intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học 11 bài 13: Kiểu bản ghi

Chia sẻ: Hoàng Thùy Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:23

0
184
lượt xem
35
download

Bài giảng Tin học 11 bài 13: Kiểu bản ghi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông qua bộ sưu tập bài giảng Kiểu bản ghi - Tin học 11 giúp quý thầy cô có thêm sự lựa chọn tư liệu giảng dạy trong việc thiết kế slide powerpoint của bài học. Với những bài giảng được trình bày có bố cục rõ ràng, có nhiều hình ảnh và hiệu ứng sẽ giúp quý thầy cô giáo có thể thiết kế cho mình một bài giảng hoàn thiện, giúp học sinh dễ dàng nắm được những kiến thức chính của bài về các kiểu bản ghi. Mong rằng những bài giảng trong bộ sưu tập dành cho tiết học Kiểu bản ghi chương trình Tin học 11 sẽ giúp bạn có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 11 bài 13: Kiểu bản ghi

 1. CHÀO MỪNG QUÝ CÔ THẦY CÙNG TẤT CÁC EM ĐẾN VỚI MÔN TIN HỌC LỚP 11
 2. Nêu cách khai báo biến và tham chiếu đến từng phần tử của xâu Mỗi yêu cầu cho một ví dụ
 3. - Cách khai báo biến kiểu xâu: Var : String[độ dài lớn nhất] Ví dụ Var S : String[30]; - Tham chiếu tới phần tử của xâu [chỉ số]; Ví dụ S[10];
 4. Bài 13 KIỂU BẢN GHI CHÀO MỪNG QUÝ CÔ THẦY CÙNG TẤT CÁC EM ĐẾN VỚI MÔN TIN HỌC LỚP 11
 5. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Thuộc tính Bảng kết quả kiểm tra chất lượng SD Hä tªn To ¸n V¨n TB KÕt qu¶ B 01 NguyÔn ThÞ Minh 10 8 HuÖ 02 D­¬ Tróc L© ng m 7 7 03 Đ ối §µo V¨n B×nh 8 5 tượng … ……… … … … …
 6. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài - Kiểu bản ghi: Dùng để mô tả các đối tượng có cùng một số thuộc tính mà các thuộc tính có thể có các kiểu dữ liệu khác nhau - Trong kiểu bản ghi: + Mỗi thuộc tính (cột): được gọi là một trường + Mỗi đối tượng (hàng):ược gọi là một bản ghi đ + Các trường khác nhau có thể có kiểu dữ liệu khác nha
 7. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Trường (field) Bảng kết quả kiểm tra chất lượng SD Hä tªn To ¸n V¨n TB KÕt qu¶ B 01 NguyÔn ThÞ Minh 10 8 8 HuÖ 02 D­¬ Tróc L© ng m 7 7 7 Bản ghi (record) 03 Đào Văn Bình 03 §µo V¨n B× nh 8 5 5 … ……… … … ... … …
 8. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Quy tắc, cách thức xác định kiểu bản ghi gồm: - Tên kiểu bản ghi - Tên các thuộc tính (trường) Khai báo biến - Kiểu dữ liệu của mỗi trường - Cách tham chiếu đến từng trường
 9. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài 1. Khai báo biến kiểu bản ghi Type = Record : ; : ; …………………………… : ; End; Var : ;
 10. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Trong đó :Là tên kiểu bản ghi do người lập trình đặt ,.., : Là tên các thuộc tính ,..,:Là kiểu dữ liệu của thuộc tính Là tên biến kiểu bản ghi do người lập trình đặt :
 11. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Ví dụ: Hãy viết khai báo biến gồm các thuộc tính sau: Hoten, Toan, Van, TB, Ketqua cho 1 học sinh
 12. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Type = Record Hocsinh b Record Hoten : String[30]; : ; Hãy viết khai báo biến gồm các thuộc Toan : Real; : ; tính sau: Hoten, Toan, Van, TB, Van : Real; …………………………… Ketqua cho 1 học sinh TB : Real; ; Ketqua : ng n> :
 13. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Tham chiếu đến từng trường của bản ghi . Ví dụ A.Hoten : Tham chiếu đến trường Hoten của biến bản ghi A A.Toan : Tham chiếu đến trường Toan của biến bản ghi A
 14. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài 2. Gán giá trị - Có hai cách: + Dùng lệnh gán trực tiếp + Gán giá trị cho từng trường
 15. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài * Gán giá trị trực tiếp: - Nếu A và B là hai biến bản ghi cùng kiểu, thì ta có A: = B; thể gán giá trị của B cho A bằng lệnh : * Gán giá trị cho từng trường: - Thực hiện bằng lệnh gán hoặc nhập từ bàn phím cho ực ngệtrường lệnh gán, VD: A.Hoten := ‘Dao Van Binh’ + Th từ hi n bằ ng + Nhập từ bàn phím, VD: Write(‘Nhap Hoten’) ; Readln(A.Hoten) ;
 16. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Ví dụ Viết chương trình nhập vào Hoten, Toan, Van, của mộ học sinh trong lớp. Tính điểm TB và đưa ra màn hình kết quả là ‘Do’ nếu điểm TB của học sinh đó >= 5 và ngược lại là ‘Hong’
 17. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Khai báo biến Type = Record Type Hocsinh = Record Hoten : String[30]; : ; Toan : Real; : ; Van : Real; …………………………… TB : Real; : ; Ketqua : String[30]; End; End; Var : ; Var A : Hocsinh;
 18. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Nội dung chương trình Các bước thực hiện Lệnh trong Pascal B1: Nhập dữ liệu cho học sinh Writeln(‘Nhap Hoten’); Readln(A.Hoten); Writeln(‘Nhap diem Toan’); Readln(A.Toan); Writeln(‘Nhap diem Van’); Readln(A.Van); B2: Tính điểm TB A.TB := (A.Toan + A. Van)/2; B3: Kiểm tra kết quả If A.TB >= 5 Then A.Ketqua := ‘Do’ Else A.Ketqua := ‘Hong’ B4: Đưa kết quả ra màn hình Writeln( ‘Ket qua la ’ , A.Ketqua);
 19. Bài 13 KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Program Chương trình hoàn chỉnh Vidu1 ; Crt ; Uses Type Hocsinh = Record Hoten, Ket qua : String[30]; Toan, Van, TB : Real; End; Var A : Hocsinh; Begin Clrscr; Writeln(‘Nhap Hoten’); Readln(A.Hoten); Writeln(‘Nhap diem Toan, Van’); Readln(A.Toan, A. Van); A.TB := (A.Toan + A. Van)/2; If A.TB >= 5 Then A.Ketqua := ‘Do’ Else A.Ketqua := ‘Hong’ Writeln( ‘Ket qua la ’ , A.Ketqua); Readln; End.
 20. Bài 13. KIỂU BẢN GHI Bài cũ Đặt vấn đề Khai báo biến Gán giá trị Củng cố bài Hãy nhớ Type = Record : ; 1. Khai báo biến bản ghi : ; ……………………………… : ; 2. Tham chiếu đến trường End; Var biế biến b ghi> . :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản