intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương VII - Lê Văn Bát

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:33

207
lượt xem
73
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương VII - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức, và xây dựng con người mới có bố cục gồm 3 phần, trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng con người mới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương VII - Lê Văn Bát

 1. Trường Đại học HàNội Bộ môn Lịch sử ĐCSVN & Tư tưởng HCM Tư tưởng Hồ Chí Minh
 2. Ch­¬ng VII: T­ t­ëng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸, ®¹o ®øc, và xây d ựng c on ng ười m ới Né i dung gåm ba phÇn: I ­ T­ t­ë ng Hå ChÝ Minh vÒ v¨n ho¸ II ­ T­ t­ë ng Hå ChÝ Minh vÒ ®¹o ®øc III ­ T­ t­ë ng HCM v ề xây d ựng c on ng ười m ới.
 3. I – Nh ững quan điểm c ơ b ản c ủa Hå ChÝ Minh vÒ văn ho ¸: • 1. Khái niệm về văn hóa • 2. Các vấn đề chung về văn hóa. • 3. Một số lĩnh vực chính của văn hóa
 4. I.1 Khái niệm về văn hóa • a ­ §Þnh ng hÜa v¨n ho ¸: • “V×lÏ sinh tån còng nh­ môc dÝch cña cuéc sèng, loµi ng­êi míi s¸ng t¹o vµ ph¸t minh ra ng«n ng÷vµ chò viÕt, ® ® ph¸p luËt, khoa ¹o øc, häc, t«n gi¸o, v¨n häc, nghÖ thuËt, nh÷ c«ng cô cho sinh ho¹t ng hµng ngµy vÒ ¨n, mÆc, ë vµ c¸c ph­¬ thøc sö dông. Toµn bé ng nh÷ s¸ng t¹o vµ ph¸t minh ® tøc lµ v¨n hóa ng ã • b.Quan điểm về xây dựng một nền văn hóa mới – X© dùng t© lý: tinh thÇn ® lËp tù c­êng y m éc – X© dùng lu© lý: biÕt hy sinh m× lµm lîi cho quÇn chóng y n nh, – X© dùng x· héi: lµm cho mäi ng­êi cã cuéc sèng Êm no, h¹nh y phóc, b× ® nh ¼ng. – X© dùng chÝnh trÞ: thùc hiÖn quyÒn d© chñ cña nh© d© y n n n, x© dùng nhµ n­íc cña d© do d© v×d© y n, n, n. – X© dùng kinh tÕ y
 5. 2. Các vấn đề chung về văn hóa a.Vị trí, vai trò của văn hóa • Một: Văn hóa thuộc kiến trúc thượng tầng: - Quan hệ với chính trị - Quan hệ với kinh tế • Hai: Văn hóa phải ở trong kinh tế, chính trị, phải phục vụ chính trị kinh tế: - Văn hóa phải ở trong chính trị và kinh tế + Phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế + Kinh tế, chính trị phải có tính văn hóa
 6. I. 2. Các v ấn đ ề c hung v ề v¨n ho ¸ míi b.TÝnh c hÊt c ña nÒn v¨n ho ¸ míi Tro ng c ¸c h Tro ng c ¸c h m¹ng d©n t«c m¹ng x· hé i d©n c hñ nh©n c hñ ng hÜa d©n D©n Kho a §¹i Né i TÝnh té c häc c hó ng dung c hÊt XHCN d©n té c
 7. I.2 c- Chøc n¨ng cña v¨n ho¸ Chø c n¨ng c ña v¨n ho ¸ Båi d­ìng Båi d­ìng t­ t­ë ng nh÷ng phÈm N©ng c ao c hÊt tè t ®Ñp, ®ó ng lè i s è ng lµnh d©n trÝ ®¾n vµ m¹nh, h­íng t×nh c ¶m c o n ng ­ê i ®Õn c ao ®Ñp c h©n, thiÖn, mü
 8. I.3 ­ Quan điểm c ủa Hå ChÝ Minh vÒ mé t s è lÝnh vùc c hÝnh c ña v¨n ho ¸: Mét s è lÜnh vùc chÝnh c ña v¨n ho¸ V¨n ho ¸ g i¸o V¨n ho ¸ v¨n V¨n ho ¸ ®ê i dô c ng hÖ s è ng míi
 9. III.2.a - V¨n ho ¸ g i¸o d ô c Phim T­ t­ë ng Hå “HCM víi ChÝ Minh gi¸o dô c ” g i¸o dô c C¬ s ë Né i dung h×nh thµnh HCM ph©n tÝc h s ©u s ¾c Mô c tiªu: C¶i c ¸c h Ph­¬ng Quan t©m nÒn g i¸o dô c g i¸o c h©mGD XD ®é i ng ò pho ng kiÕn, th­c dô c : x©y : phï hîp víi g i¸o viªn: g i¸o dô c thùc hiÖn c ¶ dùng tr­ tõ ng ®è i t­ g iái c huyªn d©n => c hän läc ®Ó x©y 3 chøc ê ng líp, c h­ îng , häc ®i m«n, thuÇn ¬ng tr×nh ®«i víi thô c vÒ ph­¬ng dùng nÒn g i¸o dô c míi n¨ng c ña d¹y vµ häc hµnh, c ßn ph¸p, VH thËt kho a s è ng lµ c ßn c ã ®¹o ®ø c CM häc , hîp lý ph¶I häc
 10. III.2.b - T­ t­ë ng HCM về V¨n ho ¸ v ¨n ng hÖ v¨n ho ¸ v¨n ng hÖ Né i dung Vai trß Lµ ®Ønh c ao V¨n nghÖ nhµ v¨n V¨n ng hÖ c ña ®ê i s è ng tinh thÇn, lµ lµ mÆt ng hÖ ph¶i ph¶i c ã ®é ng l­c g ió p trËn, ng hÖ s ü quan hÖ mËt nh÷ng t¸c c o n ng ­ê i VN lµ c hiÕn s ü, t¸c thiÐt víi phÈm hay , v­ît qua khã phÈm lµ vò khÝ nh©n d©n ®Ó ph¶n ¸nh s ù kh¨n, g ian s ¾c bÐn tro ng n¾m b¾t t×nh ng hiÖp x©y khæ ®Êu tranh c ¸c h c ¶m c ña nh©n dùng vµ b¶o m¹ng , tro ng x©y d©n vµ ph¶n ¸nh vÖ ®Êt n­íc dùng XH míi, c o n vµo tro ng c ¸c t¸c ng ­ê i míi phÈm v¨n ng hÖ
 11. III.2.c -V¨n ho¸ ®ê i s è ng Văn ho¸ ®êi s èng ®¹o ®ø c míi Lè i s è ng míi NÕp s è ng míi
 12. * §¹o ®ø c m íi: Thùc hiÖn cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh. * Lè i s è ng m íi: X© dùng lèi sèng cã lý t­ëng, ® ® v¨n minh, kÕt hîp y ¹o øc, truyÒn thèng tèt ® cña d© téc vµ tinh hoa nh© l¹i. Ñp n n Thùc hiÖn ® sèng míi cÇn ph¶i: mçi ng­êi, mçi tËp thÓ söa êi c¸ch ¨n, c¸ch mÆc, c¸ch ë, c¸ch ® l¹i, c¸ch lµm viÖc. i Phong c¸ch sèng: khiªm tèn, gi¶n dÞ, ng¨n n¾p, yªu lao ® éng, quý thêi gian, Ýt ham muèn vËt chÊt Phong c¸ch lµm viÖc: quÇn chóng, tËp thÓ - d© chñ, khoa n häc. Phong c¸ch viÕt, nãi: ch© thËt, tÕ nhÞ, dÔ hiÓu. n Phong c¸ch ¨n mÆc: ph¶i s¹ch sÏ, gi¶n ® n, chÊt ph¸c,… ¬ *NÕp s è ng m íi lµ biÕn lèi sèng míi thµnh thãi quen cña mçi ng­ßi, thµnh tËp qu¸n cña c¶ céng ® ång. Thãi quen rÊt khã thay ® nªn ph¶i kiªn tr×thùc hiÖn, ph¶i æi n© cao nhËn thøc trong nh© d© ph¶i cã ng­êi lµm g­¬ tr­ ng n n, ng, íc hÕt lµ nh÷ ng­êi l·nh ® tuyªn truyÒn x© dùng ® sèng ng ¹o, y êi
 13. 1.a- Quan ®iÓm b ản vT­ t­ë ngña ®¹ovÒ ®¹o ¸c h c : . Nội dung c ơ v Ò ai trß c HCM ®ø c c ®ø m ¹ng : Quan ® iÓm nµy nãi lªn vÞ trÝ, søc m¹nh cña ® ® ® víi ¹o øc èi ng­êi c¸ch m¹ng vµ ® víi toµn x· héi. èi Vai trß, vÞ trÝ c ña ®¹o ®ø c c ¸c h m¹ng §¹o ®ø c §¹o ®ø c §¹o ®ø c lµ §¹o ®ø c lµ lµ g è c , lµ c ¸c h m¹ng th­íc ®o ®é ng lùc nÒn t¶ng liªn quan lßng c ao g ió p c o n ng ­ c ña ng ­ê i ®Õn s ù th­îng c ña ê i v­¬n lªn c ¸c h thanh b¹i c o n ng ­ê i tro ng mäi m¹ng c ña c ¸c h ho µn c ¶nh m¹ng
 14. II.1. b - Nh÷ng chu ẩn m ực ®¹o ®øc c ¬ b¶n cña con ng-êi ViÖt Nam trong thêi ®¹i míi: Nh÷ng c hu ẩn m ực ®¹o ®ø c c ¬ b¶n c ña c o n ng ­ê i ViÖt Nam tro ng thê i ®¹i míi Trung víi CÇn, liÖm, Yªu th­ Tinh thÇn n­íc , liªm, ¬ng c o n què c tÕ hiÕu víi c hÝnh, ng ­ê i tro ng d©n c hÝ c «ng s ¸ng , thuû v« t­ c hung
 15. * Trung víi nuíc , hiÕu v íi d©n:  Lµ phÈm chÊt quan träng nhÊt, bao trïm nhÊt.  “Trung’’ vµ “hiÕu’’ lµ nh÷ ph¹m trï ® ® truyÒn ng ¹o øc thèng ® HCM kÕ thõa , ph¸t triÓn thµnh “Trung víi n­íc, ­îc hiÕu víi d© = tr¸ch nhiÖm cña mçi ng­êi d© ® víi sù n” > n èi nghiÖp dùng n­íc vµ gi÷n­íc. Néi dung chñ yªó cña “Trung víi n­íc” : • §Æt lîi Ých cña CM, cña Tæ quèc lªn trªn hÕt. • QuyÕt t© thùc hiÖn môc tiªu c¸ch m¹ng. m • Thùc hiÖn tèt mäi chñ tr­¬ cña §¶ng vµ nhµ n­íc. ng Néi dung chñ yÕu cña “HiÕu víi d© n: • Kh¼ng ® Þnh søc m¹nh thùc sù cña nh© d© n n. • Tin d© häc d© g¾n bã víi d© vËn ® n, n, n; éng nh© d© thùc hiªn tèt ® n n ­êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n­íc. • Ch¨m lo ® sèng cña nh© d© êi n n.
 16. * CÇn, kiÖm , liª m , c hÝnh, c hÝ c «ng v « t-: Lµ phÈm chÊt g¾n liÒn víi ho¹t ® éng hµng ngµy cña mçi ng­êi. HCM ® ra cÇn kiÖm liªm chÝnh cho c¸n bé thùc hiÖn = Ò > lµm g­¬ cho nh© d© lµm lîi cho d© ng n n, n. CÇn lµ siªng n¨ng, ch¨m chØ, cè g¾ng, dÎo dai, kiÖm lµ tiÕt kiÖm vËt t­, tiÒn b¹c, cña c¶i, thêi gian, kh«ng xa xØ ,kh«ng hoang phÝ. Liªm lµ trong s¹ch ,kh«ng tham lam tiÒn cña ® vÞ, danh tiÕng. ChÝnh lµ kh«ng tµ, lµ th¼ng th¾n, Þa ® øng ® ¾n. Bèn ® tÝnh nµy cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau. øc CÇn, kiÖm, liªm, chÝnh lµ nh÷ phÈm chÊt kh«ng thÓ ng thiÕu cña mçi ng­êi, ® Æc biÖt lµ víi c¸n bé, ® ¶ng viªn. CÇn, kiÖm, liªm, chÝnh cßn lµ th­íc ® sù giÇu cã vÒ vËt o chÊt, tinh thÇn, sù v¨n minh tiÕn bé cña mét d© téc.n ChÝ c«ng v« t­: lµ kh«ng nghÜ ® m× tr­íc, ® lîi Õn nh Æt Ých cña nh© d© lªn trªn hÕt, tr­íc hÕt. Thùc hµnh chÝ n n
 17. * Th­¬ng yªu, quý träng con ng­ê i:  Lµ t× c¶m réng lín, ® nh øng trªn lËp tr­êng giai cÊp CN, giµnh cho nhiÒu ® t­îng: èi  Nh÷ ng­êi cïng khæ, bÞ ¸p bøc, bãc lét, ng  Nh÷ ng­êi ® ng ång chÝ trong §¶ng,  Gia ® nh, b¹n bÌ, nh÷ ng­êi b× th­êng. × ng nh  Nh÷ ng­êi lÇm ® ng ­êng, l¹c lèi ® hèi c¶i, kÎ thï bÞ th­¬ hoÆc ® · ng · chÞu quy hµng T× yªu th­¬ con ng­êi ë HCM lu«n g¾n víi hµnh ® nh ng éng cô thÓ: suèt ® phÊn ® v×® lËp cña tæ quèc, tù do cña nh© d© êi Êu éc n n.
 18. * Tinh thÇn quèc tÕ trong s ¸ng, thuû c hung: Né i dung cña c hñ nghÜa quèc tÕ T«n Chè ng träng, s ù h»n th­¬ng thï, bÊt yªu tÊt b×nh c¶ c¸c ®¼ng vµ d©n téc ph©n biÖt c hñngté
 19. II.1.c ­ Nh÷ng ng uyªn t¾c x©y dùng ®¹o ®ø c míi: Nãi ®i ®«i víi lµm, ph¶i nªu g­¬ng vÒ ®¹o ®øc Nh÷ng nguyªn X©y ®i ®«i víi c hè ng, t¾c x©y ph¶i t¹o thµnh pho ng dùng ®¹o trµo quÇn c hóng réng ®øc míi r·i Ph¶i tu d­ìng ®¹o ®ø c s uè t ®ê i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2