intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 1- Giới thiệu chung về Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Chia sẻ: Codon_01 Codon_01 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
130
lượt xem
25
download

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 1- Giới thiệu chung về Quản trị sản xuất và tác nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 1 – Giới thiệu chung về Quản trị sản xuất và tác nghiệp hướng đến trình bày các vấn đề về thực chất của quản trị sản xuất và tác nghiệp; lịch sử phát triển và các xu hướng vận động của quản trị sản xuất; nội dung chủ yếu của quản trị sản xuất;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sản xuất và tác nghiệp: Chương 1- Giới thiệu chung về Quản trị sản xuất và tác nghiệp

 1. Chào mừng sinh viên BDCN  đến với môn học QUẢN TRỊ SẢN XUẤT  VÀ TÁC NGHIỆP
 2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN ThS. Dang Anh Duy Trung Tam Dao Tao Bao Duong CN Email: danganhduy.bachkhoa@gmail.com
 3. Tài liệu tham khảo  Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp – TS. Phùng  Thị Hồng Hà, TS. Thái Thanh Hà, ThS. Hoàng Trọng  Hùng (Tài liệu học tập chính thức)     Quản trị sản xuất và dịch vụ ­ GS.TS. Đồng Thị Thanh  Phương  Giáo trình Quản trị sản xuất và tác nghiệp – ĐH KTQD  Quản trị sản xuất và tác nghiệp – TS. Đặng Minh Trang  Quản lý sản xuất – TS. Đặng Văn Nghiến  Quản lý hiệu quả các hoạt động của doanh nghiệp ­  Nguyễn Đỗ & Nguyễn Hữu Thọ  Production and operations management (hoặc Operations  management) 
 4. Yêu cầu môn học  Sinh viên đã được trang bị các kiến thức  về Lý thuyết thống kê, quản trị học,…  Tham dự tích cực các buổi học trên lớp:  dự lớp và thảo luận   Biết sử dụng cơ bản phần mềm Excel 
 5. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ häc tËp  Điểm tham dự trên lớp (10%)   Bµi kiÓm tra trªn líp (10%)  Điểm bài tập nhóm – Thảo luận Bài tập tình  huống và trình bày trên lớp (20%)  Thi cuèi kú (60%): thi tự luận, không sử dụng  tài liệu, được sử dụng bảng công thức có sẵn,  trong ®ã:  Lý thuyÕt (3 đ)  Bµi tËp (7 đ)
 6. Chương 1 –  Giới thiệu chung về  Quản trị sản xuất và tác  nghiệp 
 7. I. Thùc chÊt cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm    S¶n xuÊt  Quan niÖm cò: S x lµ qu¸ tr×nh t¹o ra c¸c  s ¶n phÈm  vËt chÊt h÷u h×nh  Quan niÖm míi: S x lµ qu¸ tr×nh chuyÓn  ho¸ c¸c yÕu tè  ®Çu vµo, biÕn chóng  thµnh ®Çu ra d­íi d¹ng s ¶n phÈm  vËt  chÊt hoÆ c dÞch vô
 8. I. Thùc chÊt cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm Baíng  1.  Tyí tro üng  lao  âäüng  tro ng  ng aình dë c h vuû åí mäüt s äú quäúc  g ia Tãn næ åïc 1980 1993 2000 (%) (%) (%) Myî 67,1 74,3 80,5 Canada 67,2 74,8 74,1 Israel 63,3 68,0 73,9 Nháût 54,5 59,9 72,7 Phaïp 56,9 66,4 70,8 YÏ 48,7 60,2 62,8 Brazil 46,2 51,9 56,5 Trung 13,1 21,2 40,6 Quäúc (Nguäön: Niãn giaïm  thäúng kã, Vàn phoìng thäúng kã Kinh tãú vaì xaî  häüi thãú giåïi 2003)
 9. Tỷ trọng việc làm ở Mỹ trong ngành  sản xuất vật chất và dịch vụ  U.S. Manufacturing vs. Service Employment Year Mfg. Service 9045 79 21 Mfg. 8050 72 28 Service 7055 72 28 6060 68 32 5065 64 36 Percent 4070 64 36 3075 58 42 2080 44 46 1085 43 57 90 35 65 0 95 25 75 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 00 02 05 00 30 70 02 25 75 Year
 10. I. Thùc chÊt cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm    HÖ thèng S¶n xuÊt S ¬ ®å hÖ thè ng  s ¶n xuÊt/t¸c  ng hiÖp BiÕn ®æ i §Çu vµo ng Éu  §Çu ra       nhiªn Qu¸ tr×nh biÕn  ®æ i Th«ng  tin  Th«ng  tin  ph¶n håi ph¶n håi KiÓm tra
 11. I. Thùc chÊt cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm   Sù kh¸c nhau gi÷a ho¹t ®éng s¶n xuÊt vËt chÊt vµ dÞch vô  §Æc tÝnh cña ®Çu vµo vµ ®Çu ra;  Mèi quan hÖ tiÕp xóc víi kh¸ch hµng  Thêi ®iÓm tiªu dïng s¶n phÈm;  Kh¶ n¨ng ®o l­êng ®¸nh gi¸ n¨ng suÊt vµ chÊt l­ îng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ dÞch vô.
 12. I. Thùc chÊt cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp 1.1. Kh¸i niÖm    Qu¶n trÞ s ¶n xuÊt Qu¶n trÞ s ¶n xuÊt bao gåm  tÊt c¶ c¸c ho¹t  ®é ng liªn quan  ®Õn viÖc qu¶n trÞ c¸c  yÕu tè  ®Çu vµo, tæ  chø c, phè i hîp c¸c  yÕu tè  ®ã nh»m  chuyÓn ho¸ thµnh c¸c  kÕt qu¶ ë  ®Çu ra lµ c¸c s ¶n phÈm  vËt  chÊt hoÆ c dÞch vô víi hiÖu qu¶ cao nhÊt,  ®¹t ®­îc c¸c lîi Ý ch lín nhÊt.
 13. I. Thùc chÊt cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp 1.2. Mô c  tiªu c ña qu¶n trÞ s ¶n xuÊt  Chi  phÝ TÝnh linh  ChÊt l­îng ho ¹t Thêi gian
 14. I. Thùc chÊt cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vµ t¸c nghiÖp 1.3. Vai trß vµ mè i quan hÖ c ña qu¶n trÞ s ¶n  xuÊt t¸c  ng hiÖp víi c ¸c  c hø c  n¨ng  qu¶n trÞ  kh¸c S ¶n xuÊt Marketing Tµi c hÝnh
 15. II. LÞc h s ö  ph¸t triÓn vµ c ¸c  xu h­íng   vËn ®é ng  c ña qu¶n trÞ s ¶n xuÊt 2.1. LÞc h s ö  h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn c ña c ¸c  lý  thuyÕt qu¶n trÞ s ¶n xuÊt o N¨m 1881, Federick W. Taylor - ng­êi khai sinh ra lý thuyÕt qu¶n trÞ lao ®éng khoa häc: quan s¸t, ®o l­êng, ph©n tÝch vµ c¶i tiÕn ph­¬ng ph¸p lµm viÖc, khuyÕn khÝch kinh tÕ  o N¨m 1913, Henry Ford vµ Charles Sorenso - ph­¬ng ph¸p d©y chuyÒn trong ho¹t ®éng ®ãng gãi vµ ph©n phèi thÞt theo ®¬n hµng o N¨m 1924, lý thuyÕt vÒ kiÓm tra chÊt l­îng s¶n phÈm ®· ra ®êi bëi Walter - Scheuhart  o N¨m 1938 - b¾t ®Çu øng dông Computer vµo qu¶n trÞ
 16. II. LÞc h s ö  ph¸t triÓn vµ c ¸c  xu h­íng   vËn ®é ng   c ña qu¶n trÞ s ¶n xuÊt 2.2. Xu h­íng   ph¸t triÓn c ña qu¶n trÞ s ¶n  xuÊt  Toµn cÇu ho¸, khu vùc ho¸  Sù ph¸t triÓn nhanh chãng cña khoa häc c«ng nghÖ  Xu h­íng quèc tÕ: t¨ng tû träng dÞch vô trong gi¸ trÞ tæng s¶n phÈm.  Nh÷ng tiÕn bé nhanh chãng vÒ kinh tÕ, x· héi dÉn ®Õn sù thay ®æi nhanh cña nhu cÇu.  C¸c quèc gia t¨ng c­êng kiÓm so¸t vµ ®­a ra nh÷ng quy ®Þnh nghiªm ngÆt vÒ b¶o vÖ m«i
 17. III. Néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt  Th¶o  luËn Gi¶ s ö c¸c anh (chÞ) ®­îc ph©n c«ng thiÕt lËp  m é t nhµ m ¸y s ¶n xuÊt vµ ®­îc cung cÊp 100 tû  ®ång. Nh÷ng vÊn ®Ò g× anh (chÞ) cÇn quan  t©m  khi thiÕt lËp vµ ®­a nhµ m ¸y vµo ho¹t  ®é ng?  
 18. III. Néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt  Dù b¸o  nhu c Çu  ThiÕt kÕ s ¶n phÈm vµ quy tr×nh c «ng  ng hÖ  QuyÕt ®Þnh c «ng  s uÊt  §Þnh vÞ do anh ng hiÖp  Bè  trÝ mÆt b»ng  QuyÕt ®Þnh s ö  dô ng  ng uån lùc  LËp lÞc h tr×nh s ¶n xuÊt  QuyÕt ®Þnh tån kho  Ho ¹c h ®Þnh nhu c Çu vËt t­
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2