intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Thuận

Chia sẻ: Huệ Mẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
82
lượt xem
33
download

Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Thuận

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 8 Quản trị các khoản phải thu và tồn kho thuộc bài giảng quản trị tài chính, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: chính sách tín dụng và thu tiền, phân tích hạn mức tín dụng, quản trị và kiểm soát tồn kho.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 8 - TS. Nguyễn Văn Thuận

 1. Chöông:8 Quaûn Trò Quaûn Trò Caùc Khoaûn Phaûii Thu Caùc Khoaûn Phaû Thu vaø Toàn Kho vaø Toàn Kho 8-1 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 2. Quaûn trò caùc khoaûn phaûi thu vaø toàn kho Chính saùch tín duïng vaø thu tieàn Phaân tích haïn möùc tín duïng Quaûn trò vaø kieåm soaùt toàn kho 8-2 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 3. Chính saùch tín duïng vaø thu tieàn cuûa coâng ty Chaát löôïng Thôøi haïn TD thöông maïi tín duïng (1) DT baùn chòu (2) Kyø thu tieàn BQ (3) Nôï khoù ñoøi Chöông trình Suaát chieát khaáu thu tieàn 8-3 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 4. Tieâu chuaån tín duïng Tieâu chuaån tín duïng – Chaát löôïng toái thieåu cuûa tín duïng tuøy thuoäc vaøo caùc yeáu toá maø chuùng ta söû duïng laø nhöõng yeáu toá naøo. Taïi sao Cty haï thaáp tieâu chuaån tín duïng? Nhaø quaûn trò taøi chính chæ haï thaáp tieâu chuaån tín duïng khi möùc lôïi nhuaän töø doanh thu taêng theâm cao hôn caùc chi phí taøi chính taêng theâm töø vieäc gia taêng caùc 8-4 khoaûn phaûi thu. TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 5. Ví duï: Haï thaáp tieâu chuaån tín duïng Coâng ty AA ñang hoaït ñoäng döôùi coâng suaát vaø Cty ñang xem xeùt, neáu haï thaáp tieâu chuaån tín duïng thì seõ taêng lôïi nhuaän bao nhieâu. Cty ñang saûn xuaát vôùi bieán phí moät saûn phaåm laø $20 vaø giaù baùn moãi saûn phaåm laø $25. Vieäc haï thaáp tieâu chuaån tín duïng khoâng laøm aûnh höôûng ñeán thoùi quen traû tieàn cuûa caùc khaùch haøng hieän haønh. 8-5 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 6. Ví duï: Haï thaáp tieâu chuaån tín duïng Doanh thu baùn chòu taêng haøng naêm laø $120,000 vaø kyø thu tieàn bình quaân cho caùc khoaûn phaûi thu môùi laø 3 thaùng. Chi phí cô hoäi tröôùc thueá cho nhöõng ñoàng voán ñaàu tö taêng theâm laø 20%. Boû qua caùc khoaûn nôï khoù ñoøi coù theå taêng theâm. Cty AA coù neân haï thaáp tieâu chuaån tín duïng khoâng? 8-6 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 7. Ví duï : Haï thaáp tieâu chuaån tín duïng Lôïi nhuaän cuûa doanh thu taêng theâm Caùc khoaûn phaûi thu taêng theâm Voán ñaàu tö vaøo CK phaûi thu taêng theâm Yeâu caàu LN tröôùc thueá cho Voán ñaàu tö taêng Neân thöïc hieân! LN taêng > LN yeâu caàu 8-7 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 8. Chính saùch tín duïng vaø thu tieàn cuûa coâng ty Chaát löôïng Thôøi haïn TD thöông maïi tín duïng (1) DT baùn chòu (2) Kyø thu tieàn BQ (3) Nôï khoù ñoøi Chöông trình Suaát chieát khaáu thu tieàn 8-8 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 9. Thôøi haïn tín duïng Thôøi haïn tín duïng – Quy ñònh thôøi haïn maø tín duïng ñöôïc caáp cho khaùch haøng vaø suaát chieát khaáu, neáu coù cho vieäc thanh toaùn sôùm. Ví duï, “2/10, net 30.” Thôøi haïn nôï toái ña -- Laø khoaûng thôøi gian cho pheùp khaùch haøng nôï toái ña cho ñeán luùc traû tieàn. Ví duï, “net 30” laø thôøi gian cho pheùp khaùch haøng nôï laø 30 ngaøy töø khi nhaän hoaù ñôn mua 8-9 haøng cho ñeán khi traû tieàn mua haøng. TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 10. Ví duï: Haï thaáp tieâu chuaån tín duïng Coâng ty AA ñang muoán thay ñoåi thôøi haïn tín duïng töø “net 30” sang “net 60”. Cty ñang saûn xuaát vôùi bieán phí moãi saûn phaåm laø $20 vaø giaù baùn moãi SP laø $25. Doanh thu baùn chòu taêng moãi naêm laø $250,000 cho caùc khaùch haøng môùi. Doanh thu baùn chòu cuûa Cty cho caùc khaùch haøng cuõ tröôùc ñaây laø $2 trieäu moãi naêm. 8-10 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 11. Ví duï: Haï thaáp tieâu chuaån tín duïng Chi phí cô hoäi tröôùc thueá cho nhöõng ñoàng voán ñaàu tö taêng theâm laø 20%. Boû qua caùc khoaûn nôï khoù ñoøi coù theå taêng theâm. Cty AA coù neân haï thaáp tieâu chuaån tín duïng khoâng? 8-11 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 12. Ví duï : haï thaáp tieâu chuaån tín duïng Lôïi nhuaän cuûa doanh thu taêng theâm Caùc khoaûn phaûi thu taêng theâm Voán ñaàu tö vaøo CK phaûi thu taêng theâm CK phaûi thu tröôùc khi thay ñoåi tieâu chuaån TD 8-12 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 13. Ví duï: Haï thaáp tieâu chuaån tín duïng CK phaûi thu sau khi thay ñoåi tieâu chuaån TD Voán ñaàu tö vaøo CK phaûi thu taêng theâm Toång voán ñaàu tö vaøo CK phaûi thu taêng theâm Yeâu caàu LN tröôùc thueá cho Voán ÑT taêng theâm Thay ñoåi ! LN taêng > LN tröôùc thueá yeâu caàu 8-13 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 14. Chính saùch tín duïng vaø thu tieàn cuûa coâng ty Chaát löôïng Thôøi haïn TD thöông maïi tín duïng (1) DT baùn chòu (2) Kyø thu tieàn BQ (3) Nôï khoù ñoøi Chöông trình Suaát chieát khaáu thu tieàn 8-14 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 15. Thôøi haïn tín duïng Thôøi haïn chieát khaáu -- Laø thôøi haïn ñöôïc höôûng chieát khaáu, neáu khaùch haøng traû tieàn sôùm. Ví duï, “2/10” . Traû tieàn trong khoaûng 10 ngaøy töø luùc nhaän hoaù ñôn seõ ñöôïc höôûng chieát khaáu. Suaát chieát khaáu – Laø % soá tieàn nguôøi mua ñöôïc höôûng so vôùi giaù baùn hoaëc giaù mua haøng cho vieäc traû tieàn sôùm. Ví duï, “2/10” Cho pheùp khaùch haøng ñöôïc höôûng 2% treân giaù mua neáu traû tieàn trong 10 ngaøy. 8-15 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 16. Ví duï : Veà suaát chieát khaáu Coâng ty AA döï tính thay ñoåi tieâu chuaån tín duïng töø “net 60” sang “2/10, net 60.” Doanh thu baùn chòu moãi naêm hieän nay laø $5 trieäu ñöôïc kyø voïng laø khoâng ñoåi. Cty kyø voïng 40% doanh thu baùn chòu seõ ñöôïc traû tieàn sôùm ñeå höôûng chieát khaáu. 8-16 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 17. Ví duï : Veà suaát chieát khaáu Chi phí cô hoäi tröôùc thueá cho nhöõng ñoàng voán ñaàu tö taêng theâm laø 20%. Boû qua caùc khoaûn nôï khoù ñoøi coù theå taêng theâm. Cty AA coù neân ñöa suaát chieát khaáu vaøo tieâu chuaån tín duïng khoâng? 8-17 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 18. Ví duï: Haï thaáp tieâu chuaån tín duïng Caùc khoaûn phaûi thu tröôùc khi thay ñoåi Caùc khoaûn phaûi thu sau khi thay ñoåi Giaûm voán ñaàu tö vaøo CK phaûi thu 8-18 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 19. Ví duï: Haï thaáp tieâu chuaån tín duïng Chi phí chieát khaáu tröôùc thueá Chi phí tieát kieäm tröôùc thueá do giaûm CKPT Neân thöïc hieân! Tieát kieäm > Chi phí 8-19 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua
 20. Chính saùch tín duïng vaø thu tieàn cuûa coâng ty Chaát löôïng Thôøi haïn TD thöông maïi tín duïng (1) DT baùn chòu (2) Kyø thu tieàn BQ (3) Nôï khoù ñoøi Chöông trình Suaát chieát khaáu thu tieàn 8-20 TS. Nguyeãn Vaên Thuaään Thua

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản