Báo cáo tốt nghiệp “Vấn Đề Quản Trị Sản Xuất Kinh Doanh tại Công ty Cổ phần Ôtô Hoàng Gia”

Chia sẻ: Nguyen Thi Hang Hang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:63

0
460
lượt xem
264
download

Báo cáo tốt nghiệp “Vấn Đề Quản Trị Sản Xuất Kinh Doanh tại Công ty Cổ phần Ôtô Hoàng Gia”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI – một thế kỷ của khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại, thế kỷ của công nghệ sinh học, gen, robot… Thế giới đang trong quá trình chuyển mình. Chính vì vậy, Việt Nam muốn hòa chung mình vào trong quá trình ấy cũng cần phải không ngừng biến đổi, quản lý đất nước phải năng động, biết nắm bắt cơ hội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp “Vấn Đề Quản Trị Sản Xuất Kinh Doanh tại Công ty Cổ phần Ôtô Hoàng Gia”

 1. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo tốt nghiệp Đề tài: Vấn Đề Quản Trị Sản Xuất Kinh Doanh tại Công ty Cổ phần Ôtô Hoàng Gia CĐ1-KT14 1 Kiều văn Trọng
 2. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp MỤC LỤC Trang Lời nói đầu 1 Chương I : Tổng quan về Quản trị Doanh nghiệp tai Công Ty Cổ 4 Phần Ô tô Hoàng Gia 1.1 quá trình hình thành và phát triển của công ty 4 1.2 cơ cấu tổ chức bộ máy của công ty 5 1.3 Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận trong Công ty: 6 8 1.4 chức năng, nhiệm vụ của Công ty: 1.5. kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh cua công ty trong thời gian 9 qua. 12 Chương II T×m hiÓu vμ nghiªn c−u vÊn ®Ò qu¶n trÞ t¹i c«ng ty cæ phÇn « t« hoμng gia 2. 1 Kế hoạch Nhập khẩu và tiêu thụ 12 2.2 C«ng t¸c Qu¶n trÞ nh©n lùc trong C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« Hoμng Gia 18 2.3 C«ng t¸c qu¶n trÞ phô tïng xe vμ vËt t− trong C«ng ty 23 2.4 Quản Trị Kỹ Thuật- C«ng nghÖ 25 2.5.Quản Trị tài chính Doanh Nghiệp 27 CĐ1-KT14 2 Kiều văn Trọng
 3. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp Chương III: 31 ®¸nh gi¸ tæng quan, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh t¹i c«ng ty và ®Ò xuÊt gi¶i ph¸p 3.1 VÒ c¬ cÊu tæ chøc: 31 3.2. VÒ ho¹ch ®Þnh chiÕn l−îc: 31 3.3. VÒ qu¶n trÞ nh©n lùc 32 3.4. VÒ qu¶n trÞ kü thuËt: 32 3.5. VÒ qu¶n trÞ tμi chÝnh 32 3.6. VÒ qu¶n trÞ vËt t− kü thuËt: 33 3.7 VÒ qu¶n trÞ t¸c nghiÖp 33 KÕt LuËn 34 CĐ1-KT14 3 Kiều văn Trọng
 4. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Chúng ta đang sống trong thế kỷ XXI – một thế kỷ của khoa học công nghệ tiên tiến hiện đại, thế kỷ của công nghệ sinh học, gen, robot… Thế giới đang trong quá trình chuyển mình. Chính vì vậy, Việt Nam muốn hòa chung mình vào trong quá trình ấy cũng cần phải không ngừng biến đổi, quản lý đất nước phải năng động, biết nắm bắt cơ hội.Một phần quan trọng hơn cả là nền kinh tế quốc dân với bộ máy kế toán là một công cụ quản lý kinh tế rất hiệu quả-một công việc ghi chép, tính toán bằng con số dưới hình thức giá trị để phản ánh, kiểm tra tình hình sử dụng vốn của Công ty . Trong nền kinh tế thị trường ngày càng phát triển, thì các Công ty, doanh nghiệp chịu sự tác động mạnh của môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt bởi “ Thương trường như chiến trường’’.Vậy muốn chiến thắng, các nhà lãnh đạo cần có một chiến lược kinh doanh khác biệt: cạnh tranh về chất lượng sản phẩm, thị hiếu khách hàng và các dịch vụ kèm theo. Để đạt được hiệu quả kinh doanh các Công ty phải có cơ sở quản lý chặt chẽ, việc sử dụng tiết kiệm, hợp lý và có hiệu quả các loại tài sản, vật tư lao động, vốn Doanh nghiệp. Muốn vậy Công Ty phải có chiến lược thị trường tốt để đẩy mạnh lượng hàng hóa bán ra, mở rộng thị trường nhằm tăng doanh thu, giảm chi phí, hạ giá thành. Do vậy trong Công ty công tác quản trị là một bộ phận cực kỳ quan trọng cấu thành của hệ thống quản lý kinh tế, có vai trò tích cực trong việc quản lý Công ty , phản ánh chính xác tình hình tài chính của Công ty qua đó giúp cho nhà quản lý có thể đưâ ra những quyết định quan trọng và có tác động lớn đến kết quả sản xuất kinh doanh. CĐ1-KT14 4 Kiều văn Trọng
 5. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp Chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là thước đo trình độ công nghệ trình độ tổ chức quản lý sản xuất của một Công ty sản xuất kinh doanh. Dưới góc độ quản lý kinh tế vĩ mô, hạch toán đúng chi phí sản xuất, tính đúng giá thành sản phẩm sẽ giúp cho Công ty có cái nhìn đúng đắn về thực trạng, khả năng của mình, qua đó tìm ra những giải pháp cải tiến, đổi mới công nghệ sản xuất, phương thức tổ chức quản lý nhằm tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường với mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận. Nhận thức được vấn đề trên, qua thời gian nghiên cứu lý luận trong trường học và một thời gian thực tập tìm hiểu thực tế công tác tổ chức quản Trị Doanh Nghiệp , em đã chọn đề tài : “Vấn Đề Quản Trị Sản Xuất Kinh Doanh tại Công ty Cổ phần Ôtô Hoàng Gia” làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình. Nội dung chuyên đề thực tập tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận còn bao gồm 3 phần: Chương 1 : Tổng quan về Quản trị Doanh nghiệp tai Công Ty Cổ Phần Ô tô Hoàng Gia. Chương 2 : Thực trạng quản trị tại Công ty Cổ phần Ô tô Hoàng Gia Chương 3 : Đánh giá tổng quan, hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty và đề xuất giải pháp §−îc sù h−íng dÉn cña thÇy Ths.Hồ Sỹ Ngọc cïng víi sù gióp ®ì cña Ban Tæng gi¸m ®èc vμ c¸c phßng ban ®Æc biÖt cña phßng Tæ chøc hμnh chÝnh, em ®· cè g¾ng hoμn thμnh b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp cña m×nh. Th«ng CĐ1-KT14 5 Kiều văn Trọng
 6. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp qua néi dung b¸o c¸o nμy, em ®· cã ®−îc c¸i nh×n t−¬ng ®èi tæng quan vÒ c¸c mÆt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh vμ c¸c c«ng t¸c qu¶n trÞ cña “C«ng ty Cổ phần ¤ t« Hoàng Gia”. §iÒu nμy gióp em võa cã ®−îc ®Þnh h−íng ®óng ®¾n trong viÖc lùa chän chuyªn ®Ò thùc tËp tèt nghiÖp, võa cã ®iÒu kiÖn tiÕp xóc víi thùc tÕ ®Ó hoμn thiÖn kiÕn thøc cña m×nh. Song, do cßn h¹n chÕ vÒ thêi gian thùc tËp vμ kiÕn thøc cña b¶n th©n, em ch−a thÓ ph©n tÝch chuyªn s©u tõng vÊn ®Ò cô thÓ cña C«ng ty. Do ®ã, nh÷ng sai sãt trong bμi b¸o c¸o cña m×nh lμ kh«ng thÓ tr¸nh khái. Vμ ®Ó kÕt qu¶ thùc tËp ®−îc tèt h¬n, ®Ó cã ®iÒu kiÖn cñng cè vμ hoμn thiÖn h¬n kiÕn thøc cña m×nh, em rÊt mong nhËn ®−îc sù ®ãng gãp cña tÊt c¶ c¸c thÇy c« vμ c¸c b¹n. Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009 Sinh viên Kiều Văn Trọng CĐ1-KT14 6 Kiều văn Trọng
 7. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp Chương I TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HOÀNG GIA 1.1 : Quá trình hình thành và phát triển Công ty C«ng ty Cæ PhÇn ¤ t« Hoμng Gia lμ nhμ cung cÊp xe nhËp khÈu cã uy tÝn t¹i ViÖt Nam c¶ vÒ chÊt l−îng, sè l−îng. Danh môc h·ng xe cña Hoμng Gia bao gåm: S¶n phÈm chÝnh,.TOYOTA, HYUNDAI GETZ, KIA MORNING, FORTE, SANTAFE, BMW, MAZDA 3……., h·ng xe cña Hoμng Gia rÊt phong phó vμ ®a d¹ng c¶ vÒ mÉu m· lÉn chÊt l−îng xe. Môc tiªu cña C«ng ty lμ “V× chÊt l−îng cuéc sèng, an toμn, tiÕt kiÖm” nªn Hoμng Gia ®· mang ®Õn cho ng−êi tiªu dïng nh÷ng s¶n phÈm tèt nhÊt. Hoμng Gia ®· ¸p dông c¸c hÖ thèng qu¶n lý theo tiªu chuÈn quèc tÕ: ISO 9001:2000 vμ hÖ thèng qu¶n lý an toμn HACCP. Tõ khi thμnh lËp (n¨m 2006) C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« Hoμng Gia kh«ng ngõng ph¸t triÓn. PhÇn lín s¶n phÈm cña Hoμng gia khi cung cÊp ra thÞ CĐ1-KT14 7 Kiều văn Trọng
 8. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp tr−êng ®Òu ®−îc ng−êi tiªu dïng b×nh chän lμ hμng ®Ñp, tiÕt kiÖm nhiªn liÖu, an toμn, chÊt l−îng cao, lμ th−¬ng hiÖu m¹nh. HiÖn nay, C«ng ty tËp trung vμo nhËp khÈu vμ kinh doanh c¸c h·ng xe ®Æc tr−ng cña Mü, NhËt, Hμn Quèc, §μi Loan.. C«ng ty Hoμng Gia cã mét m¹ng ph©n phèi réng kh¾p ®Æc biÖt thÞ tr−êng m¹nh cña c«ng ty lμ ngoμi B¾c. §ã lμ ®iÒu kiÖn ®Ó C«ng ty ®−a ra nh÷ng s¶n phÈm míi ®¸p øng ®−îc nh÷ng nhu cÇu thay ®æi cña c¸ nh©n vμ c¸c doanh nghiÖp thμnh ®¹t. Với sự hỗ trợ và liên kết của tập đoàn ô tô các nước như Mỹ, Hàn Quốc, Đài Loan…bên cạnh đó nhu cầu thị trường xe hơi trong nước cũng như ngoài nước ngày càng tăng, để đáp ứng nhu cầu thị hiếu của khách hàng, phuc vụ cho các cá nhân và doanh nghiệp thành đạt, tháng 5/2006, với tư cách là nhà cung cấp hàng đầu các loại xe ôtô nhập khẩu tại thị trường Việt Nam, là cầu nối giữa thị trường Ôtô trong nước và thế giới, một Công ty nhập khẩu Ô tô ra đời với tên gọi chính là “ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ HOÀNG GIA “ Trong suốt 3 năm hình thành và nỗ lực hoạt động, sát cánh cùng Ban lãnh đạo giỏi, dày dạn kinh nghiệm trong ngành kinh doanh ôtô là một đội ngũ cán bộ, nhân viên trẻ, năng động, lịch thiệp và đầy nhiệt huyết, bên cạnh đó là một môi trường làm việc chuyên nghiệp, một cơ sở vật chất trang thiết bị tiện nghi, hiện đại, Hoàng Gia Auto đã mang đến cho Quý khách hàng những sản phẩm đa dạng, đảm bảo chất lượng với nhiều sự lựa chọn mới, đó là những chiếc CAMRY, BMW, SANTAFE hào nhoáng, sang trọng; đó là những chiếc I 30 với thiết kế mạnh mẽ đầy quyến rũ; những chiếc NISSAN việt dáng thể thao ấn tượng; CIVIC cá tính và nhiều khám phá; hay với CĐ1-KT14 8 Kiều văn Trọng
 9. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp những GETZ, KIA MORNING nhỏ gọn mà tao nhã...đã chiếm lĩnh thị trường một cách nhanh chóng 1.2 : Cơ cấu tổ chức Bộ máy của Công ty. 1.2.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy Ban lãnh đạo Công ty: Bảng 1: Ban Giám đốc Giám Đốc Phó Giám Đốc Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Bộ Phận Phận Phận Phận Phận Phận Phận Nhập Bảo Hàng Kế Kinh Lễ Thương Khẩu Vệ Chính Toán Doanh Tân Mại Điện Tử CĐ1-KT14 9 Kiều văn Trọng
 10. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp 1.3 Nhiệm vụ và chức năng của các bộ phận trong Công ty: Ban Giám Đốc: có nhiệm vụ bao quát toàn bộ tổng thể Công ty kết hợp với phòng hành chính để đưa ra cách chính sách cũng như chiến lược để kinh doanh. Ban giám đốc chịu trách nhiệm chung về tình hình hoạt động của Công ty bao quát tổng thể. Bộ phận Hành chính: có nhiệm vụ quản lý và tiếp nhận nhân sự Công ty, kiểm tra lượng xe và cân đối xe nhập và xuất,tồn xe. Bộ Phận Kế toán: là bộ phận chủ chốt của Công ty theo dõi lượng xe về và nhập,làm thủ tục giấy tờ cho khách hàng thu tiền và làm báo cáo hàng ngày cho ban giám đốc CĐ1-KT14 10 Kiều văn Trọng
 11. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp cũng như thuế hàng tháng làm báo cáo tài chính, giao dịch ngân hàng,và mọi vấn đề liên quan đến bảo mật cũng như tài chính của Công ty. Bộ Phận Kinh Doanh: Là bộ phận chuyên tư vấn về xe và các vấn đề liên quan đến xe. Bộ Phận Thương mại §iện tử: Chuyên quảng bá hình ảnh Công ty , các mẫu xe mới,… mọi thông tin cần thiết cho khách hàng lên web Công ty thu thập thông tin khách hàng chuyển thông tin cho bộ phận kinh doanh chụp các hính ảnh về xe,quảng bá thông tin và đưa các tin tức lên mạng tiếp nhận thông tin khác hang từ mạng Website của công ty và chuyển thông tin cho kinh doanh bên kinh doanh nhận thông tin và bắt đầu khai thác khách hàng … chuyên về mảng thông tin và các vấn đề trục chặc về công nghệ thông tin. Bộ phận Nhập khẩu: Có nhiệm vụ và trách nhiệm báo cáo với cấp trên là Ban giám đốc lô hàng tới về cảng, làm thủ tụch nhập lô hàng đó về làm giấy tờ hải quan, thủ tục nhận và khai báo với chi cục thuế 1.3.1 Các phòng ban, chức năng và nhiệm vụ Ban giám đốc: Bao gồm giám đốc và phó giám đốc, giám đốc là người quản lý cao nhất có quyền và trách nhiệm đưa ra các quyết định quản trị sau khi tham khảo ý kiến của phó giám đốc và các bộ phận có lien quan Các khối phòng ban: CĐ1-KT14 11 Kiều văn Trọng
 12. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp Các phòng ban, chức năng trong công ty hoạt động một cách tương đối độc lập với nhau cùng nhau thực hiện chức năng là tham mưu cho ban giám đốc thực hiện chức năng quản lý công ty, chức năng nhiệm vụ của một số phòng ban chính như sau: Bộ phận hành chính: Tổng hợp,phân tích báo cáo, thống kê các hoạt động thuộc lĩnh vực phong quản lý để thực hiện công tác chung + Tổ chức quản lý và sắp xêp nhân sự phù hợp, với việc tổ chức quản lý kinh doanh của công ty + Lập và thực hiện kế hoạch lao động, kế hoạch tiền lương, kế hoạch đào tạo và tuyển dụng nhân sự + Thực hiện các chính sách đối nội với người lao động, quản lý và theo dõi các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. + Có nhiệm vụ kiểm tra lượng xe và cân đối xe nhập khẩu, tồn xe. Bộ phận kế toán: + Lập và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo kế toán với cơ quan nhà nước và cấp trên theo biểu mẫu do nhà nuớc quy định + Là bộ phận quan trọng của công ty,là cánh tay phải của ban giám đốc. Chịu trách nhiệm trước các vấn đề liên quan đến tài chính của công ty,làm báo cáo TC cũng như thuế,giao dịch với ngân hàng về các khoản vay ,gửi.Mọi thu chi hằng ngày của toàn bộ công ty,làm công nợ Kh,Thu tièn từ KH. Bộ phận Xuất - Nhập khẩu: Bộ phận này chịu trách nhiệm về mọi thủ tục giao nhận xe dưới cảng, làm giấy tờ với bên hải quan,làm tờ khai nguồn gốc xe,đăng kiểm CĐ1-KT14 12 Kiều văn Trọng
 13. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp + Thuờng xuyên lien hệ với các phòng ban chức năng khác, chuẩn bị các chứng từ để làm thủ tục hải quan, kiểm tra liên hệ hàng Bộ phận kinh doanh: LËp kÕ ho¹ch kinh doanh cho c¸c s¶n phÈm míi cña c«ng ty vμ triÓn khai thùc hiÖn; thiÕt lËp, giao dÞch trùc tiÕp víi c¸c hÖ thèng kh¸ch hμng t¹i Hμ néi, c¸c kªnh ph©n phèi c¸c nh©n hay doanh nghiÖp; thùc hiÖn ho¹t ®éng b¸n hμng tíi c¸c kh¸ch hμng nh»m mang l¹i doanh thu cho c«ng ty; thùc hiÖn dÞch vô ch¨m sãc kh¸ch hμng ngay t¹i c¸c ®iÓm tiªu thô cña c«ng ty; phèi hîp víi c¸c bé phËn liªn quan nh− kÕ to¸n, s¶n xuÊt, ph©n phèi,... nh»m mang ®Õn nh÷ng dÞch vô tèt nhÊt cho kh¸ch hμng. Bộ phận Thương mại-Điện tử: + Nghiên cứu dự đoán sự phát triển thị trường của nội địa + Tổ chức tham gia các hoạt động tiếp thị, quảng cáo các hãng xe nổi tiếng trên thị trường cả nước + Nghiên cứu các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh, từ đó có chính sách về giá cả, phương thức bán hàng nhằm thu hút khách hàng, tạo ưu thế cho sàn phẩm.Chụp các bức hình mới nhất về xe cũng như các lợi xe đã ccó hay sắp về tai showroom,đăng lên trang wep công ty cho KH tham khảo và lựa chọn + Phối hợp cùng các phòng ban khác trong việc tổ chức các hoạt động quảng cáo marketing, sản phẩm, tổ chức các chiến lược tham gia hội chợ + Ngoài ra công ty còn có các phòng ban khác như: Bộ phận lễ tân, bộ phận bảo vệ …. CĐ1-KT14 13 Kiều văn Trọng
 14. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp 1.3.2 Các phân xưởng sản xuất( nhập khẩu) + Qu¶n lý thiÕt bÞ, c«ng nghÖ . + Qu¶n lý c«ng nh©n viªn + Thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp. + Ghi chÐp c¸c sè liÖu ban ®Çu. Trong C«ng ty chØ cã mét ph©n x−ëng c¬ ®iÖn, gåm c¸c c«ng nh©n kü thuËt vμ kü s− phô tr¸ch vÒ viÖc söa ch÷a vμ b¶o d−ìng xe cña c¸c kh¸ch hμng. 1.4 chức năng, nhiệm vụ của Công ty: 1.4.1. Chøc n¨ng: C«ng ty cæ phÇn ¤ t« Hoμng Gia cã chøc n¨ng nhËp khÈu vμ kinh doanh vμ cung øng cho thÞ tr−êng c¸c h·ng xe, c¸c lo¹i xe ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu tiªu chuÈn do Nhμ n−íc ®Æt ra ®¸p øng thÞ tr−êng néi ®Þa, phôc vô ®−îc ng−êi tiªu dïng chÊp nhËn. 1.4.2. NhiÖm vô: B×nh æn thÞ truêng trong nÒn kinh tÕ c¬ chÕ thÞ tr−êng. §Ó thùc hiÖn nhiÖm vô nμy, C«ng ty vμ c¸c ®¬n vÞ thuéc C«ng ty nhËp khÈu ¤ t« thùc hiÖn chÝnh s¸ch qu¶n lý thÞ tr−êng cña Nhμ n−íc nh− b×nh æn gi¸ c¶, qu¶n lý chÊt l−îng xe, chèng hμng kÐm chÊt l−îng, hμng nh¸i mÉu, thùc hiÖn hç trî c¸c chi nh¸nh cua c«ng ty vÒ phô tïng, tiªu thô xe trong nh÷ng lóc khã kh¨n. Më réng, ph¸t triÓn thÞ tr−êng trong n−íc. Chó träng ph¸t triÓn mÆt hμng nhËp khÈu qua ®ã më réng ,gãp phÇn ®¸p øng nhu cÇu ®i l¹i cho c¸c c¸ nh©n vμ doanh nghiÖp thμnh ®¹t. CĐ1-KT14 14 Kiều văn Trọng
 15. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp Tõng b−íc kh¼ng ®Þnh vÞ thÕ cña C«ng ty trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ngμy cμng c¹nh tranh , cñng cè niÒm tin cña c¸c cæ ®«ng víi C«ng ty. Gãp phÇn vμo viÖc x©y dùng nÒn kinh tÕ n−íc ta ngμy mét ph¸t triÒn, ®ãng gãp vμo nguån ng©n s¸ch cña quèc gia 1.5. kết quả hoạt động, sản xuất kinh doanh cua công ty trong thời gian qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, bất kì công ty nào cũng đều có bộ máy tổ chức quản lý với chức năng, nhiệm vụ cụ thể để điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty mình. Tại công ty Cổ phần Ô tô Hoàng Gia, bộ máy tổ chức quản lý được hình thành theo mô hình trực tuyến chức năng. Theo cơ cấu này, Ban giám đốc gồm có Giám đốc và Phó giám đốc trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về quá trình và hoạt động kinh doanh của Công ty. Các phòng ban chuyên môn hoá chức năng và tham mưu cho Ban giám đốc. Với mô hình này Công ty phát huy được năng lực của phòng ban bộ phận, tạo điếu kiện cho họ thực hiện chức năng chuyên sâu của mình, cùng gánh vác trách nhiệm quản lý với Ban giám đốc. - Khi chuyÓn ®æi tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhμ n−íc, c«ng ty ®· nhanh chãng tiÕp cËn víi thÞ tr−êng, më réng quy m« s¶n xuÊt, ®a d¹ng hãa h·ng xe. Víi c¸c s¶n phÈm xe chÊt l−îng cao, gi¸ c¶ hîp lý, c«ng ty ®· cã ®−îc sù tÝn nhiÖm cao cña kh¸ch hμng. C«ng ty kh«ng nh÷ng duy tr× ®−îc kh¸ch hμng th©n quen mμ ngμy cμng cã thªm nhiÒu kh¸ch hμng míi. Gi¸ trÞ s¶n l−îng tiªu thô ngμy cμng cao, ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty kh«ng ngõng ®−îc c¶i thiÖn. Cã ®−îc thμnh c«ng ®ã lμ nhê sù linh ho¹t nh¹y bÐn trong c«ng t¸c CĐ1-KT14 15 Kiều văn Trọng
 16. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp qu¶n lý kinh tÕ, qu¶n lý s¶n xuÊt cña toμn thÓ ban l·nh ®¹o vμ sù cè g¾ng, nç lùc lμm viÖc kh«ng ngõng cña c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty. Trong nh÷ng n¨m võa qua, c«ng ty ®· kh«ng ngõng phÊn ®Êu ®Èy m¹nh c¸c biÖn ph¸p nh»m kh¾c phôc nh÷ng yÕu kÐm, c¶i tiÕn c«ng nghÖ s¶n xuÊt ®Ó ®¹t ®−îc môc tiªu n©ng cao c¸c hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c«ng ty. Cô thÓ lμ c«ng ty ®· cè g¾ng n©ng cao gi¸ trÞ s¶n xuÊt, t¨ng doanh thu vμ lîi nhuËn ®¹t ®−îc. Tuy nhiªn, do nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ ®em l¹i, c«ng ty còng ®· gÆp ph¶i kh«ng Ýt khã kh¨n. Nh−ng b»ng nh÷ng cè g¾ng kh«ng ngõng cña m×nh, c«ng ty còng ®· ®¹t ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ rÊt ®¸ng ghi nhËn. Cô thÓ lμ: Bảng 2: kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ChØ tiªu §VT 2006 2007 2008 T æng Doanh thu TriÖu ®ång 110.3766 131.004 153.230 C¸c kho¶n gi¶m trõ TriÖu ®ång 11.291,4 10.619 10.214 Doanh thu thuÇn TriÖu ®ång 99.084,6 120.385 143.016 Gi¸ vèn hμng b¸n TriÖu ®ång 94.130,1 114.006 134.280 L·i gép TriÖu ®ång 4.954 6.379 8.736 Chi phÝ b¸n hμn TriÖu ®ång 920,7 1.743,3 2.107,5 Chi phÝ qu¶n lý DN TriÖu ®ång 1.156,5 1.430,3 1.546,2 Ln thuÇn tõ SXKD TriÖu ®ång 2.877,3 3205,4 5.082,3 LN ho¹t ®éng TC TriÖu ®ång 46 35 52 LN bÊt th−êng TriÖu ®ång 13 27 7 LN tr−íc thuÕ TriÖu ®ång 2.966,3 3.267,4 5.037,3 ThuÕ TNDN TriÖu ®ång 1.033,5 1.154,3 1.768 CĐ1-KT14 16 Kiều văn Trọng
 17. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp Lîi nhuËn rßng TriÖu ®ång 1.902,8 2.113,4 3.269,3 Thu nhËp b×nh qu©n 1000® 900 1000 1150 ( Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty thêi kú 2003- 2005) Ta thÊy, mÆc dï trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÕ giíi nãi chung còng nh− ViÖt Nam nãi riªng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §ã lμ: - Sù mÊt æn ®Þnh cña t×nh h×nh chÝnh trÞ còng nh− kinh tÕ cña thÕ giíi vμ trong khu vùc cã ¶nh h−ëng kh«ng nhá ®Õn nÒn kinh tÕ ViÖt Nam nãi chung còng nh− ®èi víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty nãi riªng. - Gi¸ nguyªn vËt liÖu vμ x¨ng dÇu t¨ng cao lμm cho chi phÝ ®Çu vμo cña c«ng ty còng t¨ng theo. Vμ nh− vËy, tõ viÖc t¨ng lªn cña chi phÝ ®Çu vμo sÏ lμm t¨ng gi¸ thμnh s¶n phÈm, khiÕn cho C«ng ty sÏ gÆp khã kh¨n h¬n trong tiªu thô xe vμ c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng. • Qua b¶ng sè liÖu vÒ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« hoμng gia ta thÊy ®−îc møc tiªu thô xe t¨ng æn ®Þnh.ChÝnh v× vËy doanh thu b¸n hμng cña C«ng ty mçi n¨m mét t¨ng n¨m 2007 t¨ng so víi n¨m 2006 lμ 21300,4 triÖu ®ång tøc lμ t¨ng 1,2 lÇn, n¨m 2008 t¨ng 22631 triÖu ®ång t¨ng 1,188 lÇn . Nh− vËy mÆc dï doanh thu t¨ng lªn nh−ng tèc ®é t¨ng n¨m 2007/2008 so víi n¨m 2006/2007 kh«ng t¨ng . Chøng tá mÆc dï tiªu thô xe t−¬ng ®èi æn ®Þnh nh−ng tèc ®é t¨ng ch−a cao, ch−a khai th¸c tèi ®a thÞ tr−êng. CĐ1-KT14 17 Kiều văn Trọng
 18. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp Chương II T×m hiÓu vμ nghiªn c−u vÊn ®Ò qu¶n trÞ t¹i c«ng ty cæ phÇn « t« hoμng gia 2. 1 Kế hoạch Nhập khẩu và tiêu thụ CĐ1-KT14 18 Kiều văn Trọng
 19. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp 2.1.1Kế hoạch Nhập khẩu. * §Æc ®iÓm vÒ c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt cña C«ng ty cæ phÇn ¤ t« Hoμng Gia C«ng ty cæ phÇn ¤ t« Hoμng Gia lμ mét trong nhiÒu c«ng ty tham gia c¸c ho¹t ®éng nhËp khÈu kinh doanh nh»m cung cÊp xe, dÞch vô tho¶ m·n nhu cÇu cña c¸ nh©n vμ doanh nghiÖp thμnh ®¹t vμ thu vÒ cho m×nh mét kho¶n lîi nhuËn nhÊt ®Þnh. C«ng ty cã mèi quan hÖ chÆt chÏ víi m«i tr−êng bªn ngoμi vμ cã cÊu tróc bªn trong gåm nhiÒu ph©n hÖ kh¸c nhau. §Ó thùc hiÖn môc tiªu cña m×nh, C«ng ty ®· tæ chøc tèt c¸c bé phËn cÊu thμnh nh»m thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n. NhËp khÈu xe lμ mét trong nh÷ng ph©n hÖ chÝnh cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc cung cÊp xe, lμ chøc n¨ng, nhiÖm vô c¬ b¶n cña C«ng ty. H×nh thμnh ph¸t triÓn vμ tæ chøc ®iÒu hμnh tèt ho¹t ®éng nhËp khÈu lμ c¬ së lμ yªu cÇu thiÕt yÕu ®Ó C«ng ty cã thÓ ®øng v÷ng vμ ph¸t triÓn trªn thÞ tr−êng. C«ng ty x¸c ®Þnh qu¶n trÞ t¸c nghiÖp lμ qu¸ tr×nh thiÕt kÕ, ho¹ch ®Þnh, tæ chøc ®iÒu hμnh, kiÓm so¸t vμ kiÓm tra theo dâi hÖ thèng nhËp, nh»m thùc hiÖn môc tiªu ®· ®Ò ra. YÕu tè trung t©m cña qu¶n lý nhËp khÈu lμ qu¸ tr×nh biÕn ®æi. §ã lμ qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ c¸c yÕu tè ®Çu vμo vμ h×nh thμnh dÞch vô mong muèn ®¸p øng nhu cÇu cña x· héi. KÕt qu¶ ho¹t ®éng cña C«ng ty phô thuéc rÊt lín vμo viÖc thiÕt kÕ, tæ chøc vμ qu¶n lý qu¸ tr×nh biÕn ®æi nμy. TËp thÓ Ban l·nh ®¹o C«ng ty cæ phÇn ¤ t« hoμng gia lu«n x¸c ®Þnh ®óng ®¾n tÇm quan träng cña c«ng t¸c Qu¶n trÞ s¶n xuÊt vμ t¸c nghiÖp cña m×nh. Víi ph−¬ng tr©m “ ChØ huy ®iÒu hμnh liªn tôc, kiÓm tra gi¸m s¸t th−êng xuyªn” ®· vμ ®ang ph¸t CĐ1-KT14 19 Kiều văn Trọng
 20. Chuyên đề: quản trị doanh nghiệp huy t¸c dông trong qóa tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty trong thêi gian qua. * Môc tiªu cña c«ng t¸c qu¶n trÞ s¶n xuÊt vμ t¸c nghiÖp trong c«ng ty cæ phÇn ¤ t« hoμng gia. - §¶m b¶o chÊt l−îng s¶n phÈm b¸nh, kÑo,bét canh theo ®óng yªu cÇu cña kh¸ch hμng. - Rót ng¾n thêi gian chu kú s¶n xuÊt s¶n phÈm, t¨ng vßng quay cña vèn ®¹t hiÖu qu¶ cao trong s¶n xuÊt kinh doanh. - X©y dùng hÖ thèng s¶n xuÊt cña C«ng ty cã ®é linh ho¹t cao thÝch øng tèt víi sù biÕn ®éng cña thÞ tr−êng. C¸c môc tiªu cô thÓ nμy g¾n bã chÆt chÏ víi nhau t¹o ra søc m¹nh tæng hîp n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña C«ng ty trªn thÞ tr−êng. * Néi dung chñ yÕu cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt vμ t¸c nghiÖp trong c«ng ty CP ôtô Hoàng Gia - Dù b¸o nhu cÇu nhËp khÈu h·ng xe cña c«ng ty Dù b¸o nhu cÇu nhËp xe ®−îc C«ng ty x¸c ®Þnh lμ mét néi dung quan träng ®Çu tiªn, lμ xuÊt ph¸t ®iÓm cña qu¶n trÞ s¶n xuÊt. Sau khi t×m hiÓu nghiªn cøu t×nh h×nh thÞ tr−êng, c¨n cø vμo kÕt qu¶ thùc hiÖn tiªu thô s¶n phÈm, c¨n cø vμo s¶n l−îng s¶n xuÊt cña C«ng ty so víi toμn ngμnh, C«ng ty ®· ®−a ra dù b¸o nhu cÇu xe trong n¨m 2007 nh− sau: B¶ng 3: dù b¸o nhu cÇu nhËp khÈu xe cña C«ng ty n¨m 2007 Sè L−îng(chiªc) S¶n phÈm 1. xe míi nhËp khÈu 1000 CĐ1-KT14 20 Kiều văn Trọng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản