intTypePromotion=1

Chiến lược và kế hoạch marketing

Chia sẻ: Pham Thi Tien Tien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
303
lượt xem
165
download

Chiến lược và kế hoạch marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những nhu cầu chưa được đáp ứng Những thông tin về sản phẩm Những nhu cầu tăng thêm/ẩn dấu/ chưa khám phá của phân khúc khách hàng Sự thuận tiện trong đóng gói, lưu trữ 2. Phân tích đối thủ cạnh tranh: i. Liệt kê những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ii. Những nhóm chiến lược Phân tích theo thị phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chiến lược và kế hoạch marketing

  1. PLANNING FORM I. Phân tích môi trường ngành – môi trường vi mô 1. Phân tích khách hàng i. Phân khúc khách hàng Phân khúc Phân khúc thị trường (tỷ Nhận xét đồng) ii. Động cơ thúc đẩy khách hàng Phân khúc Động cơ iii. Những nhu cầu chưa được đáp ứng Những thông tin về sản phẩm Những nhu cầu tăng thêm/ẩn dấu/ chưa khám phá của phân khúc khách hàng Sự thuận tiện trong đóng gói, lưu trữ 2. Phân tích đối thủ cạnh tranh: i. Liệt kê những đối thủ cạnh tranh trực tiếp ii. Những nhóm chiến lược Phân tích theo thị phần Nhóm chiến lược Những đối thủ chính Thị phần (1) lớn, đa dạng hóa (2) Nhỏ, tập trung ….. Phân tích theo đặc thù Nhóm chiến lược Đặc thù/ chiến Điểm mạnh Điểm yếu lược
  2. iii. Những đối thủ chính Đối thu Đặc thù/ chiến Điểm mạnh Điểm yếu lược iv. Hình ảnh cạnh tranh Ma trận hình ảnh cạnh tranh Những nhân tố thành công Trọng số Đối thủ A Đối thủ B then chốt Nhận biết thương hiệu Xếp Điểm Xếp Điểm hạng hạng Chất lượng sản phẩm Tính cạnh tranh của giá bán Quản tri Tình trạng tài chính Lòng trung thành của khách hàng Mở rộng toàn cầu Thị phần Tổng cộng 1.00 Bảng phân tích năng lực cạnh tranh Tài sản và năng lực DN DN DN DN DN DN DN 1 2 3 4 5 6 7 Nhận biết tên thương hiệu Hơi thở của dòng sản phẩm Tầm bao phủ của kênh phân phối Năng lực tài chính Kết cấu chi phí Tầm bao phủ thị trường (về mặt địa lý) Quốc tế hóa 3. Phân tích thị trường:
  3. i. Nhận diện thị trường: (nêu rõ đang phân tích về thị trường nào? Tại địa bàn nào?) ii. Kích cỡ thị trường hiện tại và tiềm năng và mức tăng trưởng ( tỷ đồng) o Tăng trưởng thị trường: tốc độ tăng trưởng? o Những nhân tố tác động đến mức bán hàng: VD: tăng trưởng dân cư,…. o Những khúc thị trường có tiềm năng tăng trưởng tốt iii. Phân tích tính sinh lời của thị trường o Những rào cản gia nhập thị trường:…. o Những đối thủ tiềm năng gia nhập thị trường: …. o Nhữ đe dọa từ sản phẩm thay thế:…. o Quyền lực thương thuyết của nhà cung cấp: …. o Quyền lực thương thuyết của khách hàng: …. iv. Kết cấu chi phí: …… v. Hệ thống phân phối: o Những kênh phân phối chính: ….. o Quan sát/ những khuynh hướng chính vi. Khuynh hướng thị trường và sự phát triển o …. o ….. vii. Những nhân tố thành công then chốt: o Hiện tại : ………… o Tương lai: ……….. II. Phân tích môi trường vĩ mô: Những khuynh hướng và sự kiện tiềm năng:
  4. Nhân tố môi Mô tả Thực thi chiến Khung thời Mức độ quan trường vĩ mô lược gian trọng Xã hội Công nghệ Kinh tế Chính trị III. Tổng hợp môi trường bên ngoài, phân tích tình huống thị trường: Phân tíc ma trận EFE IV. Phân tích môi trường bên trong: 1. Phân tích hiện trạng: Mục tiêu Tình trạng và nhận xét 1. doanh số 2. lợi nhuận 3. Chất lượng/ dịch vụ 4. chi phí 5. Sản phẩm mới 6. Sự thỏa mãn của khách hàng 7. nhân lực 8. nhân tố khác 2. Những vấn đề chiến lược: i. …….. ii. ….. 3. Những đặc điểm của tổ chức: Thành phần: Mô tả - phù hợp với hiện tại/ đề xuất chiến lược (Kết cấu, hệ thống, văn hóa, và con người )
  5. 4. Phân tích danh mục vốn đầu tư: Ma trận BCG, IE …. 5. Phân tích điểm mạnh/ yếu : 6. Phân tích các chỉ tiêu hoạt động của chiến lược hiện hữu: Quá khứ Hiện tại Kế hoạch Báo cáo hoạt động: (dự toán KH Thị phần có thể cho Doanh số một số năm) Giá thành Lãi gộp R&D Bán hàng/quảng cáo Lợi nhuận Bảng cân đối kế toán Tiền mặt/tồnkho Giá trị tài sản hiện có Khấu hao Giá trị tài sản cố định Tổng tài sản – giá trị bút toán Giá trị thị trường của tài sản (ước tính) ROA (tính trên giá trị bút toán) ROA (tính trên giá tị trường) Sử dụng của các quỹ Giá trị tài sản hiện có Tài sản cố định Lợi nhuận Khấu hao Khác Các nguồn lực yêu cầu …………. ………….. (có thể là lao động, những phương tiện sẵn có ….
  6. V. Tổng hợp phân tích môi trường bên trong: Ma trận IFE VI. Đề xuất chiến lược: (summary) 1. Ứng dụng các công cụ phân tích lựa chọn chiến lược: ……………………………….. 2. Đề xuất chiến lược: i. Giải trình về sứ mạng: …………………….. ii. Mô tả chiến lược: o Chiến lược duy trì: a. Từ bỏ b. Thu hoạch c. Duy trì d. Tăng trưởng thị phần e. Mở rộng dòng sản phẩm f. Hội nhập o Chiến lược tấn công: a. Khác biệt hoá b. Phí hạ ạ c. Tập trung iii. Tài sản và năng lực thể hiện lợi thế cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp: …………………………….. ………………………………
  7. ………………………………. iv. Vị thế chiến lược: ………………………… ……………………………. …………………………….. v. Những sáng kiến mang tính chiến lược của chiến lược được đề xuất: o Làm gì? o Làm thế nào? o Vào lúc nào? o ở đâu? vi. Dự toán tài chính cho chiến lược được đề xuất: Quá khứ Hiện tại Chiến lược đề xuất Báo cáo hoạt động: (dự toán có Thị phần thể cho một Doanh số số năm) Giá thành Lãi gộp R&D Bán hàng/quảng cáo Lợi nhuận Bảng cân đối kế toán Tiền mặt/tồnkho Giá trị tài sản hiện có Khấu hao Giá trị tài sản cố định Tổng tài sản – giá trị bút toán Giá trị thị trường của tài sản (ước tính) ROA (tính trên giá trị bút toán) ROA (tính trên giá thị trường) Sử dụng của các quỹ Giá trị tài sản hiện có Tài sản cố định
  8. Lợi nhuận Khấu hao Khác Các nguồn lực yêu cầu …………. ………….. (có thể là lao động, những phương tiện sẵn có ….)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản