intTypePromotion=1

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng

Chia sẻ: Lê Văn Khoa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:83

0
159
lượt xem
57
download

Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo đánh giá tác động môi trường "Dự án đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng"  được thực hiện nhằm phân tích, dự báo các tác động tiềm tàng, tích cực và tiêu cực của quá trình xây dựng và hoạt động của dự án tới môi trường. Trên cơ sở đó, xí nghiệp sẽ đề xuất các phương án cụ thể nhằm phát huy những tác động tích cực và giảm những tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội của khu vực. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Dự án đầu tư khai thác chế biến đá xây dựng

 1. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng DANH MUÏC CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT BKHCNMT - Boä Khoa hoïc Coâng ngheä Moâi tröôøng BOD - Nhu caàu oâ xy sinh hoaù BTNMT - Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng CBCNV - Caùn boä coâng nhaân vieân CHXHCN - Coäng hoaø Xaõ hoäi Chuû nghóa COD - Nhu caàu oâ xy hoaù hoïc DO - Haøm löôïng oxi trong nöôùc ÑTM - Ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng KCN - Khu coâng nghieäp KHCN - Khoa hoïc coâng ngheä KHKT - Khoa hoïc kyõ thuaät PCCC - Phoøng chaùy chöõa chaùy TCMT - Tieâu chuaån moâi tröôøng TCVN - Tieâu chuaån Vieät Nam UBND - Uyû ban Nhaân daân USA - Hoa Kyø XLNT - Xöû lyù nöôùc thaûi WB - Ngaân haøng Theá giôùi WHO - Toå chöùc Y teá Theá giôùi Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 1
 2. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng MÔÛ ÑAÀU 1. XUAÁT XÖÙ CUÛA DÖÏ AÙN …………………… Vieäc tieán haønh Ñaàu tö khai thaùc cheá bieán ñaù xaây döïng taïi moû ñaù …………… laø caàn thieát vaø phuø hôïp vôùi ñònh höôùng quy hoaïch phaùt trieån ngaønh coâng nghieäp noùi chung vaø ñònh höôùng khai thaùc khoaùng saûn cuûa tænh ………. Thöïc hieän nghieâm Luaät baûo veä moâi tröôøng naêm 2005, Nghò ñònh 80/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006 cuûa Chính phuû veà höôùng daãn chi tieát moät soá ñieàu cuûa Luaät baûo veä moâi tröôøng vaø Thoâng tö 08/2006/TT-BTNMT ngaøy 08/09/2006 cuûa Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng veà vieäc đaùnh gaùi moâi tröôøng chieán löôïc, ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng vaø Cam keát baûo veä moâi tröôøng, Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng laäp Baùo caùo ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng (ÑTM) cho “Döï aùn ñaàu tö khai thaùc cheá bieán ñaù xaây döïng” nhaèm phaân tích, döï baùo caùc taùc ñoäng tieàm taøng, tích cöïc vaø tieâu cöïc cuûa quaù trình xaây döïng vaø hoaït ñoäng cuûa döï aùn tôùi moâi tröôøng. Treân cô sôû ñoù, Xí nghieäp seõ ñeà xuaát caùc phöông aùn cuï theå nhaèm phaùt huy nhöõng taùc ñoäng tích cöïc vaø giaûm nhöõng taùc ñoäng tieâu cöïc ñeán moâi tröôøng töï nhieân vaø kinh teá xaõ hoäi cuûa khu vöïc. 2. CAÊN CÖÙ PHAÙP LUAÄT VAØ KYÕ THUAÄT CUÛA VIEÄC THÖÏC HIEÄN  ÑAÙNH GIAÙ TAÙC ÑOÄNG MOÂI TRÖÔØNG (ÑTM) Cô sôû phaùp lyù ñeå tieán haønh ñaùnh giaù taùc ñoäng moâi tröôøng: – Luaät baûo veä moâi tröôøng ñöôïc Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa XHCN Vieät Nam thoâng qua ngaøy 29/11/2005 vaø Chuû tòch nöôùc kyù Leänh coâng boá ngaøy 01/07/2006. – Nghò ñònh80/NÑ-CP ngaøy09/08/2006cuûaChính phuûquy ñònhchi tieátvaø höôùng daãnthi haønhmoätsoáñieàucuûaLuaätBaûoveäMoâi tröôøng. – Thoângtö soá 08/2006/TT-BTNMT ngaøy08/09/2006cuûaBoä Taøi nguyeânvaø Moâi tröôøngveà Höôùng daãnñaùnhgiaù moâi tröôøngchieánlöôïc, ñaùnhgiaù taùc ñoäng moâi tröôøngvaøcamkeátbaûoveämoâi tröôøng. – Nghò ñònh soá 81/2006/NÑ-CP ngaøy 09/08/2006cuûa Chính phuû xöû phaït vi phaïm haønhchínhtronglónhvöïc BaûoveäMoâi tröôøng. – Quyeátñònhsoá155/1999/QÑ-TTg ngaøy16/07/1999cuûaThuû töôùngChính phuûveà vieäcbanhaønhQuy cheáQuaûnlyù Chaátthaûi Nguy haïi. – Luaätkhoaùngsaûnngaøy20 thaùng3 naêm1996vaøluaätkhoaùngsaûnsöûañoåi. – Nghò ñònhsoá68/1998ngaøy3/9/1998cuûaChính phuûquy ñònhchi tieátveàthi haønh Phaùpleänhthueátaøi nguyeân(söûañoåi). Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 2
 3. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng – Thoâng tö Lieân tòch soá 126/1999/TTLT-BTC-BCN-BKHCNMT ngaøy 22/10/1999 cuûa lieân boä Taøi chính-Coâng nghieäp- Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng höôùng daãn vieäc kyù quyõ ñeå phuïc hoài moâi tröôøng trong khai thaùc khoaùng saûn. – Thoâng tö soá 05/1998/TT-BTC ngaøy 9/1/1998 cuûa Boä Taøi Chính höôùng daãn thuû tuïc noäp, quaûn lyù tieàn ñaët coïc hoaëc kyù quyõ ñoái vôùi giaáy pheùp thaêm doø khoaùng saûn. – Thoâng tö soá 153/1998/TT-BTC ngaøy 26/11/1998 cuûa Boä Taøi chính höôùng daãn thi haønh Nghò ñònh soá 68/1998 ngaøy 3/9/1998 cuûa Chính phuû quy ñònh chi tieát thi haønh Phaùp leänh thueá taøi nguyeân. Caùc vaên baûn lieân quan ñeán döï aùn: – …………………… – …………………… Nguoàn goác cuûa taøi lieäu söû duïng: Taøi lieäu thaêm doø ñòa chaát do COÂNG TY ÑÒA CHAÁT VAØ KHOAÙNG  SAÛN thöïc hieän ñaõ ñöôïc Boä Taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng pheâ duyeät. Thoâng tö soá 01/1997/TT-BCN ngaøy 31/12/1997 cuûa Boä Khoa Hoïc vaø Coâng Ngheä höôùng daãn veà noäi dung baùo caùo nghieân cöùu khaû thi, thieát keá moû vaø thuû tuïc thaåm ñònh, pheâ duyeät thieát keá moû. Phaân tích thò tröôøng vaø söï caàn thieát ñaàu tö: Söï nghieäp coâng nghieäp hoùa vaø hieän ñaïi hoùa ñaát nöôùc ñoøi hoûi söï phaùt trieån maïnh meõ vaø toaøn dieän cuûa caùc ngaønh kinh teá quoác daân töø Trung öông ñeán ñòa phöông. Trong ñoù ngaønh khai thaùc khoaùng saûn cuõng ñang giöõ moät vò trí quan troïng. Nghieân cöùu thò tröôøng cho thaáy, ……………… vaø caùc khu vöïc laân caän nhu caàu xaây döïng caùc coâng trình cô sôû haï taàng, saûn xuaát coâng nghieäp, dòch vuï, du lòch, giao thoâng vaän taûi, beänh vieän, tröôøng hoïc, coâng trình daân duïng,... haøng naêm leân tôùi moät vaøi trieäu m 3 ñaù. Qua coâng taùc thaêm doø, nghieân cöùu ñòa chaát cho thaáy: chaát löôïng cuûa ñaù (khu vöïc khai thaùc) hoaøn toaøn ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu xaây döïng. Naém baét ñöôïc tình hình ñoù, sau khi ñöôïc Uyû ban nhaân daân tænh ………… “V/v Pheâ duyeät Baùo caùo keát quaû thaêm doø moû ñaù …………. Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng ñaõ tieán haønh laäp Baùo caùo nghieân cöùu khaû thi ñeå chuaån bò cho vieäc ñaàu tö maùy moùc, thieát bò …khai thaùc ñaù taïi khu vöïc moû vôùi coâng suaát döï kieán khoaûng trên 100.000 m3/naêm. - Hieäu quaû cuûa döï aùn seõ goùp phaàn laøm taêng tröôûng kinh teá cuûa……………… cuõng nhö caùc khu vöïc laân caän. - Quaù trình thöïc hieän döï aùn coøn taïo ñöôïc coâng aên vieäc laøm cho ngöôøi lao ñoäng vaø mang laïi hieäu quaû kinh teá cho doanh nghieäp. Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 3
 4. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng  Caùc tieâu chuaån moâi tröôøng Vieät Nam aùp duïng. - Tieâu chuaån Vieät Nam veà Moâi tröôøng naêm 1995, 1998, 2000, 2005 cuûa Boä Khoa hoïc vaø Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng; - Quyeát ñònh soá 35/2002/QÑ-BKHCNMT ngaøy 25/6/2002 cuûa Boä Khoa hoïc Coâng ngheä vaø Moâi tröôøng baét buoäc aùp duïng 31 Tieâu chuaån Vieät Nam veà moâi tröôøng; - Quyeát ñònh soá 22/2006/QÑ-BTNMT ngaøy 18/12/2006 cuûa Boä taøi nguyeân vaø Moâi tröôøng baét buoäc aùp duïng tieâu chuaån veà moâi tröôøng; - TCVN 5937-2005: Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån chaát löôïng khoâng khí xung quanh. - TCVN 5938-2005: Chaát löôïng khoâng khí - Noàng ñoä toái ña cho pheùp cuûa moät soá chaát ñoäc haïi trong khoâng khí xung quanh. - TCVN 5939-2005: Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi buïi vaø caùc chaát voâ cô. - TCVN 5940-2005: Chaát löôïng khoâng khí - Tieâu chuaån khí thaûi coâng nghieäp ñoái vôùi moät soá chaát höõu cô. - TCVN 5948-1995: Möùc oàn toái ña cho pheùp. - Tieâu chuaån caùc chaát oâ nhieãm trong khoâng khí taïi nôi saûn xuaát, Tieâu chuaån cuûa Boä Y teá. - TCVN 5949-1998: Giôùi haïn toái ña cho pheùp tieáng oàn khu vöïc coâng coäng vaø daân cö. - TCVN 5945-2005: Nöôùc thaûi coâng nghieäp - Tieâu chuaån thaûi. - TCVN 5942-1995: Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc maët. - TCVN 5944-1995: Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc ngaàm. - TCVN 6772-2000: Tieâu chuaån chaát löôïng nöôùc thaûi sinh hoaït. ( Caùc vaên baûn lieân quan ñeán döï aùn ñöôïc ñính keøm trong Phuï luïc ). 3.  TOÅ CHÖÙC BIEÂN SOAÏN BAÙO CAÙO 1 2 3 4 5 6 Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 4
 5. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng CHÖÔNG 1  MO TAÛ TOÙM TAÉT DÖÏ AÙN 1.1. TEÂN DÖÏ AÙN: DÖÏ AÙN KHAI THAÙC ÑAÙ XAÂY DÖÏNG 1.2.   CHUÛ   ÑAÀU   TÖ:   XÍ   NGHIEÄP   XAÂY   DÖÏNG   VAØ   KINH   DOANH   VAÄT  LIEÄU XAÂY DÖÏNG  1.3 VÒ TRÍ ÑÒA  LÝ    :  Toïa ñoä UTM Toïa ñoä VN.2000 Ñieåm goùc X(m) Y(m) X(m) Y(m) 1 2 3 4 5 6 7 1.4. NOÄI DUNG CHUÛ YEÁU CUÛA DÖÏ AÙN 1.4.1. Coâng suaát khai thaùc moû Caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa döï aùn: Dieän tích moû : 19,05 ha Cao ñoä ñaùy moong khi keát thuùc : 9.4 m Chieàu cao coù theå khai thaùc : 12 m Goùc nghieâng söôøn taàng khai thaùc : 700 Goùc nghieâng söôøn taàng ñaát phuû : 350 Goùc nghieâng söôøn taàng keát thuùc : 750 Goùc nghieâng bôø keát thuùc : 750 Chieàu daøi tuyeán coâng taùc : 200 m o Tuyeán xuùc boác : 50 m o Tuyeán baãy gôõ ñaù : 50 m o Tuyeán xöû lyù ñaù quaù côõ : 50 m o Tuyeán khoan : 50 m Chieàu roäng ñai baûo veä : 4,0m Chieàu roäng maët taàng coâng taùc toái thieåu : 32,8 m Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 5
 6. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng Khoaûng caùch an toaøn khi ñaù vaêng : 300m (ñoái vôùi ngöôøi) : 200m (ñoái vôùi thieát bò) Toång trữ löôïng ñaù khai thaùc : 1.832.738 m3 T oång khoái löôïng ñaát phuû : 471.776 m3 Coâng suaát khai thaùc ñaù thaønh phaåm : 95.000 m3/naêm Coâng suaát khai thaùc nguyên khai : 103.450m3/naêm Do ñaëc ñieåm cuûa vieäc khai thaùc vaø cheá bieán ñaù, Döï aùn naøy xaùc ñònh 2 loaïi coâng suaát : coâng suaát ñaù thöông phaåm vaø coâng suaát ñaù nguyeân khai. 1. Coâng suaát ñaù thöông phaåm : 95.000m3/naêm; trong ñoù : - Ñaù 4x6 : 25.000 m3/naêm; - Ñaù 2x4 : 25.000 m3/naêm; - Ñaù 1x2 : 20.000 m3/naêm; - Ñaù hoäc : 15.000 m /naêm 3 - Ñaù mi : 11.000m 3/naêm. Loaïi ñaù < 1cm laø saûn phaåm ñoàng haønh cuûa ñaù 1x2, 2x4 vaø 4x6 qua cheá bieán baèng maùy. 2. Coâng suaát khai thaùc : Khoái löôïng ñaù nguyeân lieäu caàn khai thaùc trong 1 naêm ñöôïc tính nhö sau : Theo chæ tieâu ñaõ ñöôïc toång keát ôû nhieàu moû ñaù thì khi cheá bieán ñaù 1x2; 2x4; 4x6 seõ taïo ra 1 soá ñaù mi vaø seõ bò toån thaát do buïi bay ñi nhö sau : 1m3 ñaù 1x2 ñi keøm 0,22m3ñaù mi, caàn 1,43m3 ñaù nguyeân lieäu ( ñaù hoäc ). 1m3 ñaù 2x4 ñi keøm 0,16m3ñaù mi, caàn 1,34m3 ñaù nguyeân lieäu. 1m3 ñaù 4x6 ñi keøm 0,1m3ñaù mi, caàn 1,25m3 ñaù nguyeân lieäu. Döïa vaøo khoái löôïng ñaù thöông phaåm neâu treân, khoái löôïng ñaù caàn khai thaùc trong 1 naêm ñöôïc tính toaùn nhö sau : - Ñaù 4 x 6 : 25.000 m3 x 1,25 = 31.250m3 ñaù nguyeân lieäu. - Ñaù 2 x 4 : 25.000 m3 x 1,34 = 33.500m3 ñaù nguyeân lieäu. - Ñaù 1 x 2 : 20.000 m3 x 1,43 = 28.600m3 ñaù nguyeân lieäu. Ngoaøi ra coøn coù : 25.000m 3 ñaù hoäc theo döï kieán nhu caàu trong cô caáu saûn phaåm. Nhö vaäy : Khoái löôïng ñaù (saûn löôïng) caàn khai thaùc trong 1 naêm ñeå coù khoái löôïng ñaù saûn phaåm nhö treân laø : A = ( 25.000m3 + 25.000m3 m3 + 20.000m3 + 15.000m3) = 103.450m3 ñaù nguyeân lieäu/naêm. Khoái löôïng ñaù mi ( ñaù < 1cm ) ñi keøm vôùi ñaù 1 x 2; ñaù 2 x 4 vaø ñaù 4 x 6 laø: 20.000 m3 ( ñaù 1x2 ) x 0,22 = 4.400m3. 25.000 m3 ( ñaù 2x4 ) x 0,16 = 4.000m3. 25.000 m 3 ( ñaù 4x6 ) x 0,1 = 2.500m3. Toång coäng    :   10.900m3.  THÔØI GIAN TOÀN TAÏI CUÛA MOÛ: Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 6
 7. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng Thôøi gian toàn taïi cuûa moû ñöôïc xaùc ñònh theo coâng thöùc sau : T = Qkt / A = 1.832.738 m3/ 103.450 m3/naêm = 17,72 ( laøm troøn 18 naêm ). Tuy nhieân, do coâng suaát khai thaùc haøng naêm phuï thuoäc raát lôùn vaøo nhu caàu cuûa thò tröôøng, neân hoaït ñoäng khai thaùc trong 05 naêm ñaàu chæ ñaït 70-80% coâng suaát thieát keá (khoaûng 82.760m3nguyeân khai/naêm). Do vaäy, thôøi gian toàn taïi cuûa moû seõ keùo daøi theâm 02 naêm. Nhö vaäy, thôøi gian toàn taïi cuûa moû seõ laø 20 naêm (bao goàm caû 01 naêm xaây döïng cô baûn moû). ÔÛ ñaây chæ neâu toùm taét caùc thoâng soá kyõ thuaät cuûa döï aùn. Caùc soá lieäu thaønh phaàn ñeå tính ra caùc thoâng soá treân ñöôïc tính toaùn cuï theå trong Ñeà aùn khai thaùc ñaù xaây döïng moû ñaù. 1.4.2. Toùm taét coâng ngheä 1.4.2.1. Coâng ngheä khai thaùc ñaù Vôùi ñaëc ñieåm ñòa chaát khoaùng saûn ñaù phaân boá treân dieän roäng toaøn boä phaïm vi moû, theo suoát chieàu saâu khai thaùc, do vaäy löïa choïn: heä thoáng khai thaùc (HTKT) khaáu theo lôùp baèng moät bôø Ñaây laø HTKT duy nhaát phuø hôïp vôùi ñieàu kieän töï nhieân cuûa moû ñaù moû. Thöïc teá saûn xuaát ñaõ chöùng minh raèng, HTKT naøy coù Coù khaû naêng cô giôùi hoùa cao, ñaùp öùng ñöôïc yeâu caàu saûn löôïng Khoái löôïng coâng taùc môû væa vaø chuaån bò nhoû. Ñieàu kieän laøm vieäc toát, an toaøn trong lao ñoäng. Toå chöùc ñieàu haønh coâng taùc treân khai tröôøng ñôn giaûn. Vôùi HTKT naøy, döï aùn ñaõ aùp duïng moät soá coâng ngheä trong khai 1) Coâng ngheä khoan: Söû duïng maùy khoan thuûy löïc BMK-5 vôùi ñöôøng kính loã khoan 105mm. 2) Coâng ngheä noå mìn: Loaïi thuoác noå ñöôïc söû duïng hieän nay laø Anfo vaø Nhuõ töông. Ñaây laø caùc loaïi thuoác noå ñöôïc ñaùnh giaù laø an toaøn, khoâng hoaëc raát ít ñoäc haïi. Kíp noå laø loaïi kíp vi sai nhieàu 3) Coâng ngheä xuùc boác: Söû duïng maùy xuùc thuûy löïc gaøu ngöôïc vaø maùy ñaøo Solar 280 ñaøo ñaát phaùt quang khu vöïc khai thaùc vaø ñeå xuùc taàng ñaát phuû vaø ñaù khai thaùc. 4) Coâng ngheä vaän chuyeån: Söû duïng xe oâtoâ taûi Ben hieäu Huyndai dung tích thuøng xe 10m3 ñeå vaän chuyeån ñaát ñaù. 5) Thoaùt nöôùc moû: Söû duïng maùy bôm ñeå bôm thoaùt löôïng nöôùc chaûy vaøo moû. Toùm taét trình töï khai thaùc ñaù: ñeå ñaûm baûo naêng suaát, giaûm coâng taùc xaây döïng cô baûn, lôïi duïng ñieàu kieän saün coù cuûa moû ta tieán haønh theo trình töï nhö sau: Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 7
 8. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng - Duøng maùy uûi leân taàng 1 coâng taùc, laøm caùc coâng vieäc nhö: boùc ñaát phuû, laøm ñöôøng cho maùy khoan leân taàng 1 vaø doïn baõi khoan. Treân phaïm vi moû hình thaønh 1 khai tröôøng, 1 bôø coâng taùc ngang töø phía Nam phaùt trieån sang bieân giôùi phía Baéc cuûa khu moû. Vò trí göông coâng taùc ñaàu tieân naèm ôû phía Nam khai tröôøng. - Tieán haønh khai thaùc theo giaûi khaáu song song vôùi truïc ngaén khai tröôøng cho ñeán khai thaùc heát dieän tích khai thaùc moû. Ñaù ñöôïc vaän chuyeån theo haøo doác veà khu cheá bieán ôû phía Taây khai tröôøng, caùch khai tröôøng khoaûng 200m (naèm trong dieän tích ñaát dự  kiến ñöôïc pheùp khai thaùc laø 19,05ha). Vôùi trình töï khai thaùc nhö treân, nöôùc trong khai tröôøng ñöôïc taäp trung taïi hoá thu nöôùc vaø ñöôïc bôm ra ngoaøi khai tröôøng. Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 8
 9. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng Sô ñoà quy trình khai thaùc ñaù ñöôïc ñöa ra trong hình I.1. Boùc taàng ñaát + ñaù phong hoùa baèng maùy ñaøo 1,2m3 Khoan khai thaùc baèng khoan lôùn 105mm Xöû lyù ñaù lôùn Noå mìn laøm tôi baèng buùa ñaäp baèng phöông thuûy löïc phaùp noå vi sai Xuùc boác baèng maùy ñaøo 1,2 m3 Vaän taûi töø göông khai thaùc leân khu cheá bieán baèng oâtoâ töï ñoå 10-12 T Nghieàn saøng ñaù baèng boä nghieàn saøng lieân hôïp. Coâng suaát 33-75 m3/h Saûn Hình I.1 : Sô phaåm ñoà quy chính: Saûn bieán trình khai thaùc ñaù vaø cheá phaåmñaù phuï: 1.4.2.2. Coâng ngheä cheá bieán ñaù Ñaù Ñaù Ñaù Ñaù Ñaù 1x2 2x4 Ñaù Moät soá coâng ngheä aùp duïng trong coâng ngheä cheá bieán ñaù: 1) Coâng ngheä4x6 xöû hoäc lyù ñaù lôùn sau noå mìn: mi buïi buùa hieäu Duøng 0x4 Furukawa – HB30G do Nhaät saûn xuaát, vaän haønh baèng heä thoáng thuûy löïc töông öùng cuûa maùy ñaøo Hitachi –EX-300, coâng suaát 400 - Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 9
 10. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng 2) Coâng ngheä nghieàn saøng: Döï aùn söû duïng thieát bò nghieàn saøng bao goàm 2 toå maùy nghieàn vôùi toång coâng suaát thöïc teá laø 75 m3/giôø vaø coù ñuû döï phoøng. 3) Coâng ngheä xuùc saûn phaåm: Döï aùn seõ söû duïng 02 maùy xuùc vôùi toång dung tích gaøu laø 2,2 m3. Sô ñoà quy trình coâng ngheä cheá bieán ñaù ñöôïc ñöa ra trong hình I.2. Ñaù nguyeân lieäu Nghieàn sô caáp baèng maùy ñaäp haøm Saøng caáp 1 Nghieàn coân thöù caáp Hình I.2 : Sô ñoà coâng ngheä cheá bieán ñaù 4x6 Nguyeân lyù hoaït ñoäng: Ñaù0x4 1x1ñöôïc cheá nguyeân khai 1x2bieán ra 0x3 caùc loaïi ñaù 1x2, 2x4, 0x2.5, 0x4, 4x6 … cho nhu caàu khaùc nhau baèng cô giôùi theo nguyeân lyù: ñaù qua maùy ñaäp haøm ñöôïc baêng taûi ñöa leân saøng phaân loaïi. Ñaù döôùi löôùi saøng laø ñaù saûn phaåm, ñaù treân löôùi saøng ñöôïc baêng taûi ñöa trôû vaøo maùy nghieàn coân. Qua maùy nghieàn coân, ñaù ñöôïc baêng taûi ñöa leân saøng phaân loaïi. Ñaù loït saøng laø ñaù saûn phaåm, ñaù treân saøng ñöôïc ñöa laïi maùy nghieàn coân - taïo thaønh moät chu kyø kheùp kín ôû coâng ñoaïn naøy. Coâng 1.4.3. Caùc haïng muïc coâng trình Toång hôïp trang thieát bò ñaàu tö cho döï aùn ñöôïc ñöa ra trong baûng Baûng I.2. Danh muïc caùc thieát bò cuûa Döï aùn. Stt Teân thieát bò Ñôn vò Soá löôïng 1 Maùy khoan BMK5 Caùi 2 2 Kíp noå/naêm Caùi 2.321 3 Xe ñaøo Solar 280 dung tích 1,2 m³ Chieác 5 Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 10
 11. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng 4 Buùa phaù ñaù hieäu Furukawa- Boä 2 HB30G (Nhaät) 5 OÂ toâ töï ñoå E = 10 m3 Caùi 1 6 Xe xuùc ñaù thaønh phaåm Caùi 2 7 Maùy phaùt ñieän 175 KVA Caùi 4 8 Maùy nghieàn col 900 Caùi 2 9 Maùy bôm nöôùc moû 200 CV Caùi 1 1.4.4. Nhu caàu nguyeân, nhieân lieäu 1.4.4.1. Nhu caàu ñieän, nöôùc (1) Möùc tieâu hao ñieän Vôùi coâng suaát döï kieán khai thaùc Xí nghiệp döï kieán söû duïng 4 maùy phaùt ñieän (maùy coù coâng suaát töø 125 - 175 KVA chaïy daàu DO). Töø maùy phaùt ñieän duøng daây daãn treân khoâng vaø caùp boïc (2) Möùc tieâu hao nöôùc Nöôùc caáp cho saûn xuaát vaø sinh hoaït ñöôïc laáy töø 01 gieáng khoan saâu khoaûng 10 m taïi khu vöïc Vaên phoøng Xí nghieäp khai thaùc ñaù. Nöôùc caáp cho saûn xuaát (phun nöôùc luùc xe oâtoâ dôõ taûi vaøo maùy nghieàn, phun söông trong heä thoáng nghieàn saøng, töôùi ñöôøng vaän chuyeån) ñöôïc laáy töø hoá thu nöôùc ôû ñaùy moong khai thaùc hoaëc nöôùc töø gieáng khoan bôm leân döï tröõ vaøo caùc ñieåm söû duïng nöôùc. Theo tính toaùn, löôïng nöôùc söû duïng cho saûn xuaát laø 10 1.4.4.2. Nhu caàu söû duïng nhieân lieäu Daàu DO ñeå duøng cho maùy phaùt ñieän vaø chaïy caùc phöông tieän vaän chuyeån ñöïng trong caùc boàn daàu vaø ñònh kyø ñöôïc chôû ñeán cung caáp taïi coâng tröôøng theo yeâu caàu cuûa ñôn vò khai thaùc. Khí neùn duøng cho maùy khoan ñöôïc cung caáp nhôø vaøo maùy neùn khí di ñoäng chaïy daàu Diesel. Maùy coù coâng suaát 10 m 3/phuùt vaø aùp suaát khí neùn laø 8 kg/cm2. 1.4.5. Thò tröôøng vaø phöông aùn tieâu thuï Khai thaùc khoaùng saûn ñaù xaây döïng trong moû ñaù xaây döïng taïi moû ñaù chuû yeáu nhaèm phuïc vuï cho döï aùn coâng trình nhaø maùy thuûy ñieän vaø nhu caàu cho xaây döïng cô sôû haï taàng trong ñòa baøn 1.4.6. Nhu caàu lao ñoäng vaø cheá ñoä lao ñoäng cuûa Xí nghieäp Nhu caàu lao ñoäng cuûa Xí nghieäp khi döï aùn hoaït ñoäng khoaûng 76 lao ñoäng, bao goàm: Boä phaän quaûn lyù giaùn tieáp vaø phuï trôï : 27 ngöôøi. Boä phaän lao ñoäng tröïc tieáp : 39 ngöôøi. 1.5. TIEÁN ÑOÄ THÖÏC HIEÄN DÖÏ AÙN Tieán ñoä ñaàu tö döï aùn ñöôïc thöïc hieän nhö sau : Chuaån bò ñaàu tö : 03/2008 – 03/2010 Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 11
 12. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng Mua saém theâm trang thieát bò : 03/2008 – 03/2010 Khai thaùc : 03/2010 1.6. VOÁN ÑAÀU TÖ Toång voán ñaàu tö  :  15.552.453.000 ñoàng  Trong đó  vốn cố định :           13.804.800.000 ñoàng  Vốn  lưu động  :  1.747.653.000 ñoàng       Trongñoù: Voán xaây döïng cơ bản : 3.380.400.000 ñoàng Mua saém maùy moùc thieát bò : 6.484.500.000 ñoàng CHÖÔNG 2 ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN, MOÂI TRÖÔØNG  VAØ KINH TEÁ – XAÕ HOÄI 2.1. ÑIEÀU KIEÄN TÖÏ NHIEÂN VAØ MOÂI TRÖÔØNG. 2.1.1. Ñòa hình.   Khu moû coù ñòa hình khaù baèng phaúng, coù ñoä cao töø 625 m Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 12
 13. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng ñeán 632m, ñaây laø thung luõng suoái caïn thuoäc ñòa hình tích tuï keát hôïp röûa troâi nheï phaàn ven söôøn, ñoä doác khoaûng 20 - 50, thaáp daàn veà phía Ñoâng Nam. Caáu taïo neân ñòa hình naøy laø ñaù bazan heä taàng Tuùc Tröng, tuoåi Plioxen - Pleistocen haï ( N2 - QI tt ) vaø moät phaàn nhoû doïc thung luõng laø beà maët tích tuï Holocen. 2.1.2. Ñaëc ñieåm ñòa chaát moû. Keát quaû khoan thaêm doø cho thaáy coät ñòa taàng chung treân dieän tích thaêm doø töø treân xuoáng nhö sau: ­ Taàng phuû : Bao goàm hai thaønh phaàn caùc traàm tích Ñeä töù vaø phaàn phong hoùa treân maët cuûa caùc phun traøo bazan. Taàng phuû laø caùc traàm tích ñeä töù chæ gaëp taïi caùc khu vöïc sình laày doïc theo caùc thung luõng suoái. Thaønh phaàn traàm tích goàm: seùt, boät caùt, laãn saïn soûi, chieàu daøy moûng 0,6m vaø toái ña 2,6m. Taàng phuû laø bazan phong hoùa gaëp nhieàu taïi caùc loã khoan ven söôøn phía ñoâng khu moû chieàu daøy taàng phuû phong hoùa khaù bieán ñoåi trung bình 4.8m. Thaønh phaàn thaïch hoïc treân maët laø bazan phong hoùa hoaøn toaøn thaønh seùt boät; ôû ñoä saâu 1,5m gaëp bazan phong hoùa dôû dang daïng troùc voû phaàn nhaân cuûa caùc hoøn taûng phong hoùa laø bazan coøn töôi, phaàn voû haàu nhö ñaõ bò phong hoùa hoaøn toaøn nhöng vaãn coøn giöõ nguyeân daïng caáu truùc cuûa ñaù meï. ­ Taàng ñaù bazan ñaëc sít: Taàng naøy coù chieàu daøy thay ñoåi töø 3,0m ñeán 15m trung bình 7,6m. Dieän phaân boá cuûa taàng ñaù bazan ñaëc sít khaù oån ñònh phaân boá khaép treân dieän tích moû. Qua caùc keát quaû maãu thaïch hoïc, cô lyù, hoaù silicaùt cho thaáy ñaù bazan ñaëc sít coù chaát löôïng nhö sau: + Thaønh phaàn Thaïch hoïc goàm: bazan, bazan olivin caáu taïo ñaëc sít, maøu xaùm ñen, kieán truùc noåi ban treân neàn gian phieán hoaëc kieán truùc ofit. Thaønh phaàn khoaùng vaät cuûa ñaù nhö sau: Caùc ban tinh chieám 6,2%, chuû yeáu laø olivin: chieám töø 0-19% trung bình 6,0% vaø raát ít plagiocla chieám 0-1% vaø trung bình 0,2%. Neàn chieám töø 81,00 ñeán 100% trung bình 93,8% bao goàm : Plagiocla bazô töø 34,00 ñeán 58%, trung bình 47,1%; Pyroxen töø 15- 37,5%, trung bình 29,40%; thuûy tinh bazô vaø quaëng chieám töø 4,5% ñeán 30%, trung bình 15,10%; Olivin töø 0 - 5% trung bình 2,40%. + Thaønh phaàn hoùa hoïc :  SiO2 = 49,39; CaO = 8,64; TiO2 = 1,66; Na2O = 3,52; Al2O3 = 14,53; K2O = 1,18; Fe2O3 = 1,86; P2O5 = 0,19; FeO = 9,89; MKN = 2,43; MgO = 5,22; H2O = 0,13. MnO = 0,21; SO3 = 0,00; + Tính chaát cô lyù:  Dung troïng khoâ trung bình : 2,77g/cm3; Tyû troïng trung bình : 2,86 g/cm3; Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 13
 14. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng Ñoä roãng trung bình : 3,24%; Cöôøng ñoä khaùng neùn khoâ trung bình : 1182KG/cm ; 2 Cöôøng ñoä khaùng neùn baõo hoøa trung bình : 962 KG/cm2 Nhìn chung ñaù bazan ñaëc sít taïi ñaây coù thaønh phaàn thaïch hoïc, thaønh hoùa vaø caùc tính chaát cô lyù ñeàu ñaûm baûo ñaït chæ tieâu cho ñaù xaây döïng theo tieâu chuaån Vieät Nam TC 1771-VN. ­ Taàng ñaù bazan loã hoång: Taàng naøy coù chieàu daøy vaø söï phaân boá trong khoâng gian khoâng oån ñònh trung bình toaøn moû 2,9m. Qua caùc keát quaû maãu thaïch hoïc, cô lyù, hoaù silicaùt cho thaáy ñaù + Thaønh phaàn Thaïch hoïc goàm: bazan loå hoång, caáu taïo loã hoång, maøu xaùm saäm, kieán truùc ofit hoaëc vi ban tinh treân neàn ofit. Thaønh phaàn khoaùng vaät cuûa ñaù nhö sau: Caùc ban tinh chieám 2,10%, chuû yeáu laø olivin: chieám töø 0- 3,50% trung bình 2,10%; plagiocla khoâng coù. Neàn chieám töø 96,50 ñeán 100% trung bình 97,90% bao goàm: Plagiocla bazô töø 55,5 ñeán 58%, trung bình 56,5%; Pyroxen töø 35,5- 37,5%, trung bình 36,30%; thuûy tinh bazô vaø quaëng chieám töø 4,1% + Thaønh phaàn hoùa hoïc :  SiO2 = 49,39; CaO = 8,64; TiO2 = 1,66; Na2O = 3,52; Al2O3 = 14,53; K2O = 1,18; Fe2O3 = 1,86; P2O5 = 0,19; FeO = 9,89; MKN = 2,43; MgO = 5,22; H2O = 0,13. MnO = 0,21; SO3 = 0,00; + Tính chaát cô lyù:  Dung troïng khoâ trung bình : 2,26g/cm3; Tyû troïng trung bình : 2,73 g/cm3; Ñoä roãng trung bình : 17,33%; Cöôøng ñoä khaùng neùn khoâ trung bình : 790 kg/cm2; Cöôøng ñoä khaùng neùn baõo hoøa trung bình: 519 kg/cm2. Nhìn chung ñaù bazan loã hoång taïi ñaây coù thaønh phaàn thaïch hoïc, thaønh hoùa töông ñoàng vôùi bazan ñaëc sít nhöng caùc tính chaát cô lyù khoâng ñaït chæ tieâu cho ñaù xaây döïng theo tieâu chuaån Vieät Nam TC 1771-VN. ­ Taàng seùt boät phong hoùa töø ñaù bazan: Taàng naøy naèm ôø ñoä saâu töø 10 ñeán 13m, thoâng thöôøng thì taàng naøy naèm döôùi lôùp ñaù bazan loå hoång nhöng cuõng coù theå naèm ngay döôùi lôùp ñaù bazan ñaëc sít. thaønh phaàn thaïch hoïc cuûa taàng naøy laø bazan phong hoùa thaønh seùt boät ña phaàn coøn giöõ nguyeân daïng caáu truùc cuûa ñaù ­ Döôùi lôùp seùt boät laïi laø moät taàng ñaù bazan ñaëc sít : Taàng naøy ôû ñoä saâu töø 15 ñeán 17,5m. qua quan saùt baèng maét thöôøng vaø maãu thaïch hoïc thaáy ñaù chuû yeáu laø bazan olivin ñaëc sít. Qua coät ñòa taàng caùc loã khoan vaø thaønh phaàn thaïch hoïc cho thaáy trong dieän tích thaêm doø coù hai nhòp phun traøo: nhòp phun traøo 1 (nhòp döôùi) phaân boá ôû ñoä saâu 15m. Giöõa hai nhòp phun Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 14
 15. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng traøo coù thôøi gian ngöng phun traøo khaù laâu, bieåu hieän baèng lôùp keïp phong hoùa cuûa taàng döôùi laø taàng seùt boät phong hoùa trieät ñeå töø phaàn treân cuûa nhòp phun traøo döôùi. Sau ñoù laø nhòp phun traøo keá tieáp phuû leân treân taàng phong hoùa cuûa nhòp döôùi baèøng. Hieän töôïng xoùi ngaàm cô hoïc: thöôøng xaûy ra trong quaù trình thi coâng, khai thaùc moû. Do ñoù, caàn coù bieän phaùp khaéc phuïc. 2.1.3. Ñieàu kieän ñòa chaát thuûy vaên. Ñieàu kieän ñòa chaát thuûy vaên cuûa moû laø ñôn giaûn. Nguoàn cung caáp nöôùc chuû yeáu laø nöôùc möa, nöôùc thaám töø treân xuoáng vaø thoaùt nöôùc theo doøng chaûy cuûa suoái caïn. Trong thöïc teá chæ coù 1 taàng chöùa nöôùc phaân boá trong ñaát hoaëc ñaù nöùt neû. Toaøn boä khu moû naèm trong ñôùi baõo hoøa nöôùc, ñaát ñaù coù tính thaám nhoû ñeán trung bình neân nöôùc coù theå chaûy vaøo moong khai thaùc. Keát quaû thaêm doø khu vöïc moû cho thaáy coù caùc nguoàn nöôùc sau coù khaû naêng chaûy vaøo moû: 2.1.3.1. Nöôùc maët. Thôøi gian khaûo saùt vaøo ñaàu muøa möa cho thaáy, taïi caùc khu vöïc sình laày, vaø ven rìa thung luõng taïi caùc ao ñaøo chöùa nöôùc töôùi caø pheâ cuûa daân cho thaáy nöôùc maët khaù phong phuù. Keát quaû loä trình keát hôïp keát quaû khoan ñaõ khoanh ñònh ñöôïc nöôùc maët naèm trong traàm tích ñeä töù taïi caùc khu sình laày vaø taïi suoái. Nöôùc maët coù ñaëc ñieåm nhö sau: Nöôùc trong, nhaït, ñoä toång khoaùng hoùa M = 0,027 g/l. Teân nöôùc thuoäc loaïi Bicarbonate-natri, kali vaø coâng thöùc Kurlov cuûa caùc maãu nöôùc laáy taïi suoái nhö sau: 69 HCO3 Cl 18CO312 M 0, 027 93 pH 7 ,79 ( Na K ) Vi khuaån hieáu khí: 600/ml. Chæ soá MPN Coliform: 1100/100ml Chæ soá MPN Ecoli: Khoâng phaùt hieän. Steptococcus Foecalis: AÂm tính Vi khuaån kî khí: 24/10ml. Caùc chæ tieâu naøy cho thaáy chaát löôïng nöôùc xaáu khoâng ñaït yeâu caàu vi sinh, khoâng söû duïng ñöôïc cho sinh hoaït, chæ söû duïng ñöôïc cho töôùi tieâu vaø söû duïng ñöôïc trong heä thoáng xöû lyù moâi tröôøng. 2.1.3.2. Nöôùc döôùi ñaát. Caên cöù vaøo caáu truùc ñòa chaát moû, ñaëc ñieåm thaønh phaàn thaïch hoïc, vaø khaû naêng chöùa nöôùc cuûa caùc taàng ñaát ñaù keát hôïp keát quaû khaûo saùt taïi caùc loä trình ñòa chaát thuûy vaên, keát quaû khaûo saùt ñòa chaát thuûy vaên taïi caùc coâng trình khoan thaêm doø. Caùc taàng ñòa chaát thuûy vaên ñöôïc phaân chia nhö sau: Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 15
 16. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng a. Taàng chöùa nöôùc trong ñôùi phong hoaù cuûa ñaù goác vaø trong traàm tích ñeä töù phuû treân maët ñaù goác. Chieàu daøy taàng naøy thay ñoåi töø 1,5m vaø ñeán 6,1m vaø chieàu daøy trung bình 3,6m. Khaû naêng chöùa nöôùc cuûa taàng khaù toát. Thaønh phaàn ñaát ñaù cuûa taàng bao goàm: seùt caùt chöùa saïn soûi. Mieàn cung caáp nöôùc cho taàng naøy laø nöôùc möa rôi tröïc tieáp vaø nöôùc suoái Ñaêk rtil. b. Taàng chöùa nöôùc loã hoång trong ñaù bazan, phaân boá ôû ñoä saâu trung bình töø 3,6m ñeán 9,4m. Taàng naøy laø taàng bazan ñaëc sít khaû naêng chöùa nöôùc keùm. Mieàn cung caáp nöôùc cho taàng naøy laø nöôùc maët, nöôùc möa vaø nöôùc trong caùc ñôùi phong hoùa bazan töø caùc khu vöïc cao. Keát quaû laáy vaø phaân tích 01 maãu hoùa nöôùc cho thaáy chaát löôïng nöôùc nhö sau: 0 , 650 HCO389 - Coâng thöùc : M pH 7 , 65 Ca 42 Mg 35 ( Na K) 21 Teân nöôùc : Bicarbonat - calci - magie - natri - kali Nöôùc nhaït, trong, khoâng muøi. Ñoä pH 7,65. Toång khoaùng hoaù töø 0,650g/lít. Caùc chæ tieâu treân cho thaáy nöôùc ñaït tieâu chuaån söû duïng cho sinh hoaït. 2.1.3.3. Döï baùo nguoàn nöôùc chaûy vaøo moû trong quaù trình khai thaùc. Moû ñaù seõ khai thaùc loä thieân, dieän tích moong khai thaùc truøng dieän tích tröõ löôïng (19,05ha). Chieàu saâu khai thaùc nôi saâu nhaát ñeán 16,5m. Theo keát quaû ñieàu tra khaûo saùt ñòa chaát thuyû vaên treân dieän tích nghieân cöùu cho thaáy Nöôùc maët laø nöôùc suoái Ñak rtil seõ ñöôïc xöû lyù baèng caùch boùc taàng phuû be bôø doïc theo hai bôø suoái ôû giai thaùc ñaàu vaø naén doøng trong giai ñoaïn sau. Caùch moû veà haï nguoàn khoaûng 50m coù thaùc ñaù cheânh cao vôùi ñòa hình taïi moû 25m. Khai thoâng loøng suoái thì nöôùc suoái coù theå töï chaûy. Loaïi tröø löôïng nöôùc thaùo khoâ do suoái chaûy vaøo moong khai thaùc trong muøa möa nhö vaäy löôïng nöôùc chaûy vaøo moong khai thaùc goàm hai nguoàn chính: Nöôùc möa rôi tröïc tieáp vaøo moong khai thaùc (Qmöa) vaø nöôùc ngaàm trong taàng chöùa nöôùc loã hoång. ­ Nöôùc möa rôi tröïc tieáp Löôïng nöôùc möa chaûy vaøo moong khai thaùc ñöôïc tính theo coâng thöùc: Qmöa = S.Z Trong ñoù: S laø dieän tích moong khai thaùc (m 2); Z löôïng mua ngaøy lôùn nhaát baèng 0,103m (soá lieäu taïi traïm ngaøy 20 thaùng 8 naêm 2005). Dieän tích höùng nöôùc (dieän tích moong khai thaùc) laø: 190.301 m.2 Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 16
 17. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng Thay soá vaøo ta coù löôïng möa rôi tröïc tieáp vaøo moong ngaøy lôùn nhaát laø: Qmöa = S.Z = 190.301 x 0,103 = 19.601m3/ngaøy. ­ Nöôùc ngaàm Löôïng nöôùc ngaàm chaûy vaøo moû ñöôïc xaùc ñònh baèng phöông phaùp thuûy ñoäng löïc. Baûn chaát cuûa phöông phaùp thuûy ñoäng löïc ñaùnh giaù löôïng nöôùc chaûy vaøo moû laø aùp duïng nhöõng coâng thöùc ñoäng löïc hoïc nöôùc döôùi ñaát ñeå döï baùo doøng chaûy vaøo coâng tröôøng khai thaùc. Phöông phaùp aùp duïng laø phöông phaùp "gieáng lôùn", nghóa laø coâng tröôøng khai thaùc ñöôïc sô ñoà hoaù thaønh moät "gieáng lôùn", nhö moät gieáng khoan coù ñöôøng kính lôùn. Dieän tích khai thaùc 190.301m 2, chieàu saâu khai thaùc trung bình laø 13,67m, keå töø maët ñaát. Ñeå coù theå löïa choïn ñöôïc coâng thöùc phuø hôïp vôùi ñieàu kieän thöïc teá, chuùng toâi phaân tích ñaëc ñieåm chieàu saâu phaân boá taàng ñaù bazan, lôùp phuû, chieàu saâu möïc nöôùc döôùi ñaát. Theo taøi lieäu ñieàu tra, treân maët caét thaúng ñöùng cuûa moû coù lôùp phuû daøy trung bình 3,6m. Chieàu saâu möïc nöôùc tónh töø 2,70m (LK4) ñeán 4,50m (LK7) vaø 5,06m (LK6). Taàng chöùa nöôùc ñöôïc xem laø khoâng aùp, beà daøy taàng chöùa nöôùc ñöôïc tính töø möïc nöôùc tónh trung bình (4,07m) ñeán chieàu saâu trung bình laø 13,67m nhö vaäy chieàu cao coät nöôùc caàn thaùo khoâ laø: S = 9,6m. Tính toaùn döï baùo doøng chaûy vaøo moû aùp duïng theo coâng thöùc Duypuy, taàng nöôùc khoâng aùp, thaùo khoâ ñeán möùc khai thaùc khaùc nhau: 1,366 K ( 2 H S ) S Qd (4.3) Trong ñoù: lg( R ro ) lg r0 Qd - Tröõ löôïng cuûa nöôùc döôùi ñaát chaûy vaøo moû (m3/ngaøy). K - Heä soá thaám trung bình cuûa taàng chöùa nöôùc (K= 0,8), (m/ngaøy). R - Baùn kính aûnh höôûng ( m). R 2S KH H – Chieàu daøy trung bình cuûa taàng chöùa nöôùc (H = 13,67m). S – Chieàu cao coät nöôùc thaùo khoâ (S = 9,6m). ro – Baùn kính quy ñoåi (m).ro F/ F – Dieän tích moong khai thaùc, m2. R 2S KH 2 * 9,6 * 0,8 *13,67 Thöïc teá taïi khu moû chieàu daøy trung bình taàng ñaù chæ coù 9,4m. Trong khai thaùc ñaù xaây döïng chieàu daøy taàng khai thaùc coù Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 17
 18. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng theå töø 10 ñeán 12m. Nhö vaäy taïi moû khaáu suoát töø treân xuoáng chæ laø 01 taàng khai thaùc ta coù: S = 9,6m. Ñoái vôùi moû ñaù Ñaêk’ Rmoon theo thôøi gian, yeáu toá (S) chieàu daøy taàng khai thaùc khoâng thay ñoåi, nhöng dieän tích khai thaùc (F) taêng daàn. Muoán tính toaùn cuï theà hôn veà löôïng nöôùc ngaàm caàn thaùo khoâ theo töøng giai ñoaïn phaûi treân cô sôû coâng suaát khai thaùc vaø dieän tích moong khai thaùc môû roäng sau moãi naêm. Trong baùo caùo naøy chuùng toâi tính toaùn cho toaøn boä dieän tích tröõ löôïng laø dieän tích moong khai thaùc ôû nhöõng naêm khai thaùc sau cuøng. Löôïng nöôùc ngaàm caàn thaùo khoâ: B¸aùn kính aûnh höôûng: R 2S KH 2 * 9,6 * 0,8 *13,67 R = 63,38 m ro F1 / 190301 / 3,14 Baùn kính quy ñoåi: ro = 246,18m Löôïng nöôùc chaûy vaøo moû: 1,366 * 0,8 * (2 *13,67 9,6) * 9,6 Q 2.037,48 m3 / ng lg(63,38 246,18) lg 246,18 Toång löôïng nöôùc caàn thaùo khoâ: Qtg     =     Qmöa   +    Qngaàm Qtg = 19.601+ 2.037,48 = 29.253,48 m3/ngaøy ñeâm. 2.1.4. Ñieàu kieän ñòa chaát coâng trình. Ñaëc ñieåm ñòa chaát coâng trình cuûa khu moû bao goàm: caáu truùc ñòa chaát, ñaëc ñieåm ñòa hình ñòa maïo, ñòa chaát thuûy vaên, caùc quaù trình ñòa chaát ñoäng löïc vaø caùc tính chaát cô lyù cuûa ñaát ñaù. Caùc ñaëc ñieåm naøy ñaõ moâ taû chi tieát ôû treân, phaàn naøy chæ trình baøy caùc quaù trình ñòa chaát ñoäng löïc vaø caùc tính chaát cô lyù cuûa ñaát ñaù. 2.1.4.1. Caùc quaù trình ñòa chaát ñoäng löïc. Hieän töôïng phong hoùa. Hieän töôïng phong hoùa vaät lyù, hoùa hoïc ñang xaåy ra khaù maïnh meõ treân beà maët cuûa ñaù phun traøo Heä taàng Tuùc Tröng. Ngoaøi nhöõng vò trí coù ñaù loä töï nhieân, beà maët cuûa caùc ñaù phun traøo caøng dòch leân söôøn ñoài quùa trình phong hoùa caøng xaåy ra maïnh meõ saûn phaåm cuûa quùa trình phong hoùa taïi choã daøy 1,1- 7,4m. 2.1.4.2. Ñaëc tröng cô lyù caùc lôùp ñaát.  Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 18
 19. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng ­ Caùc quaù trình ñòa chaát ñoäng löïc  Hieän töôïng phong hoùa: Hieän töôïng phong hoùa vaät lyù, hoùa hoïc ñang xaåy ra khaù maïnh meõ treân beà maët cuûa ñaù phun traøo Heä taàng Tuùc Tröng. Ngoaøi nhöõng vò trí coù ñaù loä töï nhieân, beà maët cuûa caùc ñaù phun traøo caøng dòch leân söôøn ñoài quaù trình phong hoùa caøng xaåy ra maïnh meõ saûn phaåm cuûa quaù trình phong hoùa taïi choã daøy 1,5-6,1m. ­ Ñaëc tröng cô lyù caùc lôùp ñaát:  Döïa vaøo keát quaû thaêm doø taïi hieän tröôøng vaø keát quaû phaân tích caùc maãu ñaát, ñaù trong phoøng thí nghieäm, theo chieàu saâu treân maët caét ñòa chaát coâng trình cuûa khu vöïc thaêm doø coù theå chia laøm 2 taàng ñaát ñaù chính coù tính chaát vaø ñaëc ñieåm veà cô lyù töø treân xuoáng döôùi nhö sau: 2.1. Taàng ñaát meàm bôû: Döïa vaøo thaønh phaàn thaïch hoïc vaø tính chaát cô lyù, khaû naêng chöùa nöôùc coù theå taùch taàng naøy ra laøm hai lôùp. a. Lôùp 1a­  boät seùt, seùt pha, traïng thaùi deûo meàm  Ñaây laø caùc traàm tích Ñeä töù tích tuï taïi caùc khu vöïc truõng saâu cuûa thung luõng, Lôùp naøy phaân boá doïc theo suoái vaø ven suoái taïo neân caùc khu vöïc sình laày ngaäp nöôùc trong muøa möa. Beà daøy thay ñoåi töø 0,6-1,4m. Caùc ñaëc tröng cô lyù cuûa lôùp: * Ñoä aåm W 35,80% * Dung troïng töï nhieân n 1,573 g/cm3 * Tyû troïng (s 2.435 g/cm3 * Goùc ma saùt trong 18o01' * Löïc dính keát 0,15 kG/cm2 b. Lôùp 1b - Ñaát rôøi, cöùng nguoàn goác phong hoùa. Laø saûn phaåm phong hoùa cuûa ñaù phun traøo bazan. Lôùp ñaát naøy coù maët chuû yeáu ôû taát caû 9 loã khoan, chuùng phuû tröïc tieáp treân ñaù goác. Beà daøy bieán ñoåi töø 1,5m ñeán 6,1m. Thaønh phaàn chuû yeáu laø seùt boät maøu xaùm laãn saïn soûi truùc chaët. Caùc ñaëc tröng cô lyù cuûa lôùp: * Ñoä aåm W 12-12,8% * Dung troïng töï nhieân (n 2,005-1,952 g/cm3 * Tyû troïng (s 2.750-2.804 g/cm3 * Goùc ma saùt trong 27o10'-32o35’ * Löïc dính keát 0,832-0,756kG/cm2 2..2. Taàng ñaù cöùng Taàng ñaù bazan ñaëc sít, caùc ñaëc tröng cô lyù cuûa ñaù: Keát quûa phaân tích Ñaù bazan ñaëc sít Caùc chæ tieâu cô lyù Cao nhaát Thaáp Trung bình nhaát Ñoä huùt nöùôc baõo hoøa (%) 8,10 1,27 2,64 Dung troïng töï nhieân (g/cm3) 2,812 2,341 2,719 Dung troïng khoâ (g/cm3) 2,769 2,186 2,670 Tyû troïng (g/cm3) 2,865 2,732 2,839 Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 19
 20. Baùo caùo ÑTM Döï aùn khai thaùc vaø cheá bieán ñaù xaây döïng Keát quûa phaân tích Ñaù bazan ñaëc sít Caùc chæ tieâu cô lyù Cao nhaát Thaáp Trung bình nhaát Ñoä roãng (%) 19,97 2,98 6,03 Cöôøng ñoä khaùng neùn khoâ 792 1.117 (kG/cm2) 1.212 Cöôøng ñoä khaùng neùn baõo hoaø 534 891,5 (kG/cm2) 988,00 Löïc dính keát töï nhieân (kG/cm2) 231,000 185 214 Goùc ma saùt trong töï nhieân (ñoä) 35 30 33 Heä soá hoùa meàm 0,816 0,674 0,792 2.1.5. Ñieàu kieän veà khí töôïng – thuûy vaên. 2.1.5.1. Ñieàu kieän veà khí töôïng. a. Ñaëc ñieåm khí haäu. Khí haäu noùi chung vaø nhieät ñoä khí khí noùi rieâng aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán quaù trình chuyeån hoaù vaø phaùt taùn caùc chaát oâ nhieãm trong khí quyeån. Ngoaøi ra nhieät ñoä khoâng khí coøn laøm thay ñoåi quaù trình bay hôi caùc chaát oâ nhieãm höõu cô, laø yeáu toá quan troïng taùc ñoäng leân söùc khoûe coâng nhaân trong quaù trình lao ñoäng. Vì vaäy trong quaù trình ñaùnh giaù möùc ñoä oâ nhieãm khoâng khí vaø ñeà xuaát caùc phöông aùn khoáng cheá caàn phaân tích caùc yeáu toá khí haäu vaø nhieät ñoä. Vò trí moû naèm trong mieàn coù cheá ñoä khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa. Toaøn boä khu moû coù cheá ñoä khí haäu vôùi neàn nhieät löôïng böùc xaï, soá giôø naéng cao, oån ñònh vaø aám quanh naêm, ít chòu aûnh höôûng cuûa baõo. ­ Nhieät ñoä : Khu moû coù soá giôø naéng cao (5 - 8 giôø/ngaøy), thöôøng xuyeân nhaän ñöôïc nhieät naêng cao. Toång löôïng böùc xaï trong naêm laø 230 - 245 kCal/cm2, cöïc ñaïi vaøo thaùng 4: 24 kCal/cm2, cöïc tieåu vaøo thaùng 12: 14 kCal/cm2. Nhieät ñoä trung bình haøng naêm laø 230C, cao nhaát laø vaøo thaùng 7: 31,4 0C vaø thaáp nhaát laø vaøo thaùng 1: 70C. ­ Ñoä aåm khoâng khí : Ñoä aåm khoâng khí phuï thuoäc vaøo cheá ñoä möa cuûa vuøng. Ñoä aåm trung bình haøng naêm ñaït 80 - 83%, cao nhaát laø vaøo thaùng 7, 8 ñaït 90-92% vaø thaáp nhaát laø vaøo thaùng 2 chæ ñaït 76%. ­ Gioù  : Khu vöïc moû chòu aûnh höôûng cuûa cheá ñoä gioù muøa, toác ñoä gioù vaø höôùng gioù thay ñoåi theo muøa. Töø thaùng 5 ñeán thaùng 10 laø gioù Taây Nam coù toác ñoä 3-4 m/s, caùc thaùng coøn laïi coù gioù Ñoâng Baéc vôùi toác ñoä 4 - 6m/s, lôùn nhaát laø 10 m/s vaøo thaùng 1 ñeán thaùng 2. 2.1.5.2. Ñieàu kieän veà thuûy vaên. a. Soâng suoái. Trong khu vöïc khoâng coù soâng vaø suoái lôùn. Moû ñaù naèm Chuû ñaàu tö: Xí nghieäp Xaây döïng vaø Kinh doanh Vaät lieäu Xaây döïng 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản