intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 3 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
104
lượt xem
32
download

Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 3 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản trong Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 3 Quản trị nợ (Quản trị tiêu sản) nhằm trình bày về chính sách lãi suất tiến tới tự do hóa của Việt Nam. Khai tahc1 tối đa nguồn vốn nhàn rỗi trong xã hội từ các tổ chức kinh tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị ngân hàng: Chương 3 - PGS, TS. Trần Huy Hoàng

 1. Chöông 3 QUAÛN TRÒ NÔÏ (QUAÛN TRÒ TIEÂU SAÛN) 1
 2. I. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG 1. Khaùi nieäm Nôï (Taøi saûn nôï) Taøi saûn = Voán NH + Nôï  Nôï = Taøi saûn – Voán NH Quaûn trò taøi saûn nôï laø quaûn trò nguoàn voán phaûi traû cuûa ngaân haøng nhaèm ñaûm baûo cho ngaân haøng luoân coù ñuû nguoàn voán ñeå duy trì vaø phaùt trieån moät caùch hieäu quaû hoaït ñoäng kinh doanh cuûa mình, ñoàng thôøi ñaùp öùng kòp thôøi moïi nhu caàu thanh khoaûn ôû möùc ñoä chi phí thaáp nhaát. 2
 3. 2. Caùc nguyeân taéc - Chaáp haønh caùc qui ñònh cuûa luaät phaùp vaø caùc cô quan quaûn lyù trong quùa trình tìm kieám nguoàn voán cho ngaân haøng nhö: + Toå chöùc tín duïng khoâng ñöôïc huy ñoäng voán quaù nhieàu so vôùi voán töï coù nhaèm ñaûm baûo khaû naêng chi traû veà sau. + Aùp duïng laõi suaát huy ñoäng phuø hôïp so vôùi cô cheá quaûn lyù veà laõi suaát cuûa ngaân haøng Nhaø nöôùc. - Đaûm baûo ñöôïc hai yeâu caàu chi phí thaáp vaø quy moâ cao cuûa nguoàn voán huy ñoäng. - Ñaùp öùng moät caùch kòp thôøi nhu caàu thanh khoaûn cuûa ngaân haøng, haïn cheá ñeán möùc toái ña söï suït giaûm ñoät ngoät veà nguoàn voán cuûa ngaân haøng. - Söû duïng caùc coâng cuï huy ñoäng voán ña daïng ñeå haïn cheá ruûi ro vaø phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm hoaït ñoäng cuûa ngaân haøng. - Ña daïng hoùa caùc nguoàn voán huy ñoäng 3
 4. Chính sách lãi suất tiến tới tự do hoá của Việt Nam - Trước 1992: Áp dụng chính sách lãi suất âm. Lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi đuợc quy định nhiều mức theo từng loại khách hàng. Từng ngành nghề và theo thành phần kinh tế. - Từ 6/1992-1995: Áp dụng chính sách lãi suất dương, quy định lãi suất sàn và lãi suất trần. Các tổ chức tín dụng được phép ấn định lãi suất kinh doanh trong khung lãi của Ngân hàng nhà nước. Tự do hoá lãi suất bắt đầu khởi động. - Từ 1996-1997: Quy định lãi suất trần đối với từng loại thời hạn cho vay (ngắn, trung và dài hạn ) các mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân và lãi suất tiền gửi bình quân là 0,35%tháng . Các tổ chức tín dụng thực hiện cho vay ưu đãi thông qua chính sách lãi suất theo chỉ đạo của Chính phủ 4
 5. - Từ 1998-4/2000: Ngân hàng Nhà nước quy định mức lãi suất trần có phân biệt theo từng loại thời hạn cho vay. Bõ mức chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân vả lãi suất gửi bình quân là 0,35%tháng. Bắt đầu tự do hoá lãi suất tiền gửi - Từ 5/2000-5/2002: Chuyển sang cơ chế điều hành lãi suất cơ bản đối với cho vay bằng đồng Việt Nam và cơ chế lãi suất thị trường có quản lý đối với lãi suất cho vay ngoại tệ. - Từ 6/2001: Bỏ quy định về biên độ lãi suất cho vay bằng USD. Lãi suất tín dụng ngoại tệ đã tự do hoá. - Từ 6/2002: Thực hiện cơ chế lãi suất thỏa thuận. Lãi suất tín dụng ở Việt Nam đã được tự do hoá hoàn toàn. 5
 6.  28/03/08 áp dụng LS trần huy động 12%  17/05/08 áp dụng cơ chế lãi suất cơ bản, bỏ LS trần huy động thay lãi suất trần cho vay theo luật dân sự (không quá 150% LSCB), điều chỉnh LSCB lên 12% năm (trước đó là 8,75%)  21/7 14%  Kể từ ngày 10/4, các mức lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đồng loạt giảm 1%. Trong đó, lãi suất tái cấp vốn giảm còn 7%. Lãi suất tái chiết khấu giảm từ 6% xuống 5%. Lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng giảm từ 8% xuống 7%. 6
 7. 3. Muïc ñích: − Khai thaùc toái ña nguoàn voán nhaøn roãi trong xaõ hoäi töø caùc toå chöùc kinh teá vaø moïi taàng lôùp daân cö.  − Ñaûm baûo söï taêng tröôûng nguoàn voán oån ñònh, beàn vöõng, laøm tieàn ñeà cho vieäc naâng cao thò phaàn, thoûa maõn toát nhaát nhu caàu voán cho khaùch haøng caû veà soá löôïng, thôøi haïn vaø laõi suaát.  − Ñaûm baûo khaû naêng thanh toaùn vaø naâng cao hieäu quaû kinh doanh cuûa ngaân haøng. 7
 8. II. CAÙC THAØNH PHAÀN CUÛA NÔÏ 1. Caùc taøi khoaûn giao dòch Tiền gửi giao dịch không hưởng lãi (Mỹ 1933 theo đạo luật Glass-Steagall) Tiền gửi giao dịch hưởng lãi (Anh, 1970, tài khoản NOW-Negotiable order of withdrawal- Tài khoản lệnh rút tiền có thể thương lượng) a) Taøi khoaûn tieàn göûi khoâng kyø haïn b) Taøi khoaûn vaõng lai 8
 9. TK vaõng lai TK cho vay TK TGKKH xxx xxx xxx xxx Cho TG vay cuûa KH KH 9
 10. Tiền gửi giao dịch Đặc điểm  NH có trách nhiệm chi trả theo yêu cầu (Lệnh) của chủ TK.  KH gửi chủ yếu nhằm mục đích giao dịch.  KH được sử dụng các công cụ thanh toán.  Là nguồn vốn chiếm tỉ trọng lớn .  Là nguồn vốn chi phí thấp.  Là loại TG kg ổn định 10
 11. 2. Caùc taøi khoaûn phi giao dòch: a) Tieàn göûi coù kyø haïn b) Tieàn göûi tieát kieäm 11
 12. Tiền gửi phi giao dịch Khái niệm Đặc điểm:  KH gửi vào chủ yếu để an toàn, để dành, hưởng lãi.  Gồm 2 loại: • Tiền gửi tiết kiệm. • Tiền gửi kỳ hạn.  Nếu là tiền gửi kỳ hạn chỉ được rút ra khi đến hạn.  Không được sử dụng các công cụ thanh toán.  Là loại TG ổn định 12 .
 13. 3. Phaùt haønh giaáy nôï ñeå huy ñoäng voán. Chứng chỉ tiền gửi Trái phiếu Kỳ phiếu Tín phiếu 13
 14. Quyết định số 02/2004/QĐ-NHNN ngày 4/1/2004 (về PH giấy tờ có giá của các TCTD để huy động vốn trong nước) Điều 6: Hình thức và các yếu tố giấy tờ có giá  Tên TCTD phát hành  Tên gọi giấy tờ có giá (Tín phiếu, kỳ phiếu, Chứng chỉ tiền gửi ngắn hạn, Chứng chỉ tiền gửi dài hạn, Trái phiếu).  Mệnh giá.  Ngày phát hành; ngày đến hạn thanh toán.  Lãi suất, phương thức trả lãi, địa điểm trả lãi, trả gốc.  Nêu rõ vô danh hay ghi danh.  Chữ ký Tổng giám đốc hay người được giám đốc ủy quyền  Ký hiệu, số Sê-ry phát hành.  Các điều khoản chuyển nhượng chiết khấu giấy tờ có giá. 14
 15. Điều 18: Tổ chức phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn 1. Tổ chức tín dụng chủ động tổ chức các đợt phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn trong năm 2. Trước thời điểm phát hành từng đợt ít nhất là 20 ngày làm việc, Tổ chức tín dụng phải gửi thông báo của đợt phát hành dự kiến về Ngân hàng Nhà nước Điều 21: Điều kiện phát hành giấy tờ có giá dài hạn. 1. Tuân thủ các hạn chế đảm bảo an toàn trong hoạt động theo qui định của luật các TCTD, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật TCTD và hướng dẫn của NHNN. 2. Có tình hình tài chính lành mạnh theo đánh giá của Thanh tra NHNN. 15
 16. 4. Vay voán treân thò tröôøng tieàn teä: - Vay qua ñeâm (Ñieàu kieän) - Vay taùi caáp voán của NHNN: + Taùi chiết khấu thöông phieáu vaø GTCG. + Taùi cầm coá thöông phieáu vaø GTCG. + Cho vay laïi qua hoà sô TD. 16
 17. 5. Caùc taøi khoaûn hoãn hôïp: TK tieàn göûi thanh toaùn, tieàn göûi tieát kieäm, tieàn göûi uûy thaùc… 6. Vay ngaén haïn qua hôïp ñoàng mua laïi (Repurchase agreement - RP) (1 ngày – dưới 3 tháng) Chi phí traû Soá tieàn Laõi suaát Soá ngaøy laõi theo RP = vay hieän haønh vay theo cuûa RP hôïp ñoàng   17
 18. 7. Baùn nôï (Loan sales) Hoaït ñoäng baùn nôï bao goàm:  Baùn nôï tham gia (participation loan): Laø moät thoûa thuaän giöõa ngaân haøng baùn nô vôùi ngöôøi vay, ngöôøi mua nôï khoâng phaûi laø moät beân phaùp lyù cuûa quan heä mua baùn naøy.  Chuyeån nhöôïng nôï (assignment): quyeàn sôû höõu khoaûn tín duïng ñöôïc chuyeån cho ngöôøi mua nôï vaø ngöôøi mua coù quyeàn yeâu caàu tröïc tieáp ñoái vôùi ngöôøi ñi vay.  Baùn nôï töøng phaàn (loanstrip): Ngaân haøng seõ chia khoaûn tín duïng daøi haïn thaønh caùc khoaûn tín duïng ngaén haïn, beân mua nôï seõ nhaän moät phaàn laõi cuûa khoaûn tín duïng. 18
 19. 8. Chöùng khoaùn hoùa caùc khoaûn cho vay (Securitization): Chöùng khoaùn hoaù laø hình thöùc phaùt haønh caùc chöùng khoaùn treân cô sôû caùc taøi saûn ñöôïc theá chaáp cuûa caùc khoaûn tín duïng. 19
 20. CAÁP TÍN DUÏNG NGÖÔØI ÑI VAY NGAÂN HAØNG CHO VAY MÔÙI GIAÁY TÔØ NGÖÔØI KHÔÛI TAÏO ÑAÀU TÖ MÔÙI MUA NHAØ (ORIGINATORS) TIEÂU DUØNG THEÁ CHAÁP CHÖÙNG NHAÄN KHOAÙN VOÁN HOAÙ Moâ hình chöùng khoaùn hoùa CAÙC NHAØ ÑAÀU TÖ CAÙC TOÅ CHÖÙC TAØI CHÍNH VAØ CAÙ NHAÂN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản