intTypePromotion=1

Bài giảng Thiết kế hệ thống điện

Chia sẻ: Pt Pt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
306
lượt xem
122
download

Bài giảng Thiết kế hệ thống điện

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng thiết kế hệ thống điện', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế hệ thống điện

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w --- --- Baøi giaûng
 2. B- Muïc tieâu moân hoïc : Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w Giaùo trình Thieát keá heä thoáng ñieän ñöôïc bieân soaïn cho SV khoái ngaønh Coâng ngheä vaø kyõ thuaât nhaèm: Trang bò caùc kieán thöùc cô baûn veà thieát keá maïng phaân phoái ñieän. Thieát keá ñöôïc maïng phaân phoái ñieän cho caùc khu coâng nghieäp. 2 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 3. B- Muïc tieâu: Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w Tính toaùn thieát keá ñöôïc maïng phaân phoái sô caáp. Cung caáp nhöõng kieán thöùc cô baûn veà thieát keá heä thoáng phaân phoái thöù caáp. 3 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 4. B- Noäi dung baøi hoïc : dung ba Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w 1. Ñöôøng daây truyeà n taûi trung gian 1. Ñö ng 2. Maïng phaâ n phoái sô caáp 2. Mang 3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng 3. Ca ng phaân phoái sô caáp 4. Thieát keá heä thoáng phaân phoái sô caáp 4. Thie ng 4 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 5. Giôùi thieäu heä thoáng phaân phoái (HTPP) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w Generation . Power Plant 500 kV Transmission Extra-High-Voltage Substation Heä thoáng kV) ( 500/230 Traï m phaâTransmission truyeà n Ñöôøphoái y n n g daâ 230 kV Commer cial/ Transmission phaâ n phoá i I ndustr ial taûSystem gian i trung Customer Distribution Substation 69 kV Sub-transmission Urban (69/12 kV) Distribution Customers MBA System (12kV) phaâ n phoá i (10 kV) High-Voltage Substation Distribution Line (230/69 kV) Overhead Distribution Underground Cable Transfor mer To Other High-Voltage Residential Residential Substations Underground Customer Customer Distribution Transfomer 5 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 6. Giôùi thieäu heä thoáng phaân phoái (HTPP) Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w . Traïm trung gian HTPP goàm: 110/220 kV 1. Heä thoáng truyeàn taûi Ñöôøng daây truyeàn taûi trung gian trung gian 110/220 kV 2. Caùc traïm phaân phoái Traïm phaân phoái 3. Maïng phaân phoái sô caáp 15/22 kV 4. Caùc MBA phaân phoái Maïng phaân 5. Maïng phaân phoái thöù phoái sô caáp caáp 15/22 kV 6. Caùc thieát bò phuï trôï MBA phaân phoái 0,4 kV Hình 1.1. Sô ñoà ñôn Maïng phaân phoái Phuï taûi tuyeán HTPP ñieän. thöù caáp 6 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 7. 1.2. Ñöôøng daâ y truyeàn taûi trung gian Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w Heä thoáng truyeàn taûi trung gian laø phaàn cuûa maïng ñieän phaân phoái, truyeàn taûi naêng löôïng töø traïm trung gian ñeán traïm phaân phoái baèng daây daãn treân khoâng hay caùp ngaàm. Maïng truyeàn taûi trung gian goàm : Maïng hình tia Maïng maïch voøng Maïng löôùi 7 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 8. 1.1. Ñöôøng daây truyeà n taûi trung gian Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w a. Maïng hình tia Öu ñieåm Ñôn giaûn Chi phí thaáp Nhöôïc ñieåm Tính caáp ñieän lieân tuïc khoâng cao Hình 1.2. Maïng truyeàn taûi trung gian hình tia. 8 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 9. 1.1 Ñöôøng daây truyeà n taûi trung gian Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w b. Maïng hình tia caûi tieán Cho pheùp phuïc hoài söï coá nhanh N .O MC Ñoù n g caé t lieân ñoä ng N .O Hình 1.3. Sô ñoà maïng truyeàn taûi trung gian hình tia caûi tieán. 9 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 10. 1.1 Ñöôøng daây truyeà n taûi trung gian Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w c. Maïng maïch voøng Öu ñieåm Tính caáp ñieän lieân tuïc cao Ñoä tin caäy cao Nhöôïc ñieåm Chi phí cao Hình 1.4. Sô ñoà maïng truyeàn taûi trung gian maïch voøng. 10 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 11. 1.1 Ñöôøng daây truyeà n taûi trung gian Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w d. Maïng daïng löôùi Hình 1.5. Sô ñoà maïng truyeàn taûi trung gian daïng löôùi. 11 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 12. 1.2. Maïng phaâ n phoái sô caáp Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w 1.2.1 Caùc daïng sô ñoà cung caáp ñieän a.Sô ñoà hình tia . Traïm phaân phoái Öu ñieåm Tuyeán trung theá CC MBA Ñôn giaûn phaân phoái Chi phí thaáp Nhaùnh Nhöôïc ñieåm Ñoä tin caäy thaáp Nhaùnh CC nhaùnh phuï Cung caáp ñieän khoâng lieân tuïc Hình 1.6. Sô ñoà maïng phaân phoái sô caáp hình tia. 12 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 13. 1.2.1 Caùc daïng sô ñoà cung caáp ñieän Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w .a.Sô ñoà hình tia Vuøn g taûi tuyeán 1 Tuyeán sô caáp hình DCL lieân laïc (NO) tia vaø heä thoáng dao Vuøn g taûi tuyeán 2 caùch ly DCL phaân ñoaïn Taùi cung caáp ñieän nhanh DCL lieân laïc (NO) Hình 1.7. Tuyeán sô caáp hình tia vaø heä thoáng dao Vuøn g taûi tuyeán 3 caùch ly. 13 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 14. 1.2.1 Caùc daïng sô ñoà cung caáp ñieän Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w a.Sô ñoà hình tia . Sô ñoà hình tia vôùi moät tuyeán daây chính vaø moät tuyeán Tuyeán Trung ngöôïc taâm daây ngöôïc taûi Tuyeán chính Hình 1.8. Sô ñoà maïch hình tia vôùi moät tuyeán daây chính vaø moät tuyeán MBA phaân phoái daây ngöôïc. 14 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 15. 1.2.1 Caùc daïng sô ñoà cung caáp ñieän Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w a.Sô ñoà hình tia . Traïm phaân phoái Tuyeán 1 Sô ñoà phaân boá pha phuï taûi töøng pha Khu vöïc cho töøng khu vöïc taûi pha A töø tuyeán 3 pha Tuyeán Nhaùn h 3 pha 1 pha Khu vöïc taûi pha B Khu vöïc Hình 1.9. Tuyeán daây taûi cung caáp hình tia taûi pha C khu vöïc. 15 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 16. 1.2.1 Caùc daïng sô ñoà cung caáp ñieän Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w . b.Sô ñoà maïch voøng Traïm phaân phoái Öu ñieåm Ñoä tin caäy cao Caáp ñieän lieân tuïc Nhaùn h Nhöôïc ñieåm Maïch phöùc taïp DCL phaân ñoaïn Hình 1.10. Sô ñoà tuyeán DCL lieân keát daây trung theá maïch voøn g Vò trí MBA phaân phoái 16 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 17. 1.2.1 Caùc daïng sô ñoà cung caáp ñieän Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w . c.Sô ñoà daïng löôùi Traïm A Traïm B Öu ñieåm Ñoä tin caäy cao Caáp ñieän lieân tuïc Toån thaát thaáp Traïm C Traïm D Nhöôïc ñieåm Khoù thieát keá Khoù vaän haønh Traïm E Hình 1.11. Maïn g phaân phoái sô caáp daïn g löôùi 17 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 18. 1.2.2. Caùc caáp ñieän aùp cuûa HTPP sô caáp Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w . Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán möùc ñieän aùp Chieàu daøi tuyeán daây sô caáp Taûi cuûa tuyeán daây sô caáp Soá löôïng traïm phaân phoái Ñònh möùc cuûa traïm phaân phoái Soá ñöôøng daây truyeàn taûi trung gian Soá löôïng phuï taûi ñaëc bieät Heä thoáng baûo trì Söï môû roäng sô ñoà hình caây Caùc ñieåm noái cuûa truï Caùc loaïi daây vaø caáu truùc Hình daùng cuûa daây truï 18 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 19. 1.2.2. Caùc caáp ñieän aùp cuûa HTPP sô caáp Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w Caùc yeáu toá khaùc aûnh höôûng ñeán möùc ñieän aùp Döï aùn phaùt Trieån taûi Toån thaát Toån thaát ñieän aùp coâng suaát Giaù trò Chieàu daø i Choïn caáp thieá t bò ñöôøng daây ñieän aùp Ñieän aùp traïm Ñieän aùp traïm trung gian laân caän Chính saùch coâng ty ÑL Hình 1.12. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán caáp ñieän aùp tuyeán daây sô caáp. 19 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
 20. 1.2.2. Caùc caáp ñieän aùp cuûa HTPP sô caáp Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://w . Toång quaùt vôùi ñoä suït aùp cho tröôùc, chieàu daøi daây tuyeán vaø taûi laø haøm caáp ñieän theá. Tæ soá khoaûng caùch x tæ soá taûi = heä soá bình phöông ñieän aùp 2  VL-N,môùi  Heä soá bình phöông ñieän aùp =   V   L - N, cuõ  Khoaûng caùch môùi Tæ soá khoaûng caùch = Khoaûng caùch cuõ Tæ soá taûi = Taûi tuyeán daây môùi Taûi tuyeán daây cuõ 20 Tröôø n g ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2