intTypePromotion=1

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng của phòng giáo dục"

Chia sẻ: Nguyễn Duy Sương | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
427
lượt xem
43
download

Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng của phòng giáo dục"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Biểu mẫu " Báo cáo tình hình tháng của phòng giáo dục"

  1. Mẫ u s ố 1 UBND HUYỆN….……… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GD&ĐT…… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BC-PGD&ĐT …………, ngày …. tháng … năm 200… V/v: Báo cáo tình hình tháng… năm học …. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THÁNG …… NĂM HỌC ………….. Kính gửi: - Văn Phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện …………………………….. xin báo cáo tình hình tháng ….. năm học ………. cụ thể như sau: 1. Tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học theo biên chế năm học và chỉ đạo ngành: ….. ….. ….. ….. ….. 2. Tình hình học sinh: - Tổng số học sinh (tính đến thời điểm báo cáo): ……. - Số học sinh giảm trong tháng: …….. Tỉ lệ: ……. - Trong đó: + Bỏ học: …. + Chuyển trường: …. + Khác: ….. - Cụ thể: Học sinh yếu Học sinh Kém Vi phạm HS mầm non HS Tiểu học HS THCS được kèm Vi phạm luật GT được kèm cặp kỷ luật cặp Trong đó Giảm Giảm Kém Yếu Chuyể Chuyể Tỉ lệ Tỉ lệ Mức Hình thức xử TS Nhà Mẫu TS Bỏ TS Bỏ TS lên TS lên TS TS n Khác n Khác (%) (%) KL lý trẻ giáo học trường học trường Yếu TB (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) 3. Tình hình đội ngũ: Tổng Những biến động CB, GV, NV Vi phạm Trong đó số CB, về đội ngũ kỷ luật GV, Ghi chú Mầm non Tiểu học THCS Chuyễn Chuyễn HĐ NV TS Hình thức xử lý đi đến mới CBQL GV NV CBQL GV NV CBQL GV NV DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN VI PHẠM KỶ LUẬT (nếu có) Đơn vị Năm Mức TT Họ và tên Hình thức xử lý Ghi chú sinh độ 1 2 …
  2. 4. Tình hình cơ sở vật chất: - Số phòng học: Trong đó: + Kiên cố: + Bán kiên cố: + Phòng học tạm: - Số phòng thực hành: - Số phòng thiết bị - Thư viện: - Các hạng mục được xây dựng mới trong tháng: - Các trang thiết bị mua sắm thêm: 5. Những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất: …….. ……. …….. …….. THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ (Ký tên, đóng dấu)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản