intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Thuận

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
122
lượt xem
34
download

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Môi trường kinh doanh và tài chính thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: môi trường kinh doanh, môi trường thuế, môi trường tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Thuận

 1. Chöông:2 Moâii tröôøng Moâ tröôøng kinh doanh vaø taøii chính kinh doanh vaø taø chính TS. Nguyeãn Vaên Thuaän 2-1
 2. Moâi tröôøng kinh doanh, thueá vaø taøi chính Moâi tröôøng kinh doanh Moâi tröôøng thueá Moâi tröôøng taøi chính 2-2
 3. Moâi tröôøng kinh doanh Caùc loaïi hình DN taïi Vieät Nam : Doanh nghieäp tö nhaân Coâng ty hôïp danh Coâng ty coå phaàn Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn 2-3
 4. Moâi tröôøng kinh doanh DN tö nhaân -- Laø loaïi hình DN chæ coù moät chuû sôõ höõu duy nhaát, vaø chòu traùch nhieäm voâ haïn veà moïi moùn nôï cuûa DN. Laø loaïi hình DN thaáp nhaát vaø coå nhaát Thu nhaäp DN ñöôïc xaùc ñònh ñeå tính thueá thu nhaäp caù nhaân ñoái vôùi chuû sôû höõu 2-4
 5. Öu nhöôïc ñieåm cuûa DN tö nhaân Lôïi Baát lôïi Ñôn giaûn vaø deã Traùch nhieäm voâ haïn thaønh laäp Khoù khaên trong HÑ voán CP thaønh laäp thaáp Kyõ naêng quaûn lyù haïn cheá Phuø hôïp quy moâ Cô caáu toå chöùc ñôn giaûn nhoû Ñôøi soáng höõu haïn Chæ chòu thueá thu nhaäp caù nhaân 2-5
 6. Moâi tröôøng kinh doanh Coâng ty hôïp danh – Laø loaïi hình DN coù töø 2 thaønh vieân trôû leân cuøng laø chuû sôû höõu DN. Thu nhaäp DN ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû thueá thu nhaäp caù nhaân cuûa moãi thaønh vieân chuû sôû höõu. 2-6
 7. Caùc loaïi hình coâng ty hôïp doanh Hôïp doanh chung -- Taát caû caùc thaønh vieân chuû sôû höõu ñeàu coù traùch nhieäm voâ haïn, hoï cuøng chòu traùch nhieäm veà nghóa vuï cuûa hôïp danh. Hôïp doanh höõu haïn -- Caùc thaønh vieân höõu haïn goùp voán vaø coù traùch nhieäm giôùi haïn vaøo soá voán goùp , tuy nhieân phaûi coù ít nhaát moät thaønh vieân chòu traùch nhieäm voâ haïn. 2-7
 8. Öu nhuôïc ñieåm coâng ty hôïp doanh Lôïi Baát lôïi Ñôn giaûn, deã thaønh laäp TN voâ haïn ñoái vôùi caùc Chi phí thaønh laäp thaáp, thaønh vieân chung nhöng cao hôn DNTN Khoù trong HÑ voán nhöng Coù saün voán vaø tín duïng deã hôn DNTN TNHH ñoái vôùi caùc thaønh Hoaït ñoäng vôùi nhau nhö vieân höõu haïn. nhoùm neân gaëp khoù khaên Khoù trong chuyeån dòch voán giöõa caùc thaønh vieân 2-8
 9. Moâi tröôøng kinh doanh Coâng ty coå phaàn - Laø coâng ty hieän höõu ñoäc laäp vôùi caùc chuû sôû höõu veà maët phaùp lyù. Traùch nhieäm cuûa moãi chuû sôû höõu ñöôïc giôùi haïn vaøo soá voán cuûa ngöôøi ñoù ñaàu tö vaøo coâng ty. Thu nhaäp DN ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû thueá thu nhaäp cuûa coâng ty. ty 2-9
 10. Öu nhöôïc ñieåm Coâng ty coå phaàn Lôïi Baát lôïi TN höõu haïn Ñoùng thueá 2 laàn Deã chuyeån nhöôïng Thaønh laäp phöùc taïp voán goùp vaø toán keùm Ñôøi soáng voâ haïn Coâng khai caùc hoaït Deã taêng voán ñoäng vaø taøi chính 2-10
 11. Khaáu hao Khaáu hao laø söï phaân boå coù heä thoáng chi phí ban ñaàu cuûa moät TSCÑ trong moät khoaûng thôøi gian nhaèm ñeå baùo caùo taøi chính, ñeå tính thueá hoaëc caû hai. Toång quaùt, Khaáu hao laø moät muïc chi phí neân laøm giaûm thu nhaäp chòu thueá. Phöông phaùp khaáu hao nhanh ñöôïc söû duïng cho muïc ñích baùo caùo thueá. 2-11
 12. Caùc phöông phaùp tính khaáu hao Khaáu hao ñöôøng thaúng (SL) ng ng Caùc phöông phaùp khaáu hao nhanh Theo soá dö giaûm daàn (DDB) Theo toång soá naêm söû duïng 2-12
 13. Ví duï veà Khaáu hao Coâng ty AA coù moät TSCÑ vôùi nguyeân giaù laø $100,000, Thôøi gian söû duïng laø 5 naêm Khaáu hao theo ñöôøng thaúng Soá tieàn KH haøng naêm 100,000 / 5 = 20.000 2-13
 14. Khaáu hao theo soá dö giaûm daàn KHj = (NGTSCÑ – KHj-1) x Sj Sj = (1/TGSD) x 2 KHj : Soá tieàn khaáu hao naêm thöù j NGTSCÑ : Nguyeân giaù TSCÑ KHj-1 : Khaáu hao tích luõy ñeán naêm thöù j-1 Sj : Tyû leä khaáu hao naêm thöù j TGSD : Thôøi gian söû duïng TSCÑ 2-14
 15. Khaáu hao theo soá dö giaûm daàn Coâng thöùc tính Chi phí Gía trò Naêm Khaáu hao Khaáu hao Coøn laïi 0 --- --- $100,000 1 2 X (1/ 5) X $ 100,000 $ 40,000 60,000 2 2 X (1/ 5) X $ 60,000 24,000 36,000 3 2 X ( 1 / 5) X $ 36,000 14,400 21,600 4 2 X ( 1 / 5) X $ 21,600 8,640 12,960 5 2 X ( 1 / 5) X $ 12,960 5,184 7,776 2-15
 16. Khaáu hao theo toång soá naêm söû duïng KHj = NGTSCÑ x Sj Sj = (j-1+n) / (1+2+…+n) Sj : Tyû leä khaáu hao naêm thöù j n : Soá naêm söû duïng TSCÑ 2-16
 17. Phöông phaùp MACRS Recovery Property Class Year 3-Year 5-Year 7-Year 1 33.33% 20.00% 14.29% 2 44.45 32.00 24.49 3 14.81 19.20 17.49 4 7.41 11.52 12.49 5 11.52 8.93 6 5.76 8.92 7 8.93 8 4.46 2-17
 18. Khaáu hao theo toång soá naêm söû duïng Naêm Tyû leä khaáu hao Soá tieàn KH 1 (1-1+5)/(1+2+3+4+5) 33.333 2 (1-1+4)/(1+2+3+4+5) 26.667 3 (1-1+3)/(1+2+3+4+5) 20.000 4 (1-1+2)/(1+2+3+4+5) 13.333 5 (1-1+1)/(1+2+3+4+5) 6.667 Toång 1 100.000 2-18
 19. Chi phí trước thuế và sau thuế CP laõi vay ñöôïc xem nhö laø moät khoaûn chi phí tröôùc thueá nghóa laø ñöôïc khaáu tröø khoûi thueá. Coå töùc tieàn maët laø moät chi phí sau thueá vaø vieäc traû coå töùc khoâng laøm giaûm thueá. Chi phí nôï sau thueá : (Chi phí laõi vay) X ( 1 – Thueá suaát) Do ñoù, taøi trôï töø nôï seõ coù lôïi veà thueá ! 2-19
 20. Moâi tröôøng taøi chính Caùc DN coù moái quan heä tröïc tieáp vôùi thò tröôøng taøi chính. Caùc thò tröôøng taøi chính bao goàm taát caû caùc ng ñònh cheá vaø caùc thuû tuïc cho vieäc mua baùn caùc coâng cuï taøi chính laãn nhau.. Muïc ñích cuûa thò tröôøng taøi chính laø nhaèm phaân phoái tieát kieäm moät caùch coù hieäu quûa cho nhöõng ngöôøi söû duïng cuoái cuøng. 2-20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2