intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Dệt kim Đông xuân Hà Nội

Chia sẻ: Nguyên Giao Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:32

0
81
lượt xem
18
download

Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Dệt kim Đông xuân Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 giới thiệu về công ty, chương 2 quá trình hình thành và phát triển, chương 3 phân tích và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty là những nội dung chính trong bài báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Dệt kim Đông xuân Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài báo cáo để nắm bắt đầy đủ nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tổng hợp tại Công ty Dệt kim Đông xuân Hà Nội

 1. Lêi më ®Çu §Ó cã mét chç ®øng trªn thÞ trêng, c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi ®· cã nh÷ng nç lùc ®¸ng kÓ phÊn ®Êu ngµy cµng ph¸t triÓn vµ n©ng cao chÊt lîng phôc vô kh¸ch hµng. C«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi thµnh lËp tõ n¨m 1959 lµ mét doanh nghiÖp Nhµ Níc chuyªn kinh doanh c¸c lo¹i hµng dÖt kim phôc vô mäi yªu cÇu cña ngêi tiªu dïng trong vµ ngoµi níc. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty chñ yÕu díi h×nh thøc b¸n bu«n, b¸n lÎ hµng ho¸, b¸n hµng uû th¸c, kÝ göi... víi môc ®Ých ph¸t triÓn kinh doanh víi doanh sè lín h¬n, chÊt l- îng phôc vô cao h¬n ®Ó xøng ®¸ng víi niÒm tin cña kh¸ch hµng víi c«ng ty. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty, em ®· hiÓu biÕt thªm phÇn nµo vÒ tæ chøc bé m¸y c«ng ty, vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, vÒ nguyªn t¾c h¹ch to¸n kÕ to¸n vµ ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì tËn t×nh cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c«ng ty. Qua mét thêi gian thùc tËp cïng víi viÖc häc tËp ë trêng em ®· hoµn thµnh b¸o c¸o tæng hîp cña m×nh. Néi dung b¸o c¸o thùc tËp bao gåm c¸c phÇn chÝnh sau: I.Tæng quan vÒ c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi. 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. 3. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c«ng ty. 4. Qu¶n lý ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi. II. Thùc tr¹ng s¶n xuÊt cña c«ng ty. 1. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. 2. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. III. Ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. 1
 2. 1. Ph©n tÝch ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi. 2. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. phÇn 1: giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi *** 1. Giíi thiÖu c«ng ty. Tªn giao dÞch: DOXIMEX. Tæng gi¸m ®èc: Lª Nam Hng. §Þa chØ: 67 Ng« Th× NhËm quËn Hai Bµ Trng Hµ Néi. §iÖn tho¹i: 9714740 - 9760563. Fax: 8449715580. N¨m thµnh lËp: 1959. Ngµnh nghÒ kinh doanh : Chuyªn s¶n xuÊt c¸c hµng dÖt kim, ®Æc biÖt lµ hµng dÖt kim 100% cotton víi chÊt lîng cao trªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt hoµn chØnh tõ dÖt - xö lý v¶i - c¾t may, in, thªu b»ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn. S¶n phÈm chñ yÕu: T - shirt, P - shirt, under wear, quÇn ¸o cho ngêi lín vµ trÎ em. Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp nguyªn vËt liÖu, vËt t, thiÕt bÞ, phô tïng, ho¸ chÊt thuèc nhuém vµ s¶n phÈm dÖt kim. N¨ng lùc s¶n xuÊt 10 triÖu ®Õn 12 triÖu s¶n phÈm/ n¨m. trong ®ã xu©t khÈu 90% sang thÞ trêng EU, NhËt B¶n vµ khu vùc. DiÖn tÝch nhµ xëng: 30.000 m. DÖt 2000 t©n/ n¨m, thiÕt bÞ cña §øc, Italia, NhËt, Hµn Quèc. Xö lý ho¸ häc vµ hoµn tÊt v¶i: 2000 tÊn/ n¨m. thiÕt bÞ cña §øc, Italia, Thuþ §iÓn, NhËt B¶n. C¾t may, in, thªu : 12 triÖu s¶n phÈm/ n¨m, thiÕt bÞ cña §øc, NhËt B¶n. 2
 3. Sè lîng lao ®éng: 1300 ngêi: 85% c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ, 8% kü s kü thuËt vµ cö nh©n kinh tÕ. 2. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn. C«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n ( nhµ m¸y DÖt Kim §«ng Xu©n tríc ®©y), ®îc thµnh lËp tõ n¨m 1959 theo quyÕt ®Þnh phª duyÖt sè 1083/Q§ cÊp ngµy 13 thng 4 n¨m 1959 cña Bé C«ng NghiÖp nhÑ (Nay lµ Bé C«ng NghiÖp ). ®©y lµ doanh nghiÖp nhµ níc ®Çu tiªn cña nghµnh dÖt kim ViÖt Nam. N¨m 1980 nhµ m¸y ®îc më réng theo quyÕt ®Þnh sè 213/TTG ngµy 1/7/1980 cña Thñ Tíng ChÝnh Phñ. Ngµy 31/12/1992 Bé c«ng nghiÖp nhÑ (nay lµ bé c«ng nghiÖp) cã quyÕt ®Þnh sè 704/CNN - TCL§ chuyÓn ®æi tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña nhµ m¸y DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi thµnh c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi víi tªn giao dÞch lµ DOXIMEX. Qua nhiÒu n¨m ®Çu t, më réng ®Õn nay c«ng ty ®· cã mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt tõ dÖt, xö lý hoµn tÊt, c¾t, may,in, thªu b»ng c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ c«ng nghÖ tiªn tiÕn cña NhËt B¶n, Italia, §øcbé m¸y ®iÒu hµnh cã nhiÒu kinh nghiÖm. HiÖn nay c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi gåm 3 c¬ së chÝnh: + C¬ së 1: 67 Ng« Th× NhËm - Hai Bµ Trng - Hµ Néi. + C¬ së 2: 250B Minh Khai - Hai Bµ Trng - Hµ Néi. + C¬ së 3: 524 Minh Khai - Hai Bµ Trng - Hµ Néi. 3. C¬ cÊu tæ chøc. XuÊt ph¸t tõ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, yªu cÇu cña thÞ trêng vµ ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña m×nh, c«ng ty ®· kh«ng ngõng hoµn thiÖn bé m¸y tæ chøc qu¶n lý. ®Õn nay bé 3
 4. m¸y tæ chøc qu¶n lý cña c«ng ty ®îc chia lµm 3 cÊp: C«ng ty, xëng, ph©n xëng. HÖ thèng l·nh ®¹o cña c«ng ty gåm: Ban gi¸m ®èc vµ c¸c phßng, ban nghiÖp vô gióp cho gi¸m ®èc trong viÖc tiÕn hµnh chØ ®¹o qu¶n lý. * Ban gi¸m ®èc gåm: + Tæng gi¸m ®èc. + Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt - th¬ng m¹i. + Phã tæng gi¸m ®èc phô tr¸ch kü thuËt s¶n xuÊt. * HÖ thèng phßng ban gåm: + Phßng nghiÖp vô. + Phßng kü thuËt. + Phßng tµi chÝnh kÕ to¸n. + Phßng qu¶n lý chÊt lîng. * C¸c xÝ nghiÖp may thµnh viªn: gåm 3 xÝ nghiªp may lµ xÝ nghiÖp may 1, xÝ nghiÖp may 2, xÝ nghiÖp may3. * C¸c cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm M« h×nh tæ chøc qu¶n lÝ cña c«ng ty ®îc tæ chøc theo nguyªn t¾c l·nh ®¹o - chØ ®¹o trùc tuyÕn. §øng ®Çu lµ Tæng gi¸m ®èc c«ng ty sau lµ c¸c phßng ban nghiÖp vô vµ sau cïng lµ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thu«c. Sau ®©y lµ m« h×nh c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi. Tæng gi¸m ®èc Phã Gi¸m §èc Phã gi¸m §èc Kü ThuËt Kü ThuËt SX T.M¹i Phßng TC- V¨n phßng nghiÖp vô Phßng tæ Phßng kü c«ng ty Phßng Phßng thuËn QLCL chøc KT 4
 5. XÝ XÝ XÝ Cöa hµng nghiÖp nghiÖp nghiÖp gi¬i thiÖu may 1 may 2 may 3 SP Chó thÝch: : Mèi quan hÖ qu¶n lý chØ ®¹o. : Mèi quan hÖ phèi hîp c«ng t¸c vµ hç trî nghiÖp vô : Mèi quan hÖ hâ trî c«ng t¸c vµ chØ ®¹o nghiÖp vô. : Mèi quan hÖ c«ng t¸c vµ phèi hîp ho¹t ®éng 4.Chøc n¨ng nhiÖm vô A. Tæng gi¸m ®èc: * Tr¸ch nhiÖm: - ChÞu tr¸ch nhiÖm tríc cÊp trªn (Nhµ Níc) vµ tËp thÓ ngêi lao ®éng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh vµ chÊp hµnh ph¸p luËt cña c«ng ty, phô tr¸ch chung vµ trùc tiÕp c¸c lÜnh vùc: + Tæ chøc bé m¸y c«ng t¸c c¸n bé. + ChiÕn lîc ph¸t triÓn vµ quy ho¹ch ®Çu t, thÞ trêng, b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn. + KÕ ho¹ch s¶n xu©t kinh doanh - tµi chÝnh hµng n¨m. + C«ng t¸c quan hÖ hîp t¸c s¶n xuÊt kinh doanh trong vµ ngoµi n- íc, quan hÖ víi c¸c ngµnh chøc n¨ng, tæ chøc tÝn dông, ®«n ®èc thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú. + C«ng t¸c tuyÓn dông, héi ®ång c¸n bé chuyªn viªn. + C«ng t¸c khen thëng, kû luËt c¸nbé, chuyªn viªn. 5
 6. + C«ng t¸c b¶o vÖthanh tra. * QuyÒn h¹n: + ChØ ®¹o, kiÓm tra viÖc tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô cña Phã tæng gi¸m ®èc, kÕ to¸n trëng, c¸c thñ trëng ®¬n vÞ thµnh viªn, c¸c trî lý vµ c¸c héi ®ång t vÊn. + Thµnh lËp, gi¶i thÓ c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn, bé phËn, héi ®ång t vÊn, ®Ò b¹t, ®iÒu chuyÓn, tiÕp nhËn, khen thëng, kû luËt c¸n bé chuyªn viªn, ( kü thuËt - nghiÖp vô ) thuéc hÖ thèng ®iÒu hµnh trong c«ng ty vµ ®Ò xuÊt, kiÕn nghÞ thay thÕ, xö lý vèn ®èi víi nh÷ng ®èi tîng thuéc cÊp trªn qu¶n lý. +QuyÕt ®Þnh chØ tiªu kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh tµi chÝnh hµng n¨m, môc tiªu, quy m« lÜnh vùc ®Çu t, chän lùa ®èi t¸c hîp t¸c s¶n xu©t kinh doanh . + Ban hµnh chÝnh s¸ch c«ng nghÖ, chÊt lîng s¶n phÈm, khuyÕn khÝch ph¸t triÓn thÞ trêng, vËn hµnh vèn, ph©n phèi thu nhËp ®Ó ®éng viªn lao ®éng s¸ng t¹o cña mçi thµnh viªn. + QuyÕt ®Þnh cuèi cïng vÒ ®iÒu chØnh, söa ®æi c¸c quyÕt ®Þnh hiÖn hµnh trong ho¹t ®éng cña c«ng ty vµ gi¶i quyÕt c¸c ph¸t sinh theo luËt Doanh nghiÖp Nhµ Níc. B. phã tæng gi¸m ®èc kü thuËt - th¬ng m¹i. * Tr¸ch nhiÖm: gióp tæng gi¸m ®èc trong c¸c lÜnh vùc: + C«ng t¸c nghiªn cøu vµ qu¶n lý c«ng nghÖ. + C«ng t¸c tiªu chuÈn, ®o lêng - chÊt lîng s¶n phÈm. + §¹i diÖn cña l·nh ®¹o trong hÖ thèng qu¶n lý chÊt lîng ISO 9002. + C«ng t¸c ®µo t¹o. + C«ng t¸c s¸ng kiÕn. + C«ng t¸c xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch th¬ng m¹i. + Giao dÞch tµi chÝnh, duyÖt thu khi ®îc tæng gi¸m ®éc uû quyÒn. * QuyÒn h¹n: 6
 7. + ChØ ®¹o viÖc tæ chøc tiÕn hµnh nghiªn cøu, c«ng nghÖ, thÞ tr- êng. + §×nh chØ s¶n xuÊt, nghiªn cøu khi xÐt thÊy kh«ng ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt. + Ký kÕt c¸c hîp ®ång th¬ng m¹i. + Ký duyÖt phiÕu thu - chi, c¸c chøng tõ thanh to¸n, ho¸ ®¬n… theo quyÕt ®Þnh vÒ tµi chÝnh.( Khi ®îc tæng gi¸m ®èc uû quyÒn). + QuyÕt ®Þnh kÕt qu¶ ®µo t¹o vµ khen thëng s¸ng kiÕn. + Tham gia vÒ c«ng t¸c nh©n sù, n©ng bËc cña hÖ thèng qu¶nlý kü thuËt kinh tÕ, nghiÖp vô C. phßng qu¶n lý chÊt lîng: * Chøc n¨ng: + LËp kÕ ho¹ch chÊtlîng cho c¸c s¶n phÈm s¶n xuÊt trong toµn c«ng ty. + X¸c ®Þnh vµ cã ®ñ c¸ch thøc kiÓm so¸t qu¸ tr×nh, thiÕt bÞ vµ nguån lùc vµ kü n¨ng cÇn thiÕt ®Ó ®¹t chÊt lîng yªu cÇu. + §¶m b¶o sù t¬ng thÝch gi÷a quy tr×nh s¶n xu©t l¾p ®Æt kü thuËt, thñ tôc kiÓ tra thö nghiÖm vµ hÖ thèng v¨n b¶n ¸p dông. + CËp nhËt c¸c kü thuËt kiÓm so¸t chÊt lîng, kiÓm tra chÊt lîng, thñ tôc kiÓm tra vµ thö nghiÖm bao gåm c¶ triÓn khai ¸p dông thiÕt bÞ, dông cô míi. + X¸c ®Þnh mäi yªu cÇu vÒ ®o lêng ®ßi hái n¨ng lùc vît qua khã kh¨n hiÖn t¹i nhng sau mét thêi gian quy ®Þnh sÏ ®¹t ®îc. + X¸c ®Þnh vµ x©y dùng hå s¬ chÊt lîng. * NhiÖm vô: + KiÓm tra c¸c lo¹i sîi, chØ tõ nghoµi nhËp vµo c«ng ty, kiÓm tra c¸c s¶n phÈm khi nhËn, kiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o ®óng ®Þa chØ giao hµng, ký m· hiÖu, chÊt lîng, sè lîng vµ d¸n tem dß kim lo¹i. 7
 8. + Theo giâi, bè trÝ, s¾p xÕp c¸c kho sîi chØ vËn chuyÓn nguyªn phô liÖu, gi¸m s¸t c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, quy ®Þnh kü thuËt. + Tæng kÕt chÊt lîng th¸ng ®Ó thùc hiÖn thëng ph¹t, ph¸t vÒ chÊt lîng cho c«ng nh©n. + Cïng xÝ nghiÖp may kiÓm tra phôliÖu, nh·n m¸c… nhËp kho vµ tríc khi ®a vµo sö dông. KÕt hîp víi xÝ nghiÖp xem xÐt vµ gi¶i quyÕt s¶n phÈn kh«ng phï hîp. + §¶m b¶o tÊt c¶ c¸c lo¹i v¶i ®a vµo s¶n xu©t ®Òu ®¹t c¸ chØ tiªu vÒ chÊt lîng. d. phßng tµi chÝnh kÕ to¸n: * NhiÖm vô: + X¸c ®Þnh hiÖu qu¶ nguån tõ s¶n xuÊt kinh doanh ®¹t ®îc trong th¸ng vµ phèi hîp cïng phßng nghiÖp vô x¸c ®Þnh tæng quü thu nhËp cña c«ng ty trong th¸ng, n¨m. + §«n ®èc kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn b¸o c¸o vµ kiÓm tra b¸o c¸o ®Ó ph©n phèi thu nhËp ®óng quy chÕ, kÞp têi. + KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ ph©n phèi thu nhËp cña c¸c ®¬n vÞ vµ chi tr¶ l¬ng, thëng t¹i c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty ( cung cÊp, híng dÉn lËp biÓu, sè, lu tr÷ chøng tõ ®óng quy ®Þnh). + Thùc hiÖn ph©n phèi c¸c thu nhËp kh¸c ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, ®óng nguån. * Chøc n¨ng: +§iÒu hoµ, ph©n phèi, tæ chøc qu¶n lý nguån vèn vµ sö dông vèn. + Theo giâi t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty th«ng qua h¹ch to¸n s¶n xuÊt vµ ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ. Tham gia ®Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, chèng l·ng phÝ, thùc hµnh tiÕt kiÖm. + Híng dÉn c¸c ®¬n vÞ trong c«ng ty vÒ nghiÖp vô thèng kª, kÕ to¸n ®Ó phôc vô cho c«ng t¸c h¹ch to¸n cña phßng. 8
 9. + §¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh lao ®éng s¶n xuÊt, h¹ch to¸n lç l·i vµ ph©n phèi thu nhËp ®ång thêi thùc hiÖn c¸c chÕ ®é vµ nghÜa vô cña c«ng ty ®èi víi Nhµ Níc e. phßngnghiÖp vô: *NhiÖm vô: + Cïng c«ng ®oµn c«ng ty kiÓm tra viÖc phæ biÕn quy chÕ ph©n phèi thu nhËp cña c¸c phßng, tr¹m vµ c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn trong toµn c«ng ty ®Ó thùc sù qu¸n triÖt ®Õn mäi ngêi. + ChÊn chØnh hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng, x¸c ®Þnh ®Þnh biªn theo c«ng viÖc cho c¸c ®¬n vÞ vµ kiÓm tra ph©n lo¹i lao ®éng ®Ó xö lý hîp ®ång lao ®éng ®óng thñ tôc quy ®inh víi nh÷ng ngêi kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng vµ tuyÓn dông, ®µo t¹o bæ sung ®¶m b¶o kÕ ho¹ch s¶n xuÊt. + Hµng th¸ng giao kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ theo giâi, kiÓm tra ®Ó x¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn. + KiÓm tra viÖc thùc hiÖn quy chÕ cña c¸c ®¬n vÞ (Qu¶n lý ngµy, giê, c«ng lao ®éng, s¶n lîng, chÊt lîng, néi quy kû luËt vµ ph¬ng ph¸p kÕt qu¶ tÝnh ®iÓm). + Hµng th¸ng c¨n cø vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ doanh thu ®¹t ®îc ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh l¬ng vµ ph©n phèi c¸c kho¶n thu nhËp ®óng quy chÕ. *chøc n¨ng: + Giao dÞch thÞ trêng: c¸c nh©n viªn Marketing vµ nh©n viªn b¸n hµng cña phßng sÏ thùc hiÖn ho¹t ®éng giao dich, xóc tiÕn b¸n hµng lµm c¬ së cho viÖc ph¸t triÓn vµ t×m kiÕm b¹n hµng, liªn kÕt víi nh©n viªn c¸c phßng ban h÷u quan ®Ó x¸c ®Þnh tÝnh kh¶ thi cña c¸c hîp ®éng t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc ký kÕt hîp ®ång. + Lªn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt vµ cung øng vËt t: song song víi nh÷ng yªu cÇu biÕn ®éng cña thÞ trêng vµ kh¸ch hµng lµ nh÷ng thay ®æi cña vÊn ®Ò s¶n xuÊt. X©y dùng vµ thay ®æi kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cïng víi 9
 10. viÖc cung cÊp nguyªn vËt liÖu, thiÕt bÞ phôc vô cho s¶n xuÊt lµ chøc n¨ng quan träng cña phßng nghiÖp vô. + XuÊt nhËp khÈu: chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc xuÊt nhËp khÈu nh: më vµ ®«n ®èc më L/C, lËp vµ chuÈn bÞ c¸c thñ tôc xuÊt nhËp khÈu, theo giâi tiÕn ®é giao vµ nhËn hµng. + §µo t¹o chuyªn dông vµ ®¶m b¶o c«ng b»ng trong ph©n phèi thu nhËp: sö dông biÖn ph¸p khuyÕn khich lîi Ých kinh tÕ ®Ó ®¶m b¶o c¶ vÒ lîng vµ chÊt cho lùc lîng lao ®éng. + NghiÖp vô kho: dù tr÷ va b¶o qu¶n nguyªn v©t liÖu còng nh hµng ho¸ ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt kinh doanh diÔn ra theo ®óng tiÕn ®é kÕ ho¹ch, gi÷ nguyªn vÑn vÒ chÊt vµ lîng cho hµng ho¸ trong kho lµ yªu cÇu mang tÝnh kinh tÕ vµ kü thuËt ®ång bé. f. phßng kü thuËt. * nhiÖm vô vµ chøc n¨ng: + Trªn c¬ së kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña c¸c ®¬n vÞ, c©n ®èi x©y dùng kÕ ho¹ch sö dông, huy ®éng vµ söa ch÷a thiÕt bÞ theo c«ng suÊt thùc tÕ. + Ban hµnh míi, kiÓm tra vµ söa ®æi ®Ó hoµn chØnh hÖ thèng tiªu chuÈn chÊt lîng, ®Þnh møc sö dông vËt t, thiÕt bÞ cho phï hîp ®Ó cã c¬ së ra kÕ ho¹ch vµ kho¸n quü l¬ng ®Õn c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn. + X©y dùng hÖ thèng ®Þnh møc, giê c«ng, giê ngõng, d¹ng söa ch÷a cña tõng lo¹i thiÕt bÞ vµ khèi lîng c«ng viÖc cÇn gi¶i quyÕt theo chøc n¨ng ®Ó giao kho¸n quü tiÒn l¬ng cho xÝ nghiÖp CKSC vµ c«ng nh©n b¶o dìng t¹i c¸c xÝ nghiÖp. ®ång thêi x¸c ®Þnh møc ®é hoµn thµnh nhiÖm vô vÒ mÆt kh«i lîng vµ chÊt lîng cña xÝ nghiÖp CKSC vµ c«ng nh©n söa ch÷a t¹i c¸c xÝ nghiÖp hµng th¸ng. G. v¨n phßng: Gi¶i quyÕt c¸c kh©u v¨n th cña c«ng ty, theo giâi toµn bé v¨n th ra vµo, chÞutr¸ch nhiÖm biªn so¹n, chÕ b¶n tÊ c¶ c¸c tµi liÖu ®o. 10
 11. Ngoµi ra, phßng cßn chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc ¨n ca, lµm c«ng t¸c b¶o vÖ tuÇn tra canh g¸c tµi s¶n cña c«ng ty. Phôc vô, ®ãn tiÕp kh¸ch, chuyªn gia, chuÈn bÞ cho c¸c cuéc häp, c¸c kú héi nghÞ cña c«ng ty. H. mét sè bé phËn kh¸c. * §éi vËn t¶i: ( gåm cã xe con vµ xe t¶i) co nhiÖm vô ®a ®ãn c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn khi di c«ng t¸c, vËn chuyÓn nguyªn vËt liÖu, s¶n phÈm cña c«ng ty ®ªn n¬i giao hµng. *HÖ thèng c¸c cöa hµng, ®¹i lý: c«ng ty cã 4 cöa hµng giíi thiÕu¶n phÈm vµ b¸n lÎ ®Æt ë c¸c xÝ nghiÖp thµnh viªn, c¸c cöa hµng ký göi ( ®¹i lý hoa hång) bao gåm: + Hµ Néi: 10 cöa hµng. + H¶i Phßng: 3 cöa hµng. + Qu¶ng B×nh: 1 cöa hµng. +B¾c Th¸i: 2 cöa hµng. Ngoµi ra cßn cã mét sè cöa hµng t¹i TPHCM vµ TP Nha Tr©ng. C¸c bé phËn nµy dÒu trùc thuéc sù chØ ®¹o, theo giâi cña phßng nghiÖp vô, cã nhiÖm vô trng bµy, giíi thiÖu vµ tiªu thô s¶n phÈm dÖt kim cña c«ng ty ë thÞ trêng trong níc. 5. chøc n¨ng, nhiÖm vô cña c«ng ty. a. Chøc n¨ng: ­ Ho¹t ®éng kinh doanh ®éc lËp, tù h¹ch to¸n trªn c¬ së lÊy thu bï chi vµ cã l·i, khai th¸c nguån vËt t, nh©n lùc, tµi nguyªn cña ®Êt níc ®Èy m¹nh h¹ot ®éng xuÊt khÈu, t¨ng thu cho ngo¹i tÖ hãp phµn voµ c«ng cuéc x©y dùng ®Êt níc vµ ph¸t triÓn kinh tÕ. ­ S¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o dÖt kim ®«ng xu©n ngêi lín vµ trÎ em víi chÊt liÖu 100% cotton. ­ Kinh doanh xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp. Ph¹m vi xuÊt khÈu lµ: 11
 12. + xuÊt khÈu: c¸c s¶n phÈm nh: T- Shirt, P - Shirt, ®å lãt, quÇn ¸o cho ngêi lín vµ trÎ em. + NhËp khÈu : vËt t, nguyªn liÖu, m¸y mãc thiÕt bÞ d©y chuyÒn phôc vô s¶n xuÊt cña c«ng ty. b. NhiÖm vô: - Lµ mét ®¬n vÞ kinh tÕ ho¹t ®éng tronglÜnh vùc s¶n xuÊt hµng tiªu ding, c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi cã vai trß quan träng trong sù nghiÖp x©y dùng vµ ph¸t triÓn ngµnh may ViÖt Nam, thÓ hiÖn ë" + Thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trªn c¬ së chñ ®éng vµ tu©n thñ nghiªm chØnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + Nghiªn cøu kh¶ n¨ng s¶n xuÊt, nhu cÇu thÞ trêng, kiÕn nghÞ víi Bé C«ng NghiÖp gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò víng m¾c trong s¶n xuÊt kinh doanh. - Tu©n thñ Ph¸p luËt Nhµ Níc vÒ qu¶n lý hµnh chÝnh, qu¶n lý xuÊt nhËp khÈu vµ giao dÞch ®èi ngo¹i, nghiªm chØnh thùc hiÖn c¸c cam kÕt trong hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th¬ng vµ c¸c hîp ®ång liªn quan ®Õn s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. - Qu¶n lý vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®ång thêi tù t¹o nguån vèn cho s¶n xuÊt kinh doanh, ®Çu t më réng ®æi míi thiÕt bÞ, tù bï ®¾p chi phÝ s¶n xuÊt, tù c©n ®èi xuÊt nhËp khÈu, ®¶m b¶o thùc hiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cãl·i vµ hoµn thµnh nghÜa vô nép Ng©n s¸ch Nhµ Níc. Nghiªn cøu thùc hiÖn cã - HiÖu qu¶ c¸c biÖn ph¸p n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm do c«ng ty s¶n xuÊt, kinh doanh nh»m ph¸t triÓn søc c¹nh tranh vµ më réng thÞ trêng tiªu thô. - Qu¶n lý vµ ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n viªn ®Ó phï hîp víi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty vµ theo kÞp sù ®æi míi cña §Êt níc. 12
 13. Trªn c¶ thÞ trêng trong vµ ngoµi níc, s¶n phÈm cña c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi ®· ®em l¹i sù tiÖn lîi, vÖ sinh, tho¶i m¸i vµ ®Ñp cho ngêi tiªu dïng. phÇn 2: thùc tr¹ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi. *** 13
 14. i. §Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi. 1. TiÒm lùc cña c«ng ty: Trong 5 n¨m gÇn ®©y cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh da giÇy, thuû s¶n, ®Æc biÖt lµ ngµnh dÖt may ViÖt Nam c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi ®· kh«ng ngõng t¨ng trëng m¹nh mÏ, ngµy cµng më réng thÞ trêng vµo c¸c níc cã yªu cÇu kü thuËt vµ møc sèng cña d©n c cao do c«ng ty liªn tôc ®©u t ®æi míi trang thiÕt bÞ kü thuËt, c«ng nghÖ lµm cho s¶n phÈm cña c«ng ty n©ng cao vÒ chÊt lîng vµ ®æi míi mÉu m·. s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc kh¸ch hµng a chuéng trong vµ ngoµi níc a. nguån vèn: * Tæng sè vèn kinh doanh: 29.012.231.229 ®ång. * Vèn ng©n s¸ch cÊp: 12.036.519.698 ®ång. * Vèn vay: 18.240.330.518 ®ång. *Vèn tù bæ sung: 8.765.129.750 ®ång. C«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi mặc dù là một đơn vị nhà nước  100% vốn của ngành Dệt may Viêt Nam nhưng hoạt động SXKD của công ty   không hoàn toàn phụ  thuộc vào nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp mà chủ  yếu là dựa vào nguồn vốn tự có, huy động từ cán bộ công nhân viên, từ nguồn   vốn tự bổ sung ( trích từ lợi nhuận) ,Trong 2 năm 2000 và 2001 công ty hàng   năm bổ sung vào nguồn vèn kinh doanh  khoảng 7,5 tỉ đồng và từ nguồn vốn  đi vay. Nguồn vốn KD của công ty luôn được bổ  sung qua các thời kì. Nếu   như  năm 2000 Tổng số  vèn kinh doanh  là 24,592 tỉ  đồng thì năm 2001 đã  tăng lên 9%, khoảng 26,792 tỉ đồng .Tới nay số vèn kinh doanh  của công ty  vào khoảng 29 tỉ đồng. Còn về TSLĐ: Nếu như năm 2000, TSLĐ của công ty  vào khoảng 34 tỉ đồng thì đến năm 2001 con số  này là 36,36 tỉ  đồng và hiện  tại khoảng 38 tỉ đồng. b.nguån nh©n lùc: Nh©n tè con ngêi ®ãng vai trß quyÕt ®Þnh vµ s¸ng t¹o trong mäi qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã c«ng ty ®· x¸c ®Þnh râ 14
 15. rµng: lao ®éng lµ yÕu tè hµng ®Çu, quan träng kh«ng thÓ thiÕu cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. V× nÕu nh ®¶m b¶o sè lîng vµ chÊt l- îng lao ®éng sÏ mang l¹i hiÖu qu¶ cao cho c«ng ty bëi ®©y lµ nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng vµ hiÖu qu¶ sö dông cña m¸y mãc thiÕt bÞ. Do ®ã, trong nh÷ng n¨m qua lùc lîng lao ®éng cña c«ng ty kh«ng ngõng ®îc n©ng cao vÒ chÊt lîng, ®©y còng lµ nguyªn nh©n cña viÖc gi¶m ®i cña sè lîng lao ®éng. Lực lượng lao động ở c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi  có sự thay  đổi lớn trước và sau năm 1986. Trước đây( trong thời kì bao cấp) số  lượng   CBCNV của công ty trên 3000 nguời thì hiện nay cùng việc nâng cao hiệu  quả kinh doanh, cùng với tự động hoá quá trình sản xuất bằng máy móc thiết   bị, lực lượng lao động chỉ còn 1139 người, giảm hơn 50%. Trong những năm  gần đây số  luợng lao động  ở  công ty biến đổi trong khoảng 1000 đến 1200  người. Cô thÓ n¨m 2002 sè lao ®éng cña c«ng ty lµ 1087 ngêi. B¶ng I -1: Nguån lao ®éng cña c«ng ty. Tr×nh Tr×nh B×nh Sè ®µo t¹o Sè thî ®¹t N¨m Tæng ®é ®¹i ®é qu©n vµ huÊn giáicña sè häc trung bËc thî luyÖn (ng- c«ng ty CBCN (ngêi ) cÊp (ngêi) êi) (ngêi) V (ngêi) 199 2018 56 40 1,8/6 1980 64 9 200 1645 79 52 2,1/6 1600 75 0 200 1130 85 68 2,84/6 1000 88 1 200 1087 94 80 3/6 998 153 2 15
 16. Tæng sè lao ®éng hiÖn nay cña c«ng ty lµ 1087 ngêi, trong ®ã cã 79% lùc lîng lao ®éng lµ nh÷ng ngêi trÎ, khoÎ cã kiÕn thøc v¨n ho¸, tiÕp thu tèt c«ng nghÖ s¶n xuÊt tiªn.  Về  cơ  cấu tuổi: Tỉ  lệ  người trong độ  tuổi trẻ( 26­35) là khá cao, gần   50%(428/1139). Hàng năm công ty tổ chức các khoá đào tạo tay nghề, đào tạo  lại, đào tạo mới ở các trường dạy nghề của ngành dÖt may, cử người đi học  ở nước ngoài, tổ chức thi sáng kiến, thi nâng cao tay nghề… Lao ®éng trùc tiÕp lµ 990 ngêi chiÕm 87% tæng sè lao ®éng. HÇu hÕt c«ng nh©n cña c«ng ty ®· ®îc qua líp ®µo t¹o dµi h¹n hoÆc ng¾n h¹n. Sè c«ng nh©n cã tr×nh ®é tay nghÒ bËc 6/7 lµ 110 ngêi chiÕm 10,12%, tr×nh ®é bËc 5/7 lµ 136 ngêi chiÕm 12,5%, tr×nh ®é tay nghÒ bËc 3/7 lµ266 ngêi chiÕm 24,5%. Sè cßn l¹i lµ lao ®éng thñ c«ng ®· qua líp ®µo t¹o tay nghÒ tõ 6 ®Õn 9 th¸ng do c«ng ty tæ chøc. Sè lao ®éng gi¸n tiÕp lµ 98 ngêi chiÕm 9% tæng sè lao ®éng trong toµn c«ng ty trong ®ã cã 94 ngêi ®· tèt nghiÖp ®¹i häc, 80 ngêi ®· tèt nghiÖp trung cÊp hoÆc s¬ cÊp B¶ngI - 2: §Æc ®iÓm lao ®éng cña c«ng ty. N¨m L¬ng b×nh qu©n (®ång) Tuæi b×nh qu©n 1999 750.856 42 2000 879.645 39 2001 960.424 37 2002 1.067.276 36 Thu nhËp cña c«ng nh©n kh«ng ngõng t¨ng lªn, ®iÒu nµy ®· gióp c¶i thiÖn ®îc ®êi sèng cho c«ng nh©n trong toµn c«ng ty. NÕu tríc kia, n¨m 1999 l¬ng b×nh qu©n cña ngêi lao ®énglµ 750.856 ®ång, møc l¬ng t¬ng ®èi cao so víi c«ng nh©n trong c¸c ngµnh giÇy da, thuû s¶n. nhng sang c¸c n¨m 2000, 2001 vµ ®Æc biÖt lµ 2002 th× møc l¬ng b×nh qu©n nµy ®· vît qua con sè 1.000.000 ®ång, thËm chÝ theo s« liÖu thèng kª míi nhÊt trong c«ng ty th× møc l¬ng nµy ®· t¨ng lªn møc 1.389.500 ®ång. ®©y lµ ®iÒu ®¸ng mõng vµ 16
 17. kh«ng ph¶i c«ng ty nµo còng ®¹t ®îc. KÕt qu¶ nµy cã ®îc lµ do c«ng ty ®· chó träng ®Õn chÊt lîng cña s¶n phÈm s¶n xuÊt ra nªn b¸n ®îc gi¸ cao h¬n, tËn dông ®îc nguån nguyªn liÖu ®Çu vµo trong níc víi gi¸ thÊp h¬n so víi gi¸ nhËp khÈu mµ l¹i kh«ng tèn c«ng vËn chuyÓn lµ mÊy, bªn c¹nh ®ã c«ng ty còng chó träng ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, cã c«ng suÊt lín vµ hiÖu qu¶ cao nªn cÇn mét lîng lao ®éng Ýt ®i, ®iÒu nµy thùc hiÖn do chÝnh s¸ch tinh gi¶m biªn chÕ cña c«ng ty. MÆt kh¸c, víi ®éi ngò lao ®éng ®îc trÎ ho¸ nªn n©ng cao tèc ®é lµm viÖc vµ kh¶ n¨ng n¾m b¾t c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, tiÕn tiÕn cña c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt míi. C. M¸y mãc, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ. Khi mới thành lập, phần lớn máy móc thiết bị của Công ty đều do Cộng  hoà nhân dân Trung Hoa giúp. Qua thời gian, đến nay phần lớn số máy móc đó  đã trở  nên lạc hậu, không hiệu quả  về  kinh tế. Do vậy trong thời gian qua   một mặt công ty vẫn sử  dụng một số  nhằm tận dụng  ở  một số  công đoạn   của sản xuất, mặt khác công ty đã mạnh dạn vay vốn, đầu tư thay thế những   máy móc quá lạc hậu băng các máy móc thiết bị  tiên tiến hiện đại, một số  ngang với trình độ  của các nước tiên tiến. Với phương châm đầu tư  có chọn   lọc , đồng bộ, hiệu quả: Tới nay công ty đã có một dàn máy móc hiện đại  gồm nhiều chủng loại khác nhau như máy thổi khí, máy nén khí, máy sấy khí,  máy là hơi, máy dó kim loại, máy may công nghiệp, máy phòng co vải…,   được nhập từ nhiều nguồn khác nhau( phần lớn từ các nước có nền sản xuất  tiên tiến như Nhật, Đài loan, Mỹ, Ấn độ…). Trong những năm qua kim ngạch  nhập khẩu máy móc thiết bị  chiếm tỉ  trọng tương đối cao trong tổng kim  ngạch NK của công ty, giá trị NK là lớn:                Biểu I ­3 Giá trị nhập khẩu Thiết bị và phụ tùng (1999­2002) N¨m 1999 2000 2001 2002 ThiÕt bÞ Sè lîng KNg¹ch SL KNg¹ch SL KNg¹ch SL KNg¹ch Vµ phô tïng (chiÕc) (1000$) (1000$) (1000$) (1000$) 17
 18. 21 199,757 42 112,016 36 70,624 192 994,67   Với việc đầu tư  như  vậy, sản lượng sản xuất của công ty đã tăng lên   khoảng 10 –12 triệu SP mỗi năm, khả năng dệt là 3000 tấn/năm, khả năng xử  lí hoàn tất là 2500 tấn/năm và các sản phẩm của công ty có rất nhiều kiểu dệt   khác nhau. e. ®Æc ®iÓm vÒ thÞ trêng tiªu thô s¶n phÈm. Ngay tõ khi ®îc chÝnh thøc thµnh lËp Doanh nghiÖp Nhµ níc, c«ng ty ®· ph¶i h¹ch to¸n kinh doanh víi sè vèn Nhµ níc cÊp Ýt ái, ®ßi hái c«ng ty ph¶i n¨ng ®éng, nhanh nh¹y h¬n trong viÖc t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng ®Æt mua, c¹nh tranh víi hµng trong vµ ngoµi níc, hµng nhËp tõ níc ngoµi. Nhu cÇu tiªu dïng trong níc trong mét sè n¨m gÇn ®©y t¨ng râ rÖt c¶ vÒ kiÓu d¸ng, mµu s¾c, ®é bÒn, thÞ hiÕu tiªu dïng cña ngêi d©n ngµy cµng cao, søc mua lín lµ ®iÓm thuËn lîi cho c«ng ty. Tuy nhiªn, còng ®ßihái c«ng ty ph¶i kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, c¶i tiÕn mÉu m·, ®a d¹ng ho¸ mÆt hµng nh»m cung cÊp cho thÞ trêng trong níc. Trong c¬ cÊu s¶n phÈm tiªu thô cña c«ng ty th× hµng xuÊt khÈu chiÐn tû träng lín trªn 90%, phÇn lín lµ lµm hµng xuÊt khÈu theo c¸c ®¬n ®Æthµng cho c¸c h·ng níc ngoµi. XuÊt khÈu cña c«ng ty chñ yÕu híng tíi thÞ trêng EU, Mü, Ph¸p, §øc, Anh. Nh÷ng thÞ tr- êng nµy thêng cã h¹n ng¹ch cho nh÷ng s¶n phÈm cã gi¸ trÞ cao. §©y sÏ lµ c¸c thÞ trêng tiÒm n¨ng to lín co c«ng ty khai th¸c. Ngoµi ta c«ng ty còng ®Èy m¹nh xuÊt khÈu vµo c¸c thÞ trêng NhËt, Hµ Quèc, §ai Loan, Th¸i Lan, óc. ThÞ trêng còng chó träng otÝ viÖc khai th¸c thÞ trêng trong níc th«ng qua c¸c ®¹i lý kü göi hµng b¸n, hµng giíi thiÖu s¶n phÈm. ë Hµ Néi cã 10 cöa hµng b¸n bu«n vµ lÎ c¸c s¶n phÈm dÖtkim,khuyÕn khÝch thªm ®oµn viªn thanh niªn vµ C«ng §oµn trong c«ng ty cïng tham gia tiªu thô s¶n phÈm. Do ®ã, 18
 19. khèi lîng hµng tiªu thô trong níc ngµy mét t¨ng nhanh gi¶i quyÕt ®îc t×nh tr¹ng hµng tån kho vµ t×nh tr¹ng ø ®äng vèn. 19
 20. d. ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm May mÆc lµ ngµnh thuéc Bé c«ng nghiÖp nhÑ, s¶n phÈm may mÆclµ mÆt hµng thiÕt yÕu ®èi víi mçi con ngêi sèng trong x· héi hiÖn nay. ®èi tîng phôc vô cña ngµnh dÖt may nãi chung vµ cña c«ng ty DÖt Kim §«ng Xu©n Hµ Néi nãi riªng rÊt ®a d¹ng. S¶n phÈm dÖt kim ®«ng xu©n lµ s¶n phÈm phôc vô nhu cÇu thiÕt yÕu hµng ngµy cña con ngêi. MÆt hµng nµy còng phô thuéc nhiÒu vµo thêi tiÕt vµ tËp qu¸n sinh ho¹t cña ngêi d©n ë mçi níc. Do ®ã c«ng ty ph¶i chó träng ®Õn chÊt liÖu ®Ó may sao cho tho¸ng m¸t, hîp khÝ hËu thêi tiÕt vµ quan träng h¬n c¶ lµ hîp vÖ sinh vµ mang tÝnh thÈm mü cao, vµ trong mét vµi n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· gia t¨ng c¸c mÆt hµng T- Shirt, P - Shirt, v¸y, quÇn ¸o bé mang tÝnh thêi trang víi kiÓu d¸ng vµ mµu s¾c ®Ñp m¾t, hîp ý ngêi mua, ®©y lµ nh÷ng s¶n phÈm ®îc thiÕt kÕ trªn nÒn v¶i truyÒn thèng 100% cotton cña c«ng ty - víi chÊt liÖu v¶i nµy, ®ßi hái mét tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ cao, phøc t¹p, gi¸ trÞ kinh tÕ cña s¶n phÈm cao h¬n nhiÒu s¬ víi tríc kia. S¶n phÈm chÝnh cña c«ng ty lµ : T- Shirt, P - Shirt, ®å lãt, quÇn ¸o cho ngêi lín vµ trÎ em chñ yÕu dïng cho xuÊt khÈu ( chiÕm 90%). ®©y lµ nh÷ng mÆt hµng d©n dông thiÕt yÕu phô thuéc nhiÒu vµo khÝ hËu, thêi tiÕt,së thÝch, môc ®Ých sö dông... cña ngêi tiªu dïng nhng l© mÆt hµng kh«ng thÓ thiÕu trong ®êi sèng x· héi. Do cã sù c¶i tiÕn vÒ c«ng nghÖ s¶n xuÊt còng nh lµm tèt c«ng t¸c qu¶n lý kü thuËt nªn s¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã chÊt lîng t¬ng ®èi tèt trªnthÞ trêng truyÒn thèng lµ NhËt B¶n, c¹nh tranh ®îc víi hµng Trung Quèc vµ hµng cña mét sè níc kh¸c. tõ n¨m 2001 c«ng ty ®· b¾t ®Çu xuÊt khÈu sang thÞ trêng Mü víi mét sè kiÓu d¸ng l¹ m¾t, chÊt liÖu vµ gi¸ c¶ cã søc c¹nh tranh.. . s¶n lîng cña c«ng ty t¨ng ®Òu qua c¸c n¨m biÓu hiÖn kh¶ n¨ng tiªu thô s¶n phÈm æn ®Þnh vµ cã kh¶ n¨ng më réng h¬n n÷a 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản