intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 3: Quản lý chất lượng (2017)

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
47
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 3: Quản lý chất lượng (2017)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 3: Quản lý chất lượng trình bày quá trình phát triển và những bài học kinh nghiệm của quản lý chất lượng, các phương thức quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chất lượng - Chương 3: Quản lý chất lượng (2017)

Chöông 3<br /> <br /> QUAÛN LYÙ<br /> CHAÁT LÖÔÏNG<br /> <br /> I. QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN VAØ<br /> NHÖÕNG BAØI HOÏC KINH NGHIEÄM<br /> CUÛA QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1. QUAÙ TRÌNH PHAÙT TRIEÅN CUÛA<br /> QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG<br /> <br /> 1930<br /> SQC<br /> Statistical Quality Control<br /> SPC<br /> Statistical Process Control<br /> <br /> Shewhart<br /> <br /> Trong theá chieán II: SQC aùp duïng<br /> <br /> trong thöïc teá ôû Myõ, Anh<br /> <br /> Sau theá chieán II coù hai xu höôùng:<br /> Ñ/v caùc nöôùc coù neàn kinh teá bao caáp:<br /> Ñ/v caùc nöôùc kinh teá thò tröôøng:<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nhaät Baûn<br /> 1946 ngöôøi Myõ aùp duïng SQC ôû<br /> Nhaät<br /> 1950 TS Myõ W.E.Deming sang<br /> Nhaät (1947) => aùp duïng SQC vaøo<br /> thöïc teá<br /> 1951 GIAÛI THÖÔÛNG CHAÁT LÖÔÏNG QG<br /> Nhaät: DEMING<br /> <br /> TH CHI N 2<br /> 1950<br /> 1970 - 1980<br /> LIÊN HI P QU C<br /> 1990<br /> <br /> W.E. Deming<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1954<br /> TS J.M.Juran<br /> sang Nhaät<br /> höôùng daãn<br /> caùc hoäi thaûo<br /> => Quaûn lyù<br /> Chaát löôïng<br /> Toaøn dieän<br /> (TQM)<br /> <br /> “Theá kyû 21 laø<br /> Theá kyû Chaát löôïng”<br /> <br /> 1960 phong traøo chaát löôïng ôû Nhaät<br /> - hoaït ñoäng NHOÙM CHAÁT LÖÔÏNG hình<br /> thaønh, phaùt trieån<br /> 1970 phaùt trieån sang caùc nöôùc khaùc<br /> 1980 ñeán nay, xu theá toaøn caàu hoùa<br /> CHAÁT LÖÔÏNG trôû thaønh vaán ñeà<br /> soáng coøn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Vieät Nam:<br /> Tröôùc 1990<br /> 1990 – 1995<br /> 1995<br /> Hieän nay:<br /> <br /> 2. NHÖÕNG BAØI HOÏC<br /> KINH NGHIEÄM CUÛA<br /> QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản