Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Bài 1

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

92
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung Bài 1 Thị trường tài chính trong bài giảng Tài chính tiền tệ trình bày về khái niệm thị trường tài chính, các công cụ thị trường tài chính và mô hình những dòng vốn đi qua hệ thống tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính tiền tệ: Bài 1

 1. BAØI 1. THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH
 2. 1. Khaùi nieäm Thò tröôøng taøi chính laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng mua baùn, chuyeån nhöôïng quyeàn söû duïng caùc khoaûn voán thoâng qua caùc coâng cuï taøi chính nhaát ñònh.
 3. 1. Khaùi nieäm Caùc coâng cuï taøi chính (financial instruments) hay caùc chöùng khoaùn (securities) laø nhöõng traùi quyeàn ñoái vôùi thu nhaäp hoaëc taøi saûn töông lai cuûa ngöôøi naém giöõ.
 4. 1. Khaùi nieäm Chứng khoán là bằng chứng xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với tài sản hoặc phần vốn của tổ chức phát hành. Chứng khoán được thể hiện dưới hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử, bao gồm các loại sau đây: a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ; b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua, quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm chứng khoán hoặc chỉ số chứng khoán.
 5. 1. Khaùi nieäm Chöùng khoaùn bao goàm hai loaïi chuû yeáu:  Chöùng khoaùn nôï (Debt securities)  Chöùng khoaùn voán (Equity securities)  Chöùng khoaùn phaùi sinh (Derivatives) laø chöùng khoaùn maø giaù trò cuûa noù ñöôïc phaùi sinh töø giaù trò cuûa taøi saûn cô sôû. Caùc CKPS phoå bieán: hôïp ñoàng kyø haïn Forward, hôïp ñoàng giao sau Future, hôïp ñoàng hoaùn ñoåi Swap vaø hôïp ñoàng quyeàn choïn Option. CKPS vöøa coù theå söû duïng ñeå phoøng ngöøa ruûi ro vöøa coù theå duøng ñeå ñaàu cô.
 6. Moâ hình nhöõng doøng voán ñi qua heä thoáng taøi chính Taøi chính giaùn tieáp Trung gian VOÁN Taøi chính VOÁN VOÁN (Ngöôøi ñi vay) (Ngöôøi cho vay) Toå chöùc VOÁN CAÙC THÒ TRÖÔØNG VOÁN Toå chöùc Coâng ty TAØI CHÍNH Coâng ty Hoä gia ñình Hoä gia ñình Ngöôøi nöôùc ngoaøi Ngöôøi nöôùc ngoaøi Taøi chính tröïc tieáp
 7. Chöùc naêng cuûa thò tröôøng taøi chính  Ñoùng vai troø noøng coát trong vieäc daãn voán töø ngöôøi dö voán tôùi ngöôøi caàn voán.  Thò tröôøng taøi chính tröïc tieáp: o Ngöôøi ñi vay thu huùt voán baèng caùch baùn caùc chöùng khoaùn (coøn goïi laø caùc coâng cuï taøi chính - Financial Instruments) o Chöùng khoaùn laø taøi saûn ñoái vôùi ngöôøi cho vay vaø laø moät khoaûn nôï ñoái vôùi ngöôøi ñi vay.
 8. Chöùc naêng cuûa thò tröôøng taøi chính  Thò tröôøng taøi chính giaùn tieáp: o Ngöôøi cho vay vaø ngöôøi ñi vay giao dòch giaùn tieáp thoâng qua trung gian taøi chính, thoâng thöôøng laø caùc ngaân haøng thương mại. o Caùc ngaân haøng thöïc hieän huy ñoäng voán töø ngöôøi cho vay döôùi nhieàu hình thöùc, chaúng haïn nhö caùc khoaûn göûi tieát kieäm, roài thöïc hieän cho vay laïi ñoái vôùi nhöõng ngöôøi coù nhu caàu vay voán.  Thò tröôøng taøi chính hoaït ñoäng hieäu quaû seõ caûi thieän ñôøi soáng kinh teá cuûa moãi ngöôøi trong xaõ hoäi.
 9. 2. Phaân loaïi thò tröôøng taøi chính 2.1 Caên cöù vaøo kyø haïn löu chuyeån voán  Thò tröôøng tieàn teä (Money market): laø thò tröôøng mua baùn caùc chöùng khoaùn nôï ngaén haïn (thöôøng döôùi 1 naêm).  Thò tröôøng voán (Capital market): laø thò tröôøng mua baùn caùc chöùng khoaùn nôï daøi haïn (thöôøng treân 1 naêm) vaø chöùng khoaùn voán.
 10. Thò tröôøng tieàn teä Thò tröôøng voán Chöùng khoaùn Thöông phieáu, tín Traùi phieáu nôï (DN, CP) phieáu Chöùng khoaùn --- Coå phieáu voán (DN)
 11. 2. Phaân loaïi thò tröôøng taøi chính 2.2 Caên cöù vaøo muïc ñích hoaït ñoäng cuûa thò tröôøng  Thò tröôøng sô caáp (Primary market): phaùt haønh vaø giao dòch caùc chöùng khoaùn môùi phaùt haønh, cung caáp voán cho caùc nhaø phaùt haønh.  Thò tröôøng thöù caáp (Secondary market): giao dòch caùc chöùng khoaùn ñaõ phaùt haønh, cung caáp tính thanh khoaûn cho caùc nhaø ñaàu tö.
 12. 2. Phaân loaïi thò tröôøng taøi chính Thò tröôøng naøo ñöôïc quan taâm nhieàu hôn: thò tröôøng sô caáp hay thò tröôøng thöù caáp? Thò tröôøng thöù caáp, vì noù coù 2 chöùc naêng: 1. Taêng cöôøng tính thanh khoaûn cho caùc chöùng khoaùn; 2. Xaùc ñònh giaù cuûa caùc chöùng khoaùn ôû thò tröôøng sô caáp.
 13. 2. Phaân loaïi thò tröôøng taøi chính 2.3 Caên cöù vaøo phöông thöùc toå chöùc vaø giao dòch  Thò tröôøng taäp trung: laø thò tröôøng maø vieäc giao dòch mua baùn chöùng khoaùn ñöôïc thöïc hieän coù toå chöùc vaø taäp trung taïi moät nôi nhaát ñònh.  Thò tröôøng OTC (Over-The-Counter OTC market): laø thò tröôøng maø caùc hoaït ñoäng mua baùn chöùng khoaùn ñöôïc thöïc hieän phaân taùn ôû nhöõng ñòa ñieåm khaùc nhau maø khoâng taäp trung taïi moät nôi nhaát ñònh.
 14. 2. Phaân loaïi thò tröôøng taøi chính 2.4 Phaân loaïi khaùc  Thò tröôøng taøi chính chính thöùc: ñöôïc toå chöùc vaø quaûn lyù moät caùch heä thoáng  Thò tröôøng phi chính thöùc: bao goàm nhöõng ngöôøi cho vay naëng laõi, hoaït ñoäng huïi, toå chöùc tieát kieäm vaø cho vay phi chính thöùc, HTX tín duïng…
 15. 3. Caùc coâng cuï löu thoâng treân thò tröôøng taøi chính
 16. 3.1. Caùc coâng cuï löu thoâng treân thò tröôøng voán  Traùi phieáu (bonds)  Coå phieáu (stocks)  Caùc khoaûn vay theá chaáp (mortgages)  Mortgage-backed securities
 17. Traùi phieáu (Bond)  Traùi phieáu laø moät chöùng thö xaùc nhaän nghóa vuï traû nhöõng khoaûn laõi theo ñònh kyø vaø voán goác khi ñeán haïn cuûa toå chöùc phaùt haønh. Traùi phieáu laø loaïi chöùng khoaùn xaùc nhaän quyeàn vaø lôïi ích hôïp phaùp cuûa ngöôøi sôû höõu ñoái vôùi moät phaàn voán nôï cuûa toå chöùc phaùt haønh. (Ñieàu 6 Chöông I)
 18. Traùi phieáu (Bond)  Caùc noäi dung cô baûn cuûa traùi phieáu:  Meänh giaù  Laõi suaát danh nghóa  Thôøi gian ñaùo haïn
 19. Phaân loaïi traùi phieáu  Caên cöù vaøo ngöôøi phaùt haønh: traùi phieáu chính phuû, traùi phieáu ñoâ thò, traùi phieáu doanh nghieäp  Caên cöù vaøo laõi suaát: traùi phieáu coù laõi suaát coá ñònh, traùi phieáu coù laõi suaát bieán ñoåi, traùi phieáu khoâng coù laõi suaát, TIPS  Caên cöù möùc ñoä ñaûm baûo thanh toaùn: TP khoâng baûo ñaûm, TP baûo ñaûm bond with warrant (TP coù taøi saûn caàm coá, TP baûo ñaûm baèng CK kyù quyõ, traùi phieáu tieàn ñoàng baûo ñaûm baèng ngoaïi teä)
 20. Phaân loaïi traùi phieáu  Caên cöù vaøo thôøi gian ñaùo haïn: traùi phieáu ngaén haïn (1-5 naêm), trung haïn (5-15 naêm), daøi haïn (>15 naêm) vaø voâ haïn  Caên cöù vaøo hình thöùc: traùi phieáu voâ danh vaø traùi phieáu ghi danh  Caên cöù vaøo tính chaát: TP chuyeån ñoåi (convertible), TP coù quyeàn mua coå phieáu, TP coù quyeàn mua laïi, TP coù quyeàn baùn laïi  Traùi phieáu xoâ (Junk bond)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2