intTypePromotion=3

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh

Chia sẻ: Lê Thị Tam Thùy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:71

0
267
lượt xem
61
download

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường "Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh" gồm có các nội dung chính sau: Mô tả tóm tắt dự án, điều kiện tự nhiên, hiện trạng môi trường và kinh tế - xã hội khu vực dự án, đánh giá tác động đến môi trường và kinh tế xã hội của dự án,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh

 1. Báo cáo đánh giá tác động môi trường MỤC LỤC  MỤC LỤC                                                                                                                    ................................................................................................................     i  DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT                                                        ....................................................       vi  MỞ ĐẦU                                                                                                                      ..................................................................................................................      1 CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ   TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG                                                                                     .................................................................................      1  2.1. Cơ sở pháp lý                                                                                                 .............................................................................................      2  2.2. Cơ sở kỹ thuật của dự án                                                                           .......................................................................      2  2.4.Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM                                              ..........................................      3  3.1 Giới thiệu sơ lược về cơ quan tư vấn                                                        ....................................................      4  3.2 Tổ chức thực hiện                                                                                         .....................................................................................      4  3.3. Danh sách cán bộ tham gia lập báo cáo                                                      ..................................................      5  CHƯƠNG I                                                                                                                 .............................................................................................................      6  MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN                                                                                        ....................................................................................      6  1.1. TÊN DỰ ÁN                                                                                                      .................................................................................................      6  TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ                                                                             .........................................................................      6  1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN                                                                          ......................................................................      7  1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN                                                             .........................................................      7    1.4.1. Mục tiêu đầu tư   ..................................................................................                                                                                     7     1.4.2. Các hạng mục công trình cần triển khai trong quá trình thực hiện   dự án:                                                                                                                    ................................................................................................................      8  1.4.3. Tổng vốn đầu tư:                                                                                    ................................................................................       10  1.4.4. Hình thức đầu tư                                                                                     .................................................................................       11  1.4.5 Tổ chức và tiến độ thực hiện dự án                                                      .................................................       11  1.4. 6. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ                                                        .....................................................         11 Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh i
 2. Báo cáo đánh giá tác động môi trường  1.4.7. Nhu cầu về nguyên liệu và năng lượng                                                ............................................       12  1.4.8. May moc thiêt bi cua công ty ́ ́ ́ ̣ ̉                                                                    ...............................................................       14  1.4.9. Quy trình công nghệ                                                                                ............................................................................       14  1.4.10. Giải pháp xây dựng                                                                                ............................................................................       15  1.4.11. Tổ chức, lượng lao động sản xuất                                                      ..................................................       16  CHƯƠNG II                                                                                                              ..........................................................................................................       17 ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ ­ Xà  HỘI KHU VỰC DỰ ÁN                                                                                           .......................................................................................       17  2.1. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN KHU VỰC DỰ ÁN                                               ..........................................       17  2.1.1. Nhiệt độ                                                                                                    ................................................................................................       17  2.1.2. Chế độ mưa                                                                                             .........................................................................................       19  2.1.3. Độ ẩm không khí                                                                                      ..................................................................................       20  2.1.4. Bức xạ mặt trời                                                                                       ...................................................................................       21  2.1.5. Chế độ gió                                                                                                ............................................................................................       22  2.3. CHẾ ĐỘ THỦY VĂN                                                                                    ................................................................................       23  2.4. HIỆN TRẠNG CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC DỰ ÁN      23 ..         2.4.1. Hiện trạng môi trường nước mặt                                                        ....................................................       23  2.4.2. Hiện trạng môi trường nước ngầm                                                      ..................................................       23  2.4.3. Hiện trạng môi trường không khí khu vực dự án                               ...........................       24  2.4.4. Hiện trạng môi trường sinh thái khu vực dự án                                 .............................       25  2.5. CÁC ĐIỀU KIỆN KINH TẾ ­ XàHỘI TẠI KHU VỰC                            ........................       25  2.5.1. Điều kiện kinh tế ­ xã hội tại tỉnh Tây Ninh                                       ...................................       25  2.5.2. Điều kiện kinh tế xã hội vùng dự án                                                    ...............................................       27  CHƯƠNG III                                                                                                            ........................................................................................................       28  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG                                                    ................................................       28 Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh ii
 3. Báo cáo đánh giá tác động môi trường  VÀ KINH TẾ XàHỘI CỦA DỰ ÁN                                                                      ..................................................................       28 3.1 TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG XÂY DỰNG CÁC   HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG.                                             .........................................       28  3.1.1. Xác định và chỉ danh các tác động                                                         .....................................................       28  3.1.2. Tác động đến môi trường nước                                                            ........................................................       29  3.1.3. Tác động đến môi trường không khí                                                     .................................................       30  3.1.4. Tác động đến tài nguyên – môi trường đất                                          ......................................       32  3.1.5. Tác động đến các dạng tài nguyên sinh vật                                          ......................................       32  3.1.6. Các tác động khác                                                                                    ...............................................................................       32  3.1.7. Tác động đối với các điều kiện kinh tế xã hội khác                           .......................       33  3.1.8. Tai nạn lao động                                                                                      ..................................................................................       33  3.1.9. Khả năng cháy nổ                                                                                  ...............................................................................         34 3.2. TÁC ĐỘNG TRONG GIAI ĐOẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TRANG   TRẠI                                                                                                                       ...................................................................................................................       35  3.2.1.    Xác định các nguồn gây ra ô nhiễm                                                       ...................................................       35  3.2.2. Nước thải                                                                                                  ..............................................................................................       35  3.2.3. Các chất ô nhiễm không khí                                                                   ...............................................................       37  3.2.4. Tiếng ồn                                                                                                    ...............................................................................................       38  3.2.5. Chất thải rắn                                                                                           .......................................................................................       39  3.2.6     Nguy cơ gây cháy nổ                                                                                ............................................................................       40 3.3. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ KINH TẾ XàHỘI    CỦA DỰ ÁN                                                                                                           .......................................................................................................       40  3.3.1. Những tác động đến môi trường nước                                                 ............................................       40  3.3.2. Đánh giá tác động của các chất ô nhiễm không khí                             .........................       41  3.3.3. Đánh giá tác động của tiếng ồn                                                             ........................................................       44  3.3.4. Đánh giá tác động do chất thải rắn                                                       ...................................................       44 Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh iii
 4. Báo cáo đánh giá tác động môi trường  3.3.5. Tác động lên các tài nguyên môi trường khác                                      ..................................       44  CHƯƠNG IV                                                                                                             .........................................................................................................       45  CÁC BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG XẤU                                           .......................................       45  PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG                                     .................................       45  A. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG CƠ BẢN                                                               ...........................................................       46 A.1 CAC BIÊN PHAP BAO VÊ MÔI TR ́ ̣ ́ ̉ ̣ ƯƠNG VA S ̀ ̀ ƯC KHOE CÔNG  ́ ̉ ̣  ĐÔNG ̀                                                                                                                   ..............................................................................................................       46 A.2 CAC BIÊN PHAP KY THUÂT AN TOAN LAO ĐÔNG TRONG GIAI ́ ̣ ́ ̃ ̣ ̀ ̣    ĐOAN XÂY D ̣ ỰNG CAC CÔNG TRINH ́ ̀                                                         ....................................................       47  B. GIAI ĐOAN HOAT ĐÔNG CUA D ̣ ̣ ̣ ̉ Ự AN ́                                                       ..................................................       48  B.1 BIÊN PHAP KY THUÂT BAO VÊ MÔI TR ̣ ́ ̃ ̣ ̉ ̣ ƯƠNG N ̀ ƯƠC ́                   ..............       48  B.2 BIÊN PHAP KY THUÂT KHÔNG CHÊ Ô NHIÊM KHÔNG KHI ̣ ́ ̃ ̣ ́ ́ ̃       ́  54 ...      B.3 BIỆN PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN                                                   ...............................................       55  B.4 CÁC BIỆN PHÁP KHỐNG CHẾ TIÊNG  ́ ỒN                                          .....................................       55 B.5 BIỆN PHÁP CHỐNG NÓNG, BẢO ĐẢM VI KHÍ HẬU CÔNG   TRÌNH                                                                                                                 .............................................................................................................       56  B.6 CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ                                     ................................       56  CHƯƠNG 5                                                                                                               ...........................................................................................................       57  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT                                                     .................................................       57  CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG                                                                            ........................................................................       57  5.1. Khái toán kinh phí xử lý nước thải:                                                             .........................................................       58  5.2. Bố trí hệ thống giám sát môi trường                                                           .......................................................       58  5.2.1 Hệ thống giám sát không khí                                                                   ..............................................................       58  5.2.2 Hệ thống giám sát chất lượng nước                                                      .................................................       59  5.3. Đề xuất chu kỳ và các chỉ tiêu, thành phần giám sát                                 .............................       59  5.3.1. Chu kỳ giám sát: 6 tháng 1 lần                                                               ..........................................................       59 Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh iv
 5. Báo cáo đánh giá tác động môi trường  5.3.2. Chỉ tiêu phân tích thành phần hóa học                                                  ..............................................       59  5.4.    Dự trù kinh phí giám sát:                                                                               ...........................................................................       59  CHƯƠNG 6                                                                                                               ...........................................................................................................       61  THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG                                                                     .................................................................       61  6.1. Ý kiến Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc xã Tân Đông         61 ....      6.2. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án trước các ý kiến của Ủy   ban nhân dân và Uy ban M ̉ ặt trận Tổ quốc xã Tân Đông.                               ...........................       62  KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT                                                              ..........................................................       63  1. KẾT LUẬN                                                                                                         ....................................................................................................       63  2. KIẾN NGHỊ                                                                                                        ...................................................................................................       64  3. CAM KẾT THỰC HIỆN BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG                ............       64 Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh v
 6. Báo cáo đánh giá tác động môi trường DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT  BTN&MT: Bộ Tài Nguyên và Môi Trường   BOD: Nhu cầu ôxy hóa sinh học   COD: Nhu cầu ôxy hóa hóa học   ĐTM: Đánh giá tác động môi trường   EC: Độ dẫn điện của nước   LPG: Khí hóa lỏng   PCCC: Phòng cháy chữa cháy    KCN: Khu công nghiệp   SS: Chất rắn lơ lửng   TĐMT: tác động môi trường   TSS: Tổng lượng chất rắn lơ lưởng   TST: Tổng lượng khói bụi   TDS: Tổng lượng muối tan   TOC hay THC: Tổng lượng carbon hữu cơ   TCVN: Tiêu chuẩn Việt Nam   CTRCN: Chất thải rắn công nghiệp    Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh vi
 7. Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh vii
 8. Báo cáo đánh giá tác động môi trường MỞ ĐẦU CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ  TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 1. XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN      Công ty TNHH PIGsK5 được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh  doanh công ty TNHH số 10802072 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp  ngày 6/2/2011.       Nhằm khai thác hết tiềm năng đất đai và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn của   Công   ty   cũng   như   nguồn   lao   động   dồi   dào   của   địa   phương.   Công   ty   TNHH  PIGsK5 đầu tư  trang trại chăn nuôi heo với quy mô công nghiệp tại huyện Tân  Châu – tỉnh Tây Ninh.      Với phương châm phát triển kinh tế  phải gắn liền với công tác bảo vệ  Môi  trường, tuân thủ tinh thần Nghị định số 19/2015/NĐ­CP ngày 14/02/2015 của Thủ  tướng Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi   trường, nhằm tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên toàn lãnh thổ, các chủ  đầu tư, chủ  quản dự  án do tổ  chức hoặc cá nhân nước ngoài, tổ  chức quốc tế  đầu tư, viện trợ hoặc cho vay, liên doanh thực hiện trên lãnh thổ  Việt Nam, các  dự án kinh tế, khoa học, y tế, văn hoá, xã hội... phải thực hiện đánh giá tác động   môi trường. Báo cáo này được thực hiện nhằm phân tích trên cơ sở khoa học, dự  báo các tác động gây  ảnh hưởng có lợi và có hại, trực tiếp hay gián tiếp, trước   mắt cũng như  lâu dài của dự  án xây dựng nhà máy nói trên đến môi trường tự  nhiên, môi trường xã hội và phương diện kinh tế  ­ xã hội. Từ  đó tìm ra các  phương án tối ưu để hạn chế các tác động có hại đồng thời phát huy những mặt   tích cực, có lợi của dự án đối với tỉnh Tây Ninh nói riêng cũng như  với cả nước   nói chung. Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “ Dự  án đầu tư  chăn nuôi heo   nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh” được thực hiện nhằm các mục  đích chính sau đây:  Phân tích, đánh giá các tác động tiềm ẩn trong suốt quá trình thi công xây dựng  dự  án, hoạt động và phát triển của dự  án, đánh giá các mặt lợi/hại và phân  tích lợi ích/chi phí của dự án về mặt xã hội – môi trường;   Làm rõ các tác động của dự  án đến môi trường tự  nhiên và kinh tế  – xã hội   trong suốt tiến trình thực hiện dự án và sau khi đưa dự án vào hoạt động;  Đề xuất các biện pháp tổng hợp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác  động tiêu cực của dự  án đến môi trường, phòng ngừa và ứng cứu sự  cố  môi   trường có thể  xảy ra. Giải quyết một cách hợp lý hai vấn đề  cơ  bản được   đặt ra: Nhu cầu hoạt động ­ Phát triển kinh tế  trên nền tảng bảo vệ  môi  trường, để đạt được phát triển bền vững trên khu vực triển khai dự án.  Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 1
 9. Báo cáo đánh giá tác động môi trường       Nội dung và các bước thực hiện báo cáo ĐTM này được tuân thủ  theo Nghị  định số 19/2015/NĐ­CP của Chính phủ và Thông tư 27/2015/TT­BTNMT của Bộ  Tài nguyên và Môi trường và các quy định của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh  Tây Ninh đối với các dự án đầu tư triển khai trên địa bàn của tỉnh. 2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐÁNH   GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG (ĐTM)      Báo cáo Đánh giá tác động môi trường “Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh   sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh ” được xây dựng dựa trên các nguồn tài liệu   và số liệu có liên quan đến dự án như sau: 2.1. Cơ sở pháp lý      Luật Bảo vệ Môi trường 55/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã   Hội Chủ  Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 23/06/2014 và có hiệu lực thi hành từ  ngày 01/01/2015  Nghị  định 19/2015/NĐ­CP ngày 14/02/2015 của Chính Phủ  về  Quy định  chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và có hiệu lực  thi hành ngày 01/04/2015.  Thông tư  số  27/2015/TT­BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ  Tài nguyên và   Môi trường về Về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi   trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.   Nghị  định số 25/2013/NĐ­CP ngày 29/03/2013 của Chính phủ  về  phí bảo   vệ môi trường đối với nước thải.  Nghị  định số  155/2016/NĐ­CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ  về  Quy   định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường;  Thông tư số 63/2013/TTLT­BTC­BTNMT ngày 15/05/2013 của Bộ trưởng   Bộ TN&MT về Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2013/NĐ­CP ngày  29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ  về  phí bảo vệ  môi trường đối với  nước thải.  2.2. Cơ sở kỹ thuật của dự án Các tài liệu kỹ thuật được sử dụng làm cơ sở cho báo cáo ĐTM gồm có:   Số  liệu khảo sát về  khí tượng thủy văn, tài liệu về  địa lý tự  nhiên,tình hình  kinh tế  xã hội do cơ  quan địa phương cung cấp tại Niên giám thống kê tỉnh  Tây Ninh năm 2009  Các số liệu điều tra khảo sát: số liệu đo đạc về hiện trạng môi trường (nước   và không khí), các số liệu liên quan đến “Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh   sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh”.   Các tài liệu về  công nghệ  xử  lý chất thải (nước thải, khí thải, chất thải   rắn...) và tài liệu về quản lý môi trường của Trung ương và địa phương.   Các văn bản pháp lý khác có liên quan đến dự án Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 2
 10. Báo cáo đánh giá tác động môi trường  Dự án đầu tư của Công ty TNHH PIGsK5   Một   số   giấy   tờ   liên   quan   đến   chức   năng   hoạt   động   của   Công   ty   TNHH  PIGsK5 được cấp tại tỉnh Tây Ninh.  Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được thực hiện  ở  Việt Nam trong   những năm qua. 2.3. Các tiêu chuẩn Việt Nam  QCVN 08­MT:2015/BTNMT ­ Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về  chất lượng   nước mặt;  QCVN 09­MT:2015/BTNMT ­ Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về  chất lượng   nước ngầm;  QCVN 14:2008/BTNMT ­ Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về  nước thải sinh   hoạt;  QCVN 40:2011/BTNMT ­ Quy chuẩn kỹ  thuật quốc gia về  nước thải công  nghiệp;  QCVN 26:2010/BTNMT­Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng  ồn quy định  giới hạn tối đa các mức tiếng  ồn tại các khu vực có con người sinh sống và  làm việc.  QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không  khí xung quanh;  QCXDVN 01/2008 BXD ­ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây   dựng;  Các tiêu chuẩn vệ sinh lao động ban hành theo quyết định số  3733/2002/QĐ­ BYT ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế (bao gồm 21 tiêu chuẩn vệ sinh   lao động, 5 nguyên tắc và 7 thông số vệ sinh lao động) và các tiêu chuẩn môi  trường lao động khác có liên quan. 2.4. Phương pháp áp dụng trong quá trình ĐTM Các phương pháp sau được dùng để đánh giá trong quá trình lập báo cáo ĐTM   cho “Dự  án đầu tư  chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại   lạnh”:  Phương pháp thống kê  Phương pháp phân tích kiểm tra  Phương pháp tham vấn cộng đồng 3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN Chấp   hành   Luật   Bảo   vệ   môi   trường;   Nghị   định   số   19/2015/NĐ­CP   ngày   14/02/2015 của Chính phủ  về  quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số  điều của Luật Bảo vệ  môi trường và Thông tư  27/2015/TT­BTNMT ngày  29/05/2015 của Bộ  Tài nguyên và Môi trường về  việc “Hướng dẫn lập báo   Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 3
 11. Báo cáo đánh giá tác động môi trường cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh tác động môi trường, bảm  cam kết bảo vệ môi trường” . Báo cáo đánh giá tác động môi trường của“ Dự  án đầu tư  chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh ” do  Công ty TNHH PIGsK5 thực hiện nhờ sự tư vấn của Công ty TNHH XXX 3.1 Giới thiệu sơ lược về cơ quan tư vấn 3.2 Tổ chức thực hiện      Báo cáo ĐTM là một quá trình bao gồm nhiều bước, mỗi bước có những   nội dung yêu cầu riêng. Đối với mỗi bước có thể chọn một vài phương pháp  thích hợp nhất để đi tới mục tiêu đặt ra.       Quá trình tiến hành ĐTM đối với “Dự  án đầu tư  chăn nuôi heo nái sinh   sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh” này được thực hiện qua các bước  chính sau đây:      Bước 1:  Xác định các tác động môi trường (TĐMT) có thể  xảy ra đối với  việc thực hiện các hoạt động triển khai của dự án. Mục đích của bước này là xác  định các TĐMT tiềm tàng mà việc thực hiện các hoạt động của dự  án có thể  mang lại. Căn cứ vào báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án và qua khảo sát thực  tế, tìm ra những hành động quan trọng nhất thiết phải có trong hoạt động tổng   thể  của dự  án, dựa vào kinh nghiệm quá khứ, suy đoán trên thực tế  để  xác định   các tác động có thể  xảy ra. Các phương pháp thích hợp nhất trong bước này là  phương pháp liệt kê số  liệu môi trường, phương pháp danh mục tác động môi   trường.      Bước 2: Phân tích nguyên nhân và hậu quả để từ các TĐMT tiềm tàng tìm ra   những TĐMT quan trọng nhất cần đánh giá. Việc lựa chọn các TĐMT dựa trên  cơ  sở  phân tích khoa học các tác động tiềm năng đã xác định, xem xét nguyên  nhân của tác động để biết xác suất xảy ra tác động, xem xét hậu quả để biết tầm   quan trọng của tác động. Các phương pháp thích hợp với bước này là phương  pháp liệt kê số  liệu môi trường, danh mục môi trường, ma trận môi trường, sơ  đồ mạng lưới và chập bản đồ.      Bước 3: Dự  báo diễn biến của các tác động. Các nguyên nhân gây tác động   diễn biến theo thời gian, các đối tượng chịu tác động cũng diễn biến theo thời   gian, do đó TĐMT cũng diễn biến một cách phức tạp theo thời gian. Các phương   pháp thích hợp là mô hình toán học, chập bản đồ các nhân tố động. Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 4
 12. Báo cáo đánh giá tác động môi trường      Bước 4: Đánh giá các tác động. Sau bước 3 ta đã có các TĐMT với diễn biến   theo thời gian, trên cơ sở này ta có thể đánh giá các tác động đó. Chuẩn để đánh   giá có hai loại: định lượng và định tính.  Chuẩn định lượng: là các chuẩn về  chất lượng môi trường, hoặc về  sử  dụng tài nguyên của Nhà nước hoặc địa phương ban hành;   Chuẩn định tính: căn cứ vào ba chức năng cơ bản của môi trường đối với   sự  sinh sống và phát triển của con người là: chức năng về  không gian  sống, chức năng về  nguồn tài nguyên, chức năng về  nơi chứa đựng phế  thải.       Bước 5: Kiến nghị các biện pháp phòng, tránh và xử lý, có thể gồm có:  Biện pháp công nghệ;   Biện pháp quản lý và vận hành;   Biện pháp qui hoạch;   Biện pháp xử lý cuối đường ống (sử dụng thiết bị xử lý).        Bước 6: Quan trắc môi trường: Việc quan trắc nhằm theo dõi tính chính xác  của các dự báo, điều chỉnh các dự báo, đánh giá quá trình chấp hành các kết luận  về  ĐTM. Các phương pháp thích hợp là phương pháp quan trắc, phương pháp   kinh tế môi trường và pháp chế môi trường. 3.3. Danh sách cán bộ tham gia lập báo cáo     Chấp   hành   Luật   Bảo   vệ   môi   trường;   Nghị   định   số   19/2015/NĐ­CP   ngày   14/02/2015 của Chính phủ  về quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều   của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư  27/2015/TT­BTNMT ngày 29/05/2015  của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc “Về đánh giá môi trường chiến lược,   đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường”.  Báo cáo đánh giá  tác động môi trường của “Dự  án đầu tư  chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt   theo mô hình trại lạnh” do Công ty TNHH PIGsK5 thực hiện nhờ sự tư vấn của   ̣ Công ty TNHH TRINH VĂN      Danh sách những người trực tiếp tham gia lập Báo cáo ĐTM   TT Họ và Tên Chức vụ Chuyên môn I Chủ đầu tư 1 II Đơn vị tư vấn 1 Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 5
 13. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 2 3 4 CHƯƠNG I MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN 1.1. TÊN DỰ ÁN  Tên dự án:  “Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh” TÊN CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ Tên công ty  : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PIGsK5 Đại diện bởi  : Ông: Nguyễn Thuận Lâm Chức vụ  : Giám đốc  Địa chỉ  : 1bis Mai Hắc Đế, Phường 6, Đà Lạt, Lâm Đồng Điện thoại : 063.3818514   Fax  : 063.3828895  Email  :pigsk5@gmail.com  Hình thức đầu tư: 100% vốn trong nước Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 6
 14. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 1.3. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA DỰ ÁN      Khu vực dự án nằm ở ấp Đông Lợi, xã Tân Đông thuộc huyện Tân Châu, tỉnh  Tây Ninh đây là huyện giáp với biên giới Campuchia.      Khu vực dự  án có tổng diện tích 51,76 ha đã được UBND tỉnh cho thuê lập  trang trại trồng cây ăn trái theo Quyết định số 113/QĐ­CT. Khu vực dự  án hiện   tại công ty đang trồng cây ăn trái (xoài) trên toàn diện tích, căn cứ vào mục đích   sử dụng đất Công ty tiếp tục triển khai giai đoạn hai lập trang trại chăn nuôi heo  nái sinh sản và heo thịt, dự án nằm trong diện tích đất trồng cây ăn trái của Công  ty (19ha). Xung quanh khu vực dự  án là đồng ruộng và vườn cây cao su rộng   thoáng. Dân cư trong vùng xung quanh dự án tương đối thưa thớt, sống chủ  yếu  bằng nghề  chăn nuôi và làm rẩy và dân cư  ngoài đường lộ  đông đúc hơn, chủ  yếu sống bằng nghề buôn bán nhỏ. Khoảng cách từ  nhà dân gần nhất đến ranh   đất dự án khoảng 1.000 mét.  1.4. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN      Tổ chức sản xuất nông nghiệp quy mô trang trại là hình thức tổ chức sản xuất  nông nghiệp tiến tiến hiện đại trong nền sản xuất nông nghiệp hàng hóa đã và  đang phát triển ở nước ta cũng như các nước trong khu vực và trên thế giới, trong  đó trang trại chăn nuôi chiếm tỷ lệ khá cao trong ngành nông nghiệp.      Nhằm thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi  cơ cấu kinh tế và đa dạng hóa ngành nghề, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa   ­ hiện đại hóa ngành chăn nuôi nói riêng và nông nghiệp nói chung. Cũng như  mục tiêu phát triển bển vững. Công ty TNHH PIGsK5 đã quyết định đầu tư  xây  dựng  “Dự  án đầu tư  chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại   lạnh” tại ấp Đông Lợi, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.   1.4.1. Mục tiêu đầu tư       Trong những năm gần đây ngành chăn nuôi heo có tốc độ phát triển khá mạnh  cả về số lượng và chất lượng, trở thành một ngành sản xuất mang tính hàng hoá   quan trọng trong ngành chăn nuôi của cả  nước nói chung và tỉnh Tây Ninh nói   riêng.  Nhiều trang trại chăn nuôi heo theo hướng trang trại phát triển  nhanh,  nhiều kết quả nghiên cứu về giống cũng như  kỹ thuật chăn nuôi heo nước ta đã   góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trong ngành chăn nuôi heo. Đàn heo của tỉnh   Tây Ninh trong những năm qua có phát triển về mặt số lượng, tuy nhiên xét theo   từng giai đoạn cụ thể thì chưa có sự phát triển ổn định. Một trong những nguyên  nhân gây ra tình trạng bất  ổn định này là do tình trạng chăn nuôi heo của tỉnh   mang tính nhỏ lẽ, phần lớn số lượng heo nái trong tỉnh là heo nái lai tạp, lai tuỳ  tiện không có định hướng nên đàn heo thương phẩm không đồng đều về  thể  chất, ngoại hình cũng như chất lượng và cũng là nguyên nhân dẫn đến hiệu quả  kinh tế thấp trong chăn nuôi, hạn chế thị trường tiêu thụ sản phẩm, sản xuất còn   bấp bênh, thiếu tính chiến lược lâu dài. Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 7
 15. Báo cáo đánh giá tác động môi trường       Do đó, trang trại chăn nuôi heo nái với quy mô công nghiệp, kỹ  thuật chăn   nuôi tiến tiến, hiện đại, con giống chất lượng cao của Công ty TNHH PIGsK5  đầu tư do Công ty TNHH chăn nuôi CP Việt Nam – Công ty chăn nuôi hàng đầu   của Việt Nam hỗ trợ và cung cấp chắc chắn sẽ khắc phục được những khuyết  điểm trên, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người chăn nuôi góp phần cải tạo   đàn heo địa phương, tạo con giống tốt cho bà con trong và ngoài tỉnh, tạo sản  phẩm chất lượng cao cho thị trường trong và ngoài nước. Đồng thời tạo công ăn   việc làm ổn định cho lao động địa phương, góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời  sống của người lao động.       Mục tiêu chính của dự án là tìm kiếm cơ hội đầu tư vào ngành sản xuất đang   có nhiều triển vọng nhằm đáp  ứng nhu cầu thị  trường, cả  trong nước lẫn xuất   khẩu. Đây là hướng đầu tư có tính chất vừa chia sẻ thị phần thị trường hiện tại   và đón đầu về một loại sản phẩm có khả năng gia tăng mức cầu trong tương lai.       Hiện nay, với giá bán sản phẩm cứ  thay đổi theo chiều hướng ngày một gia   tăng, cho thấy ngành chăn nuôi đang đạt mức lợi nhuận cao. Gia nhập ngành sớm  thì khả năng tìm kiếm lợi nhuận sẽ thuận lợi hơn. 1.4.2. Các hạng mục công trình cần triển khai trong quá trình thực hiện dự  án: Căn cứ diện tích khu đất, yêu cầu công nghệ sản xuất và diện tích xây dựng các  hạng mục của dự án “Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo  mô hình trại lạnh”  bao gồm: ­  Khu nhà nuôi heo chính: gồm 6 dãy nhà nuôi heo chính, trong các dãy nhà có lắp  đặt các quạt thông gió. ­ Khu nhà quản lý và sinh hoạt cán bộ công nhân và các công  trình phụ trợ gồm:  nhà điều hành, nhà chứa thứ ăn cho heo, nhà để xe, khu nhà ở của công nhân, khu  nhà ăn, nhà vệ sinh. ­ Khu xử lý chất thải gồm: thùng trộn hóa chất, bể điều hòa, bể lắng, bể aeroten,  công trình biogas, ao sinh học, sân phơi bùn, nhà ủ phân. ­ Khu vườn trồng cây ăn quả. Phương án bố trí mặt bằng đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiến hành công  việc dễ dàng, đảm bảo yêu cầu vệ sinh công việc, an toàn lao động và phòng  chống cháy nỗ. Trên diện tích 19 ha, công ty TNHH PIGsK5 dự kiến quy hoạch sử dụng đất như  sau: Bảng 1: Cơ cấu sử dụng đất của dự án Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 8
 16. Báo cáo đánh giá tác động môi trường TT Chức năng sử dụng Diện tích MĐXD (m2) (%) 1 Đất xây dựng 127.160 66,926% 2 Đất sân đường nội bộ 37.680 19,832% 3 Đất trồng cây xanh 25.160 13,242% Tổng cộng 190.000 100%   Các hạng mục công trình của dự án bao gồm:  a. Các công trình chính  Khu nhà nuôi heo chính (6 dãy): ­ Diện tích xây dựng: 11,60 ha ­ Chiều cao tối đa: 5,21m ­Kết cấu: móng bê tông cốt thép đá (1x2) vữa xi măng mác 200, cột bê tông cốt  thép, thép hình, nền bê tông (1x2) vữa xi măng mác 200, tường xây gạch vữa xi  măng mác 75 kết hợp với vách tôn, lợp tôn màu xanh lá cây đậm. b. Các công trình phụ trợ  Nhà bảo vệ: - Diện tích xây dựng: 15 m2 - Chiều cao: 3.10m - Số tầng: 1 - Kết cấu: móng bê tông cốt thép đá (1x2) vữa xi măng mác 200, cột bê tông  cốt thép, nền lát gạch tàu, tường xây gạch vữa xi măng mác 75, lợp tôn  màu xanh lá cây đậm.  Nhà điều hành: - Diện tích xây dựng: 250,16m2 - Chiều cao: 7.45m - Số tầng: 2 - Kết cấu: móng bê tông cốt thép đá (1x2) vữa xi măng mác 200, cột bê tông  cốt thép, nền lát gạch tàu, tường xây gạch vữa xi măng mác 75, lợp tôn  màu xanh lá cây đậm. Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 9
 17. Báo cáo đánh giá tác động môi trường  Nhà để xe: - Diện tích xây dựng: 200,00m2 ­   Chiều cao: 5,00m - Kết cấu: móng bê tông cốt thép đá (1x2) vữa xi măng mác 200, cột bê tông  cốt thép, nền lát xi măng, tường xây gạch vữa xi măng mác 75, mái xà gồ  C, kèo thép, mái lợp tôn màu xanh lá cây đậm.  Khu nhà ăn:  - Diện tích xây dựng:153.65m2 - Chiều cao: 4,10m - Số tầng: 1 - Kết cấu: móng bê tông cốt thép đá (1x2) vữa xi măng mác 200, cột bê tông  cốt thép, nền lát gạch tàu, tường xây gạch vữa xi măng mác 75, mái xà gồ  C, kèo thép, mái lợp tôn màu xanh lá cây đậm Nhà vệ sinh: - Diện tích xây dựng: 50,75m2 - Chiều cao: 4,10m - Kết cấu: : móng bê tông cốt thép đá (1x2) vữa xi măng mác 200, cột bê  tông cốt thép, nền lát gạch ceramic, tường xây gạch vữa xi măng mác 75,  mái xà gồ C, kèo thép, mái lợp tôn màu xanh lá cây đậm -  Hệ thống xử lý chất thải: - Diện tích xây dựng: 1ha - Kết cấu: hệ thống các công trình xử lý nước thải và chất thải rắn.  Ao sinh học: - Diện tích xây dựng: 500m2  Vườn cây ăn quả: Diện tích trồng cây: 1.4.3. Tổng vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư: 242.223.320.005 đ. Trong đó: + Chi phí xây dựng chuồng trại, nhà ở, văn phòng (XDCB): 140.195.479.735 đ. + Vốn lưu động: 102.027.840.270 đ. Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 10
 18. Báo cáo đánh giá tác động môi trường Nguồn vốn: + Vốn tự có: 24.223.320.005 đ + Vốn vay ưu đãi nước ngoài: 218.000.000.000 đ. 1.4.4. Hình thức đầu tư       Để thực hiện tốt mục tiêu của dự án và chiến lược chăn nuôi của công ty  TNHH PIGsK5, hình thức đầu tư là chọn giống phù hợp với điều kiện khí hậu  khu vực để đem lại hiệu quả tốt và thiết kế trang trại theo mô hình công nghiệp. 1.4.5 Tổ chức và tiến độ thực hiện dự án       Tiến độ thực hiện dự án kể từ khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy  chứng nhận đầu tư: ­ San ủi mặt bằng: tháng 01 đến tháng 03 ­ Xây dựng chuồng nuôi và các hạng mục công trình: tháng 04 đến tháng 14 ­ Thời gian lắp đặt máy móc, thiết bị: tháng 15 đến tháng 16 ­ Thời gian kiểm tra: tháng 17 ­ Thời gian hoạt động chính thức: từ tháng 18 trở đi  1.4. 6. Sản phẩm và thị trường tiêu thụ  Sản phẩm:  Sản phẩm chính của dự án là heo con giống và heo thịt Thị trường: Sản phẩm của dự án sẽ được Công ty CP Việt Nam tiêu thụ ở thị  trường trong nước và xuất khẩu.  Thị trường tiêu thụ:       + Nội địa:  20%       + Xuất khẩu: 80%. Sản lượng dự kiến:  - Heo nái: 4800 con - Heo thịt: 40000 con Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 11
 19. Báo cáo đánh giá tác động môi trường 1.4.7. Nhu cầu về nguyên liệu và năng lượng a. Nhu cầu về nguyên liệu Bảng 2: Nhu cầu nguyên liệu STT Danh mục (chủng  Số lượng,  Dự kiến nguồn cung cấp loại) con/lứa 1 Heo nái sinh sản 4.800 Công ty CP Việt Nam 2 Heo thịt  40.000 Công ty CP Việt Nam 3 Thức ăn gia súc   Chủ yếu mua trong nước  4 Vắc xin     5 Thuốc thú y     b. Nhu cầu điện, nước Xác định nhu cầu sử dụng điện và nước  Nhu cầu sử dụng điện, nước của dự án như sau:  Điện:        Nhu cầu điện sử dụng cho mỗi trang trại là: 220/380V, 50Hz, tổng công suất   lắp đặt 50,6Kw. Sử dụng điện lưới quốc gia.  Nước:  + Nước sinh hoạt:       Nước thải sinh ra từ các hoạt động sinh hoạt như: tắm, vệ sinh, từ khu nhà ăn,   nhà bếp...      Tiêu chuẩn nước dùng cho sinh hoạt của công nhân viên trong toàn xưởng  được tính theo QCXDVN 01/2008 BXD, theo mục 5.4.2 điều 5.4:       Lượng nước dùng cho tắm rửa vệ  sinh của công nhân sơ  bộ  được tính như  sau:             QshVS  = 158 người * 80Lít/người.ngày = 12.640lít/ngày  ≈  12,64 m3/ngày  Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 12
 20. Báo cáo đánh giá tác động môi trường      Nước dùng cho nhu cầu chuẩn bị bữa ăn của công nhân viên tại trại: Theo tiêu  chuẩn thiết kế  TCVN 4474 ­ 87, lượng nước sử dụng cho nhà ăn tập thể, tính   cho 1 người trong 1 ngày là 25 lít. Lượng nước thải từ nhà ăn được tính như sau:       QshNA = 158người * 25 l/ngày = 3.950lít/ngày ≈ 4 m3/ngày. Tổng lượng nước thải sinh hoạt của Dự án là:       QSH  = 12,64 m3/ngày + 4 m3/ngày = 16,64m3/ngày   + Nước sản xuất:       Lượng nước sử dụng cho các nhu cầu của trại chăn nuôi được tính theo định  mức trung bình là 2,66 m3/100 con heo/ngày. Như vậy, tổng lượng nước sử dụng   cho nhu cầu chăn nuôi của Công ty một ngày là: (4.800 heo nái + 40.000 heo thịt) x 2,66 m3 : 100 con = 1.191,68 m3/ ngày.     Như vậy, tổng cộng lượng nước thải sử dụng cho nhu cầu sản xuất của dự án   được dự tính khoảng 1.200 m3/ngày.  Nguồn cung cấp nước:     Sử dụng nước giếng khoan trong khu vực trang trại. Hiện tại, Công ty đang sử  dụng nước phục vụ cho sinh hoạt của công nhân và chăm sóc cây trồng từ nguồn   nước giếng khoan trong khu vực (Độ  sâu khoảng 40 – 50 m) có chất lượng rất   tốt, đảm bảo chất lượng cho sinh hoạt và sản xuất. Công ty dự kiến sẽ sữ dụng  01 giếng khoan công nghiệp và 01 hệ thống xử lý nước an toàn cho sinh hoạt và   chăn nuôi. Cụ thể, công ty dự kiến quy mô khai thác của từng trại như sau: Bảng 3. Lượng nước tiêu thụ mỗi ngày sẽ là:      STT Loại   nước sử Lượng   nước   thải,  dụng m3/ngày/trại 1 Nước sản xuất: 1.200 2 Nước sinh hoạt 16,64   Tổng cộng 1216,64   + Nước chữa cháy: Nước này được lấy trực tiếp từ giếng khoang. Dự án đầu tư chăn nuôi heo nái sinh sản và heo thịt theo mô hình trại lạnh 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản