intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

Chia sẻ: Lão Lão | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
1
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Lý thuyết cổ điển về quản trị, lý thuyết tâm lý xã hội, lý thuyết định lượng về quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Khái quát về lý thuyết quản trị hiện đại

 1. CHÖÔNG 3 Chapter 3/1
 2. CHÖÔNG 3 I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ II. LYÙ THUYEÁT TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI III. LYÙ THUYEÁT ÑÒNH LÖÔÏNG VEÀ QUAÛN TRÒ Chapter 3/2
 3. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ 1. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ KHOA HỌC Frederick Winslow Taylor (1856 - 1915) Hai nguyên nhân chính làm cho năng suất lao ñộng của công nhân thấp và công việc quản trị kém hiệu quả. Công nhân không biết phương pháp làm việc. Công nhân làm việc thiếu hăng hái, nhiệt tình. Chapter 3/3
 4. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ ðưa ra 04 nguyên tắc quản trị nhằm nâng cao năng suất lao ñộng và làm tăng hiệu quả trong sản xuất. Nhà quản trị nên dành nhiều thì giờ và công sức ñể làm kế hoạch, tổ chức và kiểm tra hoạt ñộng của công nhân thay vì mình cũng làm việc như họ. Chapter 3/4
 5. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Nhà quản trị nên suy nghĩ cách thức hoạt ñộng hiệu quả hơn là ñể công nhân tự ý chọn phương pháp làm riêng. Phân chia công việc và trách nhiệm giữa nhà quản trị và công nhân ñể mỗi bên hãy làm tốt công việc của chính mình. Chapter 3/5
 6. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Nhà quản trị nên sử dụng các biện pháp kinh tế ñể kích thích công nhân hăng hái làm việc. Chapter 3/6
 7. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ 2. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ HAØNH NH CHÍNH 2.1. Henry Fayol OÂng phaân chia coâng vieäc cuûa doanh nghieäp laøm 06 loaïi Chapter 3/7
 8. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Coâng vieäc kyõ thuaät. Coâng vieäc thöông maïi. Coâng vieäc taøi chính . Coâng vieäc an ninh. Coâng vieäc keá toaùn vaø thoáng keâ. Coâng vieäc quaûn trò (ñieàu haønh). Chapter 3/8
 9. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ OÂng ñöa ra 14 nguyeân taéc quaûn trò toång quaùt Phaân chia coâng vieäc. Thaåm quyeàn vaø traùch nhieäm. Kyû luaät. Thoáng nhaát chæ huy. Chapter 3/9
 10. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Thoáng nhaát laõnh ñaïo. Caù nhaân leä thuoäc lôïi ích chung. Thuø lao töông xöùng. Taäp trung thaåm quyeàn. Tuaân thuû nguyeân taéc caáp baäc trong toå chöùc. Chapter 3/10
 11. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ Traät töï hay saép xeáp ngöôøi vaø vaät ñuùng vaøo choã caàn thieát. Coâng baèng. OÅn ñònh nhieäm vuï. Saùng kieán. Tinh thaàn taäp theå. Chapter 3/11
 12. I. LYÙ THUYEÁT COÅ ÑIEÅN VEÀ QUAÛN TRÒ 2.2. Max Weber (1864 – 1920) Döïa treân quyeàn haønh hôïp phaùp laø neàn taûng hoaït ñoäng cuûa moät toå chöùc Moïi hoaït ñoäng ñeàu caên cöù vaøo vaên baûn quy ñònh tröôùc. Chæ coù nhöõng ngöôøi coù chöùc vuï ñöôïc giao môùi coù quyeàn quyeát ñònh. Moïi quyeát ñònh phaûi mang tính khaùch quan. Chapter 3/12
 13. II. LYÙ THUYEÁT TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI 1. Elton Mayo (1880 – 1949) Muốn ñược người khác quan tâm Muốn có vai trò trong tổ chức Mối quan hệ con ng người ười Muốn làm việc và giao tiếp trong quản trị Muoán phát huy năng lực và sáng kiến Muốn ñược tự chủ trong công việc Chapter 3/13
 14. II. LYÙ THUYEÁT TAÂM LYÙ XAÕ HOÄI 2. Abraham Maslow (1908 – 1970) Nhu cầu tự khẳng ñịnh Nhu cầu ñược tôn trọng Nhu cầu xã hội Hướng chuyển dịch Nhu cầu an toàn nhu cầu cấp thiết (ñộng cơ) từ thấp lên cao dần Nhu cầu sinh hoïc Chapter 3/14
 15. III. LYÙ THUYEÁT ÑÒNH LÖÔÏNG VEÀ QUAÛN TRÒ Taùc giaû laø Herzbert Simon:“Quaûn trò laø ra quyeát ñònh”. 4. Lượng hóa các yếu tố 5. Sử dụng máy tính 3. Sử dụng mô Hình toán học 6. Tìm quyết ñịnh tối ưu 2. Lý thuyết hệ thống 1. Phương pháp luận khoa học Chapter 3/15
 16. CAÙC LYÙ THUYEÁT KHAÙC KAIZEN chuù troïng ñeán quaù trình caûi tieán lieân tuïc Taäp trung vaøo 3 yeáu toá nhaân söï: giôùi quaûn lyù, taäp theå vaø caù nhaân. Ñaëc ñieåm cuûa Kaizen trong quaûn lyù bao haøm khaùi nieäm Masaaki Imai saûn xuaát vöøa ñuùng luùc (JIT : Just-In-Time). Chapter 3/16
 17. CAÙC LYÙ THUYEÁT KHAÙC Coâng ty luoân ghi nhaän caùc yù kieán ñoùng goùp cuûa coâng nhaân. Khuyeán khích coâng nhaân khaùm phaù vaø baùo caùo moïi vaán ñeà phaùt sinh trong quaù trình laøm vieäc ñeå giôùi quaûn trò kòp thôøi giaûi quyeát. FOR YOUR ATTENTION Chapter 3/17

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản