intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Quản lý tài chính đơn vị công ở Việt Nam - ThS. Trần Hải Hiệp

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:19

86
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Quản lý tài chính đơn vị công ở Việt Nam" trình bày nguyên tắc và phương pháp QLTC; các điều kiện chi trả, thanh toán; phương pháp cấp phát NS, phương thức chi trả, thanh toán;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý tài chính đơn vị dịch vụ công: Quản lý tài chính đơn vị công ở Việt Nam - ThS. Trần Hải Hiệp

 1. QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐƠN VỊ CÔNG Ở VIỆT NAM Th.S TRẦN HẢI HIỆP LOGO
 2. www.themegallery. com Contents 1 NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP QLTC 2 CÁC ĐIỀU KIỆN CHI TRẢ, THANH TOÁN 3 PHƯƠNG PHÁP CẤP PHÁT NS 4 PHƯƠNG THỨC CHI TRẢ, THANH TOÁN 5 CHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TK Ở KBNN Company Logo
 3. www.themegallery. com NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TC v I. Nguyeân taéc vaø phöông phaùp quaûn lyù taøi chính: v 1. Nguyeân taéc quaûn lyù taøi chính: ­ Quaûn lyù vaø caáp phaùt nguoàn kinh phí hoaït ñoäng cho caùc  ñôn vò coâng phaûi theo döï toaùn naêm ñaõ ñöôïc duyeät.  ­  Quaûn lyù vaø caáp phaùt nguoàn kinh phí hoaït ñoäng cho caùc  ñôm vò coâng ñöôïc thöïc hieän theo heä thoáng ñònh möùc chi tieâu.  ­ Vieäc caáp phaùt, thanh toaùn kinh phí cho caùc ñôn vò coâng phaûi  ñöôïc kieåm tra, kieåm soaùt tröôùc, trong vaø sau quaù trình caáp  phaùt, thanh toaùn. ­  Phaûi thöïc hieän ñuùng cheá ñoä quaûn lyù taøi chính ñoái vôùi  caùc khoaûn thu söï nghieäp. ­ Thöïc hieän haïch toaùn keá toaùn, baùo caùo quyeát toaùn theo  ñuùng cheá ñoä quy ñònh. ­ Vieäc quaûn lyù chi tieâu phaûi gaén vôùi vieäc thöïc hieän chöùc  naêng, nhieäm vuï chính trò ñöôïc giao.  Company Logo
 4. www.themegallery. com NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ TC v 2. Phöông phaùp quaûn lyù taøi chính. v 2.1. Phöông phaùp thu ñuû, chi ñuû: Phöông phaùp naøy ñöôïc aùp duïng ôû caùc cô quan, ñôn vò khoâng coù nguoàn thu hoaëc coù raát ít khoâng ñaùng keå. v 2.2. Phöông phaùp gaùn thu buø chi. Phöông phaùp naøy aùp duïng ôû nhöõng ñôn vò coù nguoàn thu lôùn, phaùt sinh thöôøng xuyeân, oån ñònh v 2.3. Phöông phaùp quaûn lyù theo tieâu chuaån, ñònh  möùc. v 2.4. Phöông phaùp quaûn lyù theo cô cheá töï chuû taøi  chính ( 2001 đến nay ): - Cô cheá khoaùn bieân cheá vaø chi quaûn lyù haønh chính ñoái vôùi caùc cô quan haønh chính Company Logo
 5. www.themegallery. com Cô  c h e á  k h o a ù n  b ie â n  c h e á  v a ø  c h i q u a û n  ly ù   h a ø n h  c h ín h v A.  Cô  c h e á  k h o a ù n  b ie â n  c h e á  v a ø  c h i q u a û n   ly ù  h a ø n h  c h ín h .  (  N Đ  1 3 0 /2 0 0 5 /N Ñ ­CP   n g a ø y  1 7 /1 0 /2 0 0 5  v a ø  Th o â n g  t ö  0 3 /TTLT­ BTC­BN V n g a ø y  1 7 /0 1 /2 0 0 6  ) v 1 .  Mu ïc   ñ íc h : v 2 .   Ñ o á i t ö ô ïn g  a ù p  d u ïn g v 3 .  N g u y e â n  t a é c : v 4 .  Ve à  q u y e à n  c h u û   ñ o ä n g  t ro n g  s ö û  d u ïn g   b ie â n   c h e á v 5  Ca ù c  k h o a û n  c h i  ñ ö ô ïc  g ia o  t h ö ïc  h ie ä n   c h e á   ñ o ä  t ö ï c h u û v 6 .  Ca ù c  k h o a û n  c h i k h o â n g  t h ö ïc  h ie ä n  c h e á   ñ o ä   t ö ï c h u û v 7 .  Qu y e à n  t ö ï c h u û  t ro n g  s ö û  dCompany Logo u ïn g  k in h  p h í 
 6. www.themegallery. com Cô cheá töï chuû taøi chính ñoái vôùi ñôn vò SNCL v B. Cô cheá töï chuû taøi chính ñoái vôùi ñôn vò söï nghieäp  coâng laäp coù thu (Nghị định số 43/2006/NĐ­CP ngaøy  25/4/2006 vaø TT 71/2006/TT­BTC ngaøy 09/8/2006 ) v 1. Veà phaïm vi vaø ñoái töôïng aùp duïng v 3. Veà phaân loaïi ñôn vò söï nghieäp v 3. Veà huy ñoäng voán vaø vay voán tín duïng v 4. Veà quaûn lyù taøi saûn cuûa Nhaø nöôùc v 5. Veà hoaït ñoäng lieân doanh lieân keát v 6. Veà taøi khoaûn giao dòch v 7. Veà xaây döïng quy cheá chi tieâu noäi boä v 8. Về quyền tự chủ, tự chịu traùch nhiệm về taøi chính. Company Logo
 7. www.themegallery. com Caùc ñieàu kieän thöïc hieän chi traû, thanh toaùn caùc khoaûn chi NSNN qua  KBNN. v II. Caùc ñieàu kieän thöïc hieän chi traû, thanh  toaùn caùc khoaûn chi NSNN qua KBNN. v  1. Ñaõ coù trong Dt chi NSNN ñöôïc giao v 2. Ñuùng cheá ñoä, tieâu chuaån, ñònh möùc chi  NSNN v 3. Ñöôïc CQTC hoaëc thuû tröôûng ñôn vò söû  duïng NSNN hoaëc ngöôøi ñöôïc uûy quyeàn  quyeát ñònh chi v 4. Coù ñuû hoà sô chöùng töø thanh toaùn Company Logo
 8. www.themegallery. com III.Caùc phöông phaùp caáp phaùt NSNN v 1 Caáp phaùt theo döï toaùn: v ­ Khaùi nieäm v ­ Ñoái töôïng caáp phaùt theo döï toaùn  v ­ Quy trình caáp phaùt  Company Logo
 9. www.themegallery. com Trình tự cấp phát Trình tự cấp phát (1): Lập DT chi (2): TB DT chi (3): Phân bổ DT chi (4): Rút DT chi (2) CQTC KBNN (1) ĐV DT I (1) (3) ĐV DT II (4) (1) (3) ĐVDT III Company Logo
 10. www.themegallery. com III.Caùc phöông phaùp caáp phaùt NSNN v 2.  Caáp phaùt LCT: v ­ Khaùi nieäm leänh chi tieàn ( LCT ) v ­ Ñoái töôïng caáp phaùt LCT v ­ Quy trình caáp phaùt Company Logo
 11. www.themegallery. com Trình tự cấp phát ĐV thụ CQTC KBNN hưởng Company Logo
 12. www.themegallery. com IV. Phöông thöùc chi traû, thanh toaùn v 1. Caáp taïm öùng: v ­ Ñoái töôïng caáp taïm öùng v ­ Möùc caáp taïm öùng v ­ Trình töï caáp taïm öùng v ­ Thanh toaùn taïm öùng v Chuù yù:  Rieâng taïm öùng baèng tieàn maët, ñeán cuoái ngaøy 31/12 chöa chi heát phaûi noäp traû NSNN vaø haïch toaùn giaûm chi NS naêm hieän haønh, tröø caùc khoaûn phaûi chi theo cheá ñoä nhöng chöa chi nhö: TL, PC löông, hoïc boång SVHS, chi trôï caáp theo cheá ñoä. Company Logo
 13. www.themegallery. com IV. Phöông thöùc chi traû, thanh toaùn v 2. Caáp thanh toaùn. v ­ Ñoái töôïng caáp thanh toaùn v ­ Möùc caáp thanh toaùn v ­ Trình töï caáp thanh toaùn Company Logo
 14. www.themegallery. com CHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN v 1. CAÙC QUY ÑÒNH CHUNG: 1.1. Ñoái töôïng môû TK: - Taát caû caùc ñôn vò söû duïng NSNN. - Tieàn taïm thu, taïm giöõ cuûa caùc CQ phaùp luaät, CA, thueá, haûi quan chôø xöû lyù. - Tieàn kyù quyõ, kyù cöôïc hoaëc nhôø KB giöõ hoä cuûa caùc toå chöùc caù nhaân. - Caùc ñôn vò caù nhaân khaùc. Company Logo
 15. www.themegallery. com CHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN v 1.2. Hình thöùc môû TK. v 1.2.1. TK DTKP cuûa ñôn vò söû duïng  NSNN, goàm: v a.TK DT kinh phí thöôøng xuyeân v b.TK DT kinh phí uûy quyeàn v c.TK DT kinh phí ÑTXDCB v 1.2.2.TKTG cuûa ñôn vò döï toaùn v 1.2.3.TKTG cuûa ñôn vò caù nhaân  khaùc  Company Logo
 16. www.themegallery. com CHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN v 1.3. Phaïm vi môû TK v 1.4. Traùch nhieäm quyeàn haïn  cuûa chuû TK v 1.5. Traùch nhieäm quyeàn haïn  cuûa  KBNN Company Logo
 17. www.themegallery. com CHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN v 2. CAÙC QUY ÑÒNH CUÏ THEÅ: v 2.1. Thuû tuïc hoà sô môû TK v 2.2. Kieåm soaùt vaø giaûi quyeát hoà sô  môû TK v 2.3.Quy ñònh veà söû duïng TK  v - Ñoái vôùi TK DTKP  v ­ Ñoái vôùi TKTG  v 2.4. Phong toûa TK  v 2.5. Taát toaùn TK v 2.6. Laõi TG, phí thanh toaùn, phí phuïc vuï Company Logo
 18. www.themegallery. com CHẾ ĐỘ MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN TẠI KBNN v a. Laõi TG: - TKTG cuûa ñôn vò DT, chuû ñaàu tö höôûng kinh phí töø NS thì khoâng höôûng laõi. - TKTG quyõ BHXH, BHYT, quyõ hoå trôï ÑTQG, TG caùc DN, caù nhaân höôûng laõi theo laõi suaát khoâng kyø haïn cuûa NHNN traû cho KBNN. b. Phí thanh toaùn vaø phí phuïc vuï: KBNN khoâng thu phí ñoái vôùi caùc TK khoâng höôûng laõi. Caùc TK höôûng laõi thì phaûi traû phí thanh toaùn vaø phí Company Logo
 19. Thank You ! Th.S TRẦN HẢI HIỆP LOGO
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2