Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
1.105
lượt xem
280
download

Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các đặc điểm của di truyền học người và các phương pháp nghiên cứu di truyền học người: Các đặc điểm của di truyền học người: Đặc điểm quan trọng nhất phân biệt con người với các loài sinh vật khác. Khó khăn trong nghuên cứu di truyền học người: tại sao không áp dụng các phương pháp nghiên cứu di truyền ở SV với người.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Các phương pháp nghiên cứu di truyền học người

 1. B i 27: C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu di truyÒn häc ng−êi I, C¸c ®Æc ®iÓm cña di truyÒn häc ng−êi II, C¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu di truyÒn häc ng−êi •Ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ •Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ng−êi ®ång sinh •Ph−¬ng ph¸p di truyÒn tÕ bμo
 2. i, C¸c ®Æc ®iÓm cña di truyÒn häc ng−êi §Æc ®iÓm quan träng nhÊt ph©n biÖt con ng−êi víi c¸c loμi sinh vËt kh¸c
 3. Khã kh¨n trong nghiªn cøu di truyÒn häc ng−êi T¹i sao kh«ng ¸p dông c¸c ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu di truyÒn ë SV víi ng−êi
 4. PhiÕu häc tËp sè 1 • 1 Kh¸i niÖm ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ? ¦u nh−îc ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p? • 2 Vai trß cña ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ trong nghiªn cøu di truyÒn ng−êi • 3 VD c¸c tÝnh tr¹ng vμ c¸c bÖnh di truyÒn nghiªn cøu ®−îc nhê ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ • 4 Ph©n tÝch ph¶ hÖ ng−êi b¹ch t¹ng (H×nh 27.2 SGK)
 5. PhiÕu häc tËp sè 2 • 1 ThÕ nμo lμ ng−êi ®ång sinh? Cã mÊy d¹ng ®ång sinh? So s¸nh c¸c d¹ng ®ång sinh ®ã • 2 ¦ng dông trong nghiªn cøu di truyÒn ng−êi? • 3 C¸c kÕt qu¶ thu ®−îc tõ nghiªn cøu ng−êi ®ång sinh
 6. PhiÕu häc tËp sè 3 • 1 Kh¸i niÖm ph−¬ng ph¸p di truyÒn tÕ bμo? • 2 Vai trß, kÕt qu¶ thu ®−îc tõ nghiªn cøu di truyÒn tÕ bμo • 3 Mét sè VD cô thÓ
 7. ®¸p ¸n phiÕu sè 1 • Ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ lµ ph−¬ng ph¸p thiÕt lËp c¸c s¬ ®å gia hÖ ®Ó theo dâi sù di truyÒn cña mét tÝnh tr¹ng nhÊt ®Þnh trªn nh÷ng ng−êi thuéc cïng dßng hä qua nhiÒu thÕ hÖ
 8. • Vai trß quan träng trong di truyÒn ng−êi • Cho phÐp kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n nh− kh«ng thÓ x©y dùng phÐp lai tïy ý cµ kh¶ n¨ng ®Î Ýt con cña loµi ng−êi
 9. • Nhê ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ ng−êi ta ph¸t hiÖn ®−îc ë ng−êi • C¸c tÝnh tr¹ng tréi nh− da ®en, tãc qu¨n, m«i dµy, l«ng mi dµi • C¸c tÝnh tr¹ng lÆn nh− da tr¾ng, tãc th¼ng, m«i máng, l«ng mi ng¾n.. • BÖnh mï mµu, bÖnh m¸u khã ®«ng lµ nh÷ng tÝnh tr¹ng liªn kÕt víi giíi tÝnh...
 10. ®¸p ¸n phiÕu sè 2 • Ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu ng−êi ®ång sinh trong nh÷ng m«i tr−êng gièng vµ kh¸c nhau • Vai trß: cho phÐp x¸c ®Þnh ®−îc vai trß cña di truyÒn vµ ngo¹i c¶nh trong sù biÓu hiÖn cña tÝnh tr¹ng
 11. • Ng−êi ®ång sinh cïng trøng cã kiÓu gen gièng nhau • Ng−êi ®ång sinh kh¸c trøng cã kiÓu gen kh¸c nhau, t−¬ng tù nh− anh chÞ em ruét
 12. ®¸p ¸n phiÕu sè 3 • Ph−¬ng ph¸p di truyÒn tÕ bµo lµ ph−¬ng ph¸p kiÓm tra tÕ bµo häc bé nhiÔm s¾c thÓ ®Ó chÈn ®o¸n nhiÒu bÖnh liªn quan ®Õn hiÖn t−îng lÖch béi vµ sai h×nh NST
 13. Tr¾c nghiÖm
 14. C©u hái • 1, Ph−¬ng ph¸p ph¶ hÖ cã tÝnh tin cËy khi nghiªn cøu trong Ýt nhÊt: • A 3 ®êi • B 2 ®êi • C 4 ®êi • D 5 ®êi
 15. • 2, BÖnh b¹ch t¹ng lµ bÖnh di truyÒn theo quy luËt • A Gen tréi trªn NST th−êng • B Gen lÆn trªn NST th−êng • C Gen ®a alen • D Gen tréi n»m trªn NST giíi tÝnh
 16. • 3, Bè b×nh th−êng, mÑ bÞ bÖnh m¸u khã ®«ng th× con trai cña hä • A 100% b×nh th−êng • B 50% b×nh th−êng, 50% m¾c bÖnh • C 100% m¾c bÖnh • D 25% bÖnh
 17. • 4, Ng−êi ®ång sinh kh¸c trøng cã c¸c ®Æc ®iÓm: • A Lu«n cïng giíi tÝnh • B KiÓu gen gièng nhau • C §Æc ®iÓm di truyÒn t−¬ng tù anh chÞ em cïng cha mÑ • D §Æc ®iÓm di truyÒn gièng nhau

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản