Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05a - BH)"

Chia sẻ: Letung Giang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
380
lượt xem
54
download

Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05a - BH)"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05a - BH)" Mẫu số B 05 a – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ –  BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài   Chính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu: "Báo cáo thu bảo hiểm xã hội (B05a - BH)"

  1. Bảo hiểm xã hội Mẫu số B 05 a – BH Ban hành theo QĐ số 07/2003/QĐ –   ........................... BTC ngày 17/01/2003 của Bộ Tài   Chính BÁO CÁO THU BẢO HIỂM XàHỘI ( B 05 a – BH ) Quý...............Năm................. ST Chỉ tiêu Quý này Luỹ kế T 1 Số thu kỳ trước chưa nộp về tỉnh 2 Điều chỉnh số thu kỳ trước ( nếu có ) Thu BHXH bắt buộc Thu BHXH tự nguyện 3 Số đã thu trong kỳ Thu BHXH bắt buộc Thu BHXH tự nguyện 4 Số đã nộp về BHXH tỉnh trong kỳ 5 Số còn phải nộp về BHXH tỉnh chuyển kỳ sau Lập, ngày … tháng … năm … Phụ trách kế toán Giám đốc BHXH (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
Đồng bộ tài khoản