intTypePromotion=1

Bài giảng: Lý thuyết quản trị

Chia sẻ: Vo My Hanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:79

0
657
lượt xem
155
download

Bài giảng: Lý thuyết quản trị

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng: Lý thuyết quản trị trình bày về khái niệm và quá trình phát triển của lý thuyết quản trị, lý thuyết quản trị khoa học, trường phái quản trị hành chính, lý thuyết tâm lý xã hội trong quản trị,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Lý thuyết quản trị

 1. Lịch sử phát triển quản trị Nơi làm việc định hướng công nghệ Tổ chức học tập Quan điểm chất lượng Quan điểm ngẫu nhiên Quan điểm hệ thống Quan điểm hành vi Quan điểm truyền thống 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
 2. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ A. Khái niệm: Lý thuyết quản trị là một hệ thống những tư tưởng, quan niệm, đúc kết, giải thích về các hoạt động quản trị . B. Quá trình phát triển của lý thuyết quản trị:  5.000 năm trước công nguyên người Sumerian đã hoàn thiện quy trình thương mại  8.000 năm trước công nguyên những kim tự tháp là dấu tích về trình độ kế hoạch  Người Trung Hoa cũng có những định chế chính quyền chặt chẽ.
 3. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ  Đến thế kỷ 18, con người cũng chỉ tập trung vào khía cạnh kỹ thuật của sản xuất  Thế kỷ 19, các hoạt động quản trị mới thật sự sôi nổi  Feđerick Taylor ở đầu thế kỷ 20 đặt nền móng cho quản trị hiện đại .
 4. LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ Lý thuyết hệ thống  Các lý thuyết  và định lượng  cổ điển về quản trị quản trị CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ Lý Thuyết tâm lý xã  Trường phái tích  hội  trong quản trị hợp trong quản trị
 5. A/ LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ QUẢN TRỊ  Khái niệm: thuật ngữ được dùng để chỉ những ý kiến về tổ chức và quản trị được đưa ra ở Châu âu và Hoa Kỳ vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.  02 dòng lý thuyết quản trị cổ điển chính: Lý thuyết quản trị khoa học  Lý thuyết quản trị hành chánh quan liêu 
 6. Lý thuyết quản trị khoa học  Một số tác giả về dòng lý thuyết quản trị khoa học:  Ông Charler Babbage (1792 – 1871) chủ trương:  Chuyên môn hoá lao động  Dùng toán học để tính toán cách sử dụng nguyên vật liệu tối ưu nhất  Hai ông-bà Frank & Lilian:  Đưa ra một hệ thống xếp loại bao trùm các động tác  Xác định những động tác dư thừa  Chú tâm vào những động tác thích hợp
 7. Lý thuyết quản trị khoa học  Một số tác giả về dòng lý thuyết quản trị khoa học:  Ông Henry L. Gantt (1861 – 1919):  Sơ đồ mô tả dòng công việc  Vạch ra những giai đoạn của công việc theo kế hoạch  Ông Frederic Winslow Taylor (1856 – 1915):  "cha đẻ" của phương pháp quản trị khoa học  Tìm ra và chỉ trích mãnh liệt các nhược điểm trong cách quản lý cũ:
 8. Lý thuyết quản trị khoa học   Thuê mướn công nhân trên cơ sở ai đến trước mướn trước  Không có hệ thống tổ chức học việc  Công việc làm theo thói quen  Công việc và trách nhiệm đều được giao cho người công nhân  Nhà quản trị làm việc bên cạnh người thợ
 9. Lý thuyết quản trị khoa học Phát triển khoa học thay thế phương pháp Hợp tác với công nhân kinh nghiệm cũ 4 nguyên tắc quản trị khoa học của Frederic Tuyển chọn một Nhà quản trị đảm nhận   cách khoa học tất cả những công việc thích hợp
 10. Lý thuyết quản trị khoa học   Các công tác quản trị tương ứng Frederic đã đưa ra:     Nghiên cứu thời gian và các thao tác hợp lý nhất để thực hiện công việc. Dùng cách mô tả công việc (Job Description) để chọn lựa công nhân.
 11. Lý thuyết quản trị khoa học   Các công tác quản trị tương ứng Frederic đã đưa ra:     Trả lương theo nguyên tắc khuyến khích theo sản lượng. Phaân chi a coâng vi eäc t haønh nhöõng  coâng  eäc  vi nhoû  caûiteán  aø oái ñeå   i v t   öu  hoùa Thăng tiến trong công việc.
 12. Lý thuyết quản trị khoa học  ƯU ĐIỂM:  Do aøm  eäc c eân  l vi   huy moân  hoùa,l vi  heo   aøm  eäc t phaân  oâng  c neân naêng  uaátl ñoäng aêng  aø   oáil s  ao  t v vôùil  aøm  i naøy veäc    ñaõ goùp phaàn huùc    t t ñaåy heä hoáng  aûn  s xuaátdaây chuy     eàn  r ñôøi a  .  Tuy duï v ñaøo aï nhaân i moätcaùch  eân  eån  ng aø  t o  veân    chuy nghi   eäp,duøng    ñaõingoä baèng aätc    ôùi v  haátñoái   v coâng  nhaân  ñeå íh hí t kc t ch aêng naêng suaátl ñoäng.  ao   Haïgi t   aù haønh  t ñeå aêng  naêng uaátl ñoäng. s   ao   Xem  quaûn r nhö    tò  moätngheà aø aø   öôï k hoï v l ñoái ng hoa  c. t
 13. Lý thuyết quản trị khoa học  NHƯỢC ĐIỂM:  Kí t c ngöôøiao  ch híh    ñoäng  l baèng eáu oá aätchaát  chöa  y t v    maø  c toï ñeán  c x hoäi  caàu i t huù r ng  nhu aàu aõ  ,nhu  tnh haàn cuûa  con  ngöôøi.  Quùa chuù r ng  toï ñeán aán  kyõ huaäthoùa,maùy  v ñeà  t     moùc  hoùa  c ngöôøi=> öùc ao  on    s l ñoäng  khait bò   haùc i   keätqueä  coâng  =>  nhaân ñaáu r .. tanh .  Khiaøm heo  t   l t heä hoáng   huy t   daâyc eàn hìcoâng i tôû  veäc r neân  nhaøm  chaùn aø  ñi v ñôn  eäu  Tr ng aâm  oï t cuûa  quaûn r l ôû  tò aø  ngöôøihöøa   t haønh,vìtöôøng     r phaùinaøy    chuù r ng  toï ñeán  nhöõng  eäm uïcuûa  nhi v   ngöôøicoâng    nhaân aø ì caùch  p yù  v tm  hôï l hoùa caùc  coâng  eäcc hoï vi  uûa  .
 14. Lý thuyết quản trị khoa học   Tóm lại:     Trường phái quản trị khoa học có nhiều đóng góp có giá trị cho sự phát triển của tư tưởng quản trị . Giới hạn: Áp dụng tốt trong trường hợp môi trường ổn định Quá đề cao bản chất kinh tế và duy lý của con người quá chú tâm đến vấn đề kỹ thuật
 15. Trường phái quản trị hành chính  Trường phái này đã phát triển những nguyên tắc quản trị chung cho cả một tổ chức gọi là tư tưởng quản trị tổ chức cổ điển .  Trường phái này có:  Max Weber  Henry Fayol
 16. Trường phái quản trị hành chính  Ông Max Weber (1864 -1920):  Đã phát triển một tổ chức "quan liêu" bàn giấy
 17. Quan điểm quan liêu • Liên quan đến việc vận dụng các quy tắc, hệ thống cấp bậc, một sự phân công lao động rõ ràng và những thủ tục chi tiết. – Những quy tắc – hướng dẫn chính thức hành vi của nhân viên trong công việc. – Tính khách quan – Nhân viên được đánh giá theo những quy tắc và dữ liệu khách quan. – Phân công lao động – phân chia công việc cho những vị trí cụ thể.
 18. Quan điểm quan liêu – Cơ cấu quyền hành theo cấp bậc – sắp xếp các công việc gắn liền với quyền lực trong mỗi công việc. – Cơ cấu quyền hành – Ai có quyền đưa ra các quyết định trong tổ chức theo mức độ quan trọng khác nhau ở các cấp bậc tổ chức khác nhau. • Quyền hành mang tính truyền thống • Quyền hành dựa trên uy tín • Quyền hành hợp lý, hợp pháp – Cam kết nghề nghiệp lâu dài – Cả nhân viên và tổ chức cùng cam kết về việc tuyển dụng và làm việc lâu dài với tổ chức. – Sự hợp lý – là sử dụng những phương tiện hữu hiệu nhất để có thể thực hoàn thành mục tiêu.
 19. Đánh giá quan điểm quan liêu • Lợi ích • Hạn chế – Hiệu quả – Quy tắc cứng nhắc và – Nhất quán tệ quan liêu – Các nhiệm vụ ổn định, – Tham quyền thì các chức năng thực – Ra quyết định chậm hiện tốt nhất – Không thích hợp với công nghệ thay đổi – Không thích hợp với mong muốn của nhân viên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2