intTypePromotion=1

CHƯƠNG 4: RA QUYẾT ĐỊNH

Chia sẻ: Phan Thị Thanh Trúc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:41

0
192
lượt xem
88
download

CHƯƠNG 4: RA QUYẾT ĐỊNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định là gì? Quyết định là một phương án được lựa chọn trong số các phương án hiện có. Quyết định quản trị là gì? Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi, trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống thừa hành và việc phân tích các thông tin về hiện trạng của hệ thống....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: CHƯƠNG 4: RA QUYẾT ĐỊNH

 1. CHƯƠNG 4: RA QUYẾT ĐỊNH
 2. Mục tiêu của chương Quyết định là gì? Các loại quyết định và vấn đề Ba mô hình ra quyết định Các phương pháp ra quyết định
 3. NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG 1. Khái niệm, đặc điểm, vai trò của quyết định quản trị. 2. Tiến trình ra quyết định 3. Các loại ra quyết định và vấn đề. 4. Mô hình ra quyết định 5. Các phương pháp ra quyết định
 4. I. KHÁI NiỆM, ĐẶC ĐiỂM VÀ VAI TRÒ CỦA QUYẾT ĐỊNH QuẢN TRỊ 1. Khái niệm: - Quyết định là gì? Quyết định là một phương án được lựa chọn trong số các phương án hiện có. - Quyết định quản trị là gì? Quyết định quản trị là hành vi sáng tạo của nhà quản trị nhằm định ra chương trình và tính chất hoạt động của tổ chức để giải quyết một vấn đề đã chín muồi, trên cơ sở hiểu biết các quy luật vận động khách quan của hệ thống thừa hành và việc phân tích các thông tin về hiện trạng của hệ thống.
 5. 1.2. Đặc điểm của quyết định quản trị  a. Chỉ có các nhà quản trị mới được đưa ra các quyết định quản trị.  b. Quyết định quản trị phải hướng vào đối tượng quản trị cụ thể (đơn vị, tập thể, các nhân).  c. Các quyết định chỉ được đưa ra khi vấn đề đã chín muồi, trở thành đòi hỏi khách quan không thể không làm được.  d. Quyết định quản trị liên quan chặt chẽ đến thông tin và xử lý thông tin, cho nên phải có đầy đủ thông tin cần thiết mới được ra quyết định.
 6. I. KHÁI NiỆM, ĐẶC ĐiỂM VÀ VAI TRÒ CỦA QUYẾT ĐỊNH QuẢN TRỊ  Ra quyết định là gì?  Ra quyết định là tiến trình xác định các vấn đề hay cơ hội và giải quyết chúng. Vậy ra quyết định bao gồm cả trước và sau khi lựa chọn phương án để giải quyết vấn đề.
 7. 2.TiẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ Xác định các tiêu Chuẩn quyết định Phân bố trọng số Xác định vấn đề các tiêu chuẩn Đánh giá tính Phát triển các Hữu Hiệu của giải pháp quyết định Lựa chọn một Phân tích các Thực thi Giải pháp Giải pháp Giải pháp
 8. Bước 1: Xác định vấn đề.  Xác định vấn đề là gì?  Là sự khác nhau giữa trạng thái hiện tại và mong muốn của sự việc.  Làm thế nào nhà quản trị nhận thức được rằng họ đang gặp sự không nhất quán?  Vậy nhà quản trị phải so sánh giữa hiện tại với một vài tiêu chuẩn.
 9. Bước 2: Xác định các tiêu chuẩn ra quyết định  Xác định mục tiêu cần đạt được.  Cụ thể hóa thành tiêu chuẩn để đo lường.  Tiêu chuẩn đánh giá:  Có thể định tính hoặc định lượng
 10. Bước 3: Xác định trọng số cho các tiêu chuẩn.  Thang đánh giá trọng số.  Bước 4: Phát triển các giải pháp.  Tiêu chuẩn và trọng số cho mỗi phương án.  Tính tổng điểm cho các lựa chọn
 11. Bước 5: Phân tích các phương án
 12. Bước 6: lựa chọn phương án
 13. Bước 7: thực thi giải pháp - Ai thực hiện?  - Bao giờ bắt đầu? Bao giờ kết thúc? Tiến độ thực hiện như thế nào?  - Thực hiện bằng phương tiện nào?
 14. Bước 8: đánh giá tính hữu hiệu của quyết định Khi đánh giá kết quả thực hiện quyết định cần phải cẩn thận về các mặt như: - Kết quả thực hiện mục tiêu của quyết định. - Các sai lệch và nguyên nhân của các sai lệch. - Các tiềm năng chưa được sử dụng trong quá trình thực hiện quyết định. - Các kinh nghiệm và bài học thu được.
 15. Biết rõ vấn Biết vấn đề, đề, chỉ tiêu phương án giải Không rõ ràng, quyết gắn liền biết rõ vấn đề , biết rõ kết với khả năng xảy khó đư a ra cục ra, kết cục gắn chỉ tiêu , k ết cục mơ với xác suất. hồ Chắc chắn Rủi ro Không chắc chắn
 16. CÁC LOẠI VẤN ĐỀ VÀ QUYẾT ĐỊNH • Vấn đề có cấu trúc chặc: – Rõ ràng, minh bạch, dễ hiểu. Ví dụ: kỷ luật nhân viên, giao hàng… • Vấn đề có cấu trúc lỏng: – Mới, khác thường, mơ hồ. Ví dụ: thâm nhập thị trường mới.
 17. CÁC LOẠI VẤN ĐỀ VÀ QUYẾT ĐỊNH • Vấn đề cấu trúc chặt ra quyết định theo chương trình: – Nghĩa là ra quyết định có tính chất lặp lại, theo các qui tắc, thủ tục nhất định. Ví dụ, thủ tục, quy tắc, chính sách • Vấn đề có cấu trúc lỏng ra quyết định không theo chương trình: – Ra quyết định dựa trên sự quyết đoán, sáng tạo.
 18. TÍCH HỢP CÁC LOẠI QUYẾT ĐỊNH, VẤN ĐỀ VÀ CẤP BẬC TRONG TỔ CHỨC
 19. CÁC MÔ HÌNH RA QUYẾT ĐỊNH • Mô hình ra quyết định hợp lý • Mô hình ra quyết định hợp lý giới hạn • Mô hình ra quyết định mang tính chính trị
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2