intTypePromotion=3

Báo cáo thực tập tổng hợp: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Dệt kim Thăng Long

Chia sẻ: Nguyên Giao Linh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
89
lượt xem
25
download

Báo cáo thực tập tổng hợp: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Dệt kim Thăng Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu về Công ty Dệt kim Thăng Long, thực trạng hoạt động kinh doanh, hướng phát triển của công ty trong thời gian tới là những nội dung chính trong 3 chương của bài báo cáo thực tập tổng hợp "Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Dệt kim Thăng Long". Mời các bạn cùng tham khảo để có thêm tài liệu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo thực tập tổng hợp: Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Dệt kim Thăng Long

 1. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B Môc lôc Trang I. Giíi thiÖu vÒ C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long 2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thnµh vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty 2 2. Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty 4 3. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty 7 II. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty 8 1. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm 8 2. C¬ cÊu vµ ®Æc ®iÓm cña ®éi ngò lao ®éng 10 3. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanhcña C«ng ty 12 III. Híng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi 14 C¸c b¶ng vµ s¬ ®å sö dông trong b¸o c¸o . B¶ng 1 : Mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÐu cña C«ng ty . B¶ng 2 : Tr×nh ®é vµ th©m niªn cña c¸n bé qu¶n lý . B¶ng 3 : Sè lîng vµ bËc thî cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . B¶ng 4 : T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2002 . B¶ng 5 : Tèc ®é ph¸t triÓn cña gi¸ trÞ SXCN tõ n¨m 1998 – 2002 . B¶ng 6 : Mét sè chØ tiªu mµ C«ng ty phÊn ®Êu thùc hiÖn trong n¨m 2003 . 1
 2. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B S¬ ®å 1 : Bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty . S¬ ®å 2 : Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm . §å thÞ gi¸ trÞ kim ng¹ch xuÊt khÈu I . Giíi thiÖu vÒ c«ng ty dÖt kim th¨ng long . 1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty . C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long lµ doanh nghiÖp Nhµ níc trùc thuéc Së C«ng nghiÖp Hµ Néi . Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty cã thÓ chia ra lµm 5 thêi kú : Thêi kü tõ n¨m 1959 ®Õn n¨m 1975 . Th¸ng 2 n¨m 1959 , XÝ nghiÖp DÖt kim Cù Doanh ®îc thµnh lËp dùa trªn c¬ së c«ng t hîp doanh gi÷a Nhµ níc víi xëng dÖt Cù Doanh ë phè Hµng Qu¹t – Hµ Néi cña nhµ t s¶n TrÞnh V¨n C¨n . Tõ khi thµnh lËp cho ®Õn n¨m 1975 , s¶n phÈm chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ ¸o may « vµ ¸o lãt nam phôc vô nhu cÇu tiªu dïng néi ®Þa vµ trang bÞ cho qu©n ®éi víi s¶n lîng tõ 1 - 2 triÖu chiÕc / n¨m . Thêi kú tõ n¨m 1976 ®Õn th¸ng 6 n¨m 1982 . 2
 3. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B N¨m 1976 , xÝ nghiÖp b¾t ®Çu tham gia s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu trong khu«n khæ NghÞ ®Þnh th víi c¸c níc XHCN nh Liªn X« . Hungary , TiÖp … S¶n lîng hµng n¨m 3 – 4 triÖu chiÕc,trong ®ã 60% lµ s¶n phÈm xuÊt khÈu , cßn l¹i lµ tiªu dïng néi ®Þa vµ cung cÊp cho quèc phßng . Tuy nhiªn thêi gian nµy c¸c doanh nghiÖp kh«ng ®îc phÐp xuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp . Do ®ã , toµn bé viÖc xuÊt khÈu cña xÝ nghiÖp lóc ®ã ph¶i uû th¸c qua Tæng c«ng ty XuÊt nhËp khÈu hµng dÖt ViÖt Nam ( TEXTIMEX ) . Thêi kú tõ th¸ng 7 n¨m 1982 ®Õn th¸ng 11 n¨m 1986 . XÝ nghiÖp ngµy cµng ph¸t triÓn s¶n xuÊt nhng l¹i h¹n chÕ v× mÆt b»ng s¶n xuÊt chËt hÑp . §øng tríc t×nh h×nh ®ã , th¸ng 7 n¨m 1982 , UBND th¸nh phè Hµ Néi ®· quyÕt ®Þnh s¸t nhËp XÝ nghiÖp DÖt kim Cù Doanh víi XÝ nghiÖp may mÆc Hµ Néi vµ ®æi tªn thµnh C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long nh hiÖn nay . Cã thÎ nãi ®©y lµ thêi kú hoµng kim cña C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long . S¶n lîng hµng n¨m lu«n duy tr× ë møc 8 – 9 triÖu chiÕc , trong ®ã xuÊt khÈu sang TiÖp 6 triÖu . Liªn X« 1,5 triÖu , cßn l¹i lµ tiªu dïng néi ®Þa . Thêi kú tõ th¸ng 12 n¨m 1986 ®Õn cuèi n¨m 1991 . 3
 4. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B §©y lµ thêi kú c«ng ty ®iÒu chØnh ho¹t ®éng cña m×nh ®Ó thÝch øng víi c¬ chÕ míi . Khi chuyÓn tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña Nhµ níc c«ng ty ®· gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n nh : nguyªn vËt liÖu khan hiÕm ph¶i nh©p ngo¹i , m¸y mãc thiÕt bÞ ®· cò, c¬ së h¹ tÇng xuèng cÊp … MÆt kh¸c , gi÷a n¨m 1991 , Liªn X« vµ hÖ thèng c¸c níc XHCN tan r· , c«ng ty mÊt ®i thÞ trêng truyÒn thèng . Do ®ã , ho¹t ®éng cña c«ng ty ®· cã sù thay ®æi , c«ng ty ph¶i lµm chñ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh , tù s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n phÈm . Thêi kú t÷ n¨m 1992 ®Õn nay . C«ng ty ®· thÝch nghi víi ®ßi hái míi cña thÞ trêng . N¨m 1992 , c«ng ty ®îc cÊp giÊy phÐp xuÊt khÈu trùc tiÕp . s¶n lîng hµng n¨m trªn díi 2 triÖu chiÕc . Giê ®©y , c«ng ty ®· m¹nh d¹n v÷ng bíc trªn con ®- êng kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nh÷ng thö th¸ch vµ th¾ng lîi míi . 2. Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty DÖt kim Th¨ng Long . S¬ ®å 1 : Bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty . Gi¸m ®èc PG§ PG§ Kü thuËt §êi sèng S¶n xuÊt Hµnh chÝnh 4
 5. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng Kü thuËt KÕ ho¹ch Tµi chÝnh Tæ chøc B¶o vÖ KCS VËt t KÕ to¸n Hµnh chÝnh DÞch vô Ph©n xëng Ph©n xëng Ph©n xëng DÖt TÈy , Nhuém C¾t , May Dùa vµo s¬ ®å trªn ta thÊy c¬ cÊu tæ chøc cña c«ng ty DÖt kim Th¨ng Long lµ c¬ cÊu trùc tuyÕn – chøc n¨ng . Theo kiÓu nµy , Gi¸m ®èc ®îc sù gióp søc cña hai phã Gi¸m ®èc vµ c¸c phßng chøc n¨ng . Tuy nhiªn quyÒn quyÕt ®Þnh thuéc vÒ Gi¸m ®èc . C¸c phßng chøc n¨ng cã tr¸ch nhiÖm tham mu cho toµn bé hÖ thèng trùc tuyÕn , nhng kh«ng cã quyÒn ra mÖnh lÖnh cho c¸c ph©n xëng . Ban gi¸m ®èc . Ban gi¸m dèc gåm Gi¸m ®èc vµ hai phã gi¸m ®èc : PG§ kü thuËt s¶n xuÊt vµ PG§ ®êi sèng hµnh chÝnh . 5
 6. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B Gi¸m ®èc cã nhiÖm vô qu¶n lý toµn diÖn , chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt , kü thuËt , kinh doanh vµ ®êi sèng cña doanh nghiÖp . Ngoµi ra , Gi¸m ®èc trùc tiÕp chØ ®¹o phßng KÕ ho¹ch – VËt t vµ phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n . Phã gi¸m ®èc kü thuËt s¶n xuÊt chØ huy s¶n xuÊt vµ kü thuËt , cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc vµ chØ huy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ngµy tõ kh©u chuÈn bÞ s¶n xuÊt ®Õn bè trÝ , ®iÒu khiÓn lao ®éng … Phã gi¸m ®èc kü thuËt s¶n xuÊt chØ ®¹o phßng Kü thuËt – KCS vµ trùc tiÕp chØ huy c¸c ph©n xëng . Phã gi¸m ®èc ®êi sèng hµnh chÝnh cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn c¸c mèi quan hÖ ph¸p lý trong vµ ngoµi C«ng ty , phô tr¸ch c¸c ho¹t ®éng hµnh chÝnh vµ phóc lîi cña C«ng ty . Phã gi¸m ®èc ®êi sèng hµnh chÝnh chØ ®¹o c¸c phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh vµ phßng B¶o vÖ – DÞch vô . C¸c phßng chøc n¨ng : Phßng Kü thuËt – KCS : Phßng cã nhiÖm vô qu¶n lý kü thuËt vµ chÊt lîng s¶n phÈm . Ngoµi ra , phßng cßn qu¶n lý viÖc sö dông ®iÖn , níc , thiÕt bÞ . Phßng KÕ ho¹ch – VËt t : Phßng thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch , c«ng tac XNK , c«ng t¸c qu¶n lý vµ cung øng vËt t - nguyªn phô liÖu , c«ng t¸c kinh doanh th¬ng m¹i . 6
 7. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B Phßng Tµi chÝnh – KÕ to¸n : Phßng cã nhiÖm vô h¹ch to¸n c¸c kho¶n chi phÝ nguyªn vËt liÖu , chi phÝ nh©n c«ng , tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm …Theo dâi c¸c kho¶n thu – chi tµi chÝnh , lËp b¸o c¸o tµi chÝnh göi Gi¸m ®èc , theo dâi quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång kinh tÕ víi kh¸ch hµng , thu håi vèn kÞp thêi , kh«ng ®Ó chiÕm dông vèn , Phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh : Phßng cã nhiÖm vô tæ chøc lao ®éng tiÒn l¬ng : tuyÓn chän lao ®éng , x©y dùng quy chÕ tr¶ l¬ng , thùc hiÖn quan hÖ lao ®éng … Ngoµi ra , phßng cßn thùc hiÖn c«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ nh qu¶n lý v¨n th , lu tr÷ tµi liÖu … Phßng B¶o vÖ – DÞch vô : Phßng cã nhiÖm vô b¶o vÖ tµi s¶n cña c«ng ty , b¶o ®¶m an ninh trËt tù trong c«ng ty , … , vËn chuyÓn vµ bèc dì , phôc vô kho tµng , ch¨m sãc y tÕ … C¸c ph©n xëng s¶n xuÊt:fµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt c¬ b¶n trong c«ng ty , mçi ph©n xëng l¹i cã nhiÖm vô riªng . + Ph©n xëng dÖt tiÕp nhËn sîi ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt tõ sîi ra c¸c lo¹i v¶i méc råi giao cho ph©n xëng tÈy nhuém . + Ph©n xëng tÈy nhuém tiÕn hµnh nÊu , tÈy nhuém vµ xö lý ®Þnh h×nh v¶i méc råi giao cho ph©n xëng c¾t , may . Tõ n¨m 2000 , ph©n xëng tÈy nhuém kh«ng cßn ho¹t ®éng do g©y « nhiÔm m«i trêng . 7
 8. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B + Ph©n xëng c¾t , may cã nhiÖm vô c¾t vµ may v¶i ®· nhuém thµnh c¸c s¶n phÈm , sau ®ã lµ vµ ®ãng gãi theo ®óng yªu cÇu vÒ chÊt lîng , kÝch cì , thêi gian giao hµng theo hîp ®ång . 3. Ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long cã chøc n¨ng chÝnh lµ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c s¶n phÈm dÖt kim võa phôc vô nhu cÇu tiªu dïng trong níc , võa xuÊt khÈu ra níc ngoµi . S¶n phÈm cña C«ng ty s¶n xuÊt ra chñ yÕu xuÊt khÈu ra níc ngoµi theo nh÷ng ®¬n ®Æt hµng . Còng cã khi C«ng ty nhËn may gia c«ng , mÉu m· vµ nguyªn phô liÖu C«ng ty nhËn cña kh¸ch hµng mang vÒ chØ viÖc hoµn thµnh kh©u cuèi cïng t¹o ra thµnh phÈm giao l¹i cho kh¸ch hµng . Cßn hµng néi ®Þa cña C«ng ty còng cã nhiÒu lo¹i víi chÊt lîng , mÉu m· , mµu s¾c , kÝch cì nh hµng xuÊt khÈu . Tuy nhiªn , khèi lîng s¶n phÈm tiªu thô ë trong níc cßn khiªm tèn . Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , C«ng ty ®· tiÕn hµnh chuyªn m«n vµ ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm . Bªn c¹nh nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng nh ¸o T – Shirt , Polo – Shirt …C«ng ty ®· dÇn dÇn ®a vµo s¶n xuÊt mét sè lo¹i quÇn ¸o thÓ thao , ¸o jacket , c¸c lo¹i hµng dÖt kim cao cÊp … C¸c s¶n phÈm chñ yÕu cña C«ng ty : + ¸o T – Shirt , Polo – Shirt , quÇn dµi , quÇn ¸o lãt lµ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu cña C«ng ty . + ¸o jacket kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng ®îc s¶n xuÊt thêng xuyªn vµ mÆt hµng nµy chñ yÕu lµ nhËn gia c«ng . 8
 9. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B + QuÇn ¸o thÓ thao lµ mÆt hµng míi trong C«ng ty , ®îc s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng , nã kh«ng ph¶i lµ mÆt hµng chñ yÕu . + Ngoµi ra , C«ng ty cßn s¶n xuÊt theo ®¬n ®Æt hµng trong níc , cã khi lµ nhËn gia c«ng mét sè mÆt hµng nh : quÇn ¸o b¬i , quÇn ¸o m- a , mµn c¸c lo¹i Ii . Thùc tr¹ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty dÖt kim th¨ng long . 1. §Æc ®iÓm quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm. S¬ ®å 2 : Quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long . 9
 10. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B Sîi Guång ®¶o sîi DÖt v¶i Kho v¶i méc M¹ng sîi KiÓm tra v¶i dÖt TÈy b»ng ho¸ chÊt GiÆt s¹ch V¾t b»ng li t©m KiÓm tra v¶i C¸n nguéi SÊy kh« C¸n nãng Kho v¶i tr¾ng C¾t quÇn ¸o KiÓm tra t.phÈm May Kho b¸n t.phÈm Lµ - ®ãng gãi Kho thµnh phÈm C«ng ty 10
 11. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B Qua s¬ ®å trªn ta thÊy ,viÖc s¶n xuÊt cña c«ng ty ®îc tiÕn hµnh t¹i c¸c ph©n xëng rÊt chÆt chÏ vµ liªn tôc . Tríc khi ®îc chuyÓn vµo kho th× b¸n thµnh phÈm , thµnh phÈm ®Òu ®îc kiÓm tra , gi¸m s¸t kh¾t khe nh»m b¶o ®¶m ®óng tiªu chuÈn ®óng chÊt lîng , ®óng sè lîng vµ thêi gian giao cho tõng ph©n xëng . Vµ trong quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy kh«ng thÓ kh«ng nh¾c tíi hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ cña C«ng ty . §Ó ®¸p øng nhu cÇu s¶n xuÊt kÞp thêi cïng víi viÖc n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng , chÊt lîng s¶n phÈm th× m¸y mãc ®ãng vai trß quan träng trong d©y chuyÒn s¶n xuÊt cña C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long . Do ®ã , c«ng ty ®· chó träng ®Çu t m¸y mãc thiÕt bÞ , d©y chuyÒn c«ng nghÖ hiÖn ®¹i ®Ó phôc vô cho s¶n xuÊt . HiÖn nay trong C«ng ty sè l- îng m¸y mãc hiÖn cã ®Òu lµ nh÷ng m¸y nhËp t÷ c¸c níc cã kü thuËt tiªn tiÕn . B¶ng 1 : Mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ chñ yÕu cña C«ng ty . STT Tªn m¸y Níc s¶n xuÊt Sè lîng N¨m sö dông 1 M¸y Multipique dÖt kÐp 2 M¸y Multi Singer dÖt §øc 30 1982 ®¬n 3 M¸y kh©u c¸c lo¹i §øc 40 1984 4 M¸y sÊy ( 6579 & 6568 ) §øc 20 1987 5 M¸y tÈy – nhuém – kiÒm §øc 25 1989 6 Mêy c¸n TiÖp 20 1989 7 M¸y kh©u c¸c lo¹i §øc 210 1990 8 M¸y dËp cóc Hµn Quèc 5 1992 11
 12. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B 9 M¸y c¾t vßng TiÖp 20 1992 10 M¸y c¾t th¼ng NhËt 20 1993 11 M¸y xÐn Suraba Liªn X« 50 1995 12 M¸y ®Ýnh cóc §øc 16 1996 13 M¸y c¾t di ®éng §øc 15 1999 14 M¸y ®¶o sîi TiÖp 5 2000 2. C¬ cÊu vµ ®Æc ®iÓm cña ®éi ngò lao ®éng . Lùc lîng lao ®éng ®îc xem xÐt theo quy m« vµ c¬ cÊu , th«ng qua ®ã chÊt lîng lao ®éng ®îc ph¶n ¸nh . Theo sè liÖu n¨m 2002 th× sè lîng CBCNV cña C«ng ty lµ 425 ng- êi , trong ®ã c¸n bé qu¶n lý lµ 66 ngêi ( 15,5% ) , cßn c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ 359 ngêi ( 84,5% ) . Thùc tÕ c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt lµ 341 ngêi ( 359 – 18 ) bëi v× 18 c«ng nh©n tÈy nhuém t¹m thêi lµm c«ng viÖc kh¸c do ph©n xëng TÈy , nhuém t¹m ngõng ho¹t ®éng . Do ®Æc ®iÓm vÒ s¶n phÈm cña C«ng ty lµ hµng may mÆc , s¶n phÈm s¶n xuÊt nh×n chung kh«ng ®ßi hái møc ®é nÆng nhäc cao mµ chñ yÕu ®ßi hái tÝnh cÇn cï vµ khÐo lÐo . Do vËy lao ®éng n÷ cña c«ng ty chiÕm tû lÖ cao . Trong sè 425 CBCNV cña C«ng ty th× sè lao ®éng n÷ lµ 343 ngêi ( 81% ) , sè lao ®éng nam lµ 82 ngêi ( 19% ) . Sè lao ®éng n÷ cao nªn hµng n¨m sè ngµy nghØ thai s¶n , nghØ con èm … t¬ng ®èi nhiÒu . §iÒu nµy lµm ¶nh hëng kh«ng tèt tíi qu¸ tr×nh lao ®éng , g©y khã kh¨n cho viÖc bè trÝ lao ®éng . B¶ng 2 : Tr×nh ®é vµ th©m niªn cña c¸n bé qu¶n lý . 12
 13. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B §H – C§ TC S¬ cÊp Tæn % g Díi 5 n¨m 6 1 - 7 10,6 Tõ 5 – 10 n¨m 4 2 - 6 9,1 Trªn 10 n¨m ®Õn 15 9 5 6 20 30,3 n¨m Trªn 15 n¨m ®Õn 20 7 7 9 23 34,8 n¨m Trªn 20 n¨m 5 3 2 10 15,2 Tæng 31 18 17 66 % 47 27,3 25,7 100 Qua b¶ng trªn ta thÊy trong bé phËn c¸n bé qu¶n lý cña C«ng ty th× sè ngêi cã tr×nh ®é §H – C§ lµ 31 ngêi ( 47% ) , 18 ngêi cã tr×nh ®é trung cÊp ( 27,3% ) , cßn l¹i lµ tr×nh ®é s¬ cÊp chiÕm 17 ngêi ( 25,7%) . H¬n n÷a hä l¹i lµ nh÷ng ngêi cã th©m niªn c«ng t¸c l©u n¨m . V× thÕ hä cã ®ñ kinh nghiÖm vµ n¨ng lùc gióp C«ng ty ®øng v÷ng vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn . B¶ng 3 : Sè lîng vµ bËc thî cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt . B2 B3 B4 B5 B6 Tæng C«ng nh©n dÖt - - - 3 12 15 C«ng nh©n c¸t 148 17 26 47 88 326 may Tæng 148 17 26 50 100 341 CÊp bËc c«ng viÖc BQ : 4 13
 14. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B CÊp bËc c«ng nh©n BQ = [ ( 148 * 2 ) + ( 17 * 3 ) + ( 26 * 4 ) + ( 50 * 5 ) + ( 100 * 6 ) ] : 341 = 3,815 CÊp bËc c«ng viÖc BQ cao h¬n cÊp bËc c«ng nh©n BQ 0,185 (4 – 3,815 ). VÒ mÆt lý thuyÕt th× cã sù phï hîp gi÷a tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng viÖc vµ tr×nh ®é lµnh nghÒ cu¶ c«ng nh©n . Tøc lµ nÕu cÊp bËc c«ng viÖc BQ cao h¬n cÊp bËc c«ng nh©n BQ th× sÏ khuyÕn khÝch c«ng nh©n n©ng cao tr×nh ®é lµnh nghÒ , t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng . Tuy vËy , sù phï hîp gi÷a cÊp bËc c«ng viÖc vµ cÊp bËc c«ng nh©n nh trªn chØ mang tÝnh chÊt t¬ng ®èi . Cã 148 c«ng nh©n c¸t may bËc 2 nhng thùc tÕ hoµn thµnh c«ng viÖc bËc 4 mµ vÉn b¶o ®¶m chÊt lîng s¶n phÈm vµ mäi yªu cÇu kü thuËt . Trong khi cã 15 c«ng nh©n dÖt vµ 150 c«ng nh©n c¾t may bi l·ng phÝ søc lao ®éng v× c«ng nh©n ph¶i lµm c¸c c«ng viÖc ®ßi hái tr×nh ®é lµnh nghÒ thÊp h¬n b¶n th©n tr×nh ®é hiÖn cã cña hä . 3. KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty . T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2002 cña C«ng ty DÖt km Th¨ng Long ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau : B¶ng 4 : T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2002 . ST ChØ tiªu §¬n KH 2002 TH 2002 Víi Víi T vÞ KH 14
 15. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B 1 Tæng doanh thu Tr.® 14.500 16.745 115, 124, 5 1 2 Gi¸ trÞ kim ng¹ch XK USD 1.100.00 1.174.00 106, 137, 0 0 7 1 3 Gi¸ trÞ SXCN Tr.® 12.000 11.669 97,2 111, 6 4 Tæng nép ng©n s¸ch Tr.® 70,85 50,85 71,8 22,5 5 Thu nhËp doanh Tr.® 220 230 104, 115, nghiÖp 5 6 6 Thu nhËp BQL§ ®i Ng.® 600 671 111, 115, lµm 8 3 7 S¶n phÈm thùc hiÑn ChiÕ 1.800.00 1.870.11 103, 108, c 0 2 9 8 KÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2002 nh×n chung kh¸ tèt .C¸c chØ tiªu ( trõ tæng nép ng©n s¸ch ) ®Òu t¨ng so víi cïng kú . + Doanh thu vît cao so víi dù kiÕn . + Trong n¨m 2002 lÇn ®Çu gi¸ trÞ kim ng¹ch XK ®¹t trªn 1 triÖu USD . + Gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp tuy cha ®¹t so víi kÕ ho¹ch cã nguyªn nh©n tõ lùc lîng lao ®éng ( chuyÓn viÖc vµ nghØ nhiÒu ) nhng vÉn ®¹t cao h¬n so víi cïng kú . + Tæng nép ng©n s¸ch cha ®¹t so víi kÕ ho¹ch vµ so víi cïng kú lµ do sè nî ng©n s¸ch cña nhiÒu n¨m céng dån cßn cao … + Thu nhËp doanh nghiÖp vît kÕ ho¹ch vµ t¨ng so v¬i cïng kú . 15
 16. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B + Thu nhËp cña CBCNV tuy cha cao nhng kh¸ h¬n so víi c¸c n¨m tr- íc t¹o ®éng lùc míi cho ngêi lao ®éng yªn t©m g¾n bã h¬n víi doanh nghiÖp Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y , C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long lu«n cè g¾ng n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh , t¨ng lîi nhuËn , b¶o ®¶m c«ng ¨n viÖc lµm cho ngêi lao ®éng .§iÒu nµy thÓ hiÖn qua t×nh h×nh thùc hiÖn gi¸ trÞ SXCN Cña C«ng ty tõ n¨m 1998 – 2002 . B¶ng 5 : Tèc dé ph¸t triÓn cña gi¸ trÞ SXCN tõ 1998 – 2002 . 1998 1999 2000 2001 2002 Gi¸ trÞ SXCN ( Tr.® ) 5.045 7.260 10.19 10.43 11.66 4 5 9 Tèc ®é ph¸t triÓn ®Þnh gèc 100 144 202 207 231 (%) Tèc ®é ph¸t triÓn liªn hoµn - 144 140 103 112 (%) Tèc ®é biÕn ®éng cña gi¸ trÞ SXCN t¨ng nhng xu híng biÕn ®éng gi¶m dÇn. 16
 17. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B GÝa trÞkim ng¹ch XK 12000 11669 10194 10453 10000 8000 7260 GÝa trÞkim ng¹ch Xk 6000 5045 Tr.® 4000 2000 0 1998 1999 2000 2001 2002 N¨m III . híng ph¸t triÓn cña C«ng ty trong thêi gian tíi . N¨m 2003 , C«ng ty DÖt kim Th¨ng Long tiÕp tôc ®Èy m¹nh c«ng t¸c triÓn khai dù ¸n ®Çu t x©y dùng di chuyÓn vµ më réng s¶n xuÊt . §ång thêi , tËp trung lao ®éng thùc hiÖn tèt c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch t¨ng 15 – 18 % so víi cïng kú . B¶ng 6 : Mét sè chØ tiªu mµ c«ng ty phÊn ®Êu thùc hiÖn trong n¨m 2003 . STT Tªn chØ tiªu §¬n vÞ tÝnh KÕ ho¹ch 2003 1 Tæng doanh thu TriÖu ®ång 19.000 2 Gi¸ trÞ kim ng¹ch XK USD 1.350.000 3 Gi¸ trÞ SXCN TriÖu ®ång 14.000 4 Tæng nép ng©n s¸ch TriÖu ®ång 83 5 Thu nhËp doanh nghiÖp TriÖu ®ång 250 17
 18. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B 6 Thu nhËp BQL§ ®i lµm Ngh×n ®ång 700 7 S¶n phÈm thùc hiÖn ChiÕc 2.000.000 BiÖn ph¸p : + KÌm cÆp n©ng cao tay nghÒ cho ngêi lao ®éng , cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®éng viªn nh÷ng c«ng nh©n giái . + §Çu t bæ sung mét sè thiÕt bÞ chuyªn dïng , tõng bíc hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn s¶n xuÊt nh»m t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng . + TuyÓn thªm lao ®éng ®Ó h×nh thµnh thªm 1 tæ s¶n xuÊt , chó träng kÌm c«ng nh©n ngay trong tæ s¶n xuÊt . + §Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t sím ®ua ph©n xëng tÈy nhuém trë l¹i ho¹t ®éng trong khu xëng míi t¹i CÇu DiÔn . + TÝch cùc khai th¸c nh÷ng ®¬n hµng míi ®Ó ®a dÇn nh÷ng thiÕt bÞ dÖt ho¹t ®éng trë l¹i . Chó träng ®¬n hµng xuÊt FOB . Cßn trong thêi gian tíi ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh th× theo em C«ng ty cÇn më réng mÆt b»ng s¶n xuÊt . Bëi v× mÆt b»ng s¶n xuÊt hiÖn t¹i chËt chéi ( do ë trung t©m thµnh phè ) . V× thÕ kh«ng thuËn tiÖn cho c¸c ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn , dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt cao , thu hót hîp ®ång lín bÞ h¹n chÕ . Ngoµi ra , c«ng ty nªn giíi thiÖu , qu¶ng b¸ s¶n phÈm cña m×nh ë thÞ trêng trong níc . V× hiÖn nay , tuy s¶n phÈm néi ®Þa cña c«ng ty 18
 19. B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp Phan ThÞ Thu Ph¬ng Líp : QTNL 41B cã chÊt lîng , mÉu m· … nh hµng xuÊt khÈu nhng sè lîng s¶n phÈm tiªu thô trong níc cßn khiªm tèn . 19

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản