intTypePromotion=1

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Chia sẻ: Ngo Van Thu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
769
lượt xem
215
download

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG I - Chức năng nhiệm vụ của P. Tổ chức Hành chính– Thanh tra bảo vệ : 1.Chức năng : Tham mưu cho Giám đốc Công ty về lĩnh vực Tổ chức lao động , tiền lương , hành chính quản trị , thanh tra bảo vệ . 2. Nhiệm vụ : - Tham mưu cho Giám đốc Công ty về tổ chức bộ máy SXKD và bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu phát triển của Công ty . - Quản lý hồ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC BỘ PHẬN TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG

  1.  Chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c bé phËn  Trong C«ng ty cæ phÇn kinh doanh vËt t vµ x©y dùng I   ­   Chøc   n¨ng   nhiÖm   vô   cña   P.   Tæ   chøc   Hµnh   chÝnh–  Thanh tra b¶o vÖ : 1.Chøc n¨ng :  Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vùc Tæ chøc  lao   ®éng   ,   tiÒn   l¬ng  ,   hµnh   chÝnh   qu¶n   trÞ   ,  thanh  tra b¶o vÖ . 2. NhiÖm vô :  - Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ tæ chøc bé m¸y  SXKD vµ bè trÝ nh©n sù phï hîp víi yªu cÇu ph¸t  triÓn cña C«ng ty . - Qu¶n lý hå s¬ lý lÞch CBCNV trong toµn C«ng ty ,  gi¶i   quyÕt   thñ   tôc   vµ   chÕ   ®é   tuyÓn   dông,th«i  viÖc ,bæ nhiÖm,b∙i miÔn ,kû luËt,khen thëng,nghØ  hu …. Lµ thµnh viªn thêng trùc cña Héi ®ßng thi  ®ua vµ Héi ®ång kû luËt cña C«ng ty . - Qui   ho¹ch   c¸n   bé   ,   tham   mu   cho   Gi¸m   ®èc   C«ng  ty,quyÕt ®Þnh viÖc ®Ò b¹t vµ ph©n c«ng c«ng t¸c  c¸c c¸n bé l∙nh ®¹o vµ qu¶n lý cña C«ng ty vµ  c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc . - X©y dùng kÕ ho¹ch,ch¬ng tr×nh ®µo t¹o , båi dìng  nghiÖp thi tay nghÒ cho c¸n bé,nh©n viªn vµ c«ng  nh©n trong toµn C«ng ty .  - Qu¶n lý lao ®éng,tiÒn l¬ng CBCNV , x©y dùng kÕ  ho¹ch   lao   ®éng,tiÒn   l¬ng   vµ   ®¬n   gi¸   tiÒn   l¬ng  hµng n¨m cña C«ng ty . - Nghiªn cøu viÖc tæ chøc lao ®éng khoa häc ,x©y  dùng   c¸c   ®Þnh   móc   lao   ®éng,gi¸   thµnh   cña   lao  ®éng trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm .  - Qu¶n lý c«ng v¨n giÊy tê , sæ s¸ch hµnh chÝnh vµ  con dÊu , thùc hiÖn c«ng tÊc lu tr÷ , cÊt tµi  liÖu thêng vµ tµi liÖu quan träng  . - X©y   dùng   lÞch   c«ng   t¸c,   lÞch   giao   ban,héi   häp  sinh ho¹t ®Þnh kú vµ bÊt thêng .  - Thùc hiÖn c«ng t¸c thanh kiÓm tra néi bé . TiÕp  nhËn c¸c ®¬n th khiÕu n¹i,tè c¸o , ®Ò xuÊt ph¬ng  ¸n gi¶i quyÕt , xö lý .  - Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ néi bé, b¶o vÖ §¶ng,  c¬ quan , tham gia víi ®Þa ph¬ng vÒ c«ng t¸c an  ninh quèc phßng . 
