Các hình thức trong đàm phán kinh doanh phần 2

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
115
lượt xem
31
download

Các hình thức trong đàm phán kinh doanh phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những tính cách được đánh giá cao trong các cuộc đàm phán là sự kiên trì, khéo léo, sáng suốt và bình tĩnh. Một cử chỉ hoặc lời nói không thích hợp có thể phá hỏng kết quả của buổi đàm phán quan trọng. Vậy bạn cần chuẩn bị những gì trước một cuộc đàm phán để không xảy ra bất cứ một sơ xuất nào?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các hình thức trong đàm phán kinh doanh phần 2

  1. Các hình th c trong àm phán kinh doanh ph n 2 Bài: 6 quy t c vàng trong àm phán Vi c hi u sâu s c các nghi th c bàn àm phán không ch quan tr ng i v i các nhà ngo i giao mà còn quan tr ng i v i các doanh nhân. Nh ng tính cách ư c ánh giá cao trong các cu c àm phán là s kiên trì, khéo léo, sáng su t và bình tĩnh. M t c ch ho c l i nói không thích h p có th phá h ng k t qu c a bu i àm phán quan tr ng. V y b n c n chu n b nh ng gì trư c m t cu c àm phán không x y ra b t c m t sơ xu t nào? Quy t c 1: Xác nh các thành viên trong phái oàn àm phán Trư c bu i g p m t, u tiên b n c n xác nh rõ ch c danh và nhi m v c a t t c các thành viên trong oàn àm phán c a i tác. B n ph i bi t ai th c s là ngư i có quy n quy t nh cu i cùng dành s chú ý n ngư i này nhi u nh t. Nhi u khi, ó không ph i là trư ng oàn mà là ngư i lãnh o b ph n có liên quan nhi u nh t n cu c àm phán. Sau khi xác nh ư c thông tin trên, b n s ch nh nh ng thành viên trong phái oàn c a mình. N u b n ch n úng các thành viên tham gia, b n s n m
  2. trong tay 80% thành công. Nh ng thành viên trong phái oàn ph i th c s c n thi t cho cu c àm phán, n u không hi u qu c a cu c àm phán s t l ngh ch v i s thành viên trong phái oàn. Quy t c 2: n nh th i gian phù h p Không có quy nh v th i gian di n ra cu c àm phán, nhưng t t nh t là nên t ch c vào bu i sáng. S không l ch s n u n nh cu c àm phán vào sáng s m tinh mơ hay t i mu n. Hãy tránh i tr , n u không b n s b xem là không “pro”, th m chí b i tác quy k t t i thi u tôn tr ng h . Thông thư ng, m t bu i àm phán kéo dài kho ng 2 ti ng. N u àm phán di n ra dài hơn, c n ph i có th i gian ngh gi i lao ít nh t 30 phút. Trong kho ng th i gian này b n có th m i khách u ng trà ho c cà phê. H n ch t i a vi c hút thu c n u có th . Quy t c 3: n nh không gian di n ra àm phán Thông thư ng, a i m di n ra àm phán là do bên t ch c ưa ra nhưng ph i ư c s ng ý c a khách m i. N u b n mu n có l i th v tâm lý, t t nh t hãy t ch c àm phán công ty c a b n. Chi c bàn là i m chính c a phòng àm phán. T t nh t b n dùng bàn tròn ho c oval. Bàn có góc c nh có th t o c m giác i u cho các thành viên tham gia àm phán. Trong trư ng h p ch có bàn hình ch nh t, tuy t i không ư c x p ch ng i hai c nh
  3. nh vì các thành viên c a hai phái oàn luôn ph i ng i i di n, m t i m t theo ch c danh. Quy t c 4: Tôn tr ng các nguyên t c “b t thành văn” * Trư c khi àm phán, hai bên ph i th ng nh t trư c nh ng v n s th o lu n và xác nh m c tiêu c a cu c àm phán. * Không x p ch cho khách ng i quay m t v hư ng c a ra vào ho c i di n v i c a s . i di n c a ban t ch c ph i ng i i di n v i c a ra vào ti n ra hi u cho thư ký mang thêm nư c hay thay bình trà. * B t tay và t gi i thi u là nh ng hành ng chính th c làm quen. i v i danh thi p, s r t b t l ch s n u sau khi nh n danh thi p b n út ngay vào túi ho c ví. B n c n ph i c danh thi p trư c khi c t i. * N u các thành viên trong bu i àm phán không bi t trư c v nhau, b n nên t trư c m t m i ngư i m t b n tên ti n giao ti p. * Kho ng cách gi a hai gh ng i ít nh t là 1,5 n 3m. ây ư c g i là “c ly xã h i”. M t kho ng cách quá r ng có th t o cho các thành viên c m giác b “lo i ra” kh i cu c àm phán. * Tránh thái su ng sã trong cu c àm phán. Không nên vươn ngư i sang phía không gian c a ngư i ng i c nh l y ho c tài li u c a h mà chưa ư c phép. * S thành viên c a hai oàn àm phán nên b ng nhau.
  4. * N u trong m t phái oàn, ngư i lãnh o i cùng v i tr lý thì trong phái oàn i tác cũng nên như v y. * N u b n mu n ghi âm ho c thu hình l i cu c àm phán, b n ph i ư cs ng ý c a phía i tác. Quy t c 5: Cách ăn m c Cách ăn m c c a các thành viên th hi n tính nghiêm túc và chuyên nghi p. Vì v y, trong các bu i àm phán quan tr ng b n nên ăn m c trang tr ng và l ch s . àn ông nên m c com-lê màu en, xám ho c xanh tím than, áo sơ mi dài tay m t màu hay có nh ng ư ng s c nh màu nh t, cravat l a, t t cùng màu v i qu n, giày bu c dây. Ph n cũng có th m c com-lê, i giày th p c , không m c váy ng n, trang i m nh , tóc g n gàng, bàn tay ph i ư c chăm sóc, các trang s c càng ít càng t t và tránh gây c m giác l lăng. Quy t c 6: S d ng úng ngôn t * Không nên l p t c vào ch chính ngay khi b t u cu c nói chuy n. Nên b t u b ng tài th i ti t, các ho t ng văn hóa ho c tình hình kinh t . * Không nên bi u l c m xúc “h n ái ” quá m c nhưng cũng không nên gi m t b m t l nh băng. Không nên nói to quá, nhưng cũng không nên nói nh n m c thì th m. * B n không nên l m d ng nh ng l i khen. Ch nên khen ng i trong nh ng v n có liên quan n n i dung ang ư c th o
  5. lu n. ôi khi b n có th khen b com-lê c a i tác là p nhưng ng i xa hơn. * Nên gi b u không khí trang tr ng khi nói chuy n. Có th th hi n nh ng c m xúc tích c c như: “R t vui ư c g p anh/ch ”, ho c “C m ơn vì anh/ch ã dành th i gian cho cu c h p m t này”. * Không nên nói r ng mình ch c ch n úng, hay ưa ra nh ng tuyên b mang tính kh ng nh 100%. Không ưa ra các l i khuyên cũng như ng t l i ngư i khác. Tr l i i tác l ch s và bình tĩnh, n u c m th y khó ch u thì nên gi thái im l ng. * Không nên b t u câu nói b ng s ph n i vì i u này d d n ns i l p và mâu thu n. Trư c khi nói “không” b t bu c b n ph i nêu ra nh ng lý do mà i tác có th ch p nh n ư c. * Tránh dùng t c c l c “Hi u r i!” “T i sao?” “Cái gì?”; “Như th nào?”... * Và nguyên t c quan tr ng nh t: không bao gi h a h n i u gì mà b n không th th c hi n ư c. T t c nh ng th a thu n t ư c trong bu i àm phán ch có hi u l c khi ư c ghi thành văn b n và có ch ký c a trư ng oàn c a c hai phía.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản