intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tốt nghiệp: Khái quát giải pháp phát triển nghiệp vụ báo thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Chia sẻ: Thái Văn Cẩn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:89

105
lượt xem
42
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trước tình hình đó, để có thể nâng cao sức cạnh tranh, đóng góp của các Doanh nghiệp, việc mở rộng và phát triển hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một yêu cầu tất yếu. Nhìn nhận vấn đề này, Đảng và Nhà nước ta hiện nay đã và đang có nhiều chính sách nhằm khuyến khích mở rộng và phát triển loại hình Doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, mặc dù đã có nhiều ưu ái từ phía Nhà...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Khái quát giải pháp phát triển nghiệp vụ báo thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Báo cáo tốt nghiệp Khái quát giải pháp phát triển nghiệp vụ báo thanh toán tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 2. Trang 1 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com MUÏC LUÏC Muïc luïc MÔÛ ÑAÀU CHÖÔNG I - TOÅNG QUAN VEÀ TAØI TRÔÏ THÖÔNG MAÏI VAØ GIÔÙI THIEÄU KHAÙI QUAÙT VEÀ NGHIEÄP VUÏ BAO THANH TOAÙN 1.1. Toång quan veà taøi trôï thöông maïi 1.1.1. Tính khaùch quan cuûa hoaït ñoäng XNK trong neàn kinh teá .................................1 1.1.2. Moái quan heä giöõa hoaït ñoäng XNK vaø NHTM trong neàn kinh teá .............2 1.1.3. Nhu caàu voán trong moät DN kinh doanh: ..................................................3 1.1.4. Taøi trôï thöông maïi ....................................................................................4 1.1.4.1. Khaùi nieäm veà TTTM .............................................................................4 1.1.4.2. Taàm quan troïng cuûa TTTM quoác teá ......................................................4 1.1.4.3. Caùc phöông thöùc TTTM .......................................................................5 1.1.4.3.1. Taøi trôï nhaäp khaåu:..............................................................................5 1.1.4.3.2. Taøi trôï xuaát khaåu:...............................................................................7 1.1.4.3.3. Taøi trôï treân cô sôû hoái phieáu:...............................................................8 1.1.4.3.4. Factoring vaø Forfaiting.......................................................................9 1.2. Giôùi thieäu chung veà nghieäp vuï BTT: .......................................................10 1.2.1. Theá naøo laø nghieäp vuï bao thanh toaùn: ...................................................10 1.2.2. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa nghieäp vuï bao thanh toaùn:...........11 1.2.3. Phaân loaïi bao thanh toaùn:.......................................................................12 1.2.3.1. Phaân loaïi theo phaïm vi thöïc hieän: ......................................................12 1.2.3.1.1. Bao thanh toaùn trong nöôùc: ..............................................................12 1.2.3.1.2. Bao thanh toaùn quoác teá: ...................................................................12 1.2.3.2. Phaân loaïi theo tính chaát hoaøn traû cuûa caùc khoaûn taøi trôï: ....................13 1.2.3.2.1. Bao thanh toaùn coù truy ñoøi: ..............................................................13 LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 3. Trang 2 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.2.3.2.2. Bao thanh toaùn khoâng coù quyeàn truy ñoøi: ........................................13 1.2.3.3. Phaân loaïi theo tính chaát taøi trôï: ...........................................................13 1.2.3.3.1. Bao thanh toaùn chieát khaáu:...............................................................13 1.2.3.3.2. Bao thanh toaùn cho ñeán khi ñaùo haïn:...............................................13 1.3. Quy trình bao thanh toaùn: ........................................................................14 1.3.1. Quy trình bao thanh toaùn trong nöôùc:.....................................................14 1.3.2. Quy trình bao thanh toaùn quoác teá: ..........................................................15 1.4. Ñònh giaù trong nghieäp vuï BTT .................................................................16 1.5. Lôïi theá cuûa BTT so vôùi caùc nghieäp vuï TTTM khaùc:..............................17 1.5.1. Lôïi theá veà thanh toaùn .............................................................................17 1.5.2. Lôïi theá veà taøi chính: ...............................................................................18 1.6. Ruûi ro trong nghieäp vuï BTT....................................................................19 1.6.1. Ruûi ro töø phía khaùch haøng: .....................................................................19 1.6.2. Ruûi ro töø phía ngaân haøng:.......................................................................20 1.7. Lôïi ích cuûa nghieäp vuï bao thanh toaùn:...................................................22 1.7.1. Lôïi ích ñoái vôùi nhaø xuaát – nhaäp khaåu ....................................................22 1.7.1.1. Giaûm thieåu ruûi ro cho nhaø xuaát khaåu: .................................................22 1.7.1.2. Gia taêng toác ñoä luaân chuyeån tieàn maët vaø gia taêng khaû naêng thanh toaùn: .......................................................................................................................... 22 1.7.1.3. Gia taêng thò tröôøng: .....................................................................................24 1.7.1.4. Giaûm chi phí, xoùa boû tình traïng trì hoaõn thöôøng gaëp khi phaûi thöông löôïng hoaëc chaáp nhaän tín duïng thö vaø giaûm ruûi ro do nhöõng baát ñoàng xaûy ra trong kinh doanh ngoaïi thöông.........................................................................24 1.7.1.5. Caûi thieän baûng caân ñoái taøi saûn: ........................................................24 1.7.2. Lôïi ích ñoái vôùi ngaân haøng: ...................................................................26 1.7.2.1. Ña daïng hoaù dòch vuï ngaân haøng: .....................................................26 1.7.2.2. Phaùt trieån maïng löôùi khaùch haøng:....................................................27 LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 4. Trang 3 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.7.2.3. Gia taêng lôïi nhuaän:...........................................................................27 1.8. Ñieàu kieän tieàn ñeà ñeå phaùt trieån nghieäp vuï:.......................................28 CHÖÔNG II: THÖÏC TRAÏNG VEÀ TAØI TRÔÏ THÖÔNG MAÏI TAÏI CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM VAØ HOAÏT ÑOÄNG BAO THANH TOAÙN TREÂN THEÁ GIÔÙI 2.1. Tình hình XNK cuûa Vieät Nam trong giai ñoaïn hieän nay:..................30 2.2. Thöïc traïng veà taøi trôï thöông maïi taïi caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam hieän nay:................................................................................38 2.3. Thöïc traïng hoaït ñoäng bao thanh toaùn : ..............................................47 2.3.1. Hoaït ñoäng bao thanh toaùn treân toaøn theá giôùi: ........................................47 2.3.2. Hoaït ñoäng BTT taïi Vieät Nam : ..............................................................53 CHÖÔNG III: GIAÛI PHAÙP PHAÙT TRIEÅN NGHIEÄP VUÏ BAO THANH TOAÙN TAÏI CAÙC NGAÂN HAØNG THÖÔNG MAÏI VIEÄT NAM 3.1. Vieãn caûnh hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu vaø hoaït ñoäng taøi trôï cuûa ngaân haøng khi bao thanh toaùn ñöôïc aùp duïng: ....................................55 3.2. Nhöõng thuaän lôïi vaø khoù khaên khi ñöa nghieäp vuï bao thanh toaùn vaøo aùp duïng:...........................................................................................57 3.2.1. Thuaän lôïi: ..............................................................................................57 3.2.2. Nhöõng khoù khaên cuûa ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam khi aùp duïng nghieäp vuï bao thanh toaùn: .....................................................................58 3.2.2.1. Veà saûn phaåm: ...................................................................................58 3.2.2.2. Veà thoâng tin vaø thaåm ñònh thoâng tin ................................................59 3.2.2.3. Veà quy moâ ngaân haøng......................................................................60 3.2.2.4. Veà khaû naêng quaûn lyù........................................................................62 3.2.2.5. Trình ñoä nhaân vieân ...........................................................................62 3.2.2.6. Veà quy cheá aùp duïng .........................................................................62 LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 5. Trang 4 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 3.3. Giaûi phaùp ñeå phaùt trieån nghieäp vuï bao thanh toaùn taïi caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam: .................................................................63 3.3.1. Giaûi phaùp mang tính vi moâ: ...................................................................63 3.3.1.1. Veà saûn phaåm: ...................................................................................63 3.3.1.1.1. Taïo nhaän bieát veà saûn phaåm cho ngöôøi tieâu duøng: ...........................64 3.3.1.1.2. Xaùc ñònh khaùch haøng muïc tieâu: .......................................................65 3.3.1.1.3. Thieát keá saûn phaåm: ..........................................................................67 3.3.1.1.4. Taïo cô sôû haï taàng phuïc vuï khaùch haøng ...........................................68 3.3.1.2. Veà ngaân haøng ......................................................................................68 3.3.1.2.1. Ñaøo taïo vaø boài döôõng caùn boä thöïc hieän nghieäp vuï: .........................68 3.3.1.2.2. Taïo vaên hoùa kinh doanh trong nghieäp vuï bao thanh toaùn:...............69 3.3.1.2.3. Quaûn lyù ruûi ro trong bao thanh toaùn .................................................70 3.3.1.2.4. Xaây döïng caùc quy ñònh veà an toaøn trong hoaït ñoäng BTT:...............74 3.3.2. Giaûi phaùp vó moâ .....................................................................................75 3.3.2.1. Ñieàu kieän veà cô sôû phaùp lyù .................................................................75 3.3.2.2. Ñieàu kieän veà maïng löôùi ngaân haøng: ...................................................77 3.3.2.3. Thieát laäp vaø hoaøn chænh heä thoáng thoâng tin khaùch haøng: ...................78 3.3.2.4. Quy ñònh veà quaûn lyù ruûi ro trong nghieäp vuï bao thanh toaùn:..............80 KEÁT LUAÄN TAØI LIEÄU THAM KHAÛO PHUÏ LUÏC LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 6. Trang 5 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com LÔØI MÔÛ ÑAÀU 1. Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi: Xuaát nhaäp khaåu laø moät trong nhöõng lónh vöïc quan troïng trong vieäc phaùt trieån kinh teá. Kim ngaïch xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam trong nhöõng vöøa qua gia khoâng ngöøng gia taêng, ñoùng goùp raát lôùn vaøo vieäc gia taêng toác ñoä phaùt trieån kinh teá. Soá löôïng caùc doanh nghieäp tham gia vaøo lónh vöïc xuaát nhaäp khaåu ngaøy moät taêng, saûn phaåm xuaát khaåu cuõng ngaøy moät ñoåi môùi veà chuûng loaïi cuõng nhö veà chaát löôïng ñeå gia taêng caïnh tranh. Theo nhaän ñònh cuûa caùc chuyeân gia kinh teá vaø caên cöù vaøo tình hình phaùt trieån hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu trong thôøi gian qua, tieàm naêng cuûa lónh vöïc ngoaïi thöông naøy laø raát lôùn. Khi neàn kinh teá môû cöûa, chuùng ta tham gia vaøo thò tröôøng quoác gia khaùc, ngöôïc laïi caùc quoác gia khaùc cuõng seõ tham gia vaøo thò tröôøng nöôùc ta. Vì vaäy, caùc doanh nghieäp seõ ñoái dieän vôùi tình hình caïnh tranh khoâng chæ treân thò tröôøng nöôùc khaùc maø caû treân thò tröôøng cuûa chính mình. Ñeå coù theå gia taêng khaû naêng caïnh tranh vaø ñöùng vöõng treân thò tröôøng, caùc doanh nghieäp khoâng coøn söï löïa choïn naøo khaùc ngoaøi vieäc caûi tieán coâng ngheä, giaûm giaù thaønh saûn phaåm, naâng cao naêng löïc caïnh tranh. Taát caû nhöõng ñieàu ñoù caàn phaûi coù nguoàn voán ñeå hoã trôï. Chính ñieàu naøy laøm phaùt sinh nhu caàu caàn coù coâng cuï taøi trôï hieäu quaû vaø linh hoaït. Hình thöùc taøi trôï ngaân haøng taøi trôï cho doanh nghieäp phoå bieán laø hình thöùc cho vay, thanh toaùn L/C, … Thoâng qua hình thöùc taøi trôï, ngaân haøng cung öùng voán cho doanh nghieäp hoaït ñoäng. Tuy nhieân, soá löôïng caùc doanh nghieäp tieáp caän vôùi nguoàn voán naøy khoâng nhieàu do nhöõng haïn cheá veà quy ñònh taøi trôï. Caùc hình thöùc taøi trôï ñang aùp duïng daàn xuaát hieän nhöõng haïn cheá vaø chöa theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu voán ñang gia taêng cuûa caùc doanh nghieäp. LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 7. Trang 6 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ñeå giuùp cho caùc doanh nghieäp tieáp coù theâm nguoàn taøi trôï phaùt trieån kinh doanh, caùc ngaân haøng caàn cung öùng dòch vuï môùi. Chính vì tính caáp thieát ñoù, em choïn ñeà taøi “Giaûi phaùp phaùt trieån nghieäp vuï bao thanh toaùn taïi caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam” ñeå nghieân cöùu vaø thöïc hieän luaän vaên toát nghieäp. Ñaây laø moät lónh vöïc môùi vaø chöa ñöôïc aùp duïng roäng raõi, do ñoù, kinh nghieäp veà vieäc thöïc hieän nghieäp vuï naøy chöa coù. Chính vì vaäy, ñeà taøi khoâng theå khoâng coù nhöõng thieáu soùt. Em hy voïng seõ nhaän ñöôïc nhöõng ñoùng goùp quy baùu töø phía hoäi ñoàng ñeå em hoaøn thieän vaán ñeà nghieân cöùu. 2. Muïc ñích nghieân cöùu: Luaän vaên taäp trung nghieân cöùu, phaân tích, ñaùnh giaù hoaït ñoäng cuûa taøi trôï thöông maïi vaø nghieäp vuï bao thanh toaùn treân theá giôùi. Qua ñoù, ñöa ra moät soá giaûi phaùp giuùp nghieäp vuï bao thanh toaùn phaùt trieån taïi Vieät Nam. Thoâng qua hình thöùc bao thanh toaùn, caùc doanh nghieäp coù theâm moät keânh taøi trôï voán hieäu quaû. 3. Ñoái töôïng vaø phaïm vi nghieân cöùu: Ñeà taøi lieân quan ñeán nhieàu lónh vöïc nhö taøi chính, quaûn trò, phaùp luaät… treân phaïm vi quoác gia vaø quoác teá. Ñoái töôïng nghieân cöùu cuûa luaän vaên laø caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu, hoaït ñoäng taøi trôï cuûa caùc ngaân haøng thöông maïi vaø hoaït ñoäng bao thanh toaùn ôû theá giôùi vaø Vieät Nam. Luaän vaên chæ taäp trung nghieân cöùu trong giôùi haïn cuûa caùc doanh nghieäp hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu vaø caùc nghieäp vuï taøi trôï xuaát nhaäp khaåu cuûa caùc ngaân haøng. 4. Phöông phaùp nghieân cöùu: Trong suoát quaù trình nghieân cöùu luaän vaên söû duïng phöông phaùp toång hôïp, thoáng keâ, phaân tích caùc taøi lieäu veà xuaát nhaäp khaåu vaø taøi lieäu lieân quan ñeán hoaït ñoäng taøi trôï cuûa ngaân haøng ñaõ ñöôïc coâng boá. Beân caïnh caùc phöông LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 8. Trang 7 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com phaùp ñoù, luaän vaên coøn chuù troïng ñeán vieäc keát hôïp vôùi vieäc quan saùt caùc hoaït ñoäng thöïc tieãn. Coâng trình nghieân cöùu coøn ñöôïc thöïc hieän töø vieäc phaân tích caùc vaán ñeà chöa hoaøn thieän, töø ñoù laøm tieàn ñeà phaùt trieån nghieäp vuï môùi. 5. Keát caáu cuûa luaän vaên: Luaän vaên ñöôïc chia thaønh 3 chöông nhö sau: Chöông 1: Toång quan veà taøi trôï thöông maïi vaø nghieäp vuï bao - thanh toaùn. Chöông 2: Thöïc traïng veà taøi trôï thöông maïi vaø hoaït ñoäng bao - thanh toaùn. Chöông 3: Giaûi phaùp phaùt trieån nghieäp vuï bao thanh toaùn taïi - caùc ngaân haøng thöông maïi Vieät Nam. LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 9. Trang 8 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com CHÖÔNG I: TOÅNG QUAN VEÀ TAØI TRÔÏ THÖÔNG MAÏI VAØ NGHIEÄP VUÏ BAO THANH TOAÙN 1.1. TOÅNG QUAN VEÀ TAØI TRÔÏ THÖÔNG MAÏI 1.1.1. Söï caàn thieát khaùch quan cuûa hoaït ñoäng xuaát – NK trong neàn kinh teá Keå töø khi xaõ hoäi loaøi ngöôøi coù söï phaân coâng lao ñoäng saûn xuaát, ñoàng thôøi cuõng hình thaønh quaù trình trao ñoåi haøng hoaù ñeå ñaùp öùng nhu caàu saûn xuaát vaø tieâu duøng. Baát cöù quoác gia naøo muoán phaùt trieån kinh teá khoâng chæ döïa vaøo saûn xuaát trong nöôùc maø coøn phaûi giao dòch haøng hoaù vôùi caùc quoác gia khaùc. Moãi quoác gia coù ñieàu kieän phaùt trieån veà moät loaïi saûn phaåm naøo ñoù maø quoác gia khaùc khoâng coù hoaëc saûn xuaát keùm hieäu quaû. Neáu chæ döïa vaøo saûn xuaát trong nöôùc khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu haøng hoaù, dòch vuï tieâu duøng vaø saûn xuaát cuûa neàn kinh teá. Ñeå phuïc vuï nhu caàu saûn xuaát vaø tieâu duøng trong nöôùc, chuùng ta caàn phaûi nhaäp khaåu nhöõng maëc haøng caàn thieát nhö maùy moùc thieát bò, nguyeân lieäu, vaät tö,… Ngöôïc laïi, neàn kinh teá khai thaùc heát nhöõng lôïi theá caïnh tranh cuûa mình, ngoaøi vieäc phuïc vuï nhu caàu trong nöôùc, coøn coù theå thöïc hieän xuaát khaåu haøng hoaù sang caùc quoác gia khaùc, goùp phaàn gia taêng nguoàn thu cho ñaát nöôùc. Chuùng ta coù theå keát luaän raèng: do nhu caàu vaø lôïi ích kinh teá cuûa ñaát nöôùc maø hoaït ñoäng xuaát NK hình thaønh vaø laø moät hoaït ñoäng taát yeáu trong neàn kinh teá theá giôùi. LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 10. Trang 9 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.1.2. Moái quan heä giöõa hoaït ñoäng xuaát NK vaø NHTM trong neàn kinh teá Trong hoaït ñoäng XNK, haøng hoaù ñöôïc vaän chuyeån töø quoác gia naøy sang quoác gia khaùc, vaø tieáp theo laø tieán trình thanh toaùn. Cô cheá thanh toaùn quoác teá coù theå dieãn ñaït ngaén goïn nhö sau: döïa treân cô sôû hôïp ñoàng mua baùn, caùc beân xaùc ñònh caùc ñieàu khoaûn: giaù caû, maãu maõ, chaát löôïng,… vaø ñaëc bieät laø ñieàu kieän thanh toaùn hôïp ñoàng. Ñieàu khoaûn veà thanh toaùn : loaïi ngoaïi teä, ñòa ñieåm, thôøi gian, phöông thöùc thanh toaùn. Nhaø XK seõ tieán haønh giao haøng hoaù hoaëc cung caáp dòch vuï. Tieáp ñeán, nhaø XK seõ tieán haønh laäp leänh ñoøi tieàn nhaø NK nhö kyù phaùt hoái phieáu, leänh nhôø thu thoâng qua NH… vaø caùc NH seõ chuyeån ñeán NH cuûa beân NK nhôø thu hoä. Thoâng qua vieäc thu hoä, nghieäp vuï kinh doanh ñoái ngoaïi cuûa NH ñöôïc hình thaønh. Vì theá, khi nhaéc ñeán ngoaïi thöông laø noùi ñeán thanh toaùn quoác teá. Neáu thanh toaùn quoác teá thöïc hieän toát, giaù trò haøng hoaù xuaát NK seõ coù giaù trò cao, goùp phaàn thuùc ñaåy ngoaïi thöông phaùt trieån vaø laø yeáu toá quan troïng ñeå ñaùnh giaù quan heä kinh teá quoác teá cuûa moät quoác gia. Vieäc thanh toaùn hôïp ñoàng ngoaïi thöông giöõa caùc quoác gia ñöôïc thöïc hieän thoâng qua NH. NH trôû thaønh trung gian, ñieàu kieän ñaûm baûo an toaøn cho caùc beân tham gia hoaït ñoäng xuaát NK. NH thöông maïi tham gia vaøo hoaït ñoäng xuaát NK coøn mang yù nghóa taøi trôï cho caùc DN phaùt trieån ngoaïi thöông. Vieäc taøi trôï cuûa NHTM bao haøm söï chuaån bò saún saøng caùc phöông tieän taøi chính vaø caáp tín duïng cho caùc DN hoaøn taát nghóa vuï thanh toaùn, nhaèm ñaûm baûo cho quaù trình saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoaù ñöôïc thoâng suoát. NH hoaït ñoäng kinh doanh quoác teá vaø kinh doanh ngoaïi hoái ñem laïi söï trôï giuùp ña daïng cho khaùch haøng, giuùp khaùch haøng ñaûm baûo lôïi nhuaän vaø haïn cheá ruûi ro. LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 11. Trang 10 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.1.3. Nhu caàu voán trong moät DN kinh doanh: Voøng quay voán kinh doanh cuûa moät DN ñöôïc tính töø khi DN baét ñaàu boû voán ra mua nguyeân vaät lieäu saûn xuaát kinh doanh cho ñeán khi thu tieàn veà. Khoaûn thôøi gian naøy nhanh hay chaäm phuï thuoäc vaøo vieäc kinh doanh cuûa DN. Voøng quay voán kinh doanh cuûa DN ñöôïc moâ taû nhö sau: Thu mua nguyeân cheá bieán thaønh phaåm baùn haøng thu tieàn vaät lieäu nguyeân vaät lieäu Quaù trình chu chuyeån voán trong moät DN thöôøng tuaân theo quy luaät caùc DN söû duïng nguoàn voán kinh doanh cuûa mình ñeå ñaàu tö vaøo caùc yeáu toá phuïc vuï saûn xuaát hay noùi khaùc ñi laø mua caùc yeáu toá ñaàu vaøo phuïc vuï cho quaù trình saûn xuaát. Haøng hoaù ñöôïc saûn xuaát vaø mang ra thò tröôøng tieâu thuï khi ñoù DN seõ thu hoài ñöôïc nguoàn voán boû ra ban ñaàu cuûa mình. Tuy nhieân, trong hoaït ñoäng kinh doanh noäi thöông hay ngoaïi thöông, vieäc cung caáp cho ñoái taùc cuûa mình moät khoaûn nôï thöông maïi laø ñieàu khoâng theå thieáu. Chính khoaûn nôï naøy ñaõ laøm cho nguoàn voán kinh doanh cuûa DN bò haïn cheá khoâng theå söû duïng ñeå phuïc vuï nhu caàu taùi saûn xuaát. Do ñoù, DN seõ rôi vaøo tình traïng thieáu voán vaø caàn phaûi coù söï hoã trôï töø phía NH. Tình traïng thieáu voán naøy laø moät taát yeáu maø baát kì moät DN naøo cuõng gaëp phaûi. Vì theá, ñaùp öùng nhu caàu voán ñeå ñaûm baûo tính lieân tuïc cuûa quaù trình kinh doanh laø moät vaán ñeà böùc thieát cuûa DN vaø caàn ñöôïc taøi trôï ñaày ñuû, kòp thôøi töø beân ngoaøi ñaëc bieät laø töø ngaân haøng. 1.1.4. TAØI TRÔÏ THÖÔNG MAÏI 1.1.4.1. Khaùi nieäm veà TTTM Taøi trôï laø thuaät ngöõ phaûn aùnh vieäc NH ñaùp öùng nhu caàu ña daïng cuûa caùc DN veà phaùt trieån kinh doanh, phoøng choáng ruûi ro, vaø gia taêng khaû naêng LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 12. Trang 11 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com caïnh tranh. Vieäc taøi trôï mang laïi nhieàu lôïi ích cho DN ñoàng thôøi cuõng mang laïi nguoàn thu nhaäp cho NH töø caùc khoaûn laõi vaø phí dòch vuï. Theá TTTM laø gì? TTTM coù theå ñöôïc hieåu nhö laø vieäc NH cung öùng nguoàn voán cho DN phuïc vuï cho nhu caàu thöông maïi. Caùc khoaûn taøi trôï naøy thöôøng coù kyø haïn ngaén, thôøi gian thu hoài voán nhanh… taøi trôï XNK ñöôïc xem laø hình thöùc cuûa TTTM quoác teá. 1.1.4.2. Taàm quan troïng cuûa TTTM quoác teá. Trong thôøi gian qua, neàn thöông maïi quoác teá ñaõ vaø ñang phaùt trieån maïnh meõ, cuøng vôùi söï gia taêng veà caùc moái quan heä thöông maïi song phöông, ña phöông. Theâm vaøo ñoù, tieán trình töï do hoaù taøi chính vaø hoäi nhaäp toaøn caàu ngaøy moät taêng cao ñaõ daàn daàn xoùa boû haøng raøo thöông maïi giöõa caùc quoác gia. Taát caû ñieàu naøy laøm cho nhu caàu veà thöông maïi gia taêng, keùo theo ñoù laø söï gia taêng nhu caàu veà caùc dòch vuï taøi chính quoác teá. NH vôùi vieäc thöïc hieän taøi trôï seõ cung caáp cho DN moät khoái löôïng voán lôùn nhaèm ñaùp öùng nhu caàu môû roäng vaø phaùt trieån kinh doanh. Thoâng qua söï taøi trôï cuûa NH caùc DN seõ coù theâm söùc maïnh caïnh tranh vôùi caùc ñoái thuû khaùc ñeå daønh öu theá. Beân caïnh ñoù, qua hoaït ñoäng taøi trôï naøy NH coøn giuùp cho caùc DN khaéc phuïc ñöôïc nhöõng khoù khaên trong hoaït ñoäng kinh doanh quoác teá. Vì theá, chuùng ta coù theå noùi raèng hoaït ñoäng TTTM cuûa caùc NH chieám vò trí raát quan troïng trong vieäc thuùc ñaåy caùc DN phaùt trieån noùi rieâng vaø phaùt trieån xuaát NK cuûa Vieät Nam noùi chung. Theå hieän ôû caùc maët : Goùp phaàn laøm giaûm nheï nhu caàu voán cho DN, giuùp DN coù theå toàn taïi - vaø phaùt trieån trong thöông tröôøng, môû roäng ñöôïc khaû naêng saûn xuaát kinh doanh vaø oån ñònh vó moâ cuûa neàn kinh teá nhö giaûi quyeát vieäc laøm, giaûm thaát nghieäp, taêng nguoàn thu cho ngaân saùch… Thoâng qua hoaït ñoäng taøi trôï cuûa NH maø caùc DN coù theå ñoåi môùi trang - thieát bò, kyõ thuaät, daây chuyeàn saûn xuaát vaø aùp duïng coâng ngheä hieän LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 13. Trang 12 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com ñaïi… nhaèm laøm giaûm giaù thaønh saûn phaåm, taêng chaát löôïng vaø töø ñoù naâng cao khaû naêng caïnh tranh. Veà maët vó moâ, hình thöùc taøi trôï taïo ñieàu kieän cho haøng hoaù xuaát NK - löu thoâng troâi chaûy, hoaït ñoäng xuaát NK seõ dieãn ra thöôøng xuyeân, lieân tuïc goùp phaàn phuïc vuï muïc tieâu phaùt trieån kinh teá cuûa ñaát nöôùc, goùp phaàn môû roäng quan heä ñoái ngoaïi vôùi caùc nöôùc treân theá giôùi. 1.1.4.3. Caùc phöông thöùc TTTM 1.1.4.3.1. Taøi trôï NK: Taøi trôï NK chuùng ta coù theå keå ñeán moät soá phöông thöùc taøi trôï maø NH hieän ñang söû duïng: Taøi trôï theo phöông thöùc thanh toaùn tín duïng chöùng töø (L/C): - Trong phöông thöùc thanh toaùn L/C, nhaø XK yeâu caàu nhaø NK tieán haønh thuû tuïc môû L/C taïi moät NH vôùi caùc ñieàu kieän ñaõ ñöôïc thoaû thuaän. Thuû tuïc môû L/C cho khaùch haøng coù theå ñöôïc xem laø moät hình thöùc taøi trôï cho DN. Bôûi vì, khi NH ñoàng yù môû L/C cho nhaø NK bao haøm trong ñoù laø söï cam keát thanh toaùn cho ngöôøi höôûng lôïi L/C. NH seõ gaùnh chòu ruûi ro neáu nhaø NK khoâng coù khaû naêng thanh toaùn. Trong tröôøng hôïp naøy, NH seõ laø ngöôøi thanh toaùn cho L/C maø mình ñaõ môû ñeå ñaûm baûo uy tín. Ñieàu naøy coù mang yù nghóa cuûa vieäc cung caáp moät khoaûn tín duïng ngaàm cho khaùch haøng. Do ñoù, khi quyeát ñònh môû L/C NH phaûi thaåm ñònh caån thaän khaùch haøng. Cho vay kyù quyõ : kyù quyõ laø moät ñieàu kieän baét buoäc, moät quy ñònh cuûa - NH phaùt sinh trong tröôøng hôïp khaùch haøng xin ñöôïc baûo laõnh, môû L/C. Khaùch haøng seõ noäp moät khoaûn tieàn nhaát ñònh vaøo taøi khoaûn kyù quyõ cuûa hoï taïi NH xin baûo laõnh. Khoaûn tieàn naøy seõ ñöôïc phong toaû trong taøi khoaûn taïi NH cho ñeán khi nghóa vuï baûo laõnh cuûa NH chaám LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 14. Trang 13 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com döùt. Giaù trò kyù quyõ thöôøng tyû leä thuaän vôùi giaù trò hôïp ñoàng DN xin ñöôïc baûo laõnh. NH xem xeùt haïn möùc baûo laõnh döïa vaøo giaù trò cuûa khoaûn baûo laõnh, uy tín cuûa khaùch haøng vaø ruûi ro cuûa khoaûn baûo laõnh. NH coù theå yeâu caàu khaùch haøng kyù quyõ khoaûn töø 70% ñeán 100% giaù trò baûo laõnh. Tuyø tröôøng hôïp maø giaù trò baûo laõnh thay ñoåi. Thoâng qua vieäc kyù quyõ, NH coù theå giaûm thieåu ñöôïc ruûi ro trong quaù trình baûo laõnh cho DN. Nhöng veà phía DN, do tieàn kyù quyõ bò phong toaû trong taøi khoaûn theo thôøi gian NH chaáp nhaän baûo laõnh neân voán cuûa DN seõ bò ñoùng baêng. Vì theá, cho vay kyù quyõ laø hình thöùc taøi trôï DN giaûi quyeát ñöôïc khoù khaên veà voán löu ñoäng. Tuy nhieân, NH chæ aùp duïng ñoái vôùi moät soá DN thöïc hieän giao dòch baûo laõnh qua NH. Ñeå haïn cheá ruûi ro, NH thöôøng chæ chaáp nhaän taøi trôï cho nhöõng DN coù tình hình taøi chính laønh maïnh, coù khaû naêng traû nôï cho NH, vaø chæ chaáp nhaän baûo laõnh cho nhöõng hôïp ñoàng ít ruûi ro. Cho vay baét buoäc: cho vay baét buoäc phaùt sinh khi nhaø NK khoâng ñuû - khaû naêng thanh toaùn boä chöùng töø. NH cho vay treân giaù trò tieàn haøng coøn thieáu ñeå thanh toaùn ñuùng haïn cho beân ñoái taùc. Vôùi hình thöùc cho vay naøy, DN phaûi chòu moät laõi suaát töông ñöông vôùi laõi suaát quaù haïn cuûa NH, thôøi gian vay thöôøng laø ngaén (khoâng quaù 30 ngaøy) keå töø ngaøy NH traû nôï thay. Hình thöùc taøi trôï naøy seõ taïo aùp löïc thanh toaùn raát lôùn cho DN. 1.1.4.3.2. Taøi trôï ñoái vôùi XK: Chieát khaáu boä chöùng töø: thoâng thöôøng laø chieát khaáu boä chöùng töø - haøng xuaát. Chieát khaáu boä chöùng töø laø hình thöùc NH taøi trôï nhaø XK, thoâng qua vieäc mua laïi hoaëc cho vay treân cô sôû giaù trò boä chöùng töø XK hoaøn haûo ñöôïc ngöôøi XK xuaát trình. Soá tieàn chieát khaáu laø soá tieàn DN ñöôïc höôûng sau khi ñaõ tröø ñi caùc khoaûn laõi vaø hoa hoàng. Taùc LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 15. Trang 14 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com duïng hoaït ñoäng chieát khaáu laø taøi trôï voán löu ñoäng cho ngöôøi XK, ñaûm baûo saûn xuaát kinh doanh lieân tuïc, khoâng bò giaùn ñoaïn trong thôøi gian chôø ngöôøi NK thanh toaùn tieàn haøng. Phaïm vi chieát khaáu boä chöùng töø thöôøng chæ ñöôïc aùp duïng trong phöông thöùc thanh toaùn tín duïng chöùng töø (L/C letter of Credit). Bôûi vì, noù coù söï raøng buoäc chaët cheõ vieäc giao haøng cuûa ngöôøi XK vaø traùch nhieäm thanh toaùn cuûa ngöôøi NK thoâng qua caùc NH phuïc vuï caùc beân. So vôùi caùc phöông thöùc thanh toaùn quoác teá khaùc, phöông thöùc thanh toaùn L/C coù ruûi ro thaáp hôn. Chieát khaáu thoâng thöôøng coù hai loaïi laø chieát khaáu truy ñoøi vaø chieát khaáu mieãn truy ñoøi. + Chieát khaáu coù truy ñoøi: NH thöïc hieän vieäc cho vay treân cô sôû ngöôøi XK xuaát trình boä chöùng töø hoaøn haûo. Thôøi gian cho vay ñöôïc tính baèng thôøi gian caàn thieát trung bình ñeå ñoøi tieàn ngöôøi NK nöôùc ngoaøi. Khi ñoù, traùch nhieäm ngöôøi XK vaãn coøn cho ñeán khi NH ñoøi ñöôïc tieàn töø ngöôøi NK. + Chieát khaáu mieãn truy ñoøi: NH mua laïi boä chöùng töø XK hoaøn haûo töø ngöôøi XK. Giaù mua seõ thaáp hôn giaù trò boä chöùng töø, do NH tröø laïi phí chieát khaáu vaø thôøi gian caàn thieát trung bình ñeå ñoøi laïi tieàn nhaø NK. Chieát khaáu mieãn truy ñoøi coù nghóa laø ngöôøi XK baùn haún boä chöùng töø cho NH, nhaän tieàn vaø khoâng coøn traùch nhieäm hoaøn traû, traùch nhieäm thu tieàn vaø quyeàn söû duïng soá tieàn thu ñöôïc hoaøn toaøn thuoäc veà NH. Thoâng qua vieäc chieát khaáu NH coù theå taøi trôï moät phaàn voán löu ñoäng cho ngöôøi XK nhaèm ñaûm baûo quaù trình saûn xuaát kinh doanh khoâng bò giaùn ñoaïn. 1.1.4.3.3. Taøi trôï treân cô sôû hoái phieáu: LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 16. Trang 15 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Chieát khaáu hoái phieáu: Ngöôøi XK khi baùn chòu haøng hoaù cho ngöôøi - NK ôû nöôùc ngoaøi, hoï seõ kí phaùt hoái phieáu coù kyø haïn. Ngöôøi NK hoaëc NH cuûa ngöôøi NK kyù chaáp nhaän vaøo hoái phieáu. Soá tieàn treân hoái phieáu ñöôïc ñaûm baûo thanh toaùn khi ñaùo haïn. Tuy nhieân, neáu toå chöùc XK phaùt sinh nhu caàu voán, hoï coù theå mang hoái phieáu ñoù ñeán NH ñeå xin chieát khaáu, nghóa laø xin nhaän tieàn tröôùc vaø chuyeån quyeàn höôûng lôïi hoái phieáu cho NH chieát khaáu. Trong nghieäp vuï naøy, thoâng thöôøng NH chæ nhaän chieát khaáu ñoái vôùi hoái phieáu maø khaû naêng thanh toaùn khi ñaùo haïn cuûa hoái phieáu khaù chaéc chaén. Chaáp nhaän hoái phieáu: Chaáp nhaän hoái phieáu laø nghieäp vuï maø trong - thôøi gian quy ñònh, beân baùn phaûi xuaát trình cho beân mua ñeå hoï kyù chaáp nhaän traû tieàn hoái phieáu. Hoái phieáu chæ coù theå löu thoâng deã daøng khi noù ñaõ ñöôïc kyù chaáp nhaän traû tieàn khi ñeán haïn. Treân phöông dieän NH, vieäc chaáp nhaän hoái phieáu cuõng ñoàng nghóa vôùi vieäc caáp tín duïng cho khaùch haøng. Nhaø NK trôû thaønh ngöôøi vay khoaûn tín duïng. Khoaûn tín duïng naøy ñöôïc xem laø hình thöùc, moät söï ñaûm baûo veà taøi chính. Khoaûn vay chæ trôû thaønh khoaûn vay thöïc söï khi nhaø NK khoâng thanh toaùn tieàn cho beân XK khi ñeán haïn. Khi ñoù, NH chòu traùch nhieäm thanh toaùn. Hình thöùc chaáp nhaän hoái phieáu xaûy ra khi beân baùn vaø beân mua chöa tin töôûng nhau veà khaû naêng thanh toaùn. Beân baùn ñeà nghò beân mua yeâu caàu moät NH ñöùng ra chaáp nhaän traû tieàn treân hoái phieáu do beân baùn kyù phaùt. Khi NH ñaõ ñoàng yù coù nghóa laø moïi ruûi ro NH seõ gaùnh chòu. Hình thöùc naøy mang laïi lôïi ích: vôùi söï chaáp nhaän cuûa NH, nhaø XK coù ñöôïc söï ñaûm baûo chaéc chaén veà khaû naêng thanh toaùn vaø khi caàn coù theå mang hoái phieáu naøy chieát khaáu ñeå thu tieàn. Ñieàu naøy taïo ñieàu kieän thuaän lôïi cho nhaø XK. Nhaø NK coù theå mua ñöôïc haøng hoaù phuïc vuï cho vieäc saûn xuaát kinh doanh cuûa mình. LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 17. Trang 16 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.1.4.3.4. Factoring vaø Forfaiting Factoring (BTT): laø moät nghieäp vuï taøi trôï maø caùc toå chöùc BTT hay - NHTM ñöùng ra mua laïi caùc KPT, nhaèm giuùp DN coù theå coù ñöôïc nguoàn voán löu ñoäng boå sung cho quaù trình kinh doanh. Hoaït ñoäng BTT theå hieän toå chöùc BTT bao toaøn boä caùc khoaûn phaûi thu (KPT) cho nhaø XK, cho nhieàu ñoái töôïng cuøng moät luùc. BTT thöôøng coù thôøi haïn ngaén vaø söû duïng cho nhöõng hoaït ñoäng xuaát NK khoâng söû duïng ñeán tín duïng chöùng töø, hoái phieáu. Forfaiting: laø hoaït ñoäng mua laïi caùc khoaûn nôï seõ ñeán haïn thanh toaùn - vaøo moät ngaøy trong töông lai, hình thaønh töø vieäc giao haøng hoaù hay cung öùng dòch vuï maø phaàn lôùn laø caùc giao dòch xuaát NK maø khoâng truy ñoøi. Hình thöùc BTT naøy thöôøng ñöôïc söû duïng trong daøi haïn vaø hoaït ñoäng döïa vaøo cô sôû cuûa tín duïng chöùng töø, hoái phieáu vaø baûo ñaûm thanh toaùn cuûa NH. Ñaây laø nghieäp vuï BTT cho nhöõng KPT cuï theå, rieâng leû trong toaøn boä quaù trình xuaát NK daøi haïn vaø cho töøng ñoái töôïng cuï theå. 1.2. GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ NGHIEÄP VUÏ BTT: 1.2.1. Theá naøo laø nghieäp vuï BTT: Nhö ñaõ ñeà caäp ôû phaàn treân, BTT laø hình thöùc taøi trôï cuûa NH ñoái vôùi DN trong hoaït ñoäng thöông maïi, theá BTT laø gì? Thò tröôøng theá giôùi hieän nay phaùt trieån raát soâi ñoäng, phöông phaùp kinh doanh khoâng ngöøng thay ñoåi. Trong boái caûnh ñoù, nhöõng phöông thöùc kinh doanh coå truyeàn luoân ñöôïc thay theá bôûi caùc phöông thöùc tín duïng môû roäng. Caùc phöông thöùc tín duïng môû roäng naøy ñeàu coù tính chaát caïnh tranh vaø raát haáp daãn, nhöng nhìn chung caùc DN luoân phaûi ñoái ñaàu vôùi nhöõng khoù khaên: Nguoàn voán löu ñoäng cuûa DN bò troùi buoäc vaøo caùc khoaûn nôï cuûa khaùch - haøng. LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 18. Trang 17 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ruûi ro do khoâng thu ñöôïc nôï ngaøy caøng gia taêng vì khaû naêng thanh - toaùn cuûa khaùch haøng khoâng ñöôïc ñaûm baûo. Khoaûng caùch giöõa ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn laøm cho thoâng tin bò haïn - cheá vaø gaây nhieàu khoù khaên. Baát ñoàng trong ngoân ngöõ, khaùc bieät veà phaùp luaät vaø vaên hoaù, tieàn teä - söû duïng ñaõ gaây neân nhöõng khoù khaên cho DN…. Ñeå giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà treân, chuùng ta coù nghieäp vuï hoã trôï Factoring hay coøn goïi laø BTT. Theo quyeát ñònh 1096/2004/QÑ-NHNN ngaøy 06/09/2004 v/v ban haønh quy cheá hoaït ñoäng BTT cuûa caùc toå chöùc tín duïng thì BTT ñöôïc xem nhö laø hình thöùc caáp tín duïng cuûa toå chöùc tín duïng cho beân baùn haøng thoâng qua vieäc mua laïi caùc KPT phaùt sinh töø vieäc mua baùn haøng hoaù ñaõ ñöôïc beân baùn haøng vaø beân mua haøng thoaû thuaän trong hôïp ñoàng mua, baùn haøng hoaù. 1.2.2. Lòch söû hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa nghieäp vuï BTT: BTT laø moät ngaønh kinh doanh ñöôïc hình thaønh töø thôøi trung coå khi ngöôøi ta baét ñaàu giao thöông vôùi nhau vaø phaùt sinh caùc khoaûn nôï thöông maïi thì BTT ñaõ ra ñôøi. BTT ñaõ coù töø theá kyû XIII vaø ñöôïc xem nhö laø moät coâng cuï taïm öùng tieàn theo hoaù ñôn cho caùc thöông gia, BTT trong thôøi gian naøy ñöôïc taïo ra laø ñeå laáp khoaûng troáng thôøi gian töø khi giao haøng ñeán khi thanh toaùn tieàn haøng. Ñeán theá kyû 17 thì hình thöùc BTT ra ñôøi taïi Anh, ñeán nhöõng naêm 60 cuûa theá kyû 19 thì BTT baét ñaàu phaùt trieån ôû Chaâu Aâu. Naêm 1963, cô quan kieåm soaùt tieàn teä coâng boá ñaây laø moät hoaït ñoäng NH hôïp phaùp. Töø ñoù, BTT ñöôïc caùc NH nghieân cöùu vaø öùng duïng. Ñeán 1974, BTT ñöôïc haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi coâng nhaän. Töø khi môùi ra ñôøi, doanh soá BTT raát ít. Nhöng qua thôøi gian, doanh soá BTT ngaøy moät taêng leân. Soá löôïng ñôn vò tham gia thöïc hieän BTT gia taêng LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 19. Trang 18 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nhanh choùng. Neáu tính töø luùc môùi baét ñaàu hình thaønh vôùi chæ coù moät vaøi ñôn vò BTT, ñeán naêm 2003 ñaõ coù ñeán 1003 ñôn vò treân toaøn theá giôùi. Con soá naøy tieáp tuïc gia taêng. Ngoaøi vieäc gia taêng veà soá löôïng BTT, doanh soá BTT cuõng lieân tuïc gia taêng qua caùc naêm. Tính töø naêm 1998 ñeán nay, doanh soá BTT cuûa theá giôùi lieân tuïc gia taêng. Naêm 1998, doanh soá BTT chæ ñaït 456,506 trieäu EUR, ñeán naêm 1999 laø 623,840 trieäu EUR, naêm 2004 taêng leân nhanh choùng ñaït 860,215 trieäu EUR. Vieäc gia taêng soá löôïng ñôn vò BTT vaø doanh soá BTT ñaõ noùi leân tính öu vieät cuûa nghieäp vuï vaø ngaøy caøng ñöôïc nhieàu ngöôøi söû duïng. Lòch söû hình thaønh cuûa BTT ñaõ coù töø laâu ñôøi vaø ñöôïc aùp duïng roäng raõi treân theá giôùi. Tuy nhieân, ñoái vôùi Vieät Nam, nghieâïp vuï naøy vaãn coøn khaù môùi meõ trong hoaït ñoäng cuûa NH noùi rieâng vaø neàn kinh teá noùi chung. 1.2.3. Phaân loaïi BTT: BTT coù theå ñöôïc chia thaønh caùc loaïi sau: 1.2.3.1. Phaân loaïi theo phaïm vi thöïc hieän: 1.2.3.1.1. BTT trong nöôùc: BTT trong nöôùc laø hình thöùc ñôn vò BTT thöïc hieän vieäc BTT cho ñôn vò coù caùc KPT phaùt sinh töø vieäc mua baùn haøng hoaù trong nöôùc. 1.2.3.1.2. BTT quoác teá: BTT quoác teá cuõng gioáng nhö BTT trong nöôùc, nhöng vieäc BTT phaùt sinh töø caùc KPT trong xuaát NK haøng hoaù vôùi caùc quoác gia khaùc. 1.2.3.2. Phaân loaïi theo tính chaát hoaøn traû cuûa caùc khoaûn taøi trôï: 1.2.3.2.1. BTT coù truy ñoøi: BTT coù truy ñoøi laø hình thöùc BTT maø ñôn vò BTT coù quyeàn ñoøi laïi soá tieàn ñaõ öùng tröôùc cho beân baùn haøng, khi beân mua haøng khoâng coù khaû naêng hoaøn thaønh nghóa vuï thanh toaùn KPT. LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
 20. Trang 19 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 1.2.3.2.2. BTT khoâng coù quyeàn truy ñoøi: BTT khoâng coù quyeàn truy ñoøi laø hình thöùc BTT maø ñôn vò BTT chòu toaøn boä ruûi ro, khi beân mua haøng khoâng coù khaû naêng hoaøn thaønh nghóa vuï thanh toaùn KPT. Ñôn vò BTT chæ coù quyeàn ñoøi laïi soá tieàn ñaõ öùng tröôùc cho beân baùn haøng trong tröôøng hôïp beân mua haøng töø choái thanh toaùn KPT do beân baùn haøng giao haøng khoâng ñuùng nhö thoaû thuaän taïi hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaëc vì lyù do khaùc khoâng lieân quan ñeán khaû naêng thanh toaùn cuûa beân mua haøng. 1.2.3.3. Phaân loaïi theo tính chaát taøi trôï: 1.2.3.3.1. BTT chieát khaáu: BTT chieát khaáu laø hình thöùc BTT maø ñôn vò BTT seõ chieát khaáu caùc KPT tröôùc ngaøy ñaùo haïn. 1.2.3.3.2. BTT cho ñeán khi ñaùo haïn: BTT cho ñeán khi ñaùo haïn laø hình thöùc BTT maø ñôn vò BTT traû cho khaùch haøng cuûa ñôn vò BTT giaù mua cuûa caùc khoaûn BTT khi ñaùo haïn. 1.3. Quy trình BTT: 1.3.1. Quy trình BTT trong nöôùc: (1) (2) Ngöôøi Baùn Ngöôøi Mua (3) (5) (9) (7) (4) (8) (6) Toå chöùc BTT Böôùc 1: Hai beân ngöôøi mua vaø ngöôøi baùn kyù thoaû thuaän hôïp ñoàng mua baùn haøng hoaù trong ñoù coù ñieàu kieän laø ngöôøi baùn ñoàng yù caáp khoaûn tín duïng thöông maïi cho ngöôøi mua. Böôùc 2: Ngöôøi baùn giao haøng hoaù cho ngöôøi mua. LUAÄN VAÊN THAÏC SIÕ HV: NGUYEÃN THÒ NGOÏC MYÕ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2