Chương 4: Lựa chọn quy trình

Chia sẻ: Sfdsf Sdfsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
50
lượt xem
3
download

Chương 4: Lựa chọn quy trình

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc tính dòng sản phẩm Phân loại theo loại đơn đặt hàng Quyết định lựa chọn quy trình Chiến lược quy trình sản phẩm Tùy chỉnh hàng loạt Ra quyết định theo chức năng chéo 3 .Đặc tính dòng sản phẩm Loại dòng sản phẩm – Dòng đường thẳng – Dòng theo lô – Dòng dự án Đặc tính dòng sản phẩm (xem Bảng 4.1) 4 .Dòng đường thẳng WS 1 WS 2 WS 3 WS Công việc hay trạm công việc Dòng sản phẩm 5 .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Lựa chọn quy trình

 1. Lựa chọn quy trình Chương 4 1
 2. Nội dung Lựa chọn quy trình Thiết kế quy trình dịch vụ Lựa chọn công nghệ Phân tích dòng quá trình 2
 3. Lựa chọn quy trình Đặc tính dòng sản phẩm Phân loại theo loại đơn đặt hàng Quyết định lựa chọn quy trình Chiến lược quy trình sản phẩm Tùy chỉnh hàng loạt Ra quyết định theo chức năng chéo 3
 4. Đặc tính dòng sản phẩm Loại dòng sản phẩm – Dòng đường thẳng – Dòng theo lô – Dòng dự án Đặc tính dòng sản phẩm (xem Bảng 4.1) 4
 5. Dòng đường thẳng WS 1 WS 2 WS 3 WS Công việc hay trạm công việc Dòng sản phẩm 5
 6. Dòng theo lô WS 2 WS 4 WS 1 WS 3 WS 5 WS Công việc hay Dòng sản phẩm trạm công việc 6
 7. Dòng dự án 2 4 Bắt Kết đầu thúc 1 3 Task Công việc hay Mối liên hệ với công việc trước hoạt động 7
 8. aùc Caùc daëc tröng cuûa quaù trình: Caùc daëc tröng Ñöôøng thaúng Theo loâ Theo döï aùn Saûn xuaát: -Daïng daët - SX Lieân tuïc hoaëc Theo loâ Ñôn chieác haøng loâ lôùn Khoâng tuaàn Tuaàn töï -Doøng saûn -Tuaàn töï töï Raát cao phaåm -Thaáp Cao Ñôn chieác -Möùc ñoä thay -Haøng loaït lôùn Theo kh Moät saûn ñoåi -Nhieàu haøng phaåm -Loaïi thò Trung bình tröôøng -Soá löôïng Lao ñoäng: -Kó naêng Thaáp Cao Cao -Daïng coâng Laëp laïi Khoâng laëp Khoâng laëp laïi vieäc Thaáp laïi Cao -Tieàn löông Cao 8 Voán: -Voán ñaàu tö Cao Trung bình Thaáp
 9. aùc Caùc daëc tröng cuûa quaù trình: Caùc daëc tröng Ñöôøng thaúng Theo loâ Theo döï aùn Muïc tieâu: -Meàm deûo Thaáp Vöøa phaûi Cao -Chi phí Thaáp Trung bình Cao -Chaát löôïng Oån ñònh Oån ñònh Oån ñònh -Giao haøng Ñuùng thôøi gian Ñuùng thôøi Ñuùng thôøi gian gian Keá hoaïch vaø kieåm soaùt: -Kieåm soaùt Deã Khoù Khoù saûn xuaát -Kieåm soaùt Deã Khoù Khoù vaät tö: 9
 10. Phân loại theo loại đơn đặt hàng Làm để tồn kho (Make to Stock - MTS) Làm theo đơn đặt hàng (Make to Order - MTO) 10
 11. Làm để tồn kho (MTS) Ưu điểm ?? Nhược điểm ?? Đo lường các hoạt động chính ?? Dòng thông tin (xem Hình 4.4) 11
 12. Làm theo đơn đặt hàng (MTO) Ưu điểm ?? Nhược điểm ?? Đo lường các hoạt động chính ?? Dòng thông tin (xem Hình 4.4) 12
 13. So sánh giữa MTS và MTO Đặc điểm Make-to-Stock Make-to-Order Sản phẩm Do nhà sản xuất quyết Do khách hàng quyết định định Ít biến đổi Thay đổi nhiều Chi phí thấp Giá đắt Mục tiêu Cân bằng tồn kho, năng Quản lý thời gian suất và dịch vụ chu kì giao hàng và năng suất Vấn đề vận hành Dự báo Các hứa hẹn giao hàng chính Kế hoạch sản xuất Thời gian giao hàng Kiểm soát tồn kho 13
 14. Dòng thông tin trong Làm để tồn kho (Hình 4-4) Forecasted Orders Sales Master Schedule (Shipments) Accounts Bill of Materials Receivable Production Schedule General Inventory Ledger Control Purchasing Cost of Accounts Sales Payable Labor Production MAKE-TO-STOCK 14
 15. Dòng thông tin trong Làm theo đơn đặt hàng (Hình 4-4) Actual Orders Sales Master Schedule (Shipments) Bill of Materials Accounts Receivable Production Schedule General Ledger Purchasing Cost of Accounts Sales Payable Labor Production 15 MAKE-TO-ORDER
 16. Quyết định lựa chọn quy trình Ma trận các đặc tính quy trình Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn quy trình 16
 17. Ma trận các đặc tính quy trình (Bảng 4.3) Make-to-Order Đặc điểm Make-to-Stock Assemble-to-Order Lọc dầu Lắp ráp ô tô Nhà máy bột Công ty điện thoại Hàng loạt Đóng hộp Điện gia dụng Quán ăn tự phục vụ Cửa hàng máy móc Cửa hàng máy móc Thức ăn nhanh Nhà hàng Theo lô Nhà máy thủy tinh Bệnh viện Đồ gỗ Nữ trang đặt hàng Nhà xây sẵn Các cao ốc Tranh thương mại Phim Theo dự án Tàu thuyền Tranh chân dung 17
 18. Ví duï Mc Donald’s Coâng ty kinh doanh nha` 18
 19. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn quy trình Tình hình thị trường và cạnh tranh Các yêu cầu về vốn Cung lao động và chi phí (nhaân söï) Kĩ năng quản lý (caàn coù) Cung nguyên vật liệu và chi phí (thay (thay theâ’) Tình trạng công nghệ (ruûi ro) (ruûi 19
 20. Chiến lược quy trình sản phẩm Ma trận quy trình sản phẩm (xem Hình 4-5) 4- Các giai đoạn của Vòng đời sản phẩm Các giai đoạn của Vòng đời quy trình Hiệu chỉnh Ma trận quy trình sản phẩm (xem Hình 4-6) 4- Ra quyết định theo chức năng chéo và Chiến lược quy trình sản phẩm 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản