intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Truyền thông trong quản trị

Chia sẻ: Lão Lão | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
5
lượt xem
0
download

Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Truyền thông trong quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm về truyền thông trong quản trị, tầm quan trọng của truyền thông, các kênh truyền thông, mô hình truyền thông. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 9: Truyền thông trong quản trị

 1. CHÖÔNG 9 Chapter 9/1
 2. CHÖÔNG 9 I. Khái niệm II. Tầm quan trọng của truyền thông III. Caùc keânh truyeàn thoâng IV. Moâ hình truyeàn thoâng Chapter 9/2
 3. I.KHAÙI NIEÄM 1. Thoâng tin Thoâng tin laø tri thöùc laáy töø caùc soá lieäu ñaõ thu thaäp ñöôïc. 2. Truyeàn thoâng Truyeàn thoâng laø söï chia seû thoâng tin giöõa hai hoaëc nhieàu ngöôøi hoaëc nhieàu nhoùm ngöôøi ñeå ñaït ñöôïc quan ñieåm chung veà moät vaán ñeà. Chapter 9/3
 4. II. TAÀM QUAN TROÏNG CUÛA TRUYEÀN THOÂNG A Tạo được Gia tăng hiệu quả hoạt động lợi thế cạnh tranh cho tổ chức B Chất lượng của hệ thống quản lý C Thỏa mãn nhu cầu khách hàng D Cải tiến liên tục Chapter 9/4
 5. III. CAÙC KEÂNH TRUYEÀN THOÂNG VĂN BẢN LỜI NÓI ĐIỆN TỬ Thông báo, thư từ Điện thoại E-mail nội bộ của các cấp Giao tiếp trực Hộp thư thoại quản trị. diện. Nhắn tin nhanh Báo cáo thường niên. Cuộc họp của Máy nhắn tin Thư luân lưu của công ty. ĐT di động Công ty. Mạng nội bộ Cuộc họp nhóm Bản thông tin gắn Trang Web trên tường. Cẩm nang hội nhập Hội nghị từ xa vào môi trường làm việc. Hình 9.1: Các hình thức truyền thông qua các kênh chính thức Chapter 9/5
 6. IV. MOÂ HÌNH TRUYEÀN THOÂNG 5 Thông tin phản hồi truyền đến người gửi 1 2 3 4 Người gửi Người gửi Thông điệp truyền tải Người nhận có thoâng mã hoá qua các mã hoá tin (TT) TT thành kênh thông điệp thông điệp 6 Có thể có thên TTPH đến người nhận Hình 9.2: Moâ hình truyeàn thoâng Chapter 9/6
 7. IV. MOÂ HÌNH TRUYEÀN THOÂNG YÙ töôûng Kênh truyền tin R à Giải mã TT o Mã hoá TT c Hiểu TT Hiểu TT ả n Mã hoá TT NGÖÔØI NHAÄN Giải mã TT NGÖÔØI GÖÛI Kênh TT phản hồi Hình 9.3: Moâ hình truyeàn thoâng Chapter 9/7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản