BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 3

Chia sẻ: Van Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
90
lượt xem
11
download

BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảo hiểm xã hội …....................... Mẫu số: B05 c-BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ( B 05 c – BH ) Quý...............Năm................. S TT BHXH Tỉnh, Thành phố Số đã thu kỳ trước chưa nộp về BHXH Việt Nam 1 Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có) Thu BHXH bắt buộc 2 Số đã thu trong kỳ Thu BHXH bắt buộc 4 Thu BHXH tự nguyện 3 Thu BHXH tự nguyện 5 Số đã chuyển BHXH Việt Nam trong kỳ 6 Số còn phải nộp BHXH Việt Nam chuyển kỳ sau 7= 1±2±3+4+5-6 A B Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI 3

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B05 c-BH …....................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ( B 05 c – BH ) Quý...............Năm................. S BHXH Tỉnh, Số đã thu kỳ Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có) Số đã thu trong kỳ Số đã Số còn phải Thành phố trước chưa chuyển nộp BHXH Việt TT Thu BHXH bắt Thu BHXH tự Thu BHXH bắt Thu BHXH tự nộp về BHXH BHXH Việt Nam chuyển buộc nguyện buộc nguyện Việt Nam Nam trong kỳ sau kỳ A B 1 2 3 4 5 6 7= 1±2±3+4+5-6 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưởng phòng KH-TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản