viÖc qu¶n lý dù ¸n Nghiªn cøu kh¶ thi t¨ng sè thµnh viªn tham gia t¨ng c¸c ph­¬ng s¸ch tõ bªn ngoµi h«ng ph¶i nh÷ng lý do trªn 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 % Respondents 11 Giới thiệu chung
 12. 2. Quản lý dự án là gì?  Quản lý dự án (QLDA) là việc áp dụng  các công cụ, kiến thức và kỹ thuật nhằm  định nghĩa, lập kế hoạch, tiến hành triển  khai, tổ chức, kiểm soát và kết thúc dự  án.   Môt dự án được quản lý tốt, tức là khi  kết thúc phải thoả mãn được chủ đầu tư  về các mặt: thời hạn, chi phí và chất  lượng kết quả. 12 Giới thiệu chung Quản lý dự án là gì
 13. Lịch sử sơ lược  Việc quản lí dự án đã có từ thời xưa:  trong chiến tranh, xây dựng Kim tự tháp  và các kỳ quan thế giới....  Henry Gantt (đầu thế kỷ 20), đưa ra khái  niệm sơ đồ Gantt  Cuối những năm 50': PERT  Sau này, bổ sung thêm những ý tưởng về  tổ chức, kiểm soát, sử dụng tài nguyên  trong QLDA 13 Giới thiệu chung Quản lý dự án là gì
 14. Các nguyên lý chung của phương pháp luận QLDA  Linh hoạt  Tài liệu cô đọng và có   Hướng kết quả, không  chất lượng (quá nhiều  hướng nhiệm vụ (nhằm  tài liệu tức là có quá ít  thoả mãn các thượng đế  thông  tin!!!) ­ khách hàng)  Kết quả quan trọng hơn   Huy động sự tham gia  công cụ hay kĩ thuật  của mọi người (tính  (thực dụng) chất dân chủ)  Tạo ra các độ đo tốt (để   Làm rõ trách nhiệm  có đánh giá đúng) (chữ ký)  Suy nghĩ một cách nhìn   Phân cấp có mức độ  xa trông rộng (không nên chia thành   Cải tiến liên tục (kế  quá nhiều mức  hoạch không xơ cứng) 14 Giới thiệu chung Quản lý dự án là gì
 15. Quản lý và thực hiện dự án Những yêu cầu của người quản  lý Quản lý Dự án các yêu cầu Các kết quả bàn  Nguồn giao của dự án Thực hiện Các đầu vào  dự án Các đầu ra khác khác 15 Giới thiệu chung Quản lý dự án là gì
 16. Lợi ích của Kế hoạch quản lý Rñi ro  khi kh«ng  lËp kÕ  Lîi Ýc h khi lËp kÕ ho ¹c h qu¶n lý ho ¹c h Khëi ®Çu sai lÖch §¸p øng c¸c môc tiªu BÞ nhÇm lÉn Kh«ng ®¸p øng ®­îc sù mong G©y dùng lßng tin cña ng­êi gãp vè ®îi cña nhµ tµi trî vµ/hoÆc ThiÕt lËp h­íng lµm viÖc chung c¸c môc tiªu Më ra c¸c kªnh th«ng tin liªn l¹c Th«ng tin nghÌo nµn B¾t ®Çu dù ¸n víi mét ph­¬ng thøc cã hÖ thèng 16 Giới thiệu chung
 17. Lập kế hoạch quản lý bao gồm:  Xác định ranh giới của dự án – đội lập kế hoạch, văn bản/thông tin hiện có  Xây dựng các lựa chọn tiếp cận dự án – chiến lược thực hiện và các phương pháp luận tổ chức dự án   Xây dựng các ước tính ban đầu  Xây dựng cơ sở hạ tầng nguồn – môi trường làm việc, MOC  Xây dựng cơ sở hạ tầng của dự án – quản lý cấu hình, chất lượng, rủi ro, sự kiện, sự thay đổi,  kiểm soát dự án, lập báo cáo, và lập kế hoạch  lập thành văn bản về kế hoạch quản lý 17 Giới thiệu chung
 18. Các phong cách quản lý dự án  (1) Sau khi vạch kế   (3)  Không lo lắng đến  hoạch rồi, phó mặc cho  thời hạn giao nộp sản  anh em thực hiện, không  phẩm, đến khi dự án  quan tâm theo dõi. Khi  sắp hết hạn thì mới lo  có chuyện gì xảy ra mới  huy động thật đông  nghĩ cách đối phó.  người làm cho xong  (2) Một đề tài nghiên   (4): Quản lý chủ động,  cứu khoa học: Không có  tích cực.  Suốt quá trình  sáng kiến mới, cứ  thực hiện dự án không  quanh quẩn với các  bị động về kinh phí,  phương pháp cũ, công  nhân lực và tiến độ đảm  nghệ cũ bảo (lý tưởng). 18 Giới thiệu chung Quản lý dự án là gì
 19. Các phong cách quản lý dự án (1) Quản lí theo kiểu đối phó (2) Quản lí theo kiểu mất phương hướng (3) Quản lí nước đến chân (4) Quản lí chủ động mới nhảy 19 Giới thiệu chung Quản lý dự án là gì
 20. Quản lý dự án thụ động có những đặc tính  QLDA luôn đứng sau các mục tiêu của  dự án   Hấp tấp, bị kích động, tương lai ngắn  hạn   Khi làm quyết định, chỉ nghĩ đến các khó  khăn trở ngại tạm thời, trước mắt, không  nghĩ đến liệu rằng đó có phải là 1 bước  đi đúng hay không.  Không kiểm soát được tình thế. Nhiều  khi ph Giới thiệu chung ải thay đ ổi k ế  ho ạ ch và tổ ch ứ c 20 Quản lý dự án là gì
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2