Bài giảng Tài chính công ty: Chương 6 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Chia sẻ: Hgfch Hgfch | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

0
29
lượt xem
6
download

Bài giảng Tài chính công ty: Chương 6 - TS. Nguyễn Thu Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bài giảng Tài chính công ty Chương 6 Định giá cổ phiếu nhằm trình bày về các thành phần của ngân lưu cổ phiếu, định giá cổ phiếu dùng mô hình tăng trưởng cổ tức, cơ chế bầu chọn ban quản trị công ty, cơ chế vận hành thị trường chứng khoán, giá chứng khoán được niêm yết như thế nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính công ty: Chương 6 - TS. Nguyễn Thu Hiền

 1. Chương nh giá c phi u Môn Tài chính công ty TS. Nguy n Thu Hi n
 2. M c tiêu c a Chương Các thành ph n c a ngân lưu c phi u nh giá c phi u dùng mô hình tăng trư ng c t c Cơ ch b u ch n ban qu n tr công ty Cơ ch v n hành th trư ng ch ng khoán Giá ch ng khoán ư c niêm y t như th nào
 3. Ngân lưu cho c ông N u b n mua c phi u m t công ty, b n nh n ư c hai lo i ngân lưu: C t c Giá bán c phi u trong tương lai Cũng như trư ng h p TP, giá c phi u là hi n giá các ngân lưu tương lai
 4. One Period Example Suppose you are thinking of purchasing the stock of Moore Oil, Inc. and you expect it to pay a $2 dividend in one year and you believe that you can sell the stock for $14 at that time. If you require a return of 20% on investments of this risk, what is the maximum you would be willing to pay? Compute the PV of the expected cash flows Price = (14 + 2) / (1.2) = $13.33 Or FV = 16; I/Y = 20; N = 1; CPT PV = -13.33
 5. Two Period Example Now what if you decide to hold the stock for two years? In addition to the dividend in one year, you expect a dividend of $2.10 in two years and a stock price of $14.70 at the end of year 2. Now how much would you be willing to pay? PV = 2 / (1.2) + (2.10 + 14.70) / (1.2)2 = 13.33
 6. nh giá c phi u – Minh h a VD: Gi s b n ang cân nh c mua CP công ty Moore Oil, Inc. và kỳ v ng công ty này s tr m c c t c 2$ năm u, 2.1$ trong năm th hai và 2.205$ trong năm th 3. Sau ó vào cu i năm 3 b n s bán CP c a công ty m c giá kỳ v ng là $15.435. Như v y b n nh tr bao nhiêu ti n cho CP này? PV = 2 / 1.2 + 2.10 / (1.2)2 + (2.205 + 15.435) / (1.2)3 = 13.33
 7. Phát tri n mô hình nh giá CP Gi s b n ti p t c gi c phi u lâu hơn, giá CP hi n t i cũng v n s là hi n giá c a c t c và giá bán CP trong tương lai. V n là b n có kh năng d báo giá bán và m c c t c chi tr trong tương lai không? Mô hình nh giá c t c: Là mô hình nh giá c phi u d a vào dòng c t c. Có ba gi thi t khác nhau v m c chi tr c t c Ba mô hình nh giá c t c sau:
 8. Mô hình nh giá c t c Ba mô hình nh giá c t c C t cc nh (Zero-growth model) Gi thi t công ty luôn luôn tr m c c t c c nh ây là trư ng h p gi ng c phi u ưu ãi Giá CP ư c ư c tính v i mô hình perpetuity C t c tăng trư ng u (Constant growth model, Gordon Growth) Gi thi t m c chi tr c t c tăng u m t su t tăng trư ng c nh C t c tăng trư ng cao (Supernormal model) Gi thi t giai o n u c t c thay i, nhưng sau ó n nh l i và tăng u m t su t tăng trư ng c nh
 9. Mô hình c t c c nh Khi công ty luôn luôn tr m c c t c c nh, dòng c t c có tính ch t c a perpetuity. Công th c nh giá: P0 = D / R VD: Gi s m t c phi u tr c t c 500 ng/CP m i quí, lãi su t th trư ng là 10% năm. Giá CP này s là bao nhiêu? P0 = .50 / (.1 / 4) = $20
 10. Mô hình c t c tăng trư ng u C t c tăng u su t tăng trư ng c nh. Công th c nh giá: P0 = D1 /(1+R) + D2 /(1+R)2 + D3 /(1+R)3 + … P0 = D0(1+g)/(1+R) + D0(1+g)2/(1+R)2 + D0(1+g)3/(1+R)3 +… Trong ó: g là t c tăng trư ng c nh Sau m t s bư c chuy n i, cth c nh giá ơn gi n: D 0 (1 + g) D1 P0 = = R -g R -g
 11. Mô hình tăng trư ng u – Minh h a VD1: Gi s công ty cơ khí Bình Tri u (BTC) tr c t c 2000 ng vào cu i năm, và c t c này ư c kỳ v ng s tăng trư ng 5% m i năm. m c su t sinh l i kỳ v ng 20% thì giá CP này là bao nhiêu? P0 = 2 / (.2 - .05) = $13.33 Chú ý: C t c u tiên c ông (mua hôm nay) nh n ư c là c t c sau m t năm
 12. Mô hình tăng trư ng u – Minh h a VD2: Gi s m c c t c công ty 3M v a chi tr là .50$, kỳ v ng r ng m c c t c này s tăng trư ng 2% m i năm. N u th trư ng yêu c u m c sinh l i 15% năm i v i c phi u có m c r i ro tương t thì giá c phi u 3M là bao nhiêu? P0 = .50(1+.02) / (.15 - .02) = $3.92
 13. nh y c a giá c phi u iv i t c tăng trư ng, g 250 D1 = $2; R = 20% 200 StockPrice 150 100 50 0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 GrowthRate
 14. nh y c a giá c phi u iv i su t sinh l i yêu c u, r 250 D1 = $2; g = 5% 200 StockPrice 150 100 50 0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 R of required return ate
 15. Mô hình c t c tăng trư ng u - VD VD: Công ty 3G d nh tr c t c 4$ vào cu i năm nay và c t c sau ó s tăng trư ng 6% môi năm. Su t sinh l i yêu c u i v i công ty 3G là 16%. Giá CP c a 3G s là bao nhiêu? Và giá sau b n năm c a CP 3G s là bao nhiêu? Giá bây gi c a 3G? P0 = D1/(r-g) 4 / (.16 - .06) = $40 Giá sau b n năm c a 3G? P4=D5/(r-g)=D1(1+g)4/(r-g)=[D1/(r-g)] (1+g)4 =$50.50 Theo cth c trên: P4 =[D1/(r-g)] (1+g)4 =P1 (1+g)4 Giá CP tăng trư ng cùng t c v ic t c
 16. Mô hình c t c tăng trư ng không u – Minh h a VD: Công ty Nashville l p k ho ch tr c t c như sau: c t c s tăng trư ng 20% trong năm t i, 15% trong năm ti p theo, sau ó c t c s liên t c tăng trư ng 5% m i năm. Bi t r ng năm r i công ty này tr c t c 1$ trên m i c phi u. Su t sinh l i yêu c u c a th trư ng i v i Nashville là 20%, giá CP này là bao nhiêu?
 17. Mô hình c t c tăng trư ng không u – Minh h a Tính m c c t c trư c khi tăng trư ng u D1 = 1(1.2) = $1.20 D2 = 1.20(1.15) = $1.38 D3 = 1.38(1.05) = $1.449 B t u t năm 3, c t c tăng trư ng u: V y áp d ng mô hình tăng trư ng u cho dòng c t c b t u t năm 3: P2 = D3 / (R – g) = 1.449 / (.2 - .05) = 9.66 Giá c phi u th i i m hi n t i (là PV c a c t c trong tương lai): P0 = 1.20 / (1.2) + (1.38 + 9.66) / (1.2)2 = 8.67
 18. Ki m tra ng n nh giá m t c phi u tr c t c c nh 2000 ng/ CP, su t sinh l i yêu c u 22% năm? Giá s là bao nhiêu n u công ty này s b t u tăng c t c t c 3% m i năm b t u t l n tr c t c t i, bi t r ng su t sinh l i yêu c u 22% năm?
 19. Tính su t sinh l i yêu c u Xu t phát t mô hình tăng trư ng u: D 0 (1 + g) D1 P0 = = r -g r-g có r : D 0 (1 + g) D1 r = + g = + g P0 P0
 20. Tính su t sinh l i – Minh h a VD: Gi s CP m t công ty ang bán giá $10.50. Công ty này v a tr c t c 1$/CP, c t c kỳ v ng s tăng trư ng 5% m i năm. Su t sinh l i c a th trư ng là bao nhiêu? R = [1(1.05)/10.50] + .05 = 15% L i su t c t c là bnhiêu? 1(1.05) / 10.50 = 10% L i su t tăng trư ng v n là bao nhiêu? g =5%
Đồng bộ tài khoản