intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 1: Cơ sở lý luận về tiền lương

Chia sẻ: Nguyễn đắc Tình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

1.062
lượt xem
309
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiền lương là một phạm trù kinh tế, chính trị xã hội. Nó không chỉ phản ánh thu nhập thuần túy quyết định sự ổn định và phát triển của người lao động...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 1: Cơ sở lý luận về tiền lương

 1. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P CHƯƠNG I CƠ S LÝ LU N V TI N LƯƠNG 1. C Ơ S LÝ LU N V TI N LƯƠNG 1.1. Khái ni m v ti n lương Ti n lương là m t ph m trù kinh t , chính tr xã h i. Nó không ch là ph n ánh thu nh p thu n tuý quy t ñ nh s n ñ nh và phát tri n c a ngư i lao ñ ng mà nó chính là ñ ng l c thúc ñ y s phát tri n c a doanh nghi p, c a xã h i. Trong cơ ch k ho ch hóa t p trung, ti n lương là m t ph n thu nh p qu c dân, bi u hi n dư i hình th c ti n t , ñư c Nhà nư c phân ph i có k ho ch cho ngư i lao ñ ng phù h p v i s lư ng và ch t lư ng lao ñ ng c a m i ngư i ñã c ng hi n. Ti n lương ph n ánh s tr công cho ngư i lao ñ ng d a trên nguyên t c lao ñ ng nh m tái s n xu t s c lao ñ ng. Trong n n kinh t th trư ng, ti n lương ñư c ñ nh nghĩa như sau: “Ti n lương là giá c s c lao ñ ng, ñư c hình thành qua tho thu n gi a ngư i s d ng lao ñ ng và ngư i lao ñ ng phù h p v i quan h cung c u s c lao ñ ng trong n n kinh t th trư ng”. “Ti n lương c a ngư i lao ñ ng do hai bên tho thu n trong h p ñ ng lao ñ ng và ñư c tr theo năng su t lao ñ ng, ch t lư ng và hi u qu công vi c” (theo quan ñi m c i cách ti n lương năm 1993). V m t kinh t , có th hi u ti n lương là bi u hi n b ng ti n c a giá tr s c lao ñ ng ñư c hình thành thông qua s th o lu n gi a ngư i s d ng s c lao ñ ng và ngư i lao ñ ng. Ti n lương tuân theo các quy lu t cung c u, giá tr th trư ng và pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c. Đ ng th i, ti n lương ph i bao g m ñ các y u t c u thành ñ ñ m b o là ngu n thu nh p, ngu n s ng ch y u c a b n thân ngư i lao ñ ng và gia ñình h . SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 7
 2. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P Chuy n sang n n kinh t th trư ng, s c lao ñ ng ñư c nhìn nh n như là m t hàng hoá, ti n lương là giá c s c lao ñ ng. Do v y, ngư i s d ng lao ñ ng ph i tr cho ngư i lao ñ ng m t s ti n nh t ñ nh ñ ñ i l y quy n s d ng s c lao ñ ng c ah . Trong ho t ñ ng s n xu t kinh doanh, ñ i v i ch doanh nghi p, ti n lương là m t y u t n m trong chi phí s n xu t kinh doanh. Ti n lương là m t kho n chi phí b t bu c, do ñó mu n nâng cao l i nhu n và h giá thành s n ph m, các doanh nghi p ph i bi t cách qu n lý và tính toán chi phí ti n lương h p lý. Đ ng th i, ti n lương cũng là m t phương ti n kích thích và ñ ng viên ngư i lao ñ ng làm vi c có hi u qu . Tóm l i, ti n lương là ph n thu nh p ñư c ngư i s d ng lao ñ ng tr cho ngư i lao ñ ng trên cơ s tho thu n t nguy n và bình ñ ng, trên cơ s quan h cung c u v s c lao ñ ng trên th trư ng lao ñ ng và phù h p v i quy ñ nh hi n hành c a pháp lu t lao ñ ng. 1.2. Ti n lương danh nghĩa, ti n lương th c t Ti n lương danh nghĩa Là s ti n mà ngư i s d ng lao ñ ng tr cho ngư i lao ñ ng phù h p v i s lư ng và ch t lư ng lao ñ ng mà h ñóng góp. M i kho n ti n mà ngư i lao s d ng lao ñ ng tr cho ngư i lao ñ ng (g m ti n lương, ph c p, phúc l i…) ñ u là ti n lương danh nghĩa. Tuy nhiên, b n thân ti n lương danh nghĩa chưa ph n ánh ñ y ñ m c tr công th c t cho ngư i lao ñ ng. Ti n lương th c t Là toàn b nh ng tư li u sinh ho t và các lo i d ch v mà ngư i lao ñ ng trao ñ i ñư c b ng ti n lương danh nghĩa c a mình sau khi ñã ñóng góp và tr các kho n theo quy ñ nh. Rõ ràng ti n lương th c t ph n ánh ñúng m c s ng c a ngư i lao ñ ng và giá tr ti n lương mà ngư i lao ñ ng nh n ñư c. M i quan h gi a ti n lương danh nghĩa và ti n lương th c t : SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 8
 3. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P I TLDN ITLTT = IG Trong ñó: - ITLTT : Ch s ti n lương th c t - ITLDN : Ch s ti n lương danh nghĩa - IG : Ch s giá c 1.3. Các nguyên t c trong t ch c ti n lương Đ m b o t c ñ tăng năng su t lao ñ ng bình quân nhanh hơn t c ñ tăng ti n lương bình quân: Nguyên t c này b t ngu n t m i quan h gi a tích lũy và tiêu dùng, yêu c u c a nguyên t c này là tiêu dùng không th vư t kh năng làm ra mà c n ñ m b o tích lũy. Trong các ñơn v s n xu t kinh doanh, t c ñ tăng ti n lương v cơ b n ph thu c tr c ti p vào t c ñ tăng năng su t lao ñ ng, ngư c l i tăng năng su t lao ñ ng không ch là ñi u ki n c n thi t ñ th c hi n tăng ti n lương nh m c i thi n ñ i s ng cho ngư i lao ñ ng mà còn là ñi u ki n tiên quy t ñ th c hi n tích lũy, ñ u tư phát tri n s n xu t, nâng cao ch t lư ng s n ph m, h giá thành ñ c nh tranh… Do v y, năng su t lao ñ ng bình quân c n ph i tăng nhanh hơn ti n lương bình quân. Ch ng ch nghĩa tr lương bình quân: Nguyên t c này b t ngu n t quy lu t phân ph i theo lao ñ ng. Vi c tr lương ph i g n v i năng su t, ch t lư ng, hi u qu . Ph i th c hi n tr lương ngang nhau cho lao ñ ng như nhau, không phân bi t gi i tính, dân t c. Tr lương theo công vi c ngư i lao ñ ng ñ m nh n: Ngư i lao ñ ng làm vi c gì thì ph i tr lương theo công vi c y, ti n lương ph i ñư c g n v i k t qu lao ñ ng, hi u qu công vi c v i các hình th c tr lương SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 9
 4. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P thích h p do ngư i s d ng lao ñ ng l a ch n và duy trì trong m t th i gian nh t ñ nh. K t h p hài hòa các d ng l i ích: Xu t phát t m i quan h gi a l i ích ngư i lao ñ ng, l i ích ngư i s d ng lao ñ ng và l i ích c a ngư i tiêu dùng s n ph m. Vì v y, yêu c u tr lương ngoài vi c căn c vào nh ng ñóng góp cá nhân, còn ph i tính ñ n l i ích t p th , l i ích c a ngư i tiêu dùng và l i ích xã h i. Vi c tr lương ph thu c vào th c tr ng tài chính c a doanh nghi p: Ti n lương trong doanh nghi p ph thu c vào hi u qu s n xu t kinh doanh và tài chính doanh nghi p. Do ñó, ti n lương c a doanh nghi p không nên quy ñ nh quá c ng nh c mà c n có s linh ho t và có kho ng cho phép ñi u ch nh phù h p. 1.4. M c tiêu c a h th ng ti n lương M c tiêu c a h th ng ti n lương là nh m nâng cao ñ s d ng, thu hút và duy trì ñư c ngư i lao ñ ng làm vi c t t nh t. Tóm l i, ñ xây d ng m t h th ng ti n lương thì hư ng vào các m c tiêu: - Thu hút nhân viên: M c lương doanh nghi p ñ ngh thư ng là m t trong nh ng y u t cơ b n nh t cho ng viên quy t ñ nh có ch p nh n vi c làm doanh nghi p hay không. Các doanh nghi p càng tr lương cao càng có kh năng thu hút ñư c nh ng ng viên gi i. - Duy trì nh ng nhân viên gi i: Đ duy trì nh ng nhân viên gi i cho doanh nghi p, tr lương cao chưa ñ mà còn ph i th hi n tính công b ng trong công tác tr lương, th hi n không ch s công b ng gi a nh ng nhân viên th c hi n cùng công vi c, có k t qu tương ñương, không phân bi t gi i tính… mà còn s công b ng gi a nh ng công vi c có t m quan tr ng, yêu c u m c ñ ph c t p, k năng làm vi c ho c gi a các nhân viên trong nh ng b ph n khác nhau. - Kích thích, ñ ng viên nhân viên: M i nhân viên c n ñư c tr lương m t cách công b ng, tương x ng v i n l c, kh năng và ñóng góp c a ngư i ñó. Nhân viên thư ng mong ñ i nh ng c g ng và k t qu th c hi n công vi c c a h s ñư c SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 10
 5. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P ñánh giá và khen thư ng x ng ñáng. H th ng ti n lương c n khuy n khích nhân viên th c hi n công vi c hi u qu và năng su t. - Hi u qu v m t chi phí: H th ng ti n lương ph i phù h p v i quan h cung c u trên th trư ng lao ñ ng , t ñó xây d ng m t m c lương phù h p cho t ng ch c danh công vi c, tránh tình tr ng tr lương quá th p ho c quá cao. Xây d ng h th ng ti n lương t t nh t m c ñ c nh tranh ñư c. - Đáp ng các yêu c u Lu t pháp: Ph i tuân th theo nh ng quy ñ nh c a Lu t pháp v các v n ñ như ti n lương t i thi u, th i gian và ñi u ki n lao ñ ng, các kho n ph c p và nh ng quy ñ nh v phúc l i xã h i… 1.5. Ch c năng c a h th ng ti n lương 1.5.1. Ch c năng thư c ño giá tr : Ch c năng thư c ño giá tr s c lao ñ ng làm căn c ñ xác ñ nh m c ti n lương cho t ng lo i công vi c, xác ñ nh ñơn giá tr lương, ñ ng th i là cơ s ñi u ch nh giá c s c lao ñ ng khi giá c tư li u sinh ho t bi n ñ ng. 1.5.2. Ch c năng tái s n xu t s c lao ñ ng: Trong quá trình lao ñ ng, s c lao ñ ng b hao mòn d n cùng v i quá trình t o ra s n ph m. Mu n duy trì kh năng làm vi c lâu dài cho ngư i lao ñ ng, c n ph i tái s n xu t s c lao ñ ng v i quy mô m r ng hơn s c lao ñ ng ñã hao phí. Ti n lương là m t trong nh ng ti n ñ v t ch t có kh năng ñ m b o tái s n xu t s c lao ñ ng, trên cơ s bù ñ p thông qua vi c tho mãn nhu c u tiêu dùng cho ngư i lao ñ ng. 1.5.3. Ch c năng kích thích: Ti n lương là ngu n thu nh p chính c a ngư i lao ñ ng ñ tho mãn nhu c u v t ch t, tinh th n. Ti n lương là m c tiêu, là ñ ng l c tr c ti p thúc ñ y s ph n ñ u c a ngư i lao ñ ng. Vì v y, khi ngư i lao ñ ng làm vi c ñ t hi u qu cao, ph i tr m t m c ti n lương cao tương ng. M c ti n lương ph i ñ m b o khuy n khích ngư i lao ñ ng nâng cao ngang su t làm vi c, ch t lư ng và hi u qu công vi c. SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 11
 6. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P 1.5.4. Ch c năng b o hi m, tích lũy: Ch c năng này b o ñ m cho ngư i lao ñ ng ch ng nh ng duy trì cu c s ng hàng ngày, mà còn dành m t ph n tích lũy, d phòng cho cu c s ng mai sau khi h h t kh năng lao ñ ng ho c g p r i ro, b t tr c trong cu c s ng. 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP HÌNH THÀNH QU LƯƠNG 2.1. Xây d ng qu lương k ho ch theo s n ph m 2.1.1. Khái ni m: Qu ti n lương k ho ch theo s n ph m là t ng d tính ti n lương tr cho các lo i lao ñ ng c a doanh nghi p trong năm ñ th c hi n ch tiêu s n xu t s n ph m trong năm c a doanh nghi p. 2.1.2. Các s li u c n thi t: Đ xây d ng qu ti n lương k ho ch theo s n ph m trong năm c n thi t ph i có nh ng s li u sau: - H th ng ñ nh m c cho các công ño n b ph n ñ s n xu t s n ph m. - Đ nh biên lao ñ ng h p lý c a các b ph n không xác ñ nh ñ nh m c. - H s lương ñ i v i các lo i công vi c theo quy ñ nh c a ngh ñ nh 26/CP - H th ng các lo i ph c p c a Nhà nư c. - M c lương t i thi u do doanh nghi p l a ch n theo hi u qu s n xu t kinh doanh và phù h p v i quy ñ nh c a Nhà nư c. - K ho ch s n xu t s n ph m trong năm. 2.1.3. Cơ c u qu lương k ho ch chung: QLKH chung = QLKHSX + QLKHTG + QLKHBS Trong ñó: LKH chung : Là qu lương k ho ch chung c a toàn b doanh nghi p trong năm SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 12
 7. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P QLKHSX : Là qu lương k ho ch tr cho vi c th c hi n ch tiêu k ho ch s n xu t QLKHTG : Là qu lương k ho ch thêm gi QLKHBS : Là qu lương k ho ch b sung 2.1.4. Phương pháp tính: Qu lương k ho ch s n xu t: QLKHSX = ĐGSP × QKH Trong ñó: ĐGSP: Đơn giá t ng h p tính trên m t s n ph m QKH : S n lư ng k ho ch s n xu t trong năm Qu lương k ho ch thêm gi : QLKHTG = LĐ × S gi làm thêm ngày thư ng × 1.5 × Ti n lương gi th c tr Qu lương k ho ch b sung: QLBS = LĐ × NNCĐBQ × Ti n lương ngày Trong ñó: : Qu lương b sung QLBS NNCĐBQ : Ngày ngh ch ñ bình quân 2.2. Xây d ng qu lương k ho ch theo doanh thu 2.2.1. Khái ni m: Qu ti n lương theo doanh thu là t ng d tính chi phí ti n lương trong năm ñ chi tr cho các lo i lao ñ ng trong doanh nghi p ñ th c hi n ch tiêu doanh thu v k ho ch trong năm. SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 13
 8. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P 2.2.2. Các s li u c n thi t: Đ xây d ng qu ti n lương theo doanh thu, c n có nh ng s li u c th sau: - Đ nh biên lao ñ ng theo nhu c u s n xu t kinh doanh trong năm. - H s lương tương ng v i t ng công vi c, t ng ch c danh. - H th ng các lo i ph c p áp d ng t i doanh nghi p. - Ch ñ làm vi c c a doanh nghi p trong năm. - Doanh thu k hoach trong năm. 2.2.3. Cơ c u qu lương k ho ch: QLKH chung = QLKHSX + QLKHTG Trong ñó: QLKHSX: Qu lương k ho ch s n xu t QLKHTG: Qu lương k ho ch thêm gi 2.2.4. Phương pháp tính: Qu lương k ho ch s n xu t: QLKHSX = LĐĐB × (HSLBQ + HSPCBQ) × MLTTDN × 12 Trong ñó: LĐĐB : Lao ñ ng ñ nh biên th c hi n k ho ch s n xu t trong năm HSLBQ : H s lương bình quân HSPCBQ: H s ph c p bình quân MLTTDN: M c lương t i thi u c a doanh nghi p l a ch n Phương pháp ñ nh m c lao ñ ng t ng h p theo ñ nh biên: M c lao ñ ng t ng h p tính theo công th c sau: SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 14
 9. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P LĐĐB = LĐCN + LĐPV + LĐQL + LĐBS Trong ñó: LĐĐB : Lao ñ ng ñ nh biên c a công ty LĐCN : Lao ñ ng công ngh hay lao ñ ng k thu t LĐPV : Lao ñ ng ph tr , ph c v LĐQL : Lao ñ ng qu n lý LĐBS : Lao ñ ng b sung ñ nh biên ñ th c hi n ch ñ ngày, gi ngh theo quy ñ nh c a pháp lu t lao ñ ng ñ i v i lao ñ ng chính và lao ñ ng ph tr , ph c v - Đ i v i công ty không làm vi c vào ngày l , t t và ngày ngh hàng tu n thì lao ñ ng b sung ñ nh biên ñư c tính như sau: + LĐ ) × LĐ = (LĐ BS CN PV 3. CÁC HÌNH TH C TR LƯƠNG 3.1. Hình th c tr lương theo s n ph m 3.1.1. Khái ni m: Lương theo s n ph m là hình th c tr lương mà ti n lương c a ngư i lao ñ ng ph thu c vào s lư ng s n ph m ñúng quy cách làm ra và ñơn giá tr lương cho s n ph m. LSP = ĐGSP × QTT Trong ñó: ĐGSP : Đơn giá s n ph m QTT : S lư ng s n ph m th c t ngư i lao ñ ng làm ra Đơn giá s n ph m có th tính b ng m t trong hai cách sau: SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 15
 10. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P ML CB + PC ĐGSP = (MLCB + PC) × MTG ĐGSP = Ho c M SL Trong ñó: MLCB : M c lương theo c p b c công vi c PC : Ph c p MSL : M c s n lư ng s n ph m ngư i lao ñ ng hoàn thành MTG : Đ nh m c th i gian ngư i lao ñ ng làm ra m t ñơn v s n ph m 3.1.2. Đ i tư ng và ñi u ki n áp d ng Đ i tư ng: Hình th c này ñư c áp d ng r ng rãi cho nh ng công vi c có th ñ nh m c lao ñ ng ñ giao vi c cho ngư i lao ñ ng tr c ti p s n xu t. Đi u ki n áp d ng: Đ hình th c này phát huy ñ y ñ tác d ng, ưu ñi m ñem l i hi u qu cao khi tr lương chúng ta c n các ñi u ki n sau: - Ph i xác ñ nh ñơn giá lương theo s n ph m chính xác. - Ph i xây d ng m t h th ng các ñ nh m c lao ñ ng chính xác. - Ph i t ch c ph c v t t nơi làm vi c nh m t o ñi u ki n cho quá trình s n xu t ñư c liên t c. - Ph i t ch c ch t ch công tác ki m tra, nghi m thu s n ph m. 3.1.3. Các hình th c tr lương s n ph m Lương s n ph m tr c ti p cá nhân: Là hình th c tr lương theo s n ph m áp d ng ñ i v i nh ng ngư i tr c ti p s n xu t trong ñi u ki n lao ñ ng c a h mang tính ch t ñ c l p tương ñ i, quan h gi a năng su t lao ñ ng và ti n lương s n ph m c a h ñư c ph n ánh rõ r t. Cách tính: SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 16
 11. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P TLSPCN = ĐGSPCN × QTTCN Trong ñó: TLSPCN : Ti n lương s n ph m cá nhân th c t công nhân nh n ñư c ĐGSPCN : Đơn giá s n ph m cá nhân QTTCN : S n lư ng th c t cá nhân làm ñư c Lương s n ph m t p th : Hình th c tr lương này căn c vào kh i lư ng công vi c hay s lư ng s n ph m có s ph i h p c a m t nhóm công nhân cùng th c hi n, s n ph m lao ñ ng là do k t qu lao ñ ng c a t p th . Cách tính: TLSPN = ĐGSPN × QTTN Trong ñó: TLSPN :Ti n lương s n ph m nhóm th c t ĐGSPN : Đơn giá ti n lương s n ph m nhóm : S n lư ng th c t nhóm công nhân ñã hoàn thành QTTN Đơn giá ti n lương s n ph m t p th ñư c tính như sau: n + PC i ) ∑ (ML CBi n i =1 ∑ (ML + PCi ) × MTG ĐGSPN = ĐGSPN = Ho c CBi M SL i =1 Trong ñó: n ∑ (MLCBi + PCi ) : T ng lương, ph c p tính theo c p b c c a nhóm i =1 : M c s n lư ng s n ph m nhóm hoàn thành MSL : Đ nh m c th i gian MTG SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 17
 12. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P Cách chia lương s n ph m cho t ng nhóm cá nhân: Phương pháp 1: Căn c vào ch t lư ng lao ñ ng ∑ TL × HSL A SPN TLA = ∑ HSL N Trong ñó: : Ti n lương lao ñ ng A TLA ∑ TL : T ng ti n lương s n ph m nhóm th c t SPN ∑ HSL : T ng h s lương nhóm N : H s lương lao ñ ng A HSLA Phương pháp 2: Căn c vào s lư ng và ch t lư ng lao ñ ng TL SPN × HSL A × NC A TLA = n + NC i ) ∑ (HSL i i= 1 Trong ñó: : Ti n lương c a lao ñ ng A TLA : Ngày công th c t c a lao ñ ng A NCA : S lao ñ ng trong nhóm n + NC i ) : T ng h s lương và ngày công th c t c a nhóm ∑ (HSL i Phương pháp 3: Căn c vào s lư ng, ch t lư ng và hi u qu lao ñ ng TLSPN × HSLA × NCA × H CVA TLA = n ∑ (HSL + NC + H ) i i CVi i= 1 Trong ñó: SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 18
 13. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P : Ti n lương c a lao ñ ng A TLA : Ti n lương s n ph m c a nhóm TLSPN : H s hi u qu công vi c c a lao ñ ng A HCVA : S lao ñ ng trong nhóm n + NC i + H CVi ) : T ng h s lương, ngày công th c t và h s hi u ∑ (HSL i qu công vi c c a nhóm Lương s n ph m gián ti p: Hình th c này thư ng áp d ng ñ tr lương cho công nhân ph , ph c v mà nh hư ng tr c ti p ñ n k t qu lao ñ ng c a công nhân chính công vi c c a h hư ng lương theo s n ph m. Ti n lương c a công nhân ph , ph c v ph thu c vào m c s n lư ng, k t qu lao ñ ng c a công nhân chính và m c lương theo c p b c công nhân c a chính công nhân ph . Cách tính: TLSPGT = ĐGP × QTTCNC (HSL CBPV + HSPC PV ) × ML TTDN ĐGP = Vi ∑ M SLC Ho c: ĐGP = (HSLPV + HSPC) × MLTTDN × MTG Trong ñó: TLSPGT : Ti n lương s n ph m công nhân ph , ph c v ĐGP : Đơn giá ti n lương c a công nhân ph , ph c v QTTCNC : S n lư ng th c t c a công nhân chính mà công nhân ph ph c v HSLCBPV: H s lương c p b c công nhân ph HSPCPV: H s ph c p công nhân ph c v (n u có) : M c s n lư ng c a công nhân chính mà công nhân ph ph c v MSLC SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 19
 14. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P MLTTDN : M c lương t i thi u c a doanh nghi p MTG : M c th i gian Lương s n ph m lu ti n: Là hình th c tr lương theo s n ph m k t h p v i ti n lương c a nh ng s n ph m công nhân hoàn thành vư t m c ñư c tr theo nh ng ñơn giá lũy ti n (ñơn giá tăng d n) Hình th c này ñư c áp d ng trong nh ng khâu tr ng y u c a dây chuy n s n xu t ho c do yêu c u ñ t xu t c a s n xu t kinh doanh, ñòi h i hoàn thành g p theo k ho ch. Cách tính: TLSPLT = ĐGSP × QTT + ĐGLT × (QTT – MSL) Trong ñó: TLSPLT : Ti n lương s n ph m lũy ti n ĐGSP : Đơn giá s n ph m ĐGLT : Đơn giá lũy ti n cho s n ph m hoàn thành vư t m c : S n lư ng th c t ngư i lao ñ ng làm ra QTT : M c s n lư ng ñ nh m c MSL Lương s n ph m có thư ng: Là hình th c tr lương theo s n ph m k t h p v i hình th c ti n thư ng khi nhân công có s lư ng s n ph m th c hi n trên ñ nh m c quy ñ nh. Cách tính: m × h × L SP TLSP thư = LSP + ng 100 Trong ñó: Ti n lương tr theo s n ph m có thư ng TLSP thư ng : SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 20
 15. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P : Lương s n ph m LSP : T l cho 1% vư t m c ch tiêu thư ng m : Ph n trăm hoàn thành vư t m c ch tiêu thư ng h Lương khoán: Là hình th c tr lương cho m t công nhân hay m t nhóm công nhân căn c vào m c ñ hoàn thành kh i lư ng s n ph m (hay công vi c) Áp d ng trong trư ng h p s n ph m hay công vi c khó chia chi ti t, mà ph i giao c kh i lư ng công vi c hay nhi u vi c t ng h p ph i làm xong trong m t th i gian và ch t lư ng nh t ñ nh. Cách tính: TLSPK = ĐGKhoán × Q MLK ĐGKhoán = Vi M SLK Trong ñó: TLSPK : Ti n lương s n ph m khoán ĐGKhoán : Đơn giá ti n lương khoán : Kh i lư ng công vi c khoán ñã hoàn thành Q : M c lương khoán MLK : M c s n lư ng khoán MSLK 3.1.4. Ưu và như c ñi m c a hình th c tr lương theo s n ph m Ưu ñi m: - Cách tr lương rõ ràng, c th và công khai. Có hi u qu cao ñ i v i công vi c mang tính ch t gi n ñơn. - Hình th c tr lương này g n thu nh p c a ngư i lao ñ ng v i k t qu th c hi n công vi c, có tính kích thích m nh, mang l i hi u qu cao và ñư c áp d ng r ng rãi trong các doanh nghi p. SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 21
 16. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P - Khuy n khích ngư i lao ñ ng c g ng h c t p, nâng cao trình ñ tay ngh , phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t… tìm m i bi n pháp ñ nâng cao năng su t lao ñ ng. - Nâng cao ý th c lao ñ ng t giác, năng ñ ng, tích c c trong công vi c và thúc ñ y tinh th n thi ñua gi a nh ng ngư i lao ñ ng v i nhau. Khuy t ñi m: - Hình th c này làm cho ngư i lao ñ ng ch y theo năng su t, s n lư ng mà quên ñi ch t lư ng s n ph m. - Làm cho ngư i lao ñ ng m t ñi tính t giác b o qu n máy móc, thi t b , ti t ki m nguyên v t li u. 3.2. Hình th c tr lương theo th i gian 3.2.1. Khái ni m Là hình th c tr lương mà ti n lương c a ngư i lao ñ ng ph thu c vào thòi gian làm vi c th c t và m c lương theo c p b c công vi c. Ngư i lao ñ ng ñư c tr lương theo th i gian làm vi c: gi , ngày , tu n, tháng ho c năm. Tùy theo tính ch t công vi c mà có th i gian tính lương phù h p. TLTG = (MLCB + PC) × TTT Trong ñó: : Ti n lương tính theo th i gian TLTG MLCB : M c lương theo c p b c ho c ch c v PC : Các kho n ph c p (n u có) TTT : Th i gian làm vi c th c t 3.2.2. Đ i tư ng và ñi u ki n áp d ng SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 22
 17. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P Ti n lương th i gian thư ng ñư c s d ng r ng rãi ñ i v i m t s lo i công vi c c a lao ñ ng không lành ngh ho c nh ng công vi c khó ti n hành ñ nh m c chính xác và ch t ch ho c do tính ch t c a công vi c. 3.2.3. Các hình th c tr lương th i gian Lương th i gian gi n ñơn Là hình th c tr lương mà ti n lương c a ngư i lao ñ ng ñư c xác ñ nh trên cơ s m c lương c p b c hay ch c v và th i gian làm vi c th c t c a h . Hình th c tr lương này áp d ng ch y u khu v c hành chính s nghi p. Tr lương theo th i gian ñơn gi n có các hình th c tr lương sau: - Tr lương tháng: MLTháng = MLCB + PC (n u có) - Tr lương ngày: ML CB × NC TT MLNgày = 26 Trong ñó: MLNgày : M c lương th i gian tr theo ngày MLCB : M c lương c p b c : Ngày công th c t ngư i lao ñ ng làm vi c trong tháng NCTT - Tr lương gi : ML CB × GC TT MLGi = 26 × 8 Trong ñó: : M c lương th i gian tr theo gi MLGi SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 23
 18. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P : Gi công th c t ngư i lao ñ ng làm trong ngày GCTT Lương th i gian có thư ng Là s k t h p gi a tr lương theo th i gian ñơn gi n v i ti n thư ng khi ngư i lao ñ ng ñ t ñư c ch tiêu và ñi u ki n thư ng. Cách tính: TLTG Thư = MLTG + TT ng Trong ñó: : Ti n lương th i gian có thư ng TLTG Thư ng : Ti n thư ng TT 3.2.4. Ưu và như c ñi m c a hình th c tr lương theo th i gian Ưu ñi m: - Hình th c tr lương ñơn gi n, d tính toán và ñư c áp d ng r ng rãi trong các doanh nghi p. - Hình th c này khuy n khích ngư i lao ñ ng quan tâm hơn ñ n th i gian lao ñ ng, chú tr ng ñ n ch t lư ng công vi c. - Có hi u qu cao ñ i v i công vi c mang tính t ñ ng hoá. Nh ư c ñ i m : Hình th c tr lương này mang n ng tính bình quân. Ti n lương không g n tr c ti p thu nh p c a ngư i lao ñ ng v i k t qu làm vi c và n u không qu n lý th i gian lao ñ ng ch t ch thì vô hình chung ñã tr lương cho c th i gian không làm vi c cho ngư i lao ñ ng. Không khuy n khích ngư i lao ñ ng quan tâm t i năng su t lao ñ ng và h p lý hoá phương th c lao ñ ng. SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 24
 19. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P CHƯƠNG II TH C TR NG CÔNG TÁC TR LƯƠNG T I CÔNG TY C PH N MÍA ĐƯ NG PHAN RANG 1. GI I THI U T NG QUAN V CÔNG TY PH N MÍA ĐƯ NG PHAN RANG - Tên Công ty : CÔNG TY C - Tr s chính : S 160 Bác Ái, Phư ng Đô Vinh, Thành ph Phan Rang – Tháp Chàm, T nh Ninh Thu n. - Đi n tho i : (068) 3888039, (068) 3888789 - Fax: (068) 3888633, (068) 3889195 - Tài kho n s : 61510000000126 t i Ngân hàng Đ u tư và Phát tri n Ninh Thu n 1.1. L ch s hình thành và phát tri n Vào ñ u năm 1970, Công ty ñư ng Vi t Nam (thu c ch ñ Sài Gòn cũ) ñã h p tác v i T p ñoàn NIPPON KOEL c a Nh t B n ti n hành kh o sát, thăm dò các ñi u ki n t nhiên và ñã phát hi n ra Ninh Thu n là vùng ñ t thu n l i cho cây mía sinh trư ng, phát tri n và giá tr kinh t cao, b i ñây là vùng ñ t có th i lư ng n ng, nóng nh t trong c nư c và có ngu n nư c tư i t ñ p thu ñi n Đa Nhim ñưa v . Năm 1973, Công ty Đư ng Vi t Nam ñã ch trì d án xây d ng nhà máy ñư ng l n nh t Đông Nam Á lúc b y gi v i công su t thi t k ban ñ u 350 t n mía/ ngày và s n ph m là ñư ng vàng thô. Đ u năm 1975, Nhà máy b t ñ u ñi vào s n xu t, ñ n tháng 05/1975 ta ti p qu n nhà máy, r i tr thành Xí nghi p h p doanh và ho t ñ ng cho ñ n nay. Th i kỳ trư c năm 1975, vi c ñ u tư tái t o thi t b ña ph n ñ u mang tính ch p vá, không ñ ng b , s n xu t kém hi u qu . Qua nhi u giai ño n k t năm 1995 ñ n nay, Công ty Mía ñư ng Phan Rang ñã t ng bư c ñ u tư ñ i m i máy móc thi t b nâng cao và ñ n nay ñã nâng công su t ép mía lên 700 t n/ ngày và s n SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 25
 20. GVHD: VŨ H I ANH CHUYÊN Đ T T NGHI P ph m là ñư ng Sacarosa (RS) ñ t tiêu chu n ñư ng tr ng Vi t Nam theo TCVN 1695 – 87. Công ty Mía ñư ng Phan Rang ñư c thành l p theo quy t ñ nh 338/HĐBT c a H i ñ ng b trư ng. Gi y phép thành l p doanh nghi p: theo quy t ñ nh s 1890 ngày 11/09/1996 c a UBND t nh Ninh Thu n c p. Th c hi n ch trương c ph n hoá các doanh nghi p Nhà nư c, Công ty Mía ñư ng Phan Rang ñư c c ph n hoá và hình thành Công ty c ph n Mía ñư ng Phan Rang theo quy t ñ nh s 274/QĐ/CTUB ngày 19/07/2005 c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Ninh Thu n. Công ty ho t ñ ng theo gi y ch ng nh n kinh doanh s 4303000027 ngày 12/12/2005 do S K ho ch và Đ u tư t nh Ninh Thu n c p. Công ty Mía ñư ng Phan Rang có t ng di n tích là 65.350 m2. Trong ñó: Di n tích nhà xư ng s n xu t: 7.000 m2 : 250 m2 Di n tích văn phòng 1.2. Nhi m v , ch c năng và nguyên t c ho t ñ ng c a Công ty 1.2.1. Nhi m v Xây d ng và t ch c theo k ho ch t ch c s n xu t kinh doanh và k ho ch khác có liên quan như ho ch ñ nh s n lư ng s n xu t ra ñư ng, ho ch ñ nh k ho ch thu mua mía nh m n ñ nh ñ i s ng c a ngư i tr ng mía an tâm ti p t c tr ng mía ñ cung c p cho Công ty. Công ty ñ m b o h ch toán ñ y ñ , chính xác và làm nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c. 1.2.2. Ch c năng - Đ u tư và phát tri n vùng mía. - S n xu t và kinh doanh s n ph m ñư ng tr ng RS và các s n ph m có liên quan ñ n mía ñư ng như m t rĩ, c n th c ph m. - S n xu t nư c gi i khát có gaz. SVTH: NGUY N Đ C HOÀNG Trang 26
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2