intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trường Đại học Kinh tế

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thanh Triều | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
28
lượt xem
4
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trường Đại học Kinh tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng Quản trị học: Chương 4 gồm có 4 phần. Bài giảng được biên soạn nhằm mục đích trang bị những kiến thức khái quát, cơ bản cho người học về khái niệm quyết định quản trị, quá trình quyết định quản trị, công cụ ra quyết định và nâng cao hiệu quả của quyết định quản trị. Mời các em tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 4 - Trường Đại học Kinh tế

CHÖÔNG 4<br /> <br /> QUYEÁT ÑÒNH<br /> QUAÛN TRÒ<br /> I. KHAÙI NIEÄM<br /> II. QUAÙ TRÌNH QUYEÁT ÑÒNH<br /> III. CAÙC COÂNG CUÏ RA QUYEÁT ÑÒNH<br /> IV. NAÂNG CAO HIEÄU QUAÛ CUÛA QÑQT<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM<br /> <br /> •<br /> <br /> Quản trị là tổng thể hàng loạt quyết định liên quan<br /> đến việc định hình phương hướng hoạt động của mọi<br /> tổ chức<br /> Có những quyết định nếu được thực hiện đúng thời điểm<br /> sẽ tạo bước ngoặt to lớn đối với sự thành công và phát<br /> triển của một công ty<br /> –<br /> <br /> •<br /> <br /> Ví dụ: quyết định tung brochure quảng cáo cho iPod - thiết bị<br /> lưu trữ nhạc kỹ thuật số của Apple. Chính quyết định sáng<br /> suốt này đã làm Apple hồi sinh<br /> <br /> Trong khi đó, những quyết định tệ hại thường kéo theo<br /> những hậu quả đắt giá<br /> –<br /> <br /> Ví dụ: Năm 1995, Walt Disney tuyển Michael Ovitz vào vị<br /> trí Chủ tịch. Chưa đầy một năm sau, Disney đã phải hối tiếc<br /> về sự lựa chọn của mình và cho Ovitz thôi việc với khoản<br /> đền bù lên tới 140 triệu đô la<br /> <br /> => Vậy ra quyết định là gì?<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM<br /> 1. Định nghĩa<br /> <br /> Quyeát ñònh quaûn trò laø haønh vi saùng taïo cuaû<br /> nhaø quaûn trò nhaèm ñònh ra nhöõng ñöôøng loái<br /> vaø tính chaát hoaït ñoäng cuaû moät ñoái töôïng<br /> (toå chöùc) nhaèm giaûi quyeát nhöõng vaán ñeà<br /> naûy sinh vaø ñaõ chín muoài, treân cô sôû phaân<br /> tích caùc qui luaät khaùch quan ñang vaän<br /> ñoäng, chi phoái ñoái töôïng vaø treân khaû naêng<br /> thöïc hieän cuaû ñoái töôïng (toå chöùc)<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM<br /> 1. Định nghĩa<br /> Nói cách khác: nếu xét theo quá trình<br /> Quyeát ñònh laø quaù trình nhaän diện vaø xaùc ñònh baûn chaát<br /> vaán ñeà, nhaän ra caùc bieän phaùp coù theå ñöôïc söû duïng,<br /> choïn vaø thi haønh bieän phaùp phuø hôïp.<br /> => 3 chuû ñieåm cuûa quaù trình quyeát ñònh<br />  Vaán ñeà<br />  Giaûi phaùp<br />  Thöïc hieän<br /> <br /> I. KHAÙI NIEÄM<br /> • 2 . Phaân loaïi<br /> • 2.1. Theo tính chaát cuûa vaán ñeà ra quyeát ñònh<br />  Quyeát ñònh chieán löôïc<br />  Quyeát ñònh chieán thuaät<br />  Quyeát ñònh taùc nghieäp<br /> • 2.2 Theo thôøi gian thöïc hieän<br />  Quyeát ñònh daøi haïn<br />  Quyeát ñònh trung haïn<br />  Quyeát ñònh ngaén haïn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản