Bài Tập Về Phương Pháp Ghép Ẩn Số, Tăng Giảm Khối Lượng Và Đường Chéo

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
190
lượt xem
75
download

Bài Tập Về Phương Pháp Ghép Ẩn Số, Tăng Giảm Khối Lượng Và Đường Chéo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

" Bài Tập Về Phương Pháp Ghép Ẩn Số, Tăng Giảm Khối Lượng Và Đường Chéo " là tài liệu nhằm giúp các em học sinh có tài liệu ôn tập, luyện tập nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập hoá học một cách thuận lợi và tự kiểm tra đánh giá kết quả học tập của mình

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài Tập Về Phương Pháp Ghép Ẩn Số, Tăng Giảm Khối Lượng Và Đường Chéo

  1. Mét sè bµi to¸n ho¸ häc gi¶i b»ng ph−¬ng ph¸p “T¨ng gi¶m khèi l−îng” B i 1: Nung mét l−îng Cu(NO3)2 sau mét thêi gian dõng l¹i, ®Ó nguéi, ®em c©n thÊy khèi l−îng gi¶m 27 gam. a) TÝnh khèi l−îng Cu(NO3)2 ® bÞ ph©n huû. b) TÝnh thÓ tÝch c¸c khÝ tho¸t ra ë ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn. B i 2: Ho tan ho n to n 23,8 gam hçn hîp gåm mét muèi cacbonat cña kim lo¹i ho¸ trÞ I v muèi cacbonat cña kim lo¹i ho¸ trÞ II trong dung dÞch HCl. Sau ph¶n øng thu ®−îc dung dÞch A v khÝ B. DÉn to n bé l−îng khÝ B ®i qua dung dich Ca(OH)2 d− thu ®−îc 20 gam kÕt tña. Hái ®em c« c¹n dung dich A th× thu ®−îc bao nhiªu gam muèi khan. B i 3: Ho tan 14,2 gam hçn hîp muèi cacbonat cña 2 kim lo¹i A, B thuéc ph©n nhãm chÝnh nhãm II b»ng dung dÞch HCl d− thu ®−îc 3,36 lÝt khÝ CO2 (®ktc) v dung dÞch D. a) TÝnh tæng sè gam cña 2 muèi cã trong dung dich D. b) X¸c ®Þnh 2 kim lo¹i A v B, biÕt chóng thuéc 2 chu k× liªn tiÕp trong b¶ng HTTH. c) TÝnh th nh phÇn % theo khèi l−îng mçi muèi trong hçn hîp ®Çu. d) Cho to n bé l−îng khÝ CO2 thu ®−îc ë trªn hÊp thô v o 250ml dung dÞch NaOH 1M. TÝnh khèi l−îng muèi thu ®−îc? (TrÝch §TTS v o tr−êng §HDL §«ng ®« n¨m 1997/1998) B i 4: Nhóng mét thanh Al nÆng 50 gam v o 400ml dung dÞch CuSO4 0,5M. Sau mét thêi gian lÊy thanh nh«m ra, c©n nÆng 51,38 gam. TÝnh khèi l−îng Cu tho¸t ra v nång ®é c¸c chÊt trong dung dÞch sau ph¶n øng, gi¶ sö tÊt c¶ Cu tho¸t ra b¸m v o thanh Al v thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ. B i 5: R, A, B l c¸c kim lo¹i cã ho¸ trÞ II, cã khèi l−îng nguyªn tö t−¬ng øng l r, a, b. Nhóng 2 thanh kim lo¹i R cã cïng khèi l−îng v o 2 dung dÞch muèi nitrat cña A v B. Sau mét thêi gian khi sè mol muèi nitrat cña R trong 2 dung dÞch b»ng nhau ng−êi ta thÊy khèi l−îng thanh thø nhÊt ® gi¶m x% v thanh thø 2 t¨ng y%. Gi¶ sö c¸c kim lo¹i A, B tho¸t ra ®Òu b¸m v o thanh kim lo¹i R. a) LËp biÓu thøc tÝnh r theo a, b, x, y. ¸p dông A l Cu v B l Pb x=0,2%, y= 28,4%. b) LËp biÓu thøc tÝnh r khi R l kim lo¹i ho¸ trÞ III, A ho¸ trÞ I v B ho¸ trÞ II, thanh thø nhÊt t¨ng x%, thanh thø 2 t¨ng y%, sè mol muèi nitrat cña R trong 2 dung dÞch b»ng nhau. B i 6: Hçn hîp NaI v NaBr ho tan v o n−íc ®−îc dung dÞch A cho thªm Brom võa ®ñ v o dung dÞch A ®−îc muèi X cã khèi l−îng nhá h¬n khèi l−îng cña hçn hîp muèi ban ®Çu l a gam. Ho tan X v o n−íc ®−îc dung dÞch B, sôc khÝ clo võa ®ñ v o dung dÞch B, thu ®−îc muèi Y cã khèi l−îng nhá h¬n khèi l−îng cña muèi X l a gam. H y tÝnh % vÒ khèi l−îng cña c¸c chÊt trong hçn hîp muèi ban ®Çu (Coi Cl2, Br2 , I2 kh«ng ph¶n øng víi n−íc). (TrÝch §TTS v o tr−êng §H LuËt H Néi 1999/2000)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản