intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Th.s Đinh Xuân Dũng) - Chương 5: Phân tích tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thu Trang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:26

114
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin, nhằm đánh giá tình hình tài chính, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp. Để nắm rõ các vấn đề về phương pháp phân tích mời các bạn tham khảo nội dung chương 5.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp ( Th.s Đinh Xuân Dũng) - Chương 5: Phân tích tài chính doanh nghiệp

 1. Chương V: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 2. I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1/ Khái niệm. 2/ Trình tự và các bước phân tích. 3/ Phương pháp phân tích tài chính.
 3. 1/ Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp Phân tích tài chính là một tập hợp các khái niệm, phương pháp và công cụ cho phép thu thập và xử lý các thông tin kế toán và các thông tin khác trong quản lý doanh nghiệp, nhằm đánh giá tình hình tài chính, khả năng và tiềm lực của doanh nghiệp, giúp người sử dụng thông tin đưa ra các quyết định tài chính, quyết định quản lý phù hợp.
 4. 2/ Trình tự và phương pháp phân tích. a-Trình tự phân tích: - Thu thập thông tin: - Xử lý thông tin: - Dự đoán và quyết định: b- Phương pháp phân tích tài chính. - Phương pháp so sánh: - Phương pháp phân tích tỷ lệ.
 5. Thu thập thông tin Phân tích tài chính sử dụng mọi nguồn thông tin có khả năng lý giải và thuyết minh thực trạng hoạt động tài chính doanh nghiệp, phục vụ cho quá trình dự đoán tài chính. Nó bao gồm cả những thông tin nội bộ đến những thông tin bên ngoài, những thông tin về kế toán và thông tin quản lý khác vv… trong đó các thông tin kế toán phản ánh tập chung trong các báo cáo tài chính doanh nghiệp, là những nguồn thông tin đặc biệt quan trọng. Phân tích tài chính trên thực tế là phân tích các báo cáo tài chính doanh nghiệp .
 6. Xử lý thông tin: Giai đoạn tiếp theo của phân tích tài chính là quá trình xử lý thông tin đã thu thập được. Xử lý thông tin là quá trình xắp xếp các thông tin theo những mục tiêu nhất định nhằm tính toán, so sánh, giải thích, đánh giá, xác định nguyên nhân của các kết quả đã đạt được phục vụ cho quá trình dự đoán và ra quyết định.
 7. Dự đoán và quyết định Mục tiêu của phân tích tài chính là đưa ra các quyết định tài chính. Đối với chủ doanh nghiệp, phân tích tài chính nhằm đưa ra các quyết định tăng trưởng, phát triển, tối đa hoá lợi nhuận hay tối đa hoá giá trị doanh nghiệp. Đối với người cho vay và đầu tư đó là các quyết định về tài trợ và đầu tư. Đối với cấp trên của doanh nghiệp là các quyết định quản lý doanh nghiệp.
 8. Phương pháp so sánh Về nguyên tắc cần phải đảm bảo các điều kiện có thể so sánh được. Gốc so sánh là gốc về mặt thời gian hoặc không gian Kỳ so sánh là kỳ báo cáo hoặc kỳ kế hoạch Giá trị so sánh: Số tuyệt đối, số tương đối hoặc số bình quân. Nội dung so sánh bao gồm: + So sánh giữa số thực hiện kỳ này với số thực hiện kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi về tài chính doanh nghiệp. + So sánh giữa số thực hiện với kỳ này với số kế hoạch để thấy mức độ phát triển của doanh nghiệp. + So sánh giữa số liệu của doanh nghiệp với số liệu trung bình ngành, doanh nghiệp khác để đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp mình. + So sánh theo chiều dọc để xem xét tỷ trọng của từng chỉ tiêu so với tổng thể, so sánh theo chiều ngang của nhiều kỳ để thấy được sự biến đổi cả về số lượng tương đối và tuyệt đối của một chỉ tiêu nào đó qua các niên độ kế toán liên tiếp.
 9. Phương pháp phân tích tỷ lệchuẩn mực các tỷ lệ của đại Phương pháp này dựa trên ý nghĩa lượng tài chính trong các quan hệ tài chính. Sự biến đổi các tỷ lệ là sự biến đổi các đại lượng tài chính. Về nguyên tắc, phương pháp tỷ lệ yêu cầu cần phải xác định được các ngưỡng, các định mức để nhận xét, đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp, trên cơ sở so sánh các tỷ lệ của doanh nghiệp với giá trị các tỷ lệ tham chiếu. Trong phân tích tài chính doanh nghiệp, các tỷ lệ tài chính được phân thành các nhóm tỷ lệ đặc trưng, phản ánh những nội dung cơ bản theo các mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp. Đó là các nhóm tỷ lệ về khả năng thanh toán, nhóm tỷ lệ về cơ cấu vốn, nhóm tỷ lệ về năng lực hoạt động kinh doanh, nhóm tỷ lệ về khả năng sinh lời. Mỗi nhóm tỷ lệ lại bao gồm nhiều tỷ lệ phản ánh riêng lẻ, từng bộ phận của hoạt động tài chính trong mỗi trường hợp khác nhau, tuỳ theo giác độ phân tích, người phân tích lựa chọn các nhóm chỉ tiêu khác nhau để phục vụ mục tiêu phân tích của mình.
 10. II- Nội dung phân tích Báo cáo tài chính 1/ Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp. 2/ Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp.
 11. 1/ Đánh giá khái quát tình hình tài chính của doanh nghiệp (1) Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong DN. (2) Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD. (3) Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn trong BCĐKT. (4) Phân tích khái quát các chỉ tiêu tài chính trung gian và cuối cùng trong BC Kết quả kinh doanh.
 12. (1) Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn trong DN. Là xem xét và đánh giá sự thay đổi các chỉ tiêu cuối kỳ so với đầu kỳ trên bảng CĐKT: Chỉ tiêu Số tiền Tỷ trọng 1. Sử dụng vốn ..... Cộng sử dụng vốn 2. Nguồn vốn ..... Cộng nguồn vốn
 13. (2) Phân tích tình hình đảm bảo vốn cho hoạt động SXKD S¬ ®å kh¸ i q u¸ t n g uå n t µ i tr î c ña d o a n h n g hiÖ (b¶ng 6.2) p. - Vèn chñ së h÷u - TSC§ h÷u h×nh - Vay dµi h¹ n, Th - ê n g - TSC§ v« h× nh trung h¹ n. TSC§ xuyª n - TSC§ thuª - Nî dµi h¹ n, t æn g trung h¹ n. Ng u å n mua Sè Tµ i Tµ i - § Çu t- dµi h¹ n - Vay, nî ng¾n Tr î - v.v.. h¹ n s¶ n T¹ m - TiÒn - Vay - nî qu¸ Th ê i - Nî ph¶i thu h¹ n TSL§ - § Çu t- ng¾n - ChiÕ dông bÊt m h¹ n hî p ph¸ p cña ng- êi b¸ n, ng- êi - Hµng tån kho mua, cña CNVC... - TSL§ kh¸ c...
 14. (3) Phân tích kết cấu tài sản và nguồn vốn trong BCĐKT Cuối kỳ so Đầu năm Cuối kỳ với đầu năm Chỉ tiêu Lượng Tỷ trọng Lượng Tỷ trọng Lượng Tỷ trọng I. Tài sản II. Nguồn vốn
 15. (4) Phân tích khái quát các chỉ tiêu tài chính trong báo cáo Kết quả kinh doanh. N¨ m N­2 N¨ m N­1 N¨ m N ChØ u  tiª L­ î ng Tû träng L­ î ng Tû träng L­ î ng Tû träng 1. Doanh thu thuÇn 2. Gi¸  vèn hµng b¸ n Trong ®ã KHTSC§ 3. L∙ i gép 4. Chi phÝ  QL & BH Trong ®ã: - KHTSC§ - L∙ i vay L∙ i tr­ í c thuÕ & l∙ i vay - Lî i tøc tiÒn vay 5. L∙ i tr­ í c thuÕ - thuÕ lî i tøc 7.L∙ i sau thuÕ Ph©n phèi l∙ i 8. L∙ i kh«ng chia
 16. 2/ Phân tích các chỉ tiêu và tỷ lệ tài chính chủ yếu của doanh nghiệp. (1) Nhóm chỉ tiêu về tình hình và khả năng thanh toán. (2) Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính. (3) Nhóm chỉ tiêu về năng lực hoạt động. (4) Nhóm chỉ tiêu về lợi nhuận và phân phối lợi nhuận.
 17. (1) Nhóm chỉ tiêu về tình hình và khả năng thanh toán. - Hệ số thanh TSLĐ Chỉ tiêu này xấp xỉ = 1 thì = toán ngắn hạn Nợ ngắn hạn tình hình TC DN bình thường - Hệ số thanh Vốn bằng tiền + các khoản phải thu = toán nhanh Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu này là thước đo về khả năng trả nợ ngay mà không cần bán các loại vật tư hàng hoá - Hệ số thanh Vốn bằng tiền toán tức thời = Nợ ngắn hạn Chỉ tiêu này nếu > 0,5 thì tình hình TC DN khả quan. Nếu < 0,5 thì doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thanh toán công nợ và phải bán vật tư hàng hoá để trả nợ.
 18. Phân tích nhu cầu và khả năng thanh toán Nhu cầu thanh toán Khả năng thanh toán Chỉ tiêu Đầu Cuối Chỉ tiêu Đầu Cuối năm kỳ năm kỳ A- Các khoản cần A- Các khoản dùng thanh toán ngay thanh toán ngay I. Các khoản nợ quá 1. Tiền mặt tại quĩ hạn 2. Tiền gửi NH… 1. Phải nộp NSNN B- Các khoản dùng 2. Phải trả CNV… thanh toán trong thời gian tới II- Các khoản nợ đến hạn 1. Chứng khoán ngắn hạn. 1. Phải nộp NSNN... 2. Phải thu B- Các khoản phải thanh toán tg tới 3. Hàng gửi bán...
 19. (2) Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính. Nợ phải trả P/ánh: 1đ vốn DN đang sử - Tỷ số nợ = dụng có mấy đ vốn vay Tổng nguồn vốn P/ánh: Sự góp Nguồn vốn chủ sở hữu vốn của chủ sở - Tỷ suất tài trợ = hữu trong tổng Tổng nguồn vốn vốn hiện có Lợi nhuận trước thuế + Lãi vay - Hệ số thanh toán lã i vay = Lãi vay P/ánh số vốn đi vay đã sử dụng tới mức độ nào và đem lại khoản lợi nhuận bao nhiêu, có đủ bù đắp lã i vay phải trả không.
 20. (2) Nhóm chỉ tiêu về cơ cấu tài chính TSCĐ hoặc TSLĐ P/ánh tỷ trọng - Hệ số cơ cấu TSCĐ và TSLĐ tài sản = Tổng tài sản trong tổng TS - Hệ số cơ cấu Tổng vốn chủ sở hữu = nguồn vốn Tổng nguồn vốn Phản ánh sợ góp vốn của chủ sở hữu trong tổng tài sản của doanh nghiệp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2