intTypePromotion=1

BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế "

Chia sẻ: Quoc Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
163
lượt xem
19
download

BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế "

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mẫu QUYẾT ĐỊNH Về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế theo Mẫu số: 14/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BIỂU MẪU "QUYẾT ĐỊNH Về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế "

  1. Mẫu số: 14/KTTT (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÊN CƠ QUAN RA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc QUYẾT ĐỊNH Số: ................................ ..........., ngày........tháng..........năm ........        QUYẾT ĐỊNH Về việc khám nơi cất giấu tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế, gian lận thuế CHỨC DANH THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH - Căn cứ Điều 91 Luật Quản lý thuế ngày 29/11/2006; - Căn cứ Quyết định số ........... ngày .............. của ..................... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế/Cục thuế/Chi cục thuế; - Căn cứ Quyết định số.............ngày..........tháng..........năm ............. của ................... về việc thanh tra ................................................................................. tại..........................................................................................................................; - Xét đề nghị của.........................................................................................., QUYẾT ĐỊNH: Điều 1: Khám nơi cất giữ tài liệu, tang vật liên quan đến hành vi trốn thuế của: Ông/bà/ tổ chức: ................................................. – Mã số thuế: ................. Giấy CMND/ Hộ chiếu/ Chứng nhận đăng ký kinh doanh/ Chứng nhận đăng ký hoạt động số: .............................. do..................... cấp ngày..................... Địa chỉ: ......................................................................................................... Địa điểm khám: ............................................................................................ Thời gian khám: ............................................................................................ Điều 2: Thành phần Đoàn khám gồm có: 1. Ông (bà) .......................................... Chức vụ: ........................................ 2. Ông (bà) .......................................... Chức vụ: ........................................
  2. 3. Ông (bà) .......................................... Chức vụ: ........................................ Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà/tổ chức được thanh tra có tên tại Điều 1, các ông (bà) có tên tại Điều 2 và Đoàn thanh tra ........................chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: CHỨC DANH NGƯỜI KÝ QUYẾT ĐỊNH - Như Điều 3; (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) - Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã.... ; - Lưu VT; Bộ phận thanh tra. Ghi chú: Trường hợp khám nơi ở thì Quyết định khám phải được gửi cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý địa bàn nơi có địa điểm bị khám.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2