intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Bài trình bày về quản trị nhân sự (tham khảo)

Chia sẻ: Minhhuy Minhhuy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:0

1.505
lượt xem
696
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan kiến thức về quản trị nhân sự. Tài liệu rất hữu ích cho các nhà quản lý và cán bộ tổ chức nhân sự ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài trình bày về quản trị nhân sự (tham khảo)

 1. Giaûng vieân: ThS TRAÀN HOA PHUÙC CHAÂN bkmax.info
 2. GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC KHOA HOÏC QUAÛN TRÒ NHAÂN LÖÏC ÑANG ÔÛ GIAI ÑOÏAN SÔ KHAI - Quaûn trò Nhaân söï - Quaûn trò Nhaân löïc - Quaûn trò Nguoàn Nhaân löïc - Quaûn trò Taøi nguyeân Nhaân löïc HUMAN RESOURCE MANAGEMENT bkmax.info
 3. NOÄI DUNG CHÍNH Chöông 1: Ñaïi cöông veà Quaûn trò nhaân löïc Chöông 2 - Moâi tröôøng Quaûn trò nhaân löïc Chöông 3. Phaân tích coâng vieäc Chöông 4: Quy trình Quaûn trò Nhaân löïc Chöông 5: Löông boång, ñaõi ngoä vaø caùc bieän phaùp khuyeán khích lao ñoäng Chöông 6: Quan heä Lao ñoäng bkmax.info
 4. Saùch tham khaûo : 1. Quản trị nguồn nhân lực – TS. Trần Kim Dung - Nhà xuất bản giáo dục, 2003 1. QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ - TS. Nguyeãn Höõu Thaân – NXB Thoáng keâ – 2004 (Taùi baûn laàn thöù 6) 1. QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ TOÅNG THEÅ – Martin Hilb (Baûn dòch cuûa Leâ Vieät Thaùi, Nguyeãn Höõu Thaân) - NXB Thoáng keâ – 2003. bkmax.info
 5. Saùch tham khaûo : 4. QUAÛN TRÒ NGUOÀN NHAÂN LÖÏC – George T. Milkovich & John W. Boudreau (Baûn dòch cuûa TS Vuõ Troïng Huøng) – NXB Thoáng Keâ – 2002. 5. Human resource management - De Cenzo, D.A. và P.R. Stephen - New York bkmax.info
 6. ÑAÙNH GIAÙ KEÁT QUAÛ Ñieåm kieåm tra Giöõa kyø: 50% 1. Traéc nghieäm (60%) + vieát (40%) : 25% 2. BT nhoùm : 25% Ñieåm kieåm tra Cuoái kyø: 50% 3. Traéc nghieäm (60%) + vieát (40%) : 35% 4. Tham gia hoaït ñoäng trong lôùp hoaëc BT caù nhaân : 15% bkmax.info
 7. Moät soá ñeà taøi tieåu luaän (gôïi yù): 1 2 3 4 Xaây Xaây Xaây Caùc bieän döïng döïng döïng phaùp chieán chieán chieán kích löôïc löôïc löôïc traû thích, tuyeån phaùt coâng lao ñoäng duïng trieån ñoäng vieân trong nhaân trong nhaân doanh löïc doanh vieân nghieäp trong nghieäp; trong ; doanh bkmax.info doanh nghieäp;
 8. CHÖÔNG 1 ÑAÏI CÖÔNG QUAÛN TRÒ NHAÂN LÖÏC bkmax.info
 9. 1. QUAÛN TRÒ NHAÂN LÖÏC LAØ GÌ ? 1.1. Khaùi nieäm HRM (Man) t i on) øi la ø (Money) ma göô g (In for c on n troïn quan aát nh ) erial hod) (Mat (Met bkmax.info
 10. Nh©n lùc vµ c¸c nguån lùc kh¸c * Chuùng ñeàu laø phöông tieän ñeå ñaït muïc ñích cuûa DN; Nhöng : - Nhaân löïc vöøa laø phöông tieän vöøa laø muïc ñích - Nhaân löïc töông taùc vôùi caùc nguoàn löïc khaùc, - Nhaân löïc laø con ngöôøi (coù caù tính, naêng löïc rieâng, …) - Nguoàn saùng taïo trong doanh nghieäp * Neáu xem nhaân löïc bkmax.info laø moät loaïi “taøi saûn
 11. Veà maët theå löïc: veà maët trí löïc: Veà maët taâm löïc: “Qu¶n trÞ NL lµ tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng, chÝnh s¸ch vµ c¸c quyÕt ®Þnh qu¶n lý liªn quan vµ cã ¶nh h-ëng ®Õn mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ c¸n bé c«ng nh©n viªn cña nã. QTNL ®ßi hái ph¶i cã tÇm nh×n chiÕn l-îc vµ g¾n víi chiÕn l-îc ho¹t ®éng cña c«ng ty.” bkmax.info
 12. 1.2/ MUÏC TIEÂU Nhaân vieân Nhaân vieân thoûa maõn vôùi coù naêng suaát coâng vieäc LÑ cao bkmax.info
 13. ÑEÅ ÑAÏT MUÏC TIEÂU? Caùc nhieäm vuï chuû yeáu Ñuùng Ñuùng Ñuùng Ñuùng soá ngöôøi. nôi. luùc löôïng. bkmax.info
 14. 1.3- Caùc chöùc naêng cuûa quaûn trò nhaân söï CAÙC HOAÏT ÑOÄNG QUAÛN TRÒ NHAÂN SÖÏ NGHIEÂN TUYEÅ ÑAÙNH ÑAØO QUAÛN QUAN DÒCH Y TEÁ CÖÙU, N GIAÙ TAÏO TRÒ HEÄ VUÏ VAØ HOAÏCH DUÏNG HIEÄU VAØ TIEÀN LAO VAØ AN ÑÒNH QUAÛ PHAÙT LÖÔNG ÑOÄNG PHUÙC TOAØN NHAÂN LAØM TRIEÅN LÔÏI SÖÏ VIEÄC bkmax.info
 15. KÕ ho¹ch ho¸ vµ qu¸ tr×nh s¾p xÕp nguån nh©n lùc C¸c §µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n khÝa lùc c¹nh cña QTNL Qu¶n lý, duy tr× vµ khuyÕn khÝch nguån nh©n lùc HÖ thèng th«ng tin vµ dịch vụ nh©n lùc bkmax.info
 16. NOÙI CHUNG QUAÛN LYÙ NHAÂN LÖÏC LAØ CON COÂNG t rong NGÖÔØI VIEÄC - NHAÂN VIEÂN? bkmax.info
 17. MOÄT MOÂ HÌ NH QUAÛN LYÙ NHAÂN SÖÏ QUAÛN LYÙ THOÂNG TIN NHAÂN VIEÂN HOAÏCH PHAÙT ÑÒNH TRIEÅN ÑAÙNH TUYEÅN GIAÙ. DUÏNG THUØ LAO QUAÛN LYÙ THOÂNG TIN COÂNG VIEÄC bkmax.info
 18. Giaûng vieân: ThS – TRAÀN HOA PHUÙC CHAÂN bkmax.info
 19. 1/ CAÙN BOÄ QUAÛN LYÙ NL Ai quaûn lyù nhaân löïc? - Boä phaän phuï traùch quaûn lyù nhaân löïc - Caùn boä Quaûn lyù tröïc tieáp - Caùc boä Quaûn lyù giaùn tieáp bkmax.info
 20. 2.VAI TROØ, TRAÙCH NHIEÄM CUÛA CAÙN BOÄ QUAÛN LYÙ NNL - Nhaø tö vaán, Ngöôøi thieát laäp chieán löôïc, chính saùch? - Ngöôøi hoã trôï, kieåm soùat? - Ngöôøi uûng hoä? - Huaán luyeän vieân, ngöôøi quaûn lyù? bkmax.info
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2