Bài giảng Thiết kế luận lý 1 - Các mạch luận lý tổ hợp

Chia sẻ: Luong My | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
62
lượt xem
9
download

Bài giảng Thiết kế luận lý 1 - Các mạch luận lý tổ hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Biểu thức logic dạng chuẩn SoP, PoS. Đơn giản biểu thức dạng chuẩn SoP. Sử dụng đại số Boolean và bìa Karnaugh để đơn giản biểu thức logic và thiết kế mạch tổ hợp. Mạch tạo parity và mạch kiểm tra parity. Mạch enable/disable. Cácđặc tính cơ bản của IC số.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế luận lý 1 - Các mạch luận lý tổ hợp

 1. dce 2012 Khoa KH & KTMT Bộ môn Kỹ Thuật Máy Tính ©2012, CE Department
 2. dce 2012 Tài li u tham kh o • “Digital Systems, Principles and Applications”, 8th/5th Edition, R.J. Tocci, Prentice Hall • “Digital Logic Design Principles”, N. Balabanian & B. Carlson – John Wiley & Sons Inc., 2004 ©2012, CE Department 2
 3. dce 2012 Các mạch luận lý tổ hợp ©2012, CE Department
 4. dce 2012 M c tiêu • Bi u th c logic d ng chu n SoP, PoS • Đơn gi n bi u th c d ng chu n SoP • S d ng đ i s Boolean và bìa Karnaugh đ đơn gi n bi u th c logic và thi t k m ch t h p • M ch t o parity và m ch ki m tra parity • M ch enable/disable • Các đ c tính cơ b n c a IC s ©2012, CE Department 4
 5. dce 2012 M ch t h p • M c logic ngõ xu t ph thu c vi c t h p các m c logic c a ngõ nh p hi n t i. • M ch t h p không có b nh nên giá tr ngõ xu t ph thu c vào giá tr ngõ nh p hi n t i. 2 A 1 3 2 1 2 B 1 3 Y 2 1 3 C ©2012, CE Department 5
 6. dce 2012 Các d ng chu n (Standard form) • T ng c a các tích (Sum of products - SoP) – M i bi u th c d ng SoP bao g m các bi u th c AND đư c OR l i v i nhau. – Ví d : ABC + A’BC’ AB + A’BC’ + C’D’ + D • Tích c a các t ng (Product of Sums - PoS) – M i bi u th c d ng PoS bao g m các bi u th c OR đư c AND l i v i nhau. – Ví d : (A + B’ + C)(A + C) (A + B’)(C’ + D)F ©2012, CE Department 6
 7. dce 2012 Đơn gi n m ch t h p • Bi n đ i các bi u th c logic thành d ng đơn gi n hơn đ khi xây d ng m ch ta c n ít c ng logic và các k t n i hơn. ©2012, CE Department 7
 8. dce 2012 Các phương pháp đơn gi n m ch t h p • Phương pháp đ i s • Bìa Karnaugh (K-map) ©2012, CE Department 8
 9. dce 2012 Phương pháp đ i s • S d ng các đ nh lý trong đ i s Boole đ đơn gi n các bi u th c c a m ch logic. • Chuy n sang d ng SOP (DeMorgan và phân ph i). • Rút g n b ng cách tìm các nhân t chung. ©2012, CE Department 9
 10. dce 2012 Ví d • Đơn gi n bi u th c sau – Z1 = ABC + AB ( AC ) – Z2 = ABC + ABC + ABC – Z3 = AC ( ABD) + ABC D + A BC – Z4 = ( A + B )( A + B + D) D ©2010, CE Department
 11. dce 2012 Thi t k m ch t h p ©2012, CE Department 11
 12. dce 2012 Thi t k m ch t h p 1. L p b ng s th t (truth table) 2. Vi t bi u th c AND cho các ngõ xu t m c 1 3. Vi t bi u th c SoP 4. Đơn gi n bi u th c SoP 5. Hi n th c m ch t bi u th c đơn gi n ©2012, CE Department 12
 13. dce 2012 Ví d 1 • Thi t k m ch logic v i 3 ngõ nh p A, B, C tho mãn đi u ki n sau: ngõ xu t = 1 khi và ch khi s ngõ nh p m c 1 nhi u hơn s ngõ nh p m c 0 ©2012, CE Department 13
 14. dce 2012 Ví d 1 • B ng s th t • Bi u th c ngõ xu t (SOP): ABC + ABC + ABC + ABC • Rút g n: BC + AC + AB ©2012, CE Department 14
 15. dce 2012 Ví d 2 • Thi t k m ch logic sau: Output = 1 khi đi n th (đư c bi u di n b i 4 bit nh phân ABCD) l n hơn b ng 6V. ©2012, CE Department 15
 16. dce 2012 Bìa Karnaugh (K-map) • Bìa Karnaugh bi u di n quan h gi a ngõ nh p và ngõ xu t c a m ch. • Theo chi u d c ho c chi u ngang, các ô c nh nhau ch khác nhau m t bi n. ©2012, CE Department 16
 17. dce 2012 Bìa Karnaugh (K-map) • B ng s th t • Bi u th c logic • Bìa Karnaugh ©2012, CE Department 17
 18. dce 2012 Bìa Karnaugh (K-map) ©2012, CE Department 18
 19. dce 2012 Bìa Karnaugh (K-map) ©2012, CE Department 19
 20. dce 2012 Bìa Karnaugh (K-map) ©2012, CE Department 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản