intTypePromotion=1

BÁO CÁO KHOA HỌC " Giá trị giống ước tính về sản lượng sữa của đàn bò đực giống Holstein Friesian sử dụng tại Mộc Châu và Tuyên Quang "

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
53
lượt xem
9
download

BÁO CÁO KHOA HỌC " Giá trị giống ước tính về sản lượng sữa của đàn bò đực giống Holstein Friesian sử dụng tại Mộc Châu và Tuyên Quang "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong mô hình chọn và nhân giống đại gia súc nói chung và bò sữa nói riêng, việc chọn tạo và sử dụng đực giống đóng vai trò rất quan trọng, quyết định sự thành bại trong chương trình giống. Để đàn con có năng suất sữa cao, cần chọn tạo được những đực giống đạt tiêu chuẩn, mang tiềm năng di truyền về sữa tốt và khả năng truyền đạt cao tiềm năng năng suất sữa cho đời sau. Chính vì vậy, cần phải quan tâm đến việc chọn tạo và sử dụng các cá thể đực giống tốt...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO KHOA HỌC " Giá trị giống ước tính về sản lượng sữa của đàn bò đực giống Holstein Friesian sử dụng tại Mộc Châu và Tuyên Quang "

  1. PH M VĂN GI I – Giá tr gi ng ư c tính v s n lư ng s a c a ñàn bò ñ c gi ng… GIÁ TR GI NG Ư C TÍNH V S N LƯ NG S A C A ðÀN BÒ ð C GI NG HOLSTEIN FRIESIAN S D NG T I M C CHÂU VÀ TUYÊN QUANG Ph m Văn Gi i, Lê Bá Qu , Tr n Minh ðáng, Tr n Trung Thông, Tr n Tr ng Thêm và Nguy n Văn ð c B môn Di truy n Gi ng v t nuôi, Vi n Chăn Nuôi ð a ch liên h : Ph m Văn Gi i, Vi n Chăn Nuôi; ðT: 0978925421; Email: Gioikhiet@yahoo.com.vn, ABSTRACT Estimated breeding value for milk yield per lactation of dairy bulls used in Moc Chau and Tuyen Quang dairy farms The objective of this study was to calculate the estimated breeding values for milk yield per lactation of dairy bulls used in Moc Chau and Tuyen Quang dairy farms. 907 dairy bulls and their relatives’ cows were used in this study. Data were collected from 2000 to 2009 in both locations. SAS (1999) was utilized to determine the fixed effects for the traits and single trait models in VCE5 were applied to estimate genetic and environmental variances for the traits. PEST software (2003) was used for calculating the estimated breeding values for milk yield per lactation of dairy bulls. The results were shown that average estimated breeding values for milk yield per of dairy bulls used in Moc Chau and Tuyen Quang were low (-0.27 kg in the first lactation and +1.96 kg in the second lactation and +0.89 kg in the third lactation. The dairy bulls should be selected and ranked for future use. The dairy bulls, whose semen imported from Europe, America, and Australia had a genetically high potential for milk yield. Six best dairy bulls based on their estimated breeding values should be widely used in breeding programs to enhance the milk yield per lactation of HF in Moc Chau and Tuyen Quang and some other dairy farms. Key words: Holstein Friesian bulls, milk yield, for milk yield per lactation, EBV. ð TV Nð Trong mô hình ch n và nhân gi ng ñ i gia súc nói chung và bò s a nói riêng, vi c ch n t o và s d ng ñ c gi ng ñóng vai trò r t quan tr ng, quy t ñ nh s thành b i trong chương trình gi ng. ð ñàn con có năng su t s a cao, c n ch n t o ñư c nh ng ñ c gi ng ñ t tiêu chu n, mang ti m năng di truy n v s a t t và kh năng truy n ñ t cao ti m năng năng su t s a cho ñ i sau. Chính vì v y, c n ph i quan tâm ñ n vi c ch n t o và s d ng các cá th ñ c gi ng t t ñ nhân gi ng thành công trong công tác gi ng. M c Châu và Tuyên Quang là hai cơ s chăn nuôi bò s a Holstein Friesian (HF) thu n Vi t Nam, quy mô l n, cơ s h t ng và công ngh chăn nuôi áp d ng hi n ñ i. Hàng năm, lư ng tinh d ch c a các bò ñ c gi ng ng d ng ph i tinh cho ñàn bò cái ñây khá phong phú v ch ng lo i, ña d ng v ngu n g c, song ch t lư ng chưa th c s ñư c ki m soát. V i yêu c u c a vi c nâng cao ch t lư ng ñàn bò HF thu n t i hai cơ s này ñ xây d ng thành vùng chăn nuôi bò HF thu n ñ t tiêu chu n cao c n ñánh giá giá tr di truy n v s n lư ng s a c a các ñ c gi ng ñang s d ng nh m ch n l c m t s cá th có ti m năng t t và lo i th i các ñ c gi ng có ch t lư ng th p. ð có cơ s ch n l c chính xác các ñ c gi ng có ti m năng di truy n t t nh m c i thi n năng su t s a ñàn con c a chúng tính tr ng s n lư ng s a (SLS) các l a 1, l a 2 và l a 3 t i hai khu v c chăn nuôi bò s a t i M c Châu và Tuyên Quang chúng tôi ti n hành ñ tài: “Ư c tính giá tr gi ng v s n lư ng s a c a ñàn bò ñ c gi ng Holstein Friesian s d ng t i M c Châu và Tuyên Quang” nh m 3 m c tiêu: - Ư c tính ñư c Giá tr gi ng (GTG) c a tính tr ng SLS l a 1, l a 2 và l a 3 c a ñàn bò con gái c a các ñ c gi ng ñã và ñang s d ng ph i gi ng cho ñàn bò cái HF t i M c Châu và Tuyên Quang. - Tìm ch n ñư c m t s con ñ c t t s d ng cho k ho ch ph i gi ng ñ nâng cao năng su t s a c a ñàn con. 1
  2. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 29 - Tháng 04 - 2011 - Xác ñ nh ñư c ngu n ñ c gi ng t t nh t ñ ph c v ñ nh hư ng nh p và s d ng ngu n gen c a chúng. V T LI U VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U V t li u: S li u theo dõi năng su t s a l a 1, 2, 3 c a 4894 bò cái con gái c a 907 bò ñ c HF ñã và ñang s d ng tinh ph i gi ng t i M c Châu và Tuyên Quang t năm 2000 ñ n 2008. Phương pháp nghiên c u Thu th p s li u c a các bò cái t i hai cơ s M c Châu và Tuyên Quang theo m u: S hi u, ngày sinh, b , m , ngày ñ các l a 1, 2 và 3, năng su t s a 305 ngày các l a 1, 2 và 3. Th i gian thu s li u: Các l a ñ t năm 2000 ñ n 2008 và s li u thu ñ n 2009. Chu n b s li u: x p x p, lo i b s li u b t h p lý, mã hóa s li u theo quy ñ nh cho phù h p v i các ph n m m VCE5 và PEST (2003). Phân tích s li u: Xác ñ nh các nhân t nh hư ng và tham s th ng kê cơ b n dùng chương trình SAS.1999. Xác ñ nh các tham s di truy n, phương sai di truy n và môi trư ng c a các tính tr ng SLS l a 1, l a 2 và l a 3 dùng chương trình VCE5 và dùng mô hình con v t 1 tính tr ng ñ ư c tính. Ư c tính giá tr gi ng c a các tính tr ng SLS các l a 1, l a 2 và l a 3 c a các con v t b ng chương trình PEST.2003, v i mô hình con v t 1 tính tr ng. Mô hình s d ng ñ ư c tính có d ng như sau: Y = Xb+Zu+e Trong ñó: - Y là Véc tơ giá tr quan sát c a các tính tr ng (SLS1, SLS2 và SLS3) c a các bò cái thu s li u - X là Ma tr n t n xu t c a các nh hư ng n ñ nh. - b là Véc tơ c a các y u t nh hư ng n ñ nh - Z là ma tr n t n xu t do nh hư ng ng u nghiên c a con v t gây ra (ma tr n c a h ph ). - u là Véc tơ nh hư ng ng u nhiên c a con v t (Giá tr gi ng). - e là Véc tơ nh hư ng c a sai s ng u nhiên S d ng phương sai di truy n và môi trư ng ñ ư c tính giá tr gi ng c a các con v t l y t x lý chương trình VCE5 và k t qu ñó B ng 1. B ng 1. Phương sai giá tr di truy n và môi trư ng s d ng ñ ư c tính giá tr gi ng. SLS1 SLS2 SLS3 VA 214584 268194 228664 VE 294446 407801 677699 K T QU VÀ TH O LU N S n lư ng s a 3 l a ñ u c a ñàn bò con gái B ng 2. Năng su t s a 3 l a ñ u c a ñàn bò con gái có ñ s li u Ch tiêu n Xtb SE SLS1 3909 4440,81 12,43 SLS2 2716 4810,30 17,16 SLS3 1978 4990,57 23,90 K t qu th hi n B ng 2 cho bi t ñàn bò cái ñư c thu s li u ñ ư c tính giá tr gi ng cho các ñ c gi ng ñang s d ng có s n lư ng s a chu kỳ 305 ngày l a 1 (SLS1) ñ t trung bình 4440,81kg/con, tăng lên l a 2 ñ t 4810,30kg/con và tăng ti p l a 3 ñ t 4990,57kg/con. 2
  3. PH M VĂN GI I – Giá tr gi ng ư c tính v s n lư ng s a c a ñàn bò ñ c gi ng… K t qu trong nghiên c u này cao hơn so v i SLS c a 3 l a ñ u c a ñàn HF trong nghiên c u c a Ph m Văn Gi i (2008) (SLS1: 4420,26 kg, SLS2: 4799,08 kg, SLS3: 4981,66kg). S sai khác này có th do khác nhau v th i gian nên y u t môi trư ng b thay ñ i. K t qu này th p hơn k t qu c a Nguy n H u Lương và cs. (2009) (SLS1: 4867kg, SLS2: 5032kg, SLS3: 5377kg) nghiên c u trên ñàn bò HF nuôi M c Châu. Giá tr gi ng chung c a c ñàn ñ c gi ng c 3 tính tr ng B ng 3. Giá tr gi ng các tính tr ng SLS1, SLS2 và SLS3 c a ñàn ñ c gi ng s d ng ph i gi ng t i M c Châu và Tuyên Quang. Tham s N (ð c) GTGtb SE Min Max SLS1 907 -0,27 7,28 -882,89 817,73 ð tin c y SLS1 907 0,44 0,01 0,17 0,96 SLS2 693 1,96 8,56 -962,25 979,36 ð tin c y SLS2 693 0,41 0,01 0,16 0,95 SLS3 584 0,89 6,71 -755,94 676,50 ð tin c y SLS3 584 0,33 0,01 0,12 0,90 K t qu th hi n B ng 3 cho bi t trong t ng s các ñ c gi ng ñã và ñang s d ng t i hai cơ s trên có ñ y ñ s li u ñ ư c tính giá tr gi ng v các tính tr ng SLS1, SLS2 và SLS3 cho th y giá tr gi ng ư c tính (GTG) trung bình c a chúng ñ t -0,27 kg, +1,96 kg và +0,89 kg, tương ng. Ngoài ra, k t qu cũng cho bi t GTG c a các ñ c gi ng này bi n ñ ng r t l n, t - 882,89kg ñ n +817,73kg ñ i v i tính r ng SLS1; t -962,25kg ñ n +979,36kg ñ i v i tính tr ng SLS2 và -755,94 kg ñ n +676,50 kg ñ i v i tính tr ng SLS3. M c bi n ñ ng này cũng tương t như ñàn bò HF c a Iran t -265kg ñ n +1287kg (Mashhadi và cs., 2008); trên ñàn ñ c HF c a Tunisia t -295,79kg ñ n 554,58kg (Hammami và cs., 2008). K t qu này cho bi t c n ph i ch n l c các ñ c gi ng t t s d ng cho ph i gi ng ñ c i thi n, nâng cao SLS1, SLS2 và SLS3 trên ñàn bò ñ i sau vì các ñ c gi ng này có giá tr trung bình quá th p, hơn n a m c ñ phân ly c a chúng r t m nh, vì v y ch n l c d ñem ñ n hi u qu cao. Giá tr gi ng c a các ñ c gi ng có ngu n g c khác nhau K t qu th hi n B ng 4 và Sơ ñ 1 cho bi t c ba tính tr ng SLS1, SLS2 và SLS3, các ñ c gi ng có ngu n g c châu Âu-M có trung bình GTG ñ t cao nh t sau ñó ñ n nhóm ñ c có ngu n g c châu Úc và th p nh t là nhóm ñ c châu Á. Ví d : SLS1 giá tr gi ng trung bình c a nhóm ñ c có ngu n g c châu Âu-M ñ t trung bình là 2,36kg, cao hơn nhóm ñ c châu Úc là -1,18 kg và th p nh t nhóm ñ c châu Á ñ t -15,70 kg. M t khác k t qu còn cho bi t GTG c a nhóm ñ c châu Âu-M luôn có giá tr dương, bi n ñ ng t +2,36 kg SLS1 ñ n +4,62 kg SLS2 và +6,89 SLS3; nhóm ñ c có ngu n g c châu Á c 3 tính tr ng ñ u có giá tr âm t -15,70kg SLS1 ñ n -72,70 kg SLS2 và th p nh t SLS2 có giá tr là - 82,80kg. K t qu này cho bi t các ñ c gi ng có ngu n g c châu Âu-M có ti m năng năng su t t t, nên ch n l c các cá th xu t s c các nhóm này ñ l p k ho ch ghép ph i, các ñ c gi ng có ngu n g c châu Úc và Á có ti m năng kém hơn. Ngoài ra k t qu cũng ch ra r ng khi nh p kh u ñ c gi ng nên xem xét ñ n các ñ c gi ng có ngu n g c châu Âu-M ho c châu Úc, nên h n ch nh p kh u và s d ng các ñ c gi ng có ngu n g c châu Á, vì ti m năng năng su t kém hơn các ngu n khác. K t qu nghiên c u này cũng có ph n gi ng v i tác gi Powell và cs. (1990, 1991) trên các công trình nghiên c u v ñàn bò ñ c gi ng c a M và Ecuador s d ng ph i gi ng trên ñàn bò cái Ecuador, các tác gi này cho bi t bò ñ c gi ng c a M có GTG trung bình ñ t +130 kg trong khi ñó trung bình GTG c a bò ñ c gi ng c a Ecuador ñ t -268 kg; các tác gi này cũng nghiên c u trên ñàn bò ñ c HF c a M , Canada và Mexico t t c các con ñ c này ñ u 3
  4. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 29 - Tháng 04 - 2011 ñư c sinh ra trong năm 1976 ho c 1977 ph i gi ng trên ñàn bò cái Mexico k t qu th hi n GTG v s n lư ng s a trung bình c a các con bò ñ c có ngu n g c M ñ t +314 kg, trung bình c a các bò ñ c Canada ñ t -624 kg và trung bình các con ñ c c a Mexico ñ t -668 kg. B ng 4. Giá tr gi ng c a các ñ c gi ng theo ngu n g c c a chúng Ch tiêu Ngu n ñ c N GTGtb SE Min Max SLS1 Châu Á 9 -15,70 73,50 -479,70 207,60 Châu Âu-M 269 2,36 14,50 -882,90 674,30 Châu Úc 629 -1,18 8,42 -840,67 817,73 SLS2 Châu Á 4 -82,80 127,00 -371,00 220,00 Châu Âu-M 200 4,62 17,70 -962,30 788,70 Châu Úc 489 1,56 9,69 -921,93 979,36 SLS3 Châu Á 2 -72,70 74,80 -147,50 2,13 Châu Âu-M 193 6,89 12,40 -512,60 555,70 Châu Úc 389 -1,71 7,97 -755,94 676,50 GTG (kg) S ơ ñ 1: Giá tr gi ng c a các ngu n ñ c khác nhau 20 6.89 4.62 10 2.36 1.56 0 -1.18 -1.71 -10 SLS1 SLS2 SLS3 C.A -20 -15.70 C.Au-My -30 C.Uc -40 -50 -60 -70 -72.70 -80 -82.80 -90 Giá tr gi ng c a các ñ c gi ng theo các nhóm ch n l c K t qu th hi n B ng 5 cho bi t v i tính tr ng SLS1 n u ch n các con ñ c có GTG t 200 kg tr lên thì s ch n ñư c 143 con và GTG trung bình c a chúng ñ t 339,10kg, và n u dùng các con ñ c này ñ ph i gi ng thì ñ i con c a chúng d ki n có năng su t cao hơn trung bình toàn ñàn kho ng 170 kg (n u GTG trung bình c a nhóm cái ph i v i các con ñ c này có GTG b ng 0). Bên c nh ñó, nhóm không ñư c ch n l c có GTG r t th p (-63,80 kg). V i tính tr ng SLS2 n u ch n toàn b các ñ c gi ng có GTG ñ t trên 200 kg s ch n ñư c 111 con và GTG trung bình c a chúng ñ t 341,90 kg, n u s d ng chúng ñ ph i trên ñàn cái k t qu s có ñ i con sinh ra t các con ñ c này có năng su t s a l a 2 cao hơn so v i trung bình toàn ñàn kho ng 171 kg (n u ñàn cái ph i v i chúng có GTG b ng 0). ð i v i tính tr ng SLS3 n u ch n toàn b các con ñ c có GTG t 200 kg tr lên s ch n ñư c 57 con và GTG trung bình c a nhóm ñó ñ t 298,80 kg và n u s d ng các con ñ c này ñ ph i gi ng thì năng su t s a l a 3 c a ñàn con cũng s cao hơn trung bình qu n th kho ng 149,40 kg (Gi s ñàn cái ñư c ph i có GTG=0). B ng 5. GTG c a nhóm ñ c gi ng ñư c ch n l c có GTG trên 200 kg s a 4
  5. PH M VĂN GI I – Giá tr gi ng ư c tính v s n lư ng s a c a ñàn bò ñ c gi ng… Ch tiêu Nhóm N Mean SE Min Max SLS1 Không ch n l c 764 -63,80 6,06 -882,89 199,60 GTG trên 200kg 143 339,10 11,30 200,40 817,70 764 0,43 0,01 0,00 0,96 ð tin c y SLS1 Không ch n l c 143 0,49 0,01 0,28 0,92 GTG trên 200kg SLS2 Không ch n l c 582 -62,88 7,15 -962,25 199,06 GTG trên 200kg 111 341,90 14,60 202,60 979,40 582 39,37 0,01 0,00 0,95 ð tin c y SLS2 Không ch n l c 111 0,47 0,02 0,20 0,94 GTG trên 200kg SLS3 Không ch n l c 527 -31,33 5,75 -755,94 199,62 GTG trên 200kg 57 298,80 13,20 200,50 676,50 527 0,32 0,01 0,00 0,90 ð tin c y SLS3 Không ch n l c 57 0,40 0,03 0,21 0,90 GTG trên 200kg K t qu nghiên c u này cũng tương ñương v i công b c a tác gi Powell và cs. (1990, 1991) trên ñàn bò ñ c gi ng HF c a M và Ecuador ñư c s d ng ph i gi ng trên ñàn bò cái Ecuador, các tác gi này cho bi t n u ch n 10% bò ñ c gi ng có giá tr gi ng cao nh t thì giá tr gi ng c a bò ñ c c a M ñ t ñư c 760 kg còn bò ñ c c a Ecuador ch ñ t 576 kg. K t qu này cho bi t ñ nâng cao năng su t s a các l a 1, l a 2 và l a 3 thì có th ch n các con ñ c trong nhóm trên ñ xây d ng và l p k ho ch ph i gi ng thích h p, c i t o nh ng con cái có ti m năng di truy n th p, nâng cao ch t lư ng di truy n các cá th có ti m năng di truy n m c trung bình trên ñàn bò cái t i M c Châu và Tuyên Quang. Bên c nh ñó, cũng có th s d ng chúng ñ ch n l c ghép ph i thích h p nh m t o ra ñàn ñ c gi ng, cái gi ng h t nhân s d ng cho 2 khu v c trên và các khu v c khác nuôi bò HF thu n c a nư c ta. Tuy n ch n các ñ c gi ng t t d a vào GTG c a tính tr ng SLS1, SLS2 và SLS3 K t qu th hi n b ng 6 cho bi t trong t ng s các ñ c gi ng ñư c tính GTG c a 3 tính tr ng SLS1, SLS2 và SLS3 cho th y n u ch n các con ñ c có ñ ng th i GTG c a c 3 tính tr ng ñ u ñ t t 200 kg s a tr lên ch có 16 ñ c gi ng ñáp ng yêu c u ch n l c, chi m 1,76% trong t ng s 907 ñ c gi ng ñư c ñưa vào ư c tính GTG. M c d u v y, trong t ng s 16 bò ñ c gi ng có GTG t t trên nhưng n u truy tìm chúng ñ ti p t c s d ng hi n nay ch có 11 ñ c gi ng có th tìm và s d ng ñư c. N u tính trung bình GTG và ñ tin c y c a ba tính tr ng trên, ta có th x p c p ñư c các ñ c gi ng ñó ñ thu n l i cho quy t ñ nh ch n l c. Trong t ng s 11 ñ c gi ng ñó có 6 con có ch s GTG và m c tin c y cao (trên 50%) ñó là 7069, 12372, 6381, 5541, 6589 và 12886, còn l i 5 ñ c gi ng m c d u có ch s GTG cao nhưng ñ tin c y th p dư i 50% (B ng 7). Thông thư ng ñ ch n l c ñ c gi ng ñưa vào s d ng, các ñ c gi ng ngoài vi c có ñư c ch s giá tr cao nhưng k t h p v i nó ph i có ñ tin c y cao thì vi c s d ng m i có k t qu t t. So sánh v i k t qu ñánh giá cùng th i gian v i các k t qu ñánh giá khác c a các ñ c gi ng trong nghiên c u này t i Úc và M , k t qu ñánh giá trong nghiên c u này có ph n phù h p và cùng xu hư ng v ch s giá tr c a các ñ c gi ng th t x p c p 1, 2, 5, 6, 8 và 9, m c dù có sai l ch m t chút v giá tr . Theo k t qu , 6 ñ c gi ng ñư c quy t ñ nh ch n l c trong nghiên c u này có ph m ch t t t v ti m năng năng su t s a c ba l a ñ u và có th s d ng ñem l i k t qu t t. C n s d ng các con ñ c gi ng này ñ ph i tinh m r ng trong s n xu t và ñ nâng cao năng su t s a 3 l a ñ u trên 5
  6. VI N CHĂN NUÔI - T p chí Khoa h c Công ngh Chăn nuôi - S 29 - Tháng 04 - 2011 ñàn bò HF t i M c Châu và Tuyên Quang, và có th m r ng ra m t s khu v c chăn nuôi bò s a khác. B ng 6. Các ñ c gi ng có GTG c a SLS1, SLS2 và SLS3 ñ u ñ t trên 200kg s a Rti3 Ngu n Tên ñ c gi ng Herdbook ID S hi u SLS1 Rti1 SLS2 Rti2 SLS3 0,64 643,47 0,63 544,14 0,54 CAN - - 13920 213,97 0,32 740,61 0,31 508,12 0,25 USA - - 14903 674,26 0,61 468,88 0,50 445,91 0,46 CAN A Mark CJ Gilbrook Grand CAN393207 5541 545,25 0,84 625,89 0,68 390,46 0,61 AUS Inglewood Maida Luke AUS905286 12372 521,05 0,34 479,54 0,33 356,16 0,27 USA - - 14904 467,65 0,35 218,80 0,32 318,44 0,25 USA SPEC-GEN DIRECTION USA2232338 6043 254,24 0,28 368,69 0,26 302,24 0,21 USA - - 14887 237,40 0,44 430,32 0,31 293,05 0,25 AUS GLOMAR DIGGER AUS1008992 6551 817,73 0,92 979,36 0,87 287,61 0,79 AUS Elite Mountain Donor AUS668474 7069 320,55 IMP-ET 0,82 253,26 0,70 275,03 0,61 AUS All View Maizewood AUS1089524 6589 595,37 0,61 323,09 0,42 267,59 0,34 AUS Carenda Frasier AUS1000114 7220 566,48 0,69 850,24 0,55 257,53 0,34 AUS Wongalea Pledge AUS808264 6381 367,38 0,56 260,64 0,50 251,57 0,34 AUS Clinton Park Rudolph Raven AUS960287 6513 323,28 0,34 300,43 0,31 248,51 0,25 AUS - - 14807 259,18 0,69 281,03 0,59 219,70 0,46 AUS Woodside Park Vortex-ET AUS929276 12886 396,39 0,34 314,51 0,31 209,91 0,25 NLD Mascotte NLD55158868 6196 353,86 Chú thích: Rti1, Rti2, Rti3: ð tin c y c a giá tr gi ng c a tính tr ng s n lư ng s a l a 1, l a 2 và l a 3 (%); SLS1, SLS2, SLS3 là giá tr gi ng s n lư ng s a l a 1, l a 2 và l a 3 (kg). B ng 7. So sánh k t qu ñánh giá c a Australia – M vào tháng 8 năm 2010 và k t qu ñánh giá 3 l a ñ u c a ñ tài Xp S hi u Herd-book ID GTGtb c a 3 l a1 K t qu ñánh giá EBV 8/20101,2 c p3 7069 AUS668474 529 (86) 1 1041 (99) 6551 AUS1008992 514 (33) 2* 220 (85) 12372 AUS905286 512 (71) 3 -534 (48) 6381 AUS808264 492 (53) 4 -95 (73) 5541 CAN393207 487 (52) 5 271 (99) 7220 AUS1000114 386 (46) 6* 312 (88) 6589 AUS1089524 375 (71) 7 12886 AUS929276 299 (58) 8 266 (58) 6196 NLD55158868 293 (30) 9* 329 (64) 6513 AUS960287 278 (47) 10* -360 (95) 6043 USA2232338 264 (31) 11* PTA. -1433 (95) Chú thích: 1 Giá tr gi ng (kg), trong ngo c ñơn là ñ tin c y c a giá tr gi ng %. 2 K t qu ñánh giá c a Úc và M (PTA). 3 các cá th có ký hi u * là các cá th không d ñ nh ñư c ch n l c do ñ tin c y th p dư i 50%. 6
  7. PH M VĂN GI I – Giá tr gi ng ư c tính v s n lư ng s a c a ñàn bò ñ c gi ng… K T LU N VÀ ð NGH K t lu n - Các ñ c gi ng s d ng ph i gi ng t i M c Châu và Tuyên Quang có giá tr gi ng v s n lư ng s a 3 l a ñ u th p, t -0,27 kg (SLS1), +1,96 kg (SLS2) và +0,89 kg (SLS3). C n ph i x p c p và ch n l c theo giá tr gi ng các con bò ñ c HF ñã và ñang s d ng ph i gi ng t i M c Châu và Tuyên Quang, ñ l p k ho ch ph i gi ng nh m nâng cao năng su t s a ñàn bò HF t i hai khu v c này - Các ñ c gi ng có ngu n g c châu Âu - M và Úc có ti m năng di truy n v năng su t s a t t, có th tìm ch n và nh p kh u m t s ñ c gi ng có ti m năng di truy n v năng su t s a t t ñ t o ñàn bò s a cao s n. - 11 ñ c gi ng có giá tr gi ng t t c 3 tính tr ng, 6 con ñ c gi ng ñã ch n l c trên có ph m ch t t t c ba tính tr ng SLS1, SLS2 và SLS3 c n s d ng chúng trong ph i gi ng ñ t o ñàn h t nhân có SLS cao và trong ph i gi ng m r ng ñ nâng cao năng su t s a 3 l a ñ u t i M c Châu, Tuyên Quang và m t s khu v c khác. S hi u c a 6 bò ñ c gi ng là 5541, 12372, 7009, 6589, 6381 và 12886. ð ngh - Ti p t c nghiên c u ñ ch n các ñ c gi ng có ph m ch t di truy n t t v năng su t s a, và phù h p v i hi n trang chăn nuôi. - C n tri n khai tính giá tr gi ng c a các tính tr ng kinh t khác như t l m s a, protein s a và v t ch t khô. - S d ng 6 ñ c gi ng trên trong nhân gi ng ñ nâng cao năng su t s a 3 l a ñ u c a ñàn bò cái ñ i sau. - Phát tri n phương pháp ư c tính giá tr gi ng t ng h p nhi u tính tr ng trên bò s a ñ ch n ñư c ñàn bò s a có hi u qu kinh t cao. TÀI LI U THAM KH O Ph m Văn Gi i (2008), Nghiên c u ñ c ñi m di truy n và giá tr gi ng v s n lư ng s a c a bò Holstein Friesian nuôi M c Châu và Tuyên Quang, Lu n án ti n s Nông nghi p, Vi n Chăn Nuôi, Hà N i. Hammami. H., B. Rekik, H. Soyeurt, C. Bastin, J. Stoll, and N. Gengler (2008), Genotype × Environment Interaction for Milk Yield in Holsteins Using Luxembourg and Tunisian Populations, Journal of Dairy Science Vol. 91 No. 9, pp: 3661–3671. Nguy n H u Lương, Ph m H i Nam, Tr n Sơn Hà, Nguy n Hùng Sơn và Nguy n Văn ð c (2009), “Tu i ñ , kho ng cách gi a 2 l a ñ và s n lư ng s a c a bò Holstein Friesian (HF) nh p n i t Cu Ba, M , Úc nuôi t i M c Châu”. Báo cáo khoa h c năm 2008 c a Vi n Chăn Nuôi, Ph n Di truy n – Gi ng v t nuôi: 10/2009. Trang 9-14. Mashhadi M.H., Kashan N.E.J., Nassiry M.R., Torshizi R.V. (2008), Prediction Breeding value and Genetic Parameter in Iranian Holstein Bulls for Milk Production traits, Pakistan. Journal of biological Science, Vol. 11(1): 108-112. Powell R. L.,Wiggans R., Plowman R. D. (1990), “Evaluations of Holstein Bulls and Cows in Ecuador”, Journal of Dairy Science Vol. 73 (11): 3330-3335. Powell R. L.,Wiggans R., Plowman R. D. (1991), “Animal Model Evaluations for Mexican Holsteins”, Journal of Dairy Science, Vol. 74 (4): 1420-1427. Milena Kovac and Eildert Groenevld (2003), VCE-5, User’s Guide and Reference Manual, Version 5.1. Groeneveld Eildert. (2006), PEST user’s manual, Institute of Animal Science, Holtystrabe 10, Germany. SAS institute Inc. Getting Started with the SAS System Using SAS/ASSIST Software.Version 6, First Edition. Ngư i ph n bi n: TS. T Th Bích Duyên; TS. ð Th Kim Cúc 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2