intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Đơn vị công và các hoạt động hành chính – Dịch vụ công - ThS. Trần Hải Hiệp

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

86
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Đơn vị công và các hoạt động hành chính – Dịch vụ công" trình bày vài nét về đơn vị công , vai trò của đơn vị công trong nền kinh tế xã hội, chính sách cung cấp dịch vụ công cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Đơn vị công và các hoạt động hành chính – Dịch vụ công - ThS. Trần Hải Hiệp

 1. LOGO ĐƠN VỊ CÔNG VÀ  CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNH  CHÍNH – DỊCH VỤ CÔNG Th.S TRẦN HẢI HIỆP
 2. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG 1 VÀI NÉT VỀ ĐƠN VỊ CÔNG 2 VAI TRÒ CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TRONG NỀN KINH TẾ XÃ HỘI 3 Chính sách cung cấp dịch vụ công cơ bản
 3. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG  I. VÀI NÉT VỀ ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC  HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH – DỊCH VỤ  CÔNG.  1. Khái niệm và phân loại đơn vị công.  1.1. Khái niệm đơn vị công:  Đơn vị công là những đơn vị hoạt động ở các  lĩnh vực quản lý nhà nước trong các lĩnh vực  kinh tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc  phòng,… và các đơn vị sự nghiệp nhà nước có  hoạt động cung ứng các dịch vụ công cho xã hội.
 4. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG  1.2. Đặc điểm đơn vị công:  ­ Là những đơn vị không trực tiếp sản xuất vật  chất.  ­ Hoạt động mang tính chất phục vụ, không vì  mục đích lợi nhuận, vì mục tiêu hoạt động của  đơn vị công là nhằm phục vụ cộng đồng.  ­ Phạm vi hoạt động rộng, đa dạng và phong  phú.  ­ Hoạt động của các đơn vị công chứa đựng  nhiều yếu tố xã hội, liên quan đến nhiều chính  sách, chế độ.  ­ Nguồn tài chính bảo đảm hoạt động các đơn vị 
 5. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG  1.3. Phân loại đơn vị công:  1.3.1. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt động:  a/. Các cơ quan hành chính nhà nước: là các cơ  quan quản lý nhà nước trong các lĩnh vực kinh  tế, chính trị, văn hóa – xã hội, an ninh quốc  phòng,…từ trung ương đến địa phương, gồm:  ­ Các cơ quan lập pháp: QH, HĐND các cấp  ­ Các cơ quan hành pháp: VP Chính phủ, UBND  các cấp, các Bộ và CQ ngang Bộ, các Sở, ban,  ngành.  ­ Các cơ quan tư pháp: Viện kiểm sát, tòa án  nhân nhân các cấp.
 6. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG  b/. Các đơn vị sự nghiệp nhà nước trong các lĩnh vực  giáo dục đào tạo, y tế , văn hóa thông tin, thể dục thể  thao,…  c/. Các cơ quan Đảng, đoàn thể.  d/. Lực lượng vủ trang.  1.3.2. Căn cứ vào phân cấp quản lý:  ­ Các đơn vị công ở trung ương.  ­ Các đơn vị công ở địa phương.  1.3.3. Căn cứ vào nguồn tài chính hoạt động:  ­ Các đơn vị công đảm bảo toàn bộ chi hoạt động.  ­ Các đơn vị công đảm bảo một phần chi hoạt động.  ­ Các đơn vị công do ngân sách đảm bảo toàn bộ chi hoạt  động.
 7. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG 1.3.4. Căn cứ vào tính chất của việc phục  vụ: ­ Các đơn vị dịch vụ hành chính công: do  các cơ quan hành chính cung cấp. ­ Các đơn vị dịch vụ công cộng: do các  đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp công  ích, các đơn vị dịch vụ công phục vụ sản  xuất
 8. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG  II. VAI TRÒ CỦA ĐƠN VỊ CÔNG TRONG  NỀN KINH TẾ XàHỘI.  1. Vai trò của các cơ quan hành chính nhà nước.  Cơ quan hành chính là cơ quan công quyền thực  hiện chức năng quản lý nhà nước, nhằm đảm  bảo ổn định chính trị, quản lý kinh tế, bảo đảm  trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng,  gồm:  ­ Chính phủ   ­ Các Bộ và cơ quan ngang Bộ   ­ UBND các cấp.  ­ Tòa án, viện kiểm sát, CA, QĐ,…
 9. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG Vai trò của các đơn vị sự nghiệp công lập. ­ Cung cấp các dịch vụ công cho xã hội. ­ Nhằm nâng cao đời sống vật chất, văn  hóa, tinh thần, sức khỏe cho nhân dân. ­ Là nhân tố thúc đẩy tăng trưởng nền  kinh tế. ­ Tạo nguồn nhân lực có sức khỏe, có  trình độ cho nền kinh tế.
 10. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG  III. Chính sách cung cấp dịch vụ công cơ bản:  1. Dịch vụ y tế:  Phát triển sự nghiệp y tế ở nước ta được Đảng và Nhà  nước rất quan tâm. Việc chăm lo sức khoẻ cho nhân dân  được thể hiện qua tỉ lệ đầu tư của ngân sách và các  chính sách, chế độ tập trung cho ngành y tế hàng năm.  Mặt khác, trong quá trình phát triển sự nghiệp y tế phải  thực hiện xã hội hoá với phương châm “ Nhà nước và  nhân dân cùng làm ”, lấy công tác vệ sinh phòng bệnh  làm chính, tuyên truyền, giáo dục cho mọi người có ý  thức chăm lo sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.
 11. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG Nhiệm vụ của sự nghiệp y tế. Hoạt động của sự nghiệp y tế là bảo vệ  và chăm sóc sức khoẻ cho cộng đồng,  phải chú trọng công tác khám bệnh , chữa  bệnh, phòng bệnh cho nhân dân. Nghiên cứu đông y, kết hợp đông y với tây  y, nâng cao chất lượng chuyên môn trong  các lĩnh vực y tế ngày càng phục vụ tốt  hơn cho cộng đồng. 
 12. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG  Hoạt động sự nghiệp y tế bao gồm những nội  dung sau :   ­ Hoạt động của hệ thống vệ sinh phòng bệnh,  dịch.  ­ Hoạt động của hệ thống khám, chữa bệnh.  ­ Sự nghiệp nghiên cứu khoa học y tế.  ­ Hoạt động của sự nghiệp kế hoạch hoá gia  đình.  ­ Các hoạt động y tế khác.  ­ Các chương trình mục tiêu quốc gia của ngành  y tế.
 13. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG  2. Dịch vụ giaùo duïc:  - Quan ñieåm cuûa Ñaûng, Nhaø nöôùc coi phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc- ñaøo taïo laø quoác saùch haøng ñaàu, laø nhaân toá quyeát ñònh söï nghieäp phaùt trieån cuûa ñaát nöôùc trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa, hieän ñaïi hoùa. Hieän nay chi NSNN cho söï nghieäp giaùo duïc chieám moät tyû troïng quan troïng trong toång chi NSNN.  - Chi cho söï nghieäp giaùo duïc – ñaøo taïo coù vò trí heát söùc quan troïng nhaèm naâng cao daân trí, ñaøo taïo nhaân löïc, boài döôõng nhaân taøi cho ñaát nöôùc, taïo chuyeån bieán cô baûn, toaøn dieän veà giaùo duïc ñaùp
 14. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG  - Chi cho söï nghieäp giaùo duïc-ñaøo taïo nhaèm taïo ra söùc lao ñoäng, tröôùc heát laø con ngöôøi. Ñoù laø nhöõng con ngöôøi coù tri thöùc, coù ñaïo ñöùc, coù söùc khoûe toát ñeå lao ñoäng coù naêng suaát cao, quaûn lyù coù hieäu quaû.  - Beân caïnh vieäc chi tieâu NSNN cho giaùo duïc, Nhaø nöôùc caàn phaùt huy söùc maïnh toaøn daân, cuûa moïi löïc löôïng xaõ hoäi tham gia vaøo vieäc phaùt trieån söï nghieäp giaùo duïc
 15. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG Chi cho söï nghieäp giaùo duïc – ñaøo taïo goàm caùc noäi dung sau: - Chi söï nghieäp giaùo duïc maàn non. - Chi söï nghieäp giaùo duïc phoå thoâng goàm: + Giaùo duïc tieåu hoïc (caáp I) keå caû caùc tröôøng daïy treû khuyeát taät; + Giaùo duïc trung hoïc cô sôõ (caáp II) + Giaùo duïc trung hoïc phoå thoâng (caáp III) keå caû trung hoïc chuyeân ban; + Giaùo duïc thöôøng xuyeân vaø giaùo duïc khaùc + Giaùo duïc kyõ thuaät toång hôïp- höôùng nghieäp – daïy ngheà trong caùc tröôøng phoå
 16. ĐƠN VỊ CÔNG VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HC­DV CÔNG - Chi cho söï nghieäp ñaøo taïo bao goàm; + Daïy ngheà; + Ñaøo taïo trung hoïc chuyeân nghieäp; + Ñaøo taïo ñaïi hoïc cao ñaúng; + Ñaøo taïo sau ñaïi hoïc; + Ñaøo taïo laïi vaø boài döôõng nghieäp vuï cho CBCCVC; + Ñaøo taïo khaùc trong nöôùc; + Ñaøo taïo ngoaøi nöôùc; + Caùc chöông trình muïc tieâu cuûa söï nghieäp giaùo duïc – ñaøo taïo.
 17. LOGO Th.S TRẦN HẢI HIỆP
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2