intTypePromotion=3

Bài giảng Tài chính Quốc tế: Chương 6 - Nguyễn Thị Hồng Vinh

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
79
lượt xem
8
download

Bài giảng Tài chính Quốc tế: Chương 6 - Nguyễn Thị Hồng Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 Các học thuyết về tỷ giá thuộc bài giảng tài chính quốc tế, cùng nắm kiến thức chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: ngang giá sức mua, ngang giá lãi suất có bảo hiểm, ngang giá lãi suất không bảo hiểm, lý thuyết kỳ vọng không thiên lệch, hiệu ứng Fisher quốc tế, mối quan hệ giữa các học thuyết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính Quốc tế: Chương 6 - Nguyễn Thị Hồng Vinh

 1. Chương 6 CÁC H C THUY T V T GIÁ 1 ©2006 HongVinh M C TIÊU Giúp ti p c n các h c thuy t v t giá V n d ng các h c thuy t v t giá ñ phân tích và d báo s bi n ñ ng c a t giá V n d ng các h c thuy t này ñ ñưa ra các quy t ñ nh trong các ho t ñ ng vay v n và ñ u tư ©2006 2 N i dung chính 6.1 Ngang giá s c mua 6.2 Ngang giá lãi su t có b o hi m 6.3 Ngang giá lãi su t không b o hi m 6.4 Lý thuy t kỳ v ng không thiên l ch 6.5 Hi u ng Fisher Qu c T 6.6 M i quan h gi a các h c thuy t ©2006 3 1
 2. H c thuy t ngang giá s c mua Purchasing Power Parity-PPP 4 ©2006 HongVinh N i dung 6.1.1 Quy lu t m t giá 6.1.2 Ngang giá s c mua tuy t ñ i 6.1.3 Ngang giá s c mua tương ñ i 6.1.4 Ngang giá s c mua kỳ v ng 6.1.5 Các nghiên c u th c nghi m ki m ch ng PPP 6.1.6 PPP trong th c t ©2006 5 6.1.1 Quy lu t m t giá (The Law of One Price – LOP) Ví d : Trên th trư ng hàng hoá: Giá ô tô cùng lo i Nh t là 20.000USD/1chi c, M là 25.000USD/1 chi c Xu t kh u xe t Nh t qua M , giá xe Nh t tăng, giá xe M gi m. Giá hai nơi có xu hư ng b ng nhau. Trên th trư ng ti n t : Vi t Nam, 1$=1,2EUR, M 1$=1,1EUR Mua USD M qua Vi t Nam bán, ñ n khi giá c a hai nơi có xu hư ng b ng nhau. M t tài s n hay m t ñ ng ti n hai th trư ng khác nhau có xu hư ng b ng nhau ©2006 6 2
 3. 6.1.1 Quy lu t m t giá (The Law of One Price – LOP) Trong ñi u ki n th trư ng c nh tranh hoàn h o và không t n t i các y u t như cư c phí và các rào c n thương m i, thì các m t hàng gi ng h t nhau các qu c gia khác nhau ph i b ng nhau n u ño lư ng b ng m t ñ ng ti n chung Ho t ñ ng kinh doanh chênh l ch giá là ñ ng l c duy trì ñi u ki n cân b ng theo LOP ©2006 7 6.1.1 Quy lu t m t giá (The Law of One Price – LOP) Công th c: Pi =S.Pi* V i Pi là giá c hàng hoá tính b ng n it Pi* là giá c a hàng hoá tính b ng ngo i t S là t giá bi u th s ñơn v n i t trên ñơn v ngo i t ©2006 8 6.1.2 Ngang giá s c mua tuy t ñ i (Absolute PPP) Gi thi t: - Hàng hoá lưu chuy n t do - Không t n t i cư c phí v n chuy n - Các nhà kinh doanh trung l p v i r i ro - LOP duy trì cho t t c các m t hàng N i dung: T i m t th i ñi m, giá c a r hàng hoá tiêu chu n trong nư c b ng giá c a r hàng hoá tiêu chu n nư c ngoài n u quy ñ i v chung m t ñ ng ti n ©2006 9 3
 4. 6.1.2 Ngang giá s c mua tuy t ñ i (Absolute PPP) Gi s : - T n t i r hàng hoá tiêu chu n có c th y n m t hàng ñư c s n xu t và trao ñ i trong nư c cũng như nư c ngoài - M t hàng i có giá là Pi trong nư c và Pi* nư c ngoài - M t hàng i có t tr ng W i trong r hàng hoá tiêu chu n trong nư c và m t hàng i có t tr ng W i* trong r hàng hoá tiêu chu n nư c ngoài, trong ñó W i=W i* - Bi u th c: ∑ W P = S∑ i i W * i P *i ©2006 10 6.1.2 Ngang giá s c mua tuy t ñ i (Absolute PPP) Bi u th c: ð t P= ∑ Wi Pi và P*=∑ W i P i , ta có bi u * * th c: P=SP* P là m c giá c a r hàng hoá tiêu chu n trong nư c P* là m c giá c a r hàng hoá tiêu chu n nư c ngoài ©2006 11 6.1.2 Ngang giá s c mua tuy t ñ i (Absolute PPP) Xác ñ nh t giá theo PPP tuy t ñ i: T i th i ñi m, n u bi t P và P* t giá có th xác ñ nh theo bi u th c sau: P S = P* N u P tăng S tăng, t c n i t gi m giá PPP tuy t ñ i ñưa ra m i quan h gi a t giá và m c giá c hàng hoá t i m t th i ñi m ©2006 12 4
 5. 6.1.2 Ngang giá s c mua tuy t ñ i (Absolute PPP) Như c ñi m c a PPP tuy t ñ i: - C n nhi u gi thi t trong khi các gi thi t ñưa ra ñ u không th c t - Các nư c dùng t tr ng hàng hoá khác nhau ñ tính ch s giá c - T n t i các m t hàng và d ch v không th mua bán qu c t PPP tuy t ñ i khó có th duy trì trong th c t ©2006 13 6.1.2 Ngang giá s c mua tuy t ñ i (Absolute PPP) Ví d : Gi s Vi t Nam và M s d ng r hàng hoá tiêu chu n như nhau ñ tính ch s giá c . Gi s giá c a r hàng hoá này Vi t Nam là VND 11.000.000 và giá c a cùng m t r hàng hoá như th M là USD1.000. T giá cân b ng theo PPP tuy t ñ i là bao nhiêu? T giá này s thay ñ i th nào n u giá c a r hàng hoá tăng lên VND12.000.000 Vi t Nam? ©2006 14 6.1.3 Ngang giá s c mua tương ñ i (Relative PPP) N i dung: PPP tương ñ i nói r ng, m c thay ñ i t giá gi a hai th i ñi m b ng m c chênh l ch l m phát c a hai ñ ng ti n. ð ng ti n nào có m c l m phát cao hơn ñ ng ti n ñó s gi m giá. M c gi m giá (g n) b ng m c chênh l ch l m phát c a hai ñ ng ti n. Bi u th c s=p-p* ©2006 15 5
 6. 6.1.3 Ngang giá s c mua tương ñ i (Relative PPP) Hình thành bi u th c bi u di n PPP tương ñ i: P0* :giá c a RHHTC tính b ng ngo i t t i th i ñi m 0 P1*: giá c a RHHTC tính b ng ngo i t t i th i ñi m 1 P0: giá c a RHHTC tính b ng n i t t i th i ñi m 0 P1: giá c a RHHTC tính b ng n i t t i th i ñi m 1 p: m c l m phát trong nư c p*: m c l m phát nư c ngoài s: m c thay ñ i t giá ©2006 16 6.1.3 Ngang giá s c mua tương ñ i (Relative PPP) Hình thành bi u th c bi u di n PPP tương ñ i: T i th i ñi m 0, bi u th c theo PPP tuy t ñ i là: P0=S0P0* T i th i ñi m 1, bi u th c theo PPP tương ñ i là: P1=S1P1* ©2006 17 6.1.3 Ngang giá s c mua tương ñ i (Relative PPP) Hình thành bi u th c bi u di n PPP tương ñ i: Chia bi u th c th i ñi m 1 cho bi u th c th i ñi m 0: P S P *1 1 = 1 * P0 S0 P 0 ©2006 18 6
 7. 6.1.3 Ngang giá s c mua tương ñ i (Relative PPP) Hình thành bi u th c bi u di n PPP tương ñ i: Ta có bi u th c tương ñương: (1+p)=(1+s)(1+p*) Khai tri n bi u th c trên, ta có: 1+p=1+p*+s+sp* ©2006 19 6.1.3 Ngang giá s c mua tương ñ i (Relative PPP) Hình thành bi u th c bi u di n PPP tương ñ i: B qua th a s sp* ta có bi u th c g n ñúng: s=p-p* Bi u th c trên bi u di n m i quan h gi a m c thay ñ i t giá và t l l m phát hai qu c gia M c thay ñ i t giá b ng m c chênh l ch l m phát L m phát trong nư c cao hơn t giá tăng ñ ng ti n trong nư c (n i t ) gi m giá ©2006 20 6.1.3 Ngang giá s c mua tương ñ i (Relative PPP) PPP tương ñ i d ñư c ch p nh n hơn so v i PPP tuy t ñ i vì: - PPP tương ñ i ch p nh n s t n t i c a các y u t như cư c phí v n chuy n và rào c n thương m i - Theo PPP tương ñ i, giá các m t hàng gi ng h t nhau các qu c gia khác nhau không nh t thi t b ng nhau khi ñư c ño lư ng b ng m t ñơn v ti n t chung ©2006 21 7
 8. 6.1.3 Ngang giá s c mua tương ñ i (Relative PPP) PPP tương ñ i dùng ñ xác ñ nh t giá: Bi u th c chính xác:  1+ p  S1 = S 0  *  1+ p  Bi u th c g n ñúng: S1=S0(1+s)=S0(1+p-p*) ©2006 22 6.1.3 Ngang giá s c mua tương ñ i (Relative PPP) Ví d :Trong m t kho ng th i gian nh t ñ nh, m c l m phát Vi t Nam là 10%, còn m c l m phát M là 6%. Gi s PPP tương ñ i ñư c duy trì m t cách chính xác. T giá thay ñ i như th nào n u t giá ban ñ u là 15.000VND/USD? ©2006 23 6.1.4 Ngang giá s c mua kỳ v ng (Ex-ante PPP) PPP tuy t ñ i và PPP tương ñ i ñư c g i là các m u ngang giá s c mua quy ư c PPP kỳ v ng ñư c g i là m u ngang giá s c mua c a th trư ng hi u qu Bi u th c bi u di n PPP kỳ v ng ñư c hình thành trên cơ s phân tích hành vi c a nhà kinh doanh tham gia ho t ñ ng ñ u cơ trên th trư ng hàng hoá qu c t ©2006 24 8
 9. 6.1.4 Ngang giá s c mua kỳ v ng (Ex-ante PPP) M c l i nhu n kỳ v ng trong vi c mua và n m gi m t r hàng hoá trên th trư ng hàng hoá trong nư c là m c l m phát kỳ v ng trong nư c (p*) M c l i nhu n kỳ v ng trong vi c mua và n m gi m t r hàng hoá trên th trư ng nư c ngoài b ng t ng c a m c l m phát kỳ v ng nư c ngoài (p*e) và m c thay ñ i t giá kỳ v ng (se) N u các nhà kinh doanh ho t ñ ng trên th trư ng hàng hoá là nh ng ngư i trung l p v i r i ro và các th trư ng hàng hoá là các th trư ng hi u qu thì m c l i nhu n trên hai th trư ng ph i như nhau ©2006 25 6.1.4 Ngang giá s c mua kỳ v ng (Ex-ante PPP) Bi u th c bi u di n Ex-ante PPP: pe=p*e+se Hay se=pe-p*e M c thay ñ i t giá kỳ v ng b ng m c chênh l ch l m phát kỳ v ng ©2006 26 6.1.5 Các nghiên c u ki m ch ng PPP Các nghiên c u ki m ch ng PPP ñưa ñ n k t lu n chung sau: - Ngang giá s c mua thư ng không ñư c duy trì trong ng n h n; trong ng n h n, luôn t n t i sai bi t gi a t giá áp d ng trên th trư ng ngo i h i và t giá ñư c quy ñ nh b i PPP - Tuy nhiên, có các b ng ch ng th c nghi m cho th y ngang giá s c mua ñư c duy trì trong dài h n ©2006 27 9
 10. 6.1.5 Các nghiên c u ki m ch ng PPP Các lý do gi i thích t i sao PPP không ñư c duy trì trong ng n h n: - S t n t i cư c phí và các rào c n thương m i làm cho PPP tuy t ñ i không ñư c duy trì - S t n t i c a các m t hàng không trao ñ i mua bán qu c t - Các nư c s d ng các t tr ng hàng hoá khác nhau ñ xây d ng các ch s giá c - T giá còn ch u s tác ñ ng c a các y u t khác, như: lãi su t, tăng trư ng kinh t , chính sách kinh t , tâm lý, ho t ñ ng c a gi i ñ u cơ… ©2006 28 6.1.6 Ưng d ng PPP PPP có th s d ng như m t quy t c kinh doanh trên th trư ng ngo i h i T giá P/P0 Sppp S Th i gian ©2006 29 6.1.6 Ưng d ng PPP S(d/f) S- t giá th trư ng Sppp- t U O U O U O giá theo PPP Th i gian S d ng quy t c PPP ñ mua bán ngo i t ©2006 30 10
 11. ©2006 H C THUY T NGANG GIÁ LÃI SU T CÓ B O HI M CIP-COVERED INTEREST PARITY 32 ©2006 HongVinh Ngang giá lãi su t có b o hi m (Covered Interest Parity – CIP) 6.2.1 Xây d ng bi u th c ñi u ki n cân b ng CIP và n i dung CIP 6.2.2 Kinh doanh chênh l ch lãi su t có b o hi m CIA 6.2.3 H c thuy t CIP trong th c t 6.2.4 Ý nghĩa c a CIP trong th c t ©2006 33 11
 12. 6.2.1 Bi u th c ñi u ki n cân b ng CIP và n i dung CIP 6.2.1.1 Các gi thi t c a CIP 6.2.1.2 Xây d ng bi u th c bi u di n ñi u ki n cân b ng CIP 6.2.1.3 N i dung CIP 6.2.1.4 Tri n khai bi u th c CIP ©2006 34 6.2.1.1 Gi thi t c a CIP - Các th trư ng tài chính ho t ñ ng hi u qu và c nh tranh hoàn h o - Các nhà ñ u tư trung l p ñ i v i r i ro - V n ñư c lưu chuy n t do gi a các qu c gia - Không t n t i chi phí giao d ch ©2006 35 6.2.1.2 Tình hu ng Gi s nhà ñ u tư Vi t Nam có lư ng ti n nhàn r i th i h n 1năm và quy t ñ nh ñ u tư trên th trư ng ti n t . Nhà ñ u tư Vi t Nam Có 2 l a ch n ñ u tư: s quy t ñ nh ñ u tư b ng ngo i t hay n i - Th trư ng ti n t trong nư c; và t ? T i sao? - Th trư ng ti n t nư c ngoài ©2006 36 12
 13. Tình hu ng Các ký hi u: - S là t giá giao ngay, y t tr c ti p - F là t giá kỳ h n, y t tr c ti p - i là lãi su t ñ ng n i t - i* là lãi su t ñ ng ngo i t ©2006 37 Tình hu ng L a ch n ñ u tư b ng n i t : - Nhà ñ u tư có M n i t - Nhà ñ u tư mua tín phi u kho b c kỳ h n 1 năm - Hư ng m c lãi su t i - Sau 1 năm, nhà ñ u tư thu v c v n l n lãi s ti n: V = M (1+i) ©2006 38 Tình hu ng L a ch n ñ u tư b ng ngo i t : - Nhà ñ u tư chuy n s ti n sang ngo i t : M ngo i t S - Mua tín phi u kho b c nư c ngoài kỳ h n 1 năm - Hư ng m c lãi su t i* - Sau m t năm, NðT thu v : V*= M(1+i*) S ©2006 39 13
 14. Tình hu ng L a ch n ñ u tư b ng ngo i t : Nhà ñ u tư ñ i m t v i r i ro h i ñoái ð phòng ng a r i ro này, NðT ký h p ñ ng bán ngo i t kỳ h n 1 năm ngay khi quy t ñ nh ñ u tư vào th trư ng này V i t giá kỳ h n F, cu i kỳ NðT s thu v c v n l n lãi b ng n i t : V’* = M(1+i*)F S ©2006 40 Tình hu ng So sánh hai l a ch n ñ u tư Trư ng h p 1: M M (1 + i) > (1 + i * ) F S Nhà ñ u tư s l a ch n ñ u tư b ng ñ ng ti n nào? ð u tư b ng n i t có l i hơn ©2006 41 Tình hu ng Trư ng h p 2: M M (1 + i) < (1 + i* ) F S Nhà ñ u tư s l a ch n ñ ng ti n nào? ð u tư b ng ngo i t có l i hơn ©2006 42 14
 15. Tình hu ng Trư ng h p 3: M M (1 + i) = (1 + i * ) F S Hai l a ch n cho k t qu ñ u tư như nhau. ðây chính là ñi u ki n cân b ng c a th trư ng ©2006 43 Nh n xét Hai l a ch n ñ u tư như nhau thì ph i cho k t qu ñ u tư (l i t c ñ u tư) như nhau Trư ng h p 1 và 2 n u x y ra ch là tr ng thái t m th i c a th trư ng, b i khi ñó các ho t ñ ng kinh doanh chênh l ch lãi su t s di n ra và ñưa th trư ng tr v cân b ng (trư ng h p 3) ©2006 44 6.2.1.3 N i dung CIP (Covered Interest Parity) N i dung CIP: Khi r i ro h i ñoái ñư c b o hi m thông qua th trư ng h i ñoái kỳ h n thì l i t c c a m t tài s n tài chính trong nư c ph i b ng l i t c c a m t tài s n tài chính có nh ng ñ c tính tương t nư c ngoài ©2006 45 15
 16. 6.2.1.3 N i dung CIP (Covered Interest Parity) Áp d ng CIP vào th trư ng ti n t : Khi r i ro h i ñoái ñư c b o hi m thông qua th trư ng h i ñoái kỳ h n thì l i t c ñ u tư vào th trư ng ti n t trong nư c b ng l i t c ñ u tư vào th trư ng ti n t nư c ngoài N u ñi u ki n cân b ng này b vi ph m, các ho t ñ ng kinh doanh chênh l ch lãi su t có b o hi m s x y ra cho ñ n khi ñi u ki n cân b ng ñư c tái l p ©2006 46 6.2.1.4 Tri n khai bi u th c bi u di n ñi u ki n cân b ng CIP T bi u th c cân b ng (3) có th tri n khai ñ có 4 bi u th c bi u di n ñi u ki n cân b ng CIP Bi u th c 1: Bi u di n CIP theo thu nh p g p Bi u th c 2: Bi u di n CIP theo thu nh p ròng Bi u th c 3: T giá kỳ h n theo ñi u ki n CIP Bi u th c 4: ði m kỳ h n theo ñi u ki n CIP ©2006 47 6.2.1.4 Tri n khai bi u th c bi u di n ñi u ki n cân b ng CIP Bi u th c 1: Bi u di n CIP theo thu nh p g p F 1+ i = (1 + i * ) S Thu nh p g p c a ho t ñ ng ñ u tư trong nư c b ng thu nh p g p c a ho t ñ ng ñ u tư có b o hi m r i ro t giá nư c ngoài ©2006 48 16
 17. 6.2.1.4 Tri n khai bi u th c bi u di n ñi u ki n cân b ng CIP Bi u th c 2: Bi u di n CIP theo thu nh p ròng F i = (1 + i * ) − 1 S Thu nh p ròng c a ho t ñ ng ñ u tư trong nư c b ng thu nh p ròng c a ho t ñ ng ñ u tư có b o hi m r i ro t giá nư c ngoài ©2006 49 6.2.1.4 Tri n khai bi u th c bi u di n ñi u ki n cân b ng CIP Bi u th c 3: T giá kỳ h n theo CIP (1 + i ) F = S (1 + i * ) T giá kỳ h n ñư c tính b ng cách ñi u ch nh t giá giao ngay v i m t thông s ph n ánh lãi su t c a hai ñ ng ti n ©2006 50 6.2.1.4 Tri n khai bi u th c bi u di n ñi u ki n cân b ng CIP Bi u th c 4:ði m kỳ h n F−S f = ≈ i− i* S ði m kỳ h n b ng chênh l ch lãi su t c a hai ñ ng ti n ð ng ti n có lãi su t cao hơn gi m giá kỳ h n ð ng ti n có lãi su t th p hơn tăng giá kỳ h n ©2006 51 17
 18. 6.2.2 Kinh doanh chênh l ch lãi su t có b o hi m CIA (Covered Interest Arbitrage) Gi s th trư ng trư ng h p: M M (1 + i) < (1 + i* ) F S Nhà kinh doanh chênh l ch s ki m l i nhu n b ng cách nào? Nên ki m l i nhu n b ng cách ñi vay n i t và ñ u tư có b o hi m r i ro t giá vào ngo i t ©2006 52 Ví d S(VND/USD)=16.200 iVND/3tháng=8.5%/năm iUSD/3tháng =4%/năm F3 tháng= 16.500 N u là nhà ñ u tư s ñ u tư vào VND hay USD? ði vay s vay VND hay USD? ©2006 53 6.2.2 Kinh doanh chênh l ch lãi su t có b o hi m - CIA Vi c ki m l i nhu n b ng cách ñi vay n i t và ñ u tư có b o hi m r i ro t giá vào ngo i t (hay ngư c l i) g i là ho t ñ ng kinh doanh chênh l ch lãi su t có b o hi m r i ro t giá (CIA) CIA là ñ ng l c tái l p ñi u ki n cân b ng theo CIP ©2006 54 18
 19. 6.2.2 Kinh doanh chênh l ch lãi su t có b o hi m - CIA Các nhà kinh doanh có th ti n hành CIA theo các bư c sau: Hi n t i: B1: Vay n i t v i lãi su t i B2: Mua ngo i t theo t giá giao ngay S; m t ñơn v n i t mua ñư c 1/S ñơn v ngo i t ; B3: ð u tư vào ngo i t hư ng lãi su t i*; Lư ng ngo i t cu i kỳ d tính thu ñư c (1/S)(1+i*) B4: Ký h p ñ ng bán kỳ h n s ngo i t (1/S)(1+i*) theo t giá kỳ h n F ©2006 55 6.2.2 Kinh doanh chênh l ch lãi su t có b o hi m - CIA Sau m t năm: B5: Thu h i v n ñ u tư b ng ngo i t ; s ngo i t thu ñư c là (1/S)(1+i*); B6: Th c hi n bán ngo i t theo h p ñ ng kỳ h n ñã ký; s n i t thu ñư c là (F/S)(1+i*) B7: Hoàn tr v n vay và thanh toán lãi vay; s ti n 1+i L i nhu n thu ñư c = (F/S)(1+i*)- (1+i)>0 ©2006 56 6.2.2 Kinh doanh chênh l ch lãi su t có b o hi m - CIA Các ho t ñ ng CIA làm thay ñ i cung c u trên th trư ng ti n t trong và ngo i nư c, th trư ng ngo i h i giao ngay va kỳ h n Phân tích s bi n ñ ng c a các y u t i, F, S, i* Trư ng h p 2: M M (1 + i) < (1 + i* ) F S ©2006 57 19
 20. Cơ ch duy trì ñi u ki n cân b ng CIP Th trư ng ti n t i trong nư c S Nhu c u vay n i t tăng i1 i0 ñư ng c u D’ d ch chuy n D sang ph i Q lãi su t n i t i Th trư ng ti n t trong nư c tăng ©2006 58 Cơ ch duy trì ñi u ki n cân b ng CIP Th trư ng ti n i* t nư c ngoài S cung ngo i t S’ cho vay tăng i0* ñư ng cung D d ch ph i Q lãi su t ngo i Th trư ng ti n t nư c ngoài t i* gi m ©2006 59 Cơ ch duy trì ñi u ki n cân b ng CIP S ð u tư vào ngo i t S c u ngo i t tăng S0 ñư ng c u d ch D D’ ph i Q t giá giao ngay Th trư ng ngo i h i giao ngay S tăng ©2006 60 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản