Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05c - BH)"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
192
lượt xem
16
download

Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05c - BH)"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05c - BH)" theo Mẫu số: B05 c­BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài Chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05c - BH)"

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số: B05 c­BH …....................... Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ – BTC ngày   17/01/2003 của Bộ Tài Chính BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XàHỘI ( B 05 c – BH ) Quý...............Năm................. S BHXH Tỉnh,  Số đã thu kỳ  Điều chỉnh số thu kỳ trước (nếu có) Số đã thu trong kỳ Số đã  Số còn phải  Thành phố trước chưa nộp  chuyển  nộp BHXH Việt  TT Thu BHXH bắt  Thu BHXH tự  Thu BHXH bắt  Thu BHXH tự  về BHXH Việt  BHXH Việt  Nam chuyển kỳ  buộc nguyện buộc nguyện Nam Nam trong  sau kỳ A B 1 2 3 4 5 6 7= 1±2±3+4+5­6 Lập, ngày … tháng … năm … Người lập biểu Trưởng phòng KH­TC Giám đốc BHXH (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản