Chương 4: Hoạch định

Chia sẻ: Vo My Hanh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:124

1
223
lượt xem
99
download

Chương 4: Hoạch định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoạch định bao gồm việc xác định mục tiêu, hình thành chiến lược tổng thể nhằm đạt được mục tiêu và xây dựng các kế hoạch hành động để phối hợp các hoạt động trong tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Hoạch định

 1. 1. Hoạch định là gì? 2. Tại sao phải hoạch định? 3. Có những loại hoạch định nào trong một tổ chức? 4. Tiến trình hoạch định chiến lược bao gồm các bước nào? 5. Công cụ phân tích SWOT được sử dụng trong hoạch định như thế nào? 6. Ma trận phát triển - tham gia thị trường (BCG) là gì?
 2. Khái niệm hoạch định Theo taùc giaû Koontz, O,Donnell... hoïach ñònh laø  quyeát ñònh tröôùc xem phaûi laøm caùi gì (what), laøm  nhö theá naøo (how), khi naøo laøm (when) vaø ai laøm  caùi gì (who).
 3. Khái niệm hoạch định Họach định: Qúa trình dự báo các vấn đề, sự kiện có thể xảy ra => quyết định những hành động cần thiết nhằm đạt mục tiêu mong muốn.
 4. Khái niệm hoạch định Hoạch định bao gồm việc xác định mục tiêu, hình thành chiến lược tổng thể nhằm đạt được mục tiêu và xây dựng các kế hoạch hành động để phối hợp các hoạt động trong tổ chức
 5. Tác dụng của hoạch định  Nhaän dieän caùc thôøi cô kinh doanh trong  töông lai  Thôø cô KD = Khaû ng cuû DN + caù cô hoä coù c treâ thò tröôø g i naê a c i ñöôï n n Ñieà kieä caà vaø û u n n ñu ñeå xuaáhieä thôøcô kinh d t n i oanh 1 ñieà kieä caà / u n n 2 ñieà kieä ñu / u n û (caù yeá toá u ra) c u ñaà (caù yeá toá u vaø) c u ñaà o Nh caà u u Voá, CSVC, m -tb, coâg n m n ngheä… Th tröôøg ò n Trình ñoävaøkyõ ng quaû naê n lyù Ch t löôï g saû phaå aá n n m Trình ñoä lao ñoäg n K h naêg dò vuï . aû n ch … Vv…
 6. Tác dụng của hoạch định  Trieån khai kòp thôøi caùc chöông trình  haønh ñoäng  Neàn taûng cuûa quaù trình hình thaønh  moät chieán löôïc coù hieäu quaû;   Höôùng söï taäp trung cuûa caùc thaønh  vieân, boä phaän vaøo caùc muïc tieâu   Höôùng daãn cho caùc nhaø quaûn trò laøm  nhö theá naøo ñeå ñaït muïc tieâu coù hieäu  quaû  Hoaïch ñònh giuùp toå chöùc coù theå thích  nghi ñöôïc vôùi söï thay ñoåi cuûa moâi  tröôøng beân ngoaøi vaø do ñoù coù theå  ñònh höôùng ñöôïc soá phaän cuûa noù. 
 7. Tác dụng của hoạch định  Hoạch định là cần thiết để có thể ứng phó với những yếu tố thay đổi của môi trường  Hoạch định có vai trò to lớn làm cơ sở quan trọng cho công tác kiểm tra và điều chỉnh toàn bộ hoạt động của cả hệ thống nói chung cũng như các bộ phận trong hệ thống nói riêng
 8. TÍNH CHẤT HOẠCH ĐỊNH HỌACH ĐỊNH TÁC NGHIỆP CHIẾN LƯỢC Ảnh hưởng Toàn bộ Cục bộ Thời gian Dài hạn Ngắn hạn Môi trường Biến đổi Xác định Mục tiêu Lớn, tổng quát Cụ thể, rõ ràng Thông tin Tổng hợp, không Đầy đủ, chính xác đầy đủ Kết quả Lâu dài Có thể điều chỉnh Thất bại Nặng nề, có thể Có thể khắc phục làm phá sản doanh nghiệp Rủi ro Lớn Hạn chế Khả năng của Khái quát vấn đề Phân tích cụ thể, tỷ mỷ người ra quyết định
 9. Tác Nghiệp Sách Lược Chiến Lược 1 Năm 1 - 5 Năm > 5 Năm Ngắn Hạn Trung Hạn Dài Hạn
 10. Mục Tiêu Kế Hoạch Quản Trị Cấp Cao Chiến Lược Chiến Lược (Phạm Vi Toàn Tổ Chức) Mục Tiêu Kế Hoạch Quản Trị Cấp Trung Sách Lược Sách Lược (Phạm Vi Phòng Chức Năng) Mục Tiêu Kế Hoạch Quản Trị Cấp Cơ Sở Tác Nghiệp Tác Nghiệp (Phạm Vi Phân Xưởng/Cá Nhân)
 11. Caên cöù vaøo tính chaát cuûa muïc tieâu: Muïc tieâu taêng tröôûng phaùt trieån. Muïc tieâu taêng tröôûng oån ñònh Muïc tieâu taêng tröôûng suy giaûm Caên cöù vaøo söï löôïng hoùa:  Muïc tieâu ñònh löôïng  Muïc tieâu ñònh tính  Caên cöù theo caáp ñoä quaûn lyù:  Muïc tieâu chung cuûa doanh nghieäp  Muïc tieâu cuûa caùc boä phaän chöùc naêng, caùc thaønh vieân  Caên cöù theo baûn chaát:  Muïc tieâu kinh teá Muïc tieâu chính trò Muïc tieâu xaõ hoäi
 12. Yeâ caà cuû muïc tieâ : u u a u Ñaû baû tính thoág nhaá lieâ tuïc vaø thöø m o n t, n keá a Ñaû baû tính tieâ tieá, hieä thöïc. m o n n n Phaûroõ ng baèg caù chæ u ñò löôïng laø yeá i raø n c tieâ nh chuû u Coù t quaû theå ng caù chæ u ñò löôïng laø keá cuï baè c tieâ nh chính Xaù ñò roõ i gian thöïc hieä c nh thôø n
 13. Caù yeá toá nh höôû g ñeá muï tieâ c u aû n n c u Caù yeá toá nh höôûg c u aû n Caù yeá toá nh c u aû beâ trong n höôûg beâ ngoaø n n i +Nguoà löï n c + Caù ñieà kieä c u n +Quan ñieå laõh ñaï m n o MUÏ C cuû moâ tröôøg vó a i n +Thaøh tích quaùkhöù n TIEÂ U moâ + Ñoá töôï g höõ quan i n u TOÅ HÖÙ C C + Ñoá töôï g höõ i n u beâ trong : coåñoâg, n n quan beâ ngoaø n i: taä theå p CBCNV … k.haøg, n ñoá i thuû caï h tranh, aù löï n p c XH…
 14. Vai troøcuû muïc tieâ : a u Maë tónh, vai troøneà taûg cuû hoaïch ñònh, nhaè xaâ döïng heäthoág quaû trò. t n n a m y n n Maë ñoäg, muïc tieâ khoâg phaûlaøcoáñònh maølinh hoïat phaùtrieå vôùnhöõg keáquû t n u n i t n i n t a mong ñôïi ngaø caøg cao treâ cô sôûcaù nguoà löïc cuû toåchöù, do ñoùmuïc tieâ giöõvai troø y n n c n a c u quyeáñònh toaø boädieã tieá cuû tieá trình quaû trò t n n n a n n
 15. Quaû tròbaè g muï tieâ (MBO – Management by Objectives): n n c u Quaû trò baè g muï tieâ laø ch quaû trò thoâ g qua vieä moï thaø h vieâ , n n c u caù n n c i n n boä n töï mình xaù ñò muï tieâ , töïmình quaû lyù thöï hieä caù muï phaä c nh c u n vaø c n c c tieâ maø ñeà u hoï ra. Caù böôù c c Noädung i Ñaë ñieå c m + Xaù ñò nhöõg muï tieâ + Ñaâ laønhöõg muï tieâ döï c nh n c u y n c u Bc1: Döï chung cho toaø coâg ty n n kieá, noùcoùtheåñieà chæ laï n u nh i thaû muïc o + Xaù ñò vai troøcaù ñôn sau khi xem xeùvaø n ñoávôù c nh c t caâ i i tieâ ôû p u caá vò caá döôù tham gia vaø caù muï tieâ cuû caá döôù p i o c c u a p i. cao nhaá t vieä thöï hieä muï tieâ. c c n c u
 16. + Caá treâ thoâg baù cho p n n o caá döôù veà nhöõg muï p i n c tieâ, chieá löôï cuû toaø u n c a n ñôn vò . + Caá treâ ñoùg vai troølaøcoá p n n Bc2: Cuøg n vaá n + Cuøg vôù caá döôù thaû n i p i o vôùcaá i p luaä nhöõg muï tieâ maø + Muïc tieâ ñöôï ñeàra moä n n c u hoï u c t döôùñeà i ra thöï hieä cuøg vôùcaù ñieà caùh chuû ng cuû caá döôù c n n i c u c ñoä a p i muï tieâ c u kieä ñeå hoaø thaøh muï + Muï tieâ ñöôï thoâg qua laø n n n c c u c n cuû hoï a tieâ ñoù u . nhöõg ñieà seõ hoã trôï cho n u + Muï tieâ ñöôï caá döôù nhöõg muï tieâ cao hôn c u c p i n c u ñeà cam keávôùcaá treâ ra, t i p n vaø c caá treâ thoâg qua. ñöôï p n n
 17. + Caá treâ cung caá nhöõg p n p n ñieà kieä vaøphöông tieä +Caá treâ daøh quyeà haïn toá u n n p n n n i Bc3: Thöïc toá nhaá ñeåthöïc hieä muïc ña cho caá döôùtrong vieä thöïc t t n p i c hieä muïc n tieâ u hieä nhieä vuï n m tieâ u + Caá döôù chuûñoäg xaâ p i n y döïng vaø n keá ch. th/hieä hoaï
 18. + Ñònh kyøkieå tra nhaè + Kieå tra chæ m giuù caá m m m nhaè p p Bc4: Tieá n phaù hieä kòp thôø nhöõg döôù thöïc hieä toá hôn, hoaø t n i n i n t n haøh kieå n m khoùkhaê hoaë sai leäh ñeå toaø khoâg ñöa ra söï ñaùh giaù n c c n n n tra vaøñieà u kòp thôø thöïc hieä nhöõg vaø t luaä. i n n keá n chæ nh bieä phaù ñieà chæ n p u nh.
 19. + Caê cöùvaø muïc tieâ ñaõ + Thaøh tích seõcaê cöùvaø n o u n n o Bc5: Toåg n cam keávaøkeáquaûthöïc teá möù ñoähoaø thaøh muïc tieâ t t , c n n u keávaø t caá treâ seõtieá haøh ñaùh ñaõcam keá. p n n n n t ñaùh giaù n giaùcoâg vieä cuû caá döôù n c a p i
 20. Öu ñieåm cuûa MBO: + Cung caáp cho nhaø QT caùc döõ kieän, muïc tieâu ñeå  thöïc hieän hoïach ñònh + Buoäc nhaø quaûn trò phaûi löïa choïn muïc tieâu öu tieân  thöïc hieän trong nhöõng thôøi gian nhaát ñònh + Xaùc ñònh roõ nhieäm vuï, traùch nhieäm, quyeàn haïn ñoái  vôùi caùc boä phaän + Loâi keùo moïi thaønh vieân toå chöùc tham gia xaây döïng  muïc tieâu + Gíup cho vieäc kieåm tra thöïc hieän thuaän lôïi + Taïo cô hoäi thaêng tieán, phaùt huy naêng löïc cho moïi  thaønh vieân + Giuùp nhaø quaûn trò vaø caùc thaønh vieân hieåu nhau hôn + Naâng cao chaát löôïng coâng taùc quaûn trò vaø hoïat  ñoäng cuûa toà chöùc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản