intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
121
lượt xem
20
download

Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu cơ bản của chương 4 Hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu nằm trong bài giảng Quản trị tác nghiệp nhằm trình bày về khái niệm và thực chất MRP, lý do và khả năng áp dụng MRP. Mục đích và ý nghĩa áp dụng MRP, điều kiện cần thiết của MRP.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 4 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

 1. TS. Nguyen Thanh Hieu
 2.  Khái niệm và thực chất MRP  Lý do và khả năng áp dụng MRP  Mục đích và ý nghĩa áp dụng MRP  Điều kiện cần thiết của MRP  Qui trình thực hiện MRP
 3.  MRP lµ c¸ch tiÕp cËn cã hÖ thèng trong qu¸ tr×nh x©y dùng kÕ ho¹ch nhu cÇu nguyªn vËt liÖu vµo ®óng thêi ®iÓm cÇn thiÕt trªn c¬ së nghiªn cøu cÊu tróc cña s¶n phÈm vµ ph©n chia nhu cÇu thµnh nhu cÇu ®éc lËp vµ nhu cÇu phô thuéc.  Nhu cầu độc lập là nhu cầu về sản phẩm cuối cùng hoặc các chi tiết khách hàng đặt  Nhu cầu phụ thuộc là những nhu cầu tạo ra từ các nhu cầu độc lập, được tính toán từ các quá trình phân tích cấu trúc sản phẩm, chi tiết và nguyên vật liệu
 4. THỰC CHẤT MRP  Cần loại nguyên vật liệu gì? Chủng loại  CÇn bao nhiªu ? Khèi l-îng cÇn mua  Vµo thêi ®iÓm nµo ? Thêi ®iÓm cÇn cã  Khi nµo ph¶i ®Æt hµng hoÆc s¶n xuÊt? Thêi ®iÓm ph¸t lÖnh s¶n xuÊt hoÆc ®¬n ®Æt hµng  Khi nµo nhËn ®-îc hµng ? Thêi ®iÓm nhËn ®-îc hµng
 5. DN cần sử dụng nhiều loại nguyên vật liệu khác nhau Thời điểm cần NVL không giống nhau Nhu cầu NVL thường xuyên thay đổi Giảm thiểu lượng dự trữ nguyên vật liệu, cung ứng đúng lúc Hạn chế của mô hình truyền thống Nâng cao khả năng ứng dụng tin học vào quản lý
 6.  Gi¶m thiÓu l-îng dù tr÷ nguyªn vËt liÖu  Gi¶m thêi gian s¶n xuÊt hoÆc cung øng  T¨ng sù tho¶ m·n kh¸ch hµng nhê cung ®óng thêi ®iÓm  T¨ng c-êng sù phèi hîp gi÷a c¸c ®¬n vÞ bé phËn  LËp kÕ hoach nhu cÇu nguyªn vËt liÖu nhanh, chÝnh x¸c  Cung cÊp th«ng tin th-êng xuyªn, theo dâi, gi¸m s¸t dÔ vµ chÝnh x¸c
 7.  Cã ®ñ trang thiÕt bÞ tin häc: m¸y tÝnh + phÇn mÒm  ChuÈn bÞ ®éi ngò c¸n bé  X©y dùng ®-îc lÞch tr×nh (tiÕn ®é) s¶n xuÊt  Cã hÖ thèng ho¸ ®¬n nguyªn vËt liÖu ®Çy ®ñ  Qu¶n lý chặt chÏ hå s¬ dù tr÷  Th-êng xuyªn cËp nhËt th«ng tin
 8.  LÞch tr×nh s¶n xuÊt  Ho¸ ®¬n nguyªn vËt liÖu  Hå s¬ dù tr÷
 9.  Ho¸ ®¬n s¶n phÈm ®iÓn h×nh: thiÕt kÕ cho s¶n phÈm mÉu  Ho¸ ®¬n theo nhãm chi tiÕt: thiÕt kÕ theo nhãm chi tiÕt  Ho¸ ®¬n bæ xung:thiÕt kÕ cho nguyªn vËt liÖu ®Æc biÖt
 10.  Nhµ cung øng  Thêi gian cung øng  §é lín cña l« cung øng  L-îng nguyªn vËt liÖu ®Õn  L-îng nguyªn vËt liÖu ®i  Dù tr÷ nguyªn vËt liÖu hiÖn cã
 11. 1. Phân tích cấu trúc sản phẩm 2. Xác định kích cỡ lô hàng 3. Xác định thời gian LT 4. Xác định tổng nhu cầu của từng chi tiết 5. Xác định dự trữ sẵn có từng chi tiết 6. Tính toán nhu cầu thực tế 7. Lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch 8. Lượng đơn hàng phát ra theo kế hoạch
 12. Mặt bàn Chân bàn Thanh giằng ngắn Thanh giằng dài
 13. Cấp 0 Chiếc Bàn 1 tuần Cấp 1 Lắp ráp khung (1) Mặt bàn (1) 1 tuần 2 tuần Thanh giằng Thanh giằng Chân bàn (4) Câp 2 ngắn (2)1 tuần dài(2)1 tuần 1 tuần
 14.  Xác định cấp của sản phẩm trong sơ đồ kết cấu : ◦ Cấp 0 là cấp ứng với sản phẩm cuối cùng (nhu cầu độc lập). ◦ Cứ mỗi lần phân tích thành phần cấu tạo của bộ phận sẽ chuyển từ cấp i sang cấp i+1
 15. -Tổng nhu cầu ◦ Đối với hạng mục cấp 0 lấy từ lịch trình sx ◦ Đối với hạng mục khác lấy từ lượng đơn hàng phát ra theo kế hoạch của cấp trước đó nhân với hệ số nhân của nó
 16. XÁC ĐỊNH NHU CẦU THỰC - Nhu cầu thực là lượng nguyên vật liệu cần thiết tại một thời điểm nhất định và được tính bằng Nhu tổng dự trữ dự trữ hệ số phế cầu = nhu - sẵn có + an tòan + phẩm cho thực cầu phép - Dự trữ sẵn có Dự trữ lượng tiếp dự trữ còn lại = + của kỳ trước sẵn có nhận theo độ
 17. Lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch là số lượng những chi tiết mong muốn nhận được tại đầu kì -Nếu đặt hàng không theo kích cỡ, nó sẽ chính là nhu cầu thực tế -Nếu đặt hàng theo kích cỡ , lượng nguyên vật liệu đặt sẽ phải lớn hơn nhu cầu thực tế. Phần vượt quá nhu cầu thực sẽ được cộng vào lượng dự trữ sẵn có của giai đoạn tới Lượng đơn hàng phát ra theo kế hoạch (lệnh sx) -Chính là lượng tiếp nhận đặt hàng theo kế hoạch nhưng xét tới yếu tố thời gian thực hiện - Lượng đơn hàng này sẽ được coi là tổng nhu cầu tại cấp thấp hơn trong chuỗi sản xuất
 18. VÍ DỤ Một công ty sản xuất đồ gỗ nhận được đơn đặt hàng làm cánh cửa với số lượng là 150 chiếc vào tuần thứ 4 và 150 chiếc vào tuần thứ 8. Cho biết: Mỗi cánh cửa sổ có 4 thanh gỗ và 2 khung. Thanh gỗ được sản xuất mất 1 tuần và khung mất 2 tuần. Lắp ráp cánh cửa mất 1 tuần. DN có lịch tiếp nhận tuần 1 là 70 thanh gỗ và 50 khung gỗ Hãy hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu biết rằng : Lượng đặt hàng theo kích cỡ lô hàng là 320
 19. Cánh cửa LT=1 tuần Cấp 0 Khung Thanh Cấp 1 cửa(2) gỗ(4) LT=2 LT=1 tuần tuần Đơn sản Dự trữ tiếp nhận phẩm sẵn có theo tiến hàng Cánh cửa 0 độ 0 150, T4 và T8 --- Khung cửa 0 50, tuần 1 Thanh gỗ 0 70,tuần 1 ---
 20. Trường hợp: đặt hàng theo kích cỡ với lượng đặt là 320 khung cửa và 70 thanh gỗ Cánh Sản phẩm: cửa Cấp 0 Tuần kích cỡ lô : 1 LT: 1tuần1 2 3 4 5 6 7 8 Tổng nhu cầu 150 150 Lượng tiếp nhận theo tiến độ Dự trữ hiện có Nhu cầu thực 150 150 Lượng tiếp nhận đặt hàng 150 15 theo KH 0 Lượng đơn hàng phát ra 150 150 theo KH
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2