  2. - Qu¶n   lý c«ng   t¸c  b¶o  hiÓm  x∙  héi  cho  ngêi  lao  ®éng , c«ng t¸c an toµn lao ®éng , tham gia b¶o  vÖ m«i trêng , phßng ch¸y ch÷a ch¸y cña C«ng ty  vµ c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty .  - §iÒu hµnh vµ qu¶n lý   viÖc sö dông xe con tõ 4  chç ®Õn 16 chç .  - Lµm c¸c c«ng viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc C«ng ty ph©n  c«ng .  II­ Chøc n¨ng nhiÖm vô cña Phßng kÕ to¸n tµi chÝnh :  1.Chøc n¨ng :      - Tham mu cho Gi¸m ®èc C«ng ty vÒ lÜnh vuÞc tµi  chÝnh , tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ nghiÖp vô  kÕ to¸n cña C«ng ty .  2.NhiÖm vô :       - Gióp   gi¸m   ®èc   C«ng   ty   ®iÒu   hµnh   c«ng   t¸c   tµi  chÝnh   kÕ   to¸n   æ   C«ng   ty   vµ   c¸c   ®¬n   vÞ   trùc  thuéc .  - Phæ biÕnhíng dÉn c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc vµ c¸c  c¸   nh©n   trong   C«ng   ty   thùc   hiÖn   chÕ   ®é   chÝnh  s¸ch tµi chÝnh,kÕ to¸n do Nhµ níc ban hµnh, h­ íng dÉn viÖc thu thËp chøng tõ , hãa ®¬n theo  ®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc .  - TÝnh to¸n , lËp chøng tõ kÕ to¸n , ®jnh kho¶n  kÕ to¸n vµ h¹ch to¸n toµn bé tµi s¶n , vËt t,  tiÒn   vèn   lu©n   chuyÓn   trong   mäi   ho¹t   ®äng   s¶n  xuÊt kinh doanh cña C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trùc  thuéc   vµo   sæ   s¸ch   kÕ   to¸n   ®óng   theo   qui   ®Þnh  cña Nhµ níc .  - Chñ   ®éng   tÝnh   to¸n,   c©n   ®èi   c¸c   kho¶n   vay   vµ  huy ®éng c¸c nguån vèn vµo s¶n xuÊt kinh doanh  cã hiÖu qu¶ , b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn .  - LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh hµng n¨m vµ kÕ ho¹ch thu  nép hµng qói .  - Thùc hiÖn viÖc nép Ng©n s¸ch ,theo dâi b¸o c¸o  vµ thanh quyÕt to¸n c¸c kho¶n nép Ng©n s¸ch víi  c¬ quan thuÕ theo ®óng qui ®Þnh cña Nhµ níc .  - Thanh to¸n c¸c kho¶n tiÒn l¬ng,tiÒn thëng,tiÒn  ¨n  gia  ca  ,  tiÒn   thuª   chuyªn   gia  vµ   céng  t¸c  viªn, c«ng t¸c phÝ, chi phÝ v¨n phßng, mua s¾m  vËt   t  ,tµi   s¶n,   thiÕt   bÞ   ,   m¸y   mãc,   chi   phÝ  thuª ngoµi,c¸c kho¶n chi BHXH ,BHYT , kinh phÝ  C«ng ®oµn vµ c¸c kho¶n kh¸c theo qui ®Þnh cña  Nhµ níc vµ qui chÕ cña C«ng ty . 
  3. - Theo tiÕn ®é c«ng viÖc thùc hiÖn viÖc t¹m øng  vµ quyÕt to¸n tõng c«ng tr×nh cho c¸c chñ hîp  ®ång . - Theo dâi vµ ph¶n ¶nh kÞp thêi c¸c kho¶n c«ng nî  ph¶i thu,ph¶i tr¶ theo tõng ®èi tîng thu nî . - Qu¶n lý qòi tiÒn mÆt,tiÒn göi ng©n hµng, qu¶n  lý vÒ m¹t gi¸ trÞ toµn bé tµi s¶n, vËt t ,tiÒn  vèn vµ c¸c lo¹i tµi s¶n kh¸c thuéc quyÒn qu¶n  lý sö dông cña C«ng ty . - Chñ tr× phèi hîp víi c¸c phßng ban chøc n¨ng,  c¸c ®¬n vÞ liªn quan thùc hiÖn kiÓm kª tµi s¶n  ®Þnh kú (6 th¸ng hoÆc 1 n¨m), vµ kiÓm kª theo  yªu cÇu cña Nhµ níc. - Tham gia nghiªn cøu x©y dùng c¸c qui chÕ qu¶n  lý   cña   c«ng   ty,   qui   chÕ   ph©n   phèi   tiÒn   l¬ng,  tiÒn thëng. - Phèi   hîp   víi   c¸c   phßng   chøc   n¨ng,   tiÕn   hµnh  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch,  c¸c qui ®Þnh cña c«ng ty nh»m ng¨n ngõa nh÷ng  vô viÖc tham «, l∙ng phÝ, vi ph¹m chÕ ®é chÝnh  s¸ch Nhµ níc. - TÝnh to¸n x¸c ®Þnh gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm,  hoÆc   tõng   c«ng   tr×nh   ®Ó   x¸c   ®Þnh   lç,   l∙i   cña  tõng c«ng tr×nh vµ tæng hîp lç, l∙i trong toµn  c«ng ty. - Tæng hîp c¸c sè liÖu, ph©n tÝch ho¹t ®éng tµi  chÝnh ®Ó c«ng ty cã biÖn ph¸p ®iÒu hµnh SXKD cã  hiÖu qu¶. - Qu¶n   lý  lu  tr÷  chøng  tõ,   tµi  liÖu   sæ  s¸ch   kÕ  to¸n,   b¸o   c¸o   tµi   chÝnh   hµng   th¸ng,   quý,   n¨m  cña c«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ. - C¸c c«ng viÖc kh¸c do gi¸m ®èc c«ng ty giao. III/ CHøC N¡NG, NHIÖM Vô CñA PHßNG KÕ HO¹CH, Kü THUËT 1.Chøc n¨ng:     - Tham   mu,   gióp   viÖc   cho   Gi¸m   ®èc   tæ   chøc   vµ  triÓn   khai   c¸c   c«ng   viÖc   trong   lÜnh   vùc   kÕ  ho¹ch, ®Çu t  vµ liªn doanh, liªn kÕt trong vµ  ngoµi níc. - Tham mu cho Gi¸m ®èc tæ chøc vµ triÓn khai chØ  ®¹ovÒ   c«ng   t¸c   khoa   häc   kü   thuËt,   chÊt   lîng  c«ng tr×nh. §«n ®èc, kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ thµnh  viªn thi c«ng x©y dùng c¸c c«ng tr×nh ®¶m b¶o 
  4. chÊt lîng theo ®óng qui tr×nh qui ph¹m kü thuËt  cña ngµnh vµ Nhµ níc. 2.NhiÖm vô: 2.1. C«ng t¸c khoa häc kü thuËt: - Gi¸m   s¸t   chÊt   lîng,   an   toµn   tiÕn   ®é   c¸c   c«ng  tr×nh cu¶ toµn c«ng ty. - Tham gia xÐt duyÖt biÖn ph¸p thi c«ng ®èi víi  c¸c   c«ng   tr×nh   thuéc   c«ng   ty   qu¶n   lý   vµ   giao  cho c¸c ®¬n vÞ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. - Chñ  tr×   lËp  biÖn   ph¸p   KHCN    cña   C«ng   ty  (1­5  n¨m) - Th«ng tin phæ biÕn c¸c qui tr×nh, qui ph¹m kü  thuËt míi cho c¸c ®¬n vÞ, biªn so¹n, híng dÉn  qui  tr×nh  kü   thuËt   néi  bé  ®Ó   c¸c  ®¬n   vÞ  trùc  thuéc   thùc   hiÖn   kÕt   hîp   víi   bé   phËn   kü   thuËt  cña c¸c ®¬n vÞ lËp ch¬ng tr×nh ¸p dông tiÕn bé  khoa häc kü thuËt vµ ®æi m¬Ý c«ng nghÖ theo kÕ  ho¹ch khoa häc c«ng nghÖ ®∙ xÐt duyÖt. - Chñ   tr×   xem   xÐt   s¸ng   kiÕn   c¶i   tiÕn,   ¸p   dông  tiÕn bé KHKT, chuÈn bÞ hå s¬ tr×nh Héi ®ång xÐt  duyÖt (theo ph©n cÊp) - KÕt hîp c¸c ®¬n vÞ tæ chøc x¸c ®Þnh c«ng tr×nh  chÊt lîng cao, chñ tr× ®¸nh gi¸ c«ng tr×nh chÊt  lîng cao ®Ó ban l∙nh ®¹o xÐt duyÖt. - Tham gia lËp kÕ ho¹ch ®Çu t lËp kÕ ho¹ch ®Çu t  thiÕt bÞ míi theo ch¬ng tr×nh  KH chi nh¸nh ®x  ddîc duyÖt. - KiÓm tra ®Þnh kú viÖc sö dông thiÕt bÞ trªn c¸c  c«ng tr×nh, xëng s¶n xuÊt, híng dÉn ®Ó lËp ph­ ¬ng ¸n b¶o dìng, söa ch÷a hoÆc lËp hå s¬ thanh  lý c¸c thiÕt bÞ cò, qu¸ niªn h¹n sö dông, kh«ng  ®¶m b¶o an toµn ®Ó tr×nh Gi¸m ®èc xö lý. - Híng dÉn, tæ chøc, ®µo t¹o vÒ chuyªn m«n nghiÖp  vô cña phßng ®ãi víi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc. 2.2 C«ng t¸c kÕ ho¹ch ®Çu t: - X©y   dùng   kÕ   ho¹ch:   C¨n   cø   vµo   nghÞ   quyÕt   cña  §H§C§ thêng niªn, c¨n cø sè kÕ ho¹ch c¸c ®¬n vÞ  ®¨ng   ký,   Phßng   KÕ   ho¹ch   –   Kü   thuËt   cã   tr¸ch  nhiÖm x©y dùng kÕ ho¹ch cô thÓ tõng quy, tõng  n¨m tr×nh Gi¸m ®èc C«ng ty xem xÐt vµ b¸o c¸o  H§QT quyÕt ®Þnh. - Tæ chøc thùc hiÖn: Híng dÉn kiÓm tra, theo dâi  viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   chØ   tiªu,   kÕ   hoach   trong  quý, n¨m cña ®¬n vÞ.
  5. - VÒ Hîp ®ång kinh tÕ: +  Dù  th¶o   Hîp  ®ång   kinh   tÕ  ®Çu   t,  ph¸t   triÓn  s¶n xuÊt nh: mua vËt t, m¸y mãc, thiÕt bÞ… +   §Ò   xuÊt   ®¬n   vÞ   vµ   ph¬ng   thøc   tæ   chøc   thùc  hiÖn hîp ®ång. + Theo dâi qu¸ tr×nh thùc hiÖn hîp ®ång + Thanh quyÕt to¸n hîo ®ång khi kÕt thóc. + Qu¶n lý vµ lu tr÷ c¸c Hîp ®ång gèc cña C«ng  ty ký. - Thanh quyÕt to¸n: + Theo dâi thanh quyÕt to¸n c¸c hîp ®ång C«ng  ty trùc tiÕp ký, hoÆc trùc tiÕp ®Çu t. +  Híng   dÉn  c¸c   ®¬n  vÞ   trong   viÖc  lËp   dù  to¸n  trong viÖc thanh to¸n c¸c hîp ®ång. - C«ng   t¸c   ®Çu   t:   C¨n   cø   vµo   nhiÖm   vô   s¶n   xuÊt  kinh doanh.          + X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t  ng¾n h¹n vµ dµi  h¹n cña toµn C«ng ty.      + Híng dÉn chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn x©y  dùng vµ triÓn khai thùc hiÖn dù      ¸n ®Çu t.        + Chñ tr× lµm c¸c thñ tôc xÐt duyÖt c¸c dù  ¸n ®Çu t theo quy ®Þnh cña Nhµ níc, theo dâi qu¶n  lý tµi s¶n d©y chuyÒn thiÕt bÞ, thanh lý, chuyÓn  nhîng thiÕt bÞ trong c«ng ty.      + Qu¶n lý vµ theo dâi ho¹t ®éng cña c¸c liªn  doanh   cña   C«ng   ty   phï   hîp   víi   c¸c   qui   ®Þnh   vÒ  liªn doanh. - B¸o c¸o theo qui ®Þnh cña Nhµ níc vµ Tæng C«ng  ty theo niªn ®é. - Híng   dÉn,   tæ   chøc   vµ   ®µo   t¹c   vÒ   chuyªn   m«n  nghiÖp vô cña phßng ®èi víi ®¬n vÞ thµnh viªn. 2.3 NhiÖm vô KiÓm tra, kiÓm so¸t: ­ KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc chÊp hµnh chÕ ®é b¶o  vÖ tµi s¶n vµ vèn trong toµn C«ng ty. - KiÓm   tra,   kiÓm   so¸t   viÖc   chÊp   hµnh   c¸c   chÕ   ®é  qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh. - KiÓm tra, kiÓm so¸t viÖc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch  s¶n xuÊt kinh doanh, kÕ ho¹ch ®Çu t x©y dùng c¬  b¶n. 2.4   Híng   dÉn,   tæ   chøc,   ®µo   t¹o   vÒ   chuyªn   m«n,  nghÞªp   vô   cña   phßng   ®èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   thµnh  viªn.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản