intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo khoa học : Ảnh hướng của thời vị gieo đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của 2 giống đậu tương d140 và ddt12 trong điều kiện vụ xuân sồng bằng Bắc Bộ

Chia sẻ: Nguyễn Phi Nhung Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

69
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ở n-ớc ta, cây đậu t-ơng có thể gieo trồng đ-ợc quanh năm đặc biệt là trong điều kiện khí hậu thời tiết của vùng Đồng bằng Bắc Bộ (Ngô Thế Dân, 1999). Mỗi vùng khác nhau đều có những vụ trồng đậu t-ơng chính. Do có nhiều yếu tố khác nhau chi phối nên thời vụ của các giống, các vụ, các vùng khác nhau không thể giống nhau tại các địa ph-ơng. Hinson K, E.E.Hartwig (1990) cho rằng các thời vụ gieo trồng khác nhau ảnh h-ởng rất lớn đến sinh tr-ởng, phát triển và có thể dẫn đến làm giảm năng suất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo khoa học : Ảnh hướng của thời vị gieo đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của 2 giống đậu tương d140 và ddt12 trong điều kiện vụ xuân sồng bằng Bắc Bộ

  1. Báo cáo khoa học Ảnh hướng của thời vị gieo đến khả năng sinh trưởng phát triển và năng suất của 2 giống đậu tương d140 và ddt12 trong điều kiện vụ xuân sồng bằng Bắc Bộ
  2. ¶nh h−ëng cña thêi vô gieo ®Õn kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vµ n¨ng suÊt cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 trong ®iÒu kiÖn vô xu©n vïng ®ång b»ng b¾c bé Effect of sowing time on growth, yield of two soybean varieties D140 and DT12 in spring season Vò §×nh ChÝnh1, Vò Ngäc Th¾ng1, NguyÔn Thu HuyÒn2 Summary An experiment was carried out to study the effect of sowing time on growth, development and yield of two soybean cultivars D140 and DT12 under field conditions of Gialam district, Hanoi. The result showed that all four sowing times affected the duration from sowing to emergence of two soybean varieties leading to longer growth duration. However, different sowing times exercised only slight effect on plant height, dry matter accumulation, yield components and lodging. Most suitable sowing time for soybean variety D140 (medium- maturing variety) is February 10 and for variety §T12 (early maturing variety) is February 20. Key words: Soybean, varieties, sowing time, yield. 1. §Æt vÊn ®Ò ë n−íc ta, c©y ®Ëu t−¬ng cã thÓ gieo trång ®−îc quanh n¨m ®Æc biÖt lµ trong ®iÒu kiÖn khÝ hËu thêi tiÕt cña vïng §ång b»ng B¾c Bé (Ng« ThÕ D©n, 1999). Mçi vïng kh¸c nhau ®Òu cã nh÷ng vô trång ®Ëu t−¬ng chÝnh. Do cã nhiÒu yÕu tè kh¸c nhau chi phèi nªn thêi vô cña c¸c gièng, c¸c vô, c¸c vïng kh¸c nhau kh«ng thÓ gièng nhau t¹i c¸c ®Þa ph−¬ng. Hinson K, E.E.Hartwig (1990) cho r»ng c¸c thêi vô gieo trång kh¸c nhau ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn sinh tr−ëng, ph¸t triÓn vµ cã thÓ dÉn ®Õn lµm gi¶m n¨ng suÊt cña ®Ëu t−¬ng. Ngoµi ra nhãm t¸c gi¶ còng ®· chØ ra r»ng: ë vïng nhiÖt ®íi giã mïa, ®Ëu t−¬ng gieo trång thÝch hîp phÇn lín do chÕ ®é m−a quyÕt ®Þnh. X¸c ®Þnh thêi vô gieo trång hîp lý cho tõng gièng ë tõng vïng sinh th¸i kh¸c nhau sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho gièng ®Ëu t−¬ng ph¸t triÓn c©n ®èi, tËn dông ®−îc mäi ®iÒu kiÖn vÒ chÕ ®é ¸nh s¸ng, l−îng m−a, dinh d−ìng…., ®ång thêi cã thÓ tr¸nh ®−îc nh÷ng khã kh¨n vÒ ®iÒu kiÖn thêi tiÕt còng nh− c¸c ®ît ph¸t sinh cña s©u bÖnh h¹i, gióp cho gièng ®Ëu t−¬ng ®¹t ®−îc n¨ng suÊt cao (§oµn ThÞ Thanh Nhµn vµ cs, 1996). §Ó cã ®−îc nh÷ng khuyÕn c¸o cho c¸c nhµ s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng ë miÒn B¾c ViÖt Nam nãi chung vµ s¶n xuÊt ®Ëu t−¬ng vïng Gia L©m - Hµ Néi nãi riªng nghiªn cøu nµy ®−îc tiÕn hµnh nh»m ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng sinh tr−ëng, ph¸t triÓn, n¨ng suÊt, kh¶ n¨ng chèng chÞu cña hai gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 tõ ®ã chØ ra ®−îc thêi vô gieo trång thÝch hîp nhÊt cho 2 gièng ®Ëu t−¬ng trªn trong vô xu©n. 2. VËt liÖu vµ ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu1 §Þa ®iÓm nghiªn cøu ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh trªn khu ®Êt 1,7 ha cña Khoa N«ng häc - Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I Hµ Néi. T×nh h×nh thêi tiÕt Trong thêi gian thÝ nghiÖm, thêi tiÕt lu«n kh« h¹n, ®Çu vô hÇu nh− kh«ng cã m−a 1 Khoa N«ng häc 2 Häc viªn cao hoc khãa 12 165
  3. B¶ng 1. T×nh h×nh thêi tiÕt t¹i Gia L©m Hµ Néi vô xu©n n¨m 2004 Th¸ng Ngµy NhiÖt ®é Tæng l−îng m−a §é Èm Tæng sè giê n¾ng TB (0C) TB (mm/ngµy) TB (%) TB (giê/ngµy) 2/2004 1-10 13,91 3,46 81,70 2,15 11-20 19,40 0,27 79,90 3,51 21-29 21,26 0,82 89,11 1,00 TB 1-29 18,19 1,51 83,57 2,22 3/2004 1-10 20,51 0,00 64,00 3,32 11-20 22,28 3,99 89,20 1,32 21-31 19,30 1,26 89,18 0,00 TB 1-31 20,70 1,75 80,79 1,55 4/2004 1-10 22,34 5,60 84,00 1,65 11-20 23,49 12,31 87,50 2,23 21-30 25,83 5,82 84,10 1,51 TB 1-30 23,88 7,91 85,20 2,46 5/2004 1-10 25,60 11,32 81,70 3,18 11-20 26,17 12,71 85,00 3,39 21-31 27,68 29,58 79,36 6,87 TB 1-31 26,48 17,67 82,02 4,48 Nguån: Sè liÖu khÝ t−îng tr¹m L¸ng Hµ Néi - 2004 VËt liÖu nghiªn cøu - Gièng ®Ëu t−¬ng D140 (lµ con lai cña tæ hîp DL02 x §H4) do bé m«n C©y C«ng NghiÖp - Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I lai t¹o. - Gièng ®©u t−¬ng §T12 (gièng nhËp néi tõ Trung Quèc) do Trung t©m Nghiªn cøu Thùc nghiÖm §Ëu ®ç - ViÖn Khoa häc Kü thuËt N«ng nghiÖp Viªt Nam tuyÓn chän. Bè trÝ thÝ nghiÖm ThÝ nghiÖm ®−îc tiÕn hµnh trong 4 thêi vô trªn 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 Thêi vô 1 gieo: 01/02/2004 Thêi vô 3 gieo: 20/02/2004 Thêi vô 2 gieo: 10/02/2004 Thêi vô 4 gieo: 01/03/2004 Thêi vô: 01/02/2004 lµ vô xu©n sím Thêi vô: 10/02/2004; 20/0/2004; 01/03/2004 lµ xu©n chÝnh vô ThÝ nghiÖm ®−îc bè trÝ theo ph−¬ng ph¸p Split – plot (¤ chÝnh, « phô) víi thêi vô lµ yÕu tè chÝnh vµ gièng lµ yÕu tè phô. DiÖn tÝch 1 « thÝ nghiÖm lµ 10m2. Quy tr×nh kü thuËt ®−îc ¸p dông ®ång ®Òu trªn c¸c c«ng thøc thÝ nghiÖm C¸c chØ tiªu theo dâi: ¸p dông theo ®óng c¸c chØ tiªu theo dâi cña TCN10-98 bao gåm - Thêi gian sinh tr−ëng - C¸c chØ tiªu sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn - C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ n¨ng suÊt - Møc ®é nhiÔm c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i Xö lý sè liÖu Sè liÖu ®−îc sö lý theo ph−¬ng ph¸p thèng kª sè häc b»ng phÇn mÒm IRRISTAT 3. kÕt qu¶ nghiªn cøu vµ th¶o luËn 3.1. ¶nh h−ëng cña thêi vô gieo trång ®Õn thêi gian sinh tr−ëng cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 166
  4. B¶ng 2. Thêi gian sinh tr−ëng cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 (ngµy) Σ thêi gian Gièng Thêi vô Thêi gian tõ Mäc - ra Ra hoa - gieo - mäc hoa thu ho¹ch sinh tr−ëng T1 14 35 43 92 §T12 T2 11 37 46 92 T3 8 36 45 89 T4 8 35 44 87 T1 15 41 52 108 D140 T2 10 43 54 107 T3 9 43 51 103 T4 9 43 51 103 Tæng thêi gian sinh tr−ëng cña 2 gièng trong c¸c thêi vô biÕn ®éng tõ 103 - 108 ngµy (D140), vµ 87 - 92 ngµy (§T12), dµi h¬n so víi thêi gian sinh tr−ëng cña gièng ®−îc khuyÕn c¸o (90 – 95 ngµy víi D140 vµ 70 – 75 ngµy víi gièng §T12). §iÒu nµy cã thÓ do ®iÒu kiÖn thêi tiÕt khÝ hËu vô xu©n n¨m 2004 kh«ng thuËn lîi cho sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn (b¶ng 1). Thêi vô 1 gieo ngµy 1/2/2004 lµ vô xu©n sím do ®ã khi gieo trång gÆp ®iÒu kiÖn khÝ hËu kh¾c nghiÖt nh− nhiÖt ®é, tæng l−îng m−a vµ tæng sè giê n¾ng rÊt thÊp kh«ng thÝch hîp cho h¹t nÈy mÇm dÉn ®Õn thêi gian tõ gieo ®Õn mäc cña thêi vô 1 trªn 2 gièng ®Òu bÞ kÐo dµi (14 ngµy ®èi víi gièng §T12) vµ (15 ngµy ®èi víi gièng D140). Tõ thêi vô 2; 3 vµ thêi vô 4, nhiÖt ®é, tæng l−îng m−a vµ tæng sè giê n¾ng t¨ng dÇn kÓ tõ khi gieo do ®ã thêi gian tõ gieo ®Õn mäc cña 2 gièng ®−îc rót ng¾n l¹i. 3.2. ¶nh h−ëng cña thêi vô gieo trång ®Õn c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 Theo dâi c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 trong 4 thêi vô, sè liÖu ®−îc tr×nh bµy trªn b¶ng 3. B¶ng 3. C¸c chØ tiªu sinh tr−ëng cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 Gièng Thêi vô ChiÒu cao ChiÒu cao Sè ®èt h÷u Sè cµnh cÊp c©y (cm) ®ãng qu¶ (cm) hiÖu/th©n chÝnh 1/th©n (®èt) (cµnh) T1 35,54 11,11 7,93 2,67 T2 34,77 9,60 8,07 2,80 §T12 T3 41,47 12,50 9,13 3,20 T4 34,33 12,70 8,35 3,25 T1 63,12 11,65 10,53 3,93 T2 61,48 10,04 11,60 3,86 D140 T3 60,47 12,33 10,04 3,73 T4 54,85 11,73 10,03 3,40 C¸c thêi vô kh¸c nhau ®· ¶nh h−ëng tíi sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña 2 gièng. Qua theo dâi cho thÊy thêi vô 3 (gieo ngµy 20/2/2004) lµ thêi vô thÝch hîp nhÊt cho sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña gièng ®Ëu t−¬ng §T12 biÓu hiÖn chiÒu cao c©y ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt. Trong khi ®ã, thêi vô 2 (gieo ngµy 10/2/2004) lµ thêi vô thÝch hîp nhÊt cho sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña gièng D140 biÓu hiÖn chiÒu cao c©y ®¹t gi¸ trÞ cao nhÊt 63,12cm. ë thêi vô 1 vµ thêi vô 2 gièng D140 vµ §T12 cã xu h−íng ®¹t chiÒu cao c©y thÊp h¬n so víi thêi vô 3 vµ thêi vô 4. §iÒu nµy ®−îc lý gi¶i lµ mÆc dï giai ®o¹n ®Çu khi gieo gÆp ®iÒu kiÖn thêi tiÕt kh¾c nghiÖt (nhiÖt ®é, Èm ®é, ¸nh s¸ng rÊt thÊp thÓ hiÖn trong sè liÖu b¶ng 1 vµ ®å thÞ 1), nh−ng sau ®ã nhiÖt ®é, Èm ®é, ¸nh s¸ng t¨ng dÇn gióp c©y sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn tèt. Gièng D140 cã sè ®èt h÷u hiÖu/th©n cao nhÊt biÓu hiÖn ë thêi vô 2 (11,60 ®èt h÷u hiÖu/th©n). Trong khi ®ã thêi vô 3, gièng §T12 cã sè ®èt h÷u hiÖu/th©n cao nhÊt (9,13 ®èt h÷u hiÖu/th©n). Sè cµnh cÊp 1/th©n cña gièng qua c¸c thêi vô kh¸c nhau biÕn ®éng kh«ng nhiÒu tõ 3,40 - 3,93 cµnh cÊp 167
  5. 1/th©n ë gièng D140 vµ 2,67 - 3,25 cµnh cÊp 1/th©n ë gièng §T12. Gièng D140 ph©n cµnh m¹nh nhÊt ë thêi vô 1 (3,93 cµnh cÊp 1/th©n) vµ thêi vô 2 (3,86 cµnh cÊp 1/th©n). 3.3. ¶nh h−ëng cña thêi vô gieo trång ®Õn kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 B¶ng 4. Kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 (gam/c©y) Gièng Thêi vô Thêi kú b¾t Thêi kú Thêi kú qu¶ ®Çu ra hoa hoa ré mÈy T1 1,95 6,87 14,20 §T12 T2 2,07 6,55 14,26 T3 2,87 7,95 15,85 T4 2,62 7,82 16,26 T1 3,62 9,83 19,25 D140 T2 3,85 10,84 20,26 T3 3,35 9,80 20,05 T4 3,55 10,35 19,20 Kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« ph¶n ¸nh kh¸ chÝnh x¸c kh¶ n¨ng sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn cña gièng trong c¸c ®iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh kh¸c nhau. C¸c thêi vô kh¸c nhau th× kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« lµ kh¸c nhau (b¶ng 4). Kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« cña gièng D140 vµ gièng §T12 t¨ng dÇn tõ thêi kú hoa ré, ®Õn thêi kú qu¶ mÈy kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh« cña c¸c gièng ®¹t gi¸ trÞ tèi ®a (19,20 - 20,26 g/c©y) trong khi ®ã gièng §T12 biÕn ®éng tõ 14,20 ®Õn 16,26 g/c©y. Qua theo dâi chóng t«i nhËn thÊy thêi vô thÝch hîp cho gièng D140 lµ thêi vô 2 vµ gièng §T12 lµ thêi vô 3. BiÓu hiÖn c¸c thêi vô nµy c©y sinh tr−ëng vµ ph¸t triÓn tèt tÝch luü ®−îc khèi l−îng chÊt kh« cao nhÊt ë c¶ 3 thêi kú. 3.4. ¶nh h−ëng cña thêi vô gieo trång ®Õn møc ®é nhiÔm c¸c lo¹i s©u, bÖnh vµ chèng ®æ cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12. B¶ng 5. Møc ®é nhiÔm c¸c lo¹i s©u bÖnh h¹i cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 Gièng Thêi vô S©u h¹i BÖnh h¹i §−êng Kh¶ n¨ng kÝnh th©n chèng ®æ Cuèn l¸ Bä xÝt S−¬ng mai (mm) (cÊp) (%) (%) (%) §T12 T1 5,75 4,44 4,95 4,99 1 T2 4,15 4,30 4,65 4,31 1 T3 3,00 4,15 4,67 4,44 1 T4 3,85 4,20 4,58 3,69 1 D140 T1 5,37 4,08 3,25 4,41 2 T2 4,05 4,02 4,23 4,70 2 T3 5,95 5,32 5,53 4,71 2 T4 4,53 6,17 5,00 4,72 2 VÒ s©u h¹i: Qua theo dâi cho thÊy s©u cuèn l¸ g©y h¹i nÆng vµo thêi kú c©y b¾t ®Çu ra hoa. Trªn gièng D140, tû lÖ s©u cuèn l¸ g©y h¹i tõ 4,05 - 5,95% vµ trªn gièng §T12 tõ 3,00 - 5,75%. Gièng D140 bÞ bä xÝt chÝch hót nÆng nhÊt vµo thêi vô 4 (6,17%), c¸c thêi vô cßn l¹i trªn hai gièng th× ®Òu cã tû lÖ g©y h¹i cña bä xÝt lµ t−¬ng ®−¬ng nhau. VÒ bÖnh h¹i: BÖnh s−¬ng mai g©y h¹i nÆng vµo thêi kú c©y ra hoa ré. Tû lÖ bÖnh h¹i tõ 3,25 - 5,53% (gièng D140) vµ 4,58 - 4,95% (gièng §T12). Kh¶ n¨ng xhèng ®æ cña gièng §T12 qua c¸c thêi vô tèt h¬n gièng D140. Cã thÓ lµ do chiÒu cao c©y cña gièng D140 lín h¬n chiÒu cao c©y cña gièng §T12. 168
  6. 3.5. ¶nh h−ëng cña thêi vô gieo ®Õn c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ n¨ng suÊt cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 Sè liÖu b¶ng 6 cho thÊy: Gièng D140 cã tæng sè qu¶/c©y cao nhÊt ë thêi vô 2 (42,67 qu¶/c©y). Trong khi ®ã thêi vô 4 gièng §T12 l¹i cã sè qu¶ trªn c©y ®¹t cao nhÊt (36,60 qu¶/c©y). Theo dâi tû lÖ qu¶ ch¾c cho thÊy c¸c thêi vô kh¸c nhau th× tû lÖ qu¶ ch¾c kh¸c nhau râ rÖt biÕn ®éng tõ 87,21 - 97,94% (gièng D140) vµ 88,26 - 94,38% (gièng §T12). Thêi vô 2 lµ thêi vô thÝch hîp cho gièng D140 biÓu hiÖn tû lÖ qu¶ ch¾c ®¹t cao nhÊt (97,94%), thêi vô 3 là thêi vô thÝch hîp cho gièng §T12, tû lÖ qu¶ ch¾c ®¹t cao nhÊt (94,38%). Khèi l−îng 1000 h¹t qua c¸c thêi vô Ýt biÕn ®éng. B¶ng 6. C¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ n¨ng suÊt cña 2 gièng ®Ëu t−¬ng D140 vµ §T12 trong c¸c thêi vô Σqu¶/c©y Gièng Thêi vô Tû lÖ qu¶ P.1000 h¹t NS c¸ thÓ NSLT NSTT ch¾c (%) (g) (g/c©y) (t¹/ha) (t¹/ha) (qu¶) T1 30,47 88,26 188,82 11,00 38,50 20,43 T2 34,33 91,18 190,00 10,93 38,25 21,40 §T12 T3 34,13 94,38 195,50 11,93 41,75 21,70 T4 36,60 93,33 197,35 11,10 38,85 21,10 T1 35,73 96,22 175,28 12,95 45,33 23,67 T2 42,67 97,94 175,25 13,70 47,95 25,13 D140 T3 31,93 87,21 172,85 11,93 41,75 19,73 T4 38,47 89,41 173,30 11,18 39,13 20,47 CV% 5,0 LSD(5%) 1,05 C¸c thêi vô kh¸c nhau th× n¨ng suÊt c¸ thÓ cña c¸c gièng kh¸c nhau rÊt râ, gièng D140 ®¹t n¨ng suÊt cao nhÊt lµ 13,70 g/c©y (thêi vô 2), t−¬ng ®−¬ng víi n¨ng suÊt lý thuyÕt lµ 47,95 t¹/ha vµ ë gièng §T12 ®¹t cao nhÊt 11,93g/c©y (thêi vô 3), t−¬ng ®−¬ng víi n¨ng suÊt lý thuyÕt 41,75 t¹/ha. Nh− vËy, thêi vô 2 lµ thêi vô thuËn lîi cho sinh tr−ëng, ph¸t triÓn cña gièng D140 vµ thêi vô 3 l¹i lµ thêi vô thÝch hîp cho gièng §T12. KÕt qu¶ thÝ nghiÖm cho thÊy n¨ng suÊt thùc thu ®¹t 25,13 t¹/ha ë gièng D140 (thêi vô 2) vµ 21,70 t¹/ha ë gièng §T12 (thêi vô 3). Gièng §T12 n¨ng suÊt vô xu©n chÝnh vô (gieo ngµy 10/02/2004; 20/02/2004; 01/03/2004) lµ cao h¬n vô xu©n sím (gieo ngµy 01/02/2004); trong ®ã vô gieo 20/02/2004 lµ thÝch hîp nhÊt. Víi gièng D140 nh×n chung vô xu©n chÝnh vô (gieo ngµy 10/02/2004; 20/02/2004; 01/03/2004) cho n¨ng suÊt cao h¬n vô xu©n sím (gieo ngµy 01/02/2004). Tuy nhiªn D140 cã thÓ cho phÐp gieo sím (gieo ngµy 01/02/2004) kh«ng bÞ gi¶m thÊp n¨ng suÊt. Ngoµi ra ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é, Èm ®é vµo thêi ®iÓm gieo còng ¶nh h−ëng kh¸ m¹nh ®Õn kh¶ n¨ng mäc mÇm, sinh tr−ëng cña D140 vµ th«ng qua ®ã lµm gi¶m n¨ng suÊt cña gièng. 5. KÕt luËn - Thêi vô gieo trång ¶nh h−ëng ®Õn thêi gian tõ gieo - mäc cña 2 gièng D140 vµ §T12 dÉn ®Õn tæng thêi gian sinh tr−ëng cña D140 vµ §T12 ë 4 thêi vô dµi. - C¸c thêi vô gieo trång kh¸c nhau ¶nh h−ëng kh«ng nhiÒu ®Õn c¸c chØ tiªu sinh tr−ëng nh− chiÒu cao c©y, kh¶ n¨ng tÝch luü chÊt kh«, c¸c yÕu tè cÊu thµnh n¨ng suÊt vµ kh¶ n¨ng chèng ®æ. - §èi víi gièng D140 (®¹i diÖn cho gièng trung ngµy) thêi vô thÝch hîp nhÊt ®Ó ®¹t n¨ng suÊt cao lµ thêi vô 2 (gieo ngµy 10 th¸ng 2 n¨m 2004). Trong khi ®ã gièng §T12 (®¹i diÖn cho gièng ng¾n ngµy) th× thêi vô 3 lµ thêi vô thÝch hîp nhÊt (gieo ngµy 20 th¸ng 2 n¨m 2004). Tµi liÖu tham kh¶o 169
  7. Ng« ThÕ D©n, TrÇn §×nh Long, TrÇn V¨n Lµi, §ç ThÞ Dung, Ph¹m ThÞ §µo (1999). C©y §Ëu T−¬ng, Nxb N«ng nghiÖp, tr. 3 - 366. §oµn ThÞ Thanh Nhµn, NguyÔn V¨n B×nh, Vò §×nh ChÝnh, NguyÔn ThÕ C«n, Bïi Xu©n Söu (1996). Gi¸o tr×nh C©y C«ng NghiÖp , Tr−êng §¹i Häc N«ng NghiÖp I, Hµ Néi. Nxb N«ng nghiÖp, tr. 5 - 36. Hinson K, E.E. Hartwing (1990), S¶n suÊt ®Ëu t−¬ng ë vïng nhiÖt ®íi, (Tr−¬ng Cam B¶o chñ biªn), NXB Gi¸o dôc, Hµ Néi. 170
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2