intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
28
lượt xem
2
download

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 Quản trị tài sản ngắn hạn do ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh với nội dung chính là: Quản trị nợ phải thu, quản trị tiền mặt, quản trị tồn kho.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 1 - ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh

Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> NOÄI DUNG<br /> <br /> CHÖÔNG 1<br /> <br /> 1. QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU<br /> <br /> QUẢN TRỊ TÀI SẢN NGẮN HẠN<br /> <br /> 2. QUẢN TRỊ TIỀN MẶT<br /> 3. QUẢN TRỊ TỒN KHO<br /> <br /> ThS.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> Khoa Tài chính – Trường ĐHNH TP.HCM<br /> <br /> 1. QUẢN TRỊ NỢ PHẢI THU<br />  Nợ phải thu là số tiền khách hàng nợ công ty do<br /> <br /> công ty đã bán chịu hàng hóa hoặc dịch vụ cho họ.<br />  Đây là hình thức tín dụng thương mại<br />  Thể hiện qua chính sách bán chịu của công ty<br /> <br /> Tieâu chuaån baùn chòu<br /> <br /> Chính sách bán chịu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tiêu chuẩn bán chịu<br /> Điều khoản bán chịu<br /> Rủi ro bán chịu<br /> Quản trị thu tiền<br /> <br /> Quy trình ñaùnh giaù uy tín khaùch haøng<br /> <br />  Là những tiêu chuẩn tối thiểu về uy tín và sức mạnh<br /> <br /> tài chính để khách hàng được mua chịu hàng của<br /> doanh nghiệp.<br />  Các tiêu chuẩn về mặt tài chính bao gồm các tiêu<br /> chuẩn về tỷ số nợ, tỷ số khả năng trả lãi, tỷ số thanh<br /> toán hiện hành, tỷ số thanh toán nhanh…<br /> <br /> Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> Từ chối bán chịu<br /> <br /> Nguồn thông <br /> tin<br /> <br /> •Báo cáo tài <br /> chính<br /> •Báo cáo xếp <br /> hạng tín <br /> dụng<br /> •Kiểm tra của <br /> NH<br /> <br /> Đánh <br /> giá uy <br /> tín <br /> khách <br /> hàng<br /> <br /> Có <br /> uy <br /> tín<br /> <br /> Quyết <br /> định <br /> bán <br /> chịu<br /> <br /> 1<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> Phân tích tín dụng khách hàng mua chịu<br />  Cách 1: đánh giá khách hàng thông qua quá trình mua<br /> <br /> bán trong quá khứ, qua các tổ chức xếp hạng tín dụng,<br /> qua ngân hàng…<br />  Cách 2: Sử dụng quy tắc 5c:<br />  Character (tư cách tín dụng)<br />  Capacity to pay (năng lực trả nợ)<br />  Capital (vốn)<br />  Collateral provided by the customer (tài sản đảm bảo)<br />  Condition of the customer business (điều kiện kinh tế)<br /> <br /> Quyết định chính sách bán chịu<br /> Tiêu chuẩn<br /> bán chịu<br /> QĐ chính<br /> sách bán chịu<br /> <br /> - Nới lỏng<br /> - Thắt chặt<br /> Thời hạn bán<br /> chịu<br /> <br /> Điều khoản<br /> bán chịu<br /> <br /> 2.2 Quyeát ñònh ñieàu khoaûn baùn chòu<br />  Điều khoản bán chịu gồm: tỷ lệ chiết khấu, thời hạn chiết<br /> <br /> khấu và thời hạn bán chịu.<br /> <br /> 2    /    10        net   50<br /> <br /> Tỷ lệ chiết<br /> khấu<br /> <br /> Baùn chòu<br /> Taêng doanh thu<br /> Taêng lôïi nhuaän<br /> <br /> Taêng khoaûn phaûi thu<br /> Taêng chi phí lieân quan ñeán khoaûn phaûi thu<br /> Chi phí cô hoäi do ñaàu tö<br /> khoaûn phaûi thu<br /> <br /> So saùnh lôïi<br /> nhuaän vaø chi<br /> phí gia taêng<br /> <br /> VÍ DUÏ 1<br /> <br /> Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> Thời hạn bán<br /> chịu<br /> <br /> Muïc tieâu quaûn trò khoaûn phaûi thu<br /> <br /> Tỷ lệ chiết<br /> khấu<br /> <br /> Tỷ lệ biến phí trên doanh thu bình quân của công ty ABC là 70%.<br /> Hiện tại công ty hoạt động chưa hết công suất nên sự gia tăng doanh<br /> thu không đòi hỏi gia tăng chi phí cố định. Doanh thu hằng năm của<br /> công ty hiện tại là 3 triệu $.<br /> Thời gian thu tiền bán chịu hiện tại là 30 ngày, tỷ lệ doanh thu bán<br /> chịu là 40%; 60% doanh thu còn lại khách hàng phải trả tiền ngay.<br /> Công ty đang xem xét tới việc nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu. Việc nới<br /> lỏng tiêu chuẩn bán chịu sẽ thu hút thêm khách hàng mới nhờ vậy<br /> doanh thu kỳ vọng sẽ tăng 20%, đồng thời làm giảm số lượng khách<br /> hàng phải trả tiền ngay, do vậy tỷ lệ doanh thu bán chịu dự kiến sẽ<br /> tăng lên và đạt tới 70%. Thời gian thu tiền bán chịu dự kiến vẫn là 30<br /> ngày, chi phí cơ hội của vốn là 20%. Phân tích xem công ty ABC có<br /> nên nới lỏng tiêu chuẩn bán chịu hay không?<br /> <br /> Thời hạn<br /> chiết khấu<br /> <br /> Quyeát ñònh chính saùch<br /> baùn chòu hôïp lyù<br /> <br /> VÍ DUÏ 1<br /> Khoản mục<br /> <br /> Chính sách Chính sách<br /> cũ<br /> mới<br /> chênh lệch<br /> <br /> Doanh thu<br /> Chi phí sản xuất<br /> Lợi nhuận<br /> Chiết khấu phải trả<br /> Kỳ thu tiền bq<br /> Các khoản phải thu<br /> CFí tài trợ khoản phải thu<br /> Lãi suất<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> VÍ DUÏ 2<br /> Công ty Thăng Long có chính sách tín dụng với điều khoản<br /> “Net 30”, doanh thu hàng năm của công ty là 432 tỷ đồng, tỷ<br /> lệ doanh thu bán chịu là 70%, chi phí biến đổi bằng 80%<br /> doanh thu, thời gian thu tiển bán chịu bình quân là 40 ngày,<br /> tổn thất nợ khó đòi bằng 3% tính trên doanh thu theo giá vốn,<br /> chi phí đòi nợ bằng 0,2% doanh thu, chi phí sử dụng vốn là<br /> 15%, giá trị tài sản lưu động (không kể nợ phải thu) để tạo ra<br /> doanh thu là 250 tỷ đồng.<br /> Công ty đang xem xét hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng để tăng<br /> doanh thu. Theo tính toán việc hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng sẽ<br /> thu hút thêm khách hàng mới nhờ vậy doanh thu sẽ tăng<br /> thêm 72 tỷ đồng, thời gian thu tiền bán chịu của khách hàng<br /> mới là 50 ngày, tỷ lệ nợ khó đòi bằng 5% trên doanh thu theo<br /> giá vốn, chi phí đòi nợ bằng 0,4% doanh thu.<br /> <br /> VÍ DUÏ 2<br /> Khoản mục<br /> <br /> Chính sách<br /> cũ<br /> Chính sách mới chênh lệch<br /> <br /> Doanh thu<br /> Lợi nhuận<br /> Kỳ thu tiền bq<br /> Các khoản phải thu<br /> CFí tài trợ khoản<br /> phải thu<br /> Lãi suất<br /> <br /> Chính sách thu tiền<br /> Là những cách thức mà doanh nghiệp sử dụng để thu<br /> được tiền bán hàng cũng như xử lý các khoản nợ đã quá<br /> hạn như: gửi thư cho khách hàng, gọi điện nhắc nhở,<br /> chuyển việc thu hồi nợ cho các trung gian thu hộ, khởi<br /> kiện<br /> <br /> Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> VÍ DUÏ 2<br /> Do tiêu chuẩn bán chịu được nới lỏng nên nhiều khách hàng<br /> hiện tại đang phải trả tiền ngay sẽ được quyền mua chịu, nên<br /> tỷ lệ doanh thu bán chịu của khách hàng cũ sẽ tăng lên tới<br /> 90%, do vậy thời gian thu tiền bán hàng của khách hàng cũ<br /> sẽ là 36 ngày.<br /> Hiện tại công ty chưa sử dụng hết công suất nên việc tăng<br /> doanh thu không làm tăng định định phí và tài sản cố định<br /> nhưng tài sản lưu động ( không kể nợ phải thu) phải tăng<br /> thêm là 42 tỷ đồng. Các điều kiện khác không thay đổi. Theo<br /> bạn Thăng Long có nên hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng hay<br /> không?<br /> <br /> Taùc ñoäng cuûa thay ñoåi chính saùch baùn chòu coù söï aûnh<br /> höôûng cuûa ruûi ro baùn chòu<br /> Taêng kyø<br /> thu tieàn bq<br /> <br /> Nôùi loûng<br /> chính<br /> saùch baùn<br /> chòu<br /> Taêng<br /> doanh thu<br /> <br /> Taêng khoaûn<br /> phaûi thu<br /> <br /> Taêng toån<br /> thaát do nôï<br /> khoâng theå<br /> thu hoài<br /> Taêng lôïi<br /> nhuaän<br /> <br /> Taêng chi phí<br /> ñaàu tö khoaûn<br /> phaûi thu<br /> <br /> Taêng lôïi<br /> nhuaän ñuû buø<br /> ñaép taêng chi<br /> phí vaø toån<br /> thaát khoâng?<br /> <br /> Quản trị nợ phải thu<br />  Những ai được mua chịu?<br />  Mức mua chịu của mỗi khách hàng là bao nhiêu?<br />  Lượng bán chịu cho mỗi khách hàng không quá<br /> 10 -15% vốn tự có của doanh nghiệp<br />  Xác định thời hạn bán chịu (càng ngắn càng tốt)<br />  Cử một người trong ban giám đốc phụ trách về<br /> vấn đề bán chịu<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> 2. QUẢN TRỊ TIỀN MẶT<br />  Lyù do coâng ty giöõ tieàn maët<br />  Quyeát ñònh soá dö tieàn maët toái öu<br />  Quaûn trò thu chi tieàn maët<br />  Ñaàu tö tieàn maët taïm thôøi nhaøn roãi<br /> <br /> Chi phí giöõ tieàn maët<br /> <br /> Lyù do coâng ty giöõ tieàn maët<br />  Giöõ tieàn maët cho muïc ñích giao dòch<br />  Giöõ tieàn maët cho muïc ñích döï phoøng<br />  Giöõ tieàn maët cho muïc ñích ñaàu cô<br /> <br /> Toång chi phí giöõ tieàn maët<br /> Chi phí giöõ tieàn maët<br /> <br /> Chi phí cô hoäi<br /> <br /> Chi phí giao dòch<br /> <br /> Toång chi phí<br /> <br /> Laø chi phí maát ñi do giöõ tieàn maët<br /> <br /> Laø chi phí lieân quan ñeán vieäc<br /> chuyeån ñoåi taøi saûn ñaàu tö thaønh<br /> tieàn maët saün saøng cho chi tieâu<br /> <br /> Chi phí giao dòch<br /> 0<br /> <br /> Quyeát ñònh soá dö tieàn maët muïc tieâu<br /> <br /> Chi phí cô hoäi<br /> <br /> C*<br /> <br /> Soá löôïng tieàn maët<br /> <br /> Moâ hình Baumol<br />  Những giả định của mô hình<br />  Doanh nghiệp định kỳ nhận được một lượng tiền mặt<br /> <br /> Soá dö tieàn maët muïc tieâu<br /> (soá dö tieàn maët toái öu) laø<br /> soá dö tieàn maët ôû ñoù toång<br /> chi phí ôû möùc toái thieåu<br /> <br /> nhất định, nhưng đồng thời cũng phải liên tục chi tiền ra<br /> theo một tỷ lệ ổn định.<br />  Nhu cầu tiền mặt trong một thời kỳ của công ty có thể dự<br /> <br /> báo trước chính xác<br />  Khi số dư tiền mặt ban đầu giảm xuống bằng 0 hay ở mức<br /> <br /> an toàn tối thiểu thì số dư tiền mặt lập tức được tăng lên<br /> do bán chứng khóan với khối lượng xác định nhằm đạt<br /> được số dư tiền mặt ban đầu.<br /> <br /> Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bài giảng Quản trị tài chính<br /> <br /> Moâ hình Baumol<br /> Tổng chi phí = chi phí cơ hội + chi phí giao dịch<br /> TC = (C/2)r + (T/C)F<br /> C: mức tồn quỹ ban đầu<br /> C/2 : Số dư tiền mặt bình quân = (C + 0)/2<br /> r: Chi phí cơ hội của vốn do nắm giữ tiền mặt (%/năm)<br /> <br /> Moâ hình Baumol<br /> C*: toàn quyõ toái öu<br /> <br /> C* <br /> <br /> 2.T .F<br /> r<br /> <br /> T: tổng nhu cầu tiền mặt trong kỳ<br /> T/C: số lần bán chứng khoán<br /> F: chi phí cố định cho mỗi lần giao dịch mua bán CK<br /> <br /> Ví duï<br /> Coâng ty cheá bieán thuûy saûn xuaát khaåu MM&Co. leân<br /> keá hoaïch chi tieàn maët theo tuaàn. Baét ñaàu tuaàn leã 0<br /> coâng ty coù soá dö tieàn maët laø 600 trieäu ñoàng vaø soá chi<br /> döï kieán buø ñaép haøng tuaàn laø 300 trieäu ñoàng. Heát<br /> tieàn chi tieâu coâng ty seõ buø ñaép baèng caùch baùn tín<br /> phieáu kho baïc vaø chòu chi phí coá ñònh khoaûng 1<br /> trieäu ñoàng moãi laàn giao dòch. Neáu thöøa tieàn chi tieâu<br /> coâng ty coù theå göûi NH vôùi laõi suaát 0,65%/ thaùng.<br /> Coâng ty coù theå söû duïng moâ hình Baumol ñeå xaùc<br /> ñònh soá dö tieàn maët toái öu nhö theá naøo?<br /> <br /> ÖÙng duïng moâ hình Baumol<br />  Coâng ty phaûi chuaån bò gì?<br />  Öôùc löôïng toång soá tieàn maët caàn buø ñaép moãi naêm<br />  Öôùc löôïng chi phí giao dòch khi baùn chöùng khoaùn ngaén<br /> <br /> haïn<br />  Öôùc löôïng laõi suaát ngaén haïn ñeå xaùc ñònh chi phí cô hoäi<br /> <br />  Ñieàu kieän thò tröôøng: phaûi coù thò tröôøng tieàn teä saün<br /> <br /> saøng cung caáp chöùng khoaùn ngaén haïn vaø giaûi quyeát<br /> thanh khoaûn khi caàn thieát<br /> <br /> Ths.Đặng Thị Quỳnh Anh<br /> <br /> ÖÙng duïng moâ hình Baumol<br />  Loaïi hình coâng ty naøo thích hôïp?<br />  Coâng ty chi tieàn maët nhieàu hôn laø thu tieàn maët<br />  Ví duï coâng ty thu mua vaø cheá bieán haøng xuaát khaåu: xuaát<br /> <br /> khaåu thuûy saûn, xuaát khaåu noâng saûn, may xuaát khaåu coù söû<br /> duïng gia coâng, nghieân cöùu tieáp thò,…<br /> <br /> Öu ñieåm moâ hình Baumol<br />  Giuùp nhaø quaûn trò ñöa ra quyeát ñònh veà khoái löôïng<br /> <br /> tieàn maët trong moái töông quan vôùi chi phí thaáp<br /> nhaát<br />  Deã daøng caäp nhaät, do chỉ caàn thay ñoåi soá lieäu môùi<br /> <br /> vaøo moâ hình ñeå coù ñöôïc keát quaû môùi phuø hôïp vôùi<br /> tình hình thöïc teá.<br />  Coù theå söû duïng moâ hình ñeå phaân tích ñoä nhaïy cho<br /> <br /> bieán laõi suaát (K) vaø bieán chi phí giao dòch (F).<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản