intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề 1: Tổng quan về tài chính - tiền tệ

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

93
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung trình bày trong Chuyên đề Tổng quan về tài chính - tiền tệ nêu tiếp cận phạm trù tài chính tiền tệ, xu hướng phát triển hệ thống tài chính, vai trò can thiệp của chính phủ. Tài chính là khoa học nghiên cứu quản lý tiền, hoạt động ngân hàng, tín dụng và tài sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề 1: Tổng quan về tài chính - tiền tệ

 1. CHUYEÂN ÑEÀ I TOÅNG QUAN VEÀ TAØI CHÍNH – TIEÀN TEÄ 11/09/2009 1 Noäi dung nghieân cöùu TIEÁP CAÄN PHAÏM TRUØ TAØI CHÍNH TIEÀN TEÄ XU HÖÔÙNG PHAÙT TRIEÅN HEÄ THOÁNG TAØI CHÍNH VAI TROØ CAN THIEÄP CUÛA CHÍNH PHUÛ 11/09/2009 2 1
 2. PHAÏM TRUØ TAØI CHÍNH Taøi chính laø khoa hoïc nghieân cöùu quaûn lyù tieàn, hoaït ñoäng ngaân haøng, tín duïng, ñaàu tö vaø taøi saûn. Quan ñieåm cuûa K.Maxr Taøi chính laø phaïm truø phaân phoái. Ñaèng sau hoaït ñoäng phaân phoái phaûn aûnh caùc quan heä kinh teá phaùt sinh trong quaù phaân phoái caùc quyõ tieàn teä nhaèm thoûa maõn nhu caàu cuûa caùc chuû theå kinh teá – xaõ hoäi Nhaän xeùt: Nhaän thöùc veà baûn chaát: Tìm ra moái quan heä noäi taïi cuûa phaïm truø taøi chính. Coù yù nghóa trong vieäc hoaïch ñònh chính saùch 11/09/2009 3 PHAÏM TRUØ TAØI CHÍNH Quan ñieåm cuûa caùc nhaø kinh teá thöïc nghieäm: Taøi chính laø quaù trình chuyeån giao tieàn teä giöõa caùc hoä gia ñình, doanh nghieäp vaø chính phuû . Hay caùch khaùc, moïi vaán ñeà thöïc hieän coù lieân quan ñeán tieàn vaø thò tröôøng goïi laø taøi chính. Coù theå nhaän thöùc taøi chính qua caùc hoaït ñoäng: Vay möôïn voán. Ñaàu tö coå phieáu. Mua baûo hieåm … Nhìn chung, caùc hoaït ñoäng naøy theå hieän caùc noäi dung kinh teá: Taïo laäp caùc nguoàn löïc taøi chính. Ñaàu tö/ söû duïng caùc nguoàn löïc taøi chính 11/09/2009 4 2
 3. PHAÏM TRUØ TAØI CHÍNH Quan ñieåm thöïc nghieäm chæ ra taùc nghieäp cuûa hoaït ñoäng taøi chính. Moâi tröôøng ñeå thöïc hieän caùc taùc nghieäp Ngöôøi quaûn lyù taøi chính: Quyeát ñònh ñaàu tö voán, môû roäng kinh doanh vaø thu huùt voán phuïc vuï cho kinh doanh Ngöôøi ñaàu tö taøi chính: Caù nhaân vaø caùc ñònh cheá cung caáp voán cho thò tröôøng thoâng ñaàu tö chöùng khoaùn . Caùc coâng cuï taøi chính (taøi saûn taøi chính) Caùc theå cheá taøi chính 11/09/2009 5 PHAÏM TRUØ TAØI CHÍNH Financial resource Financial resource Finance 11/09/2009 6 3
 4. PHAÏM TRUØ TAØI CHÍNH Nhaän xeùt: Keát hôïp 2 quan ñieåm: Nhaän thöùc ñuùng ñaén phaïm truø taøi chính vaø vaän duïng vaøo thöïc tieãn coù hieäu quaû. Phaùt trieån ngheà nghieäp taøi chính vaø khu vöïc taøi chính trong cô caáu kinh teá. 11/09/2009 7 CHÖÙC NAÊNG TAØI CHÍNH Huy ñoäng nguoàn löïc: Ñaët vaán ñeà: Baát kyø hoaït ñoäng moät ñaàu tö naøo ñeàu phaûi tìm kieám nguoàn taøi trôï. Ngöôøi quaûn lyù taøi chính: Quyeát ñònh laøm theá naøo ñeå huy ñoäng voán ñaùp öùng nhu caàu taøi trôï Söû duïng caùc coâng cuï taøi chính Löïa choïn cô cheá taøi trôï Cô cheá taøi trôï: Taøi trôï beân trong Taøi trôï beân ngoaøi ( giaùn tieáp vaø tröïc tieáp) 11/09/2009 8 4
 5. CHÖÙC NAÊNG TAØI CHÍNH Phaân boå nguoàn löïc Theå hieän laäp keá hoaïch söû duïng nguoàn löïc taøi chính Baøi toaùn caàn giaûi laø : Nguoàn löïc taøi chính coù haïn vaø nhu caàu voâ haïn. Ñöôøng giôùi haïn Nhu nguoàn löïc taøi caàu chính A Neàn kinh teá khoâng ñaùp öùng ñuû nguoàn löïc Nhu caàu B Neàn kinh teá khoâng 11/09/2009 söû duïng heát nguoàn 9 löïc CHÖÙC NAÊNG TAØI CHÍNH Xaùc ñònh tính hieäu quaû trong phaân boå nguoàn löïc taøi chính Nhu caàu A Hieäu quaû phaân boå nguoàn löïc Ñöôøng ñaúng duïng Nhu caàu B 11/09/2009 Coù voâ soá ñieåm phaân boå hieäu quaû nguoàn löïc 10 5
 6. CHÖÙC NAÊNG TAØI CHÍNH Xaùc ñònh tính hieäu quaû toái öu trong phaân boå nguoàn löïc taøi chính Ñöôøng ñaúng duïng Nhu caàu A Hieäu quaû toái öu Phaân boå nguoàn löïc Nhu caàu B 11/09/2009 11 CHÖÙC NAÊNG TAØI CHÍNH Giaùm saùt taøi chính: Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra caùc hoaït ñoäng taøi chính: kieåm tra beân trong vaø beân ngoaøi Taêng cöôøng tính minh baïch, khaéc phuïc thoâng tin baát caân xöùng 11/09/2009 12 6
 7. PHAÏM TRUØ TIEÀN TEÄ Quan ñieåm K.Marx Tieàn laø haøng hoùa, coù 2 thuoäc tính: Giaù trò, vaø Giaù trò söû duïng Kim loaïi vaøng chính laø tieàn thöïc chaát Quan ñieåm caùc nhaø kinh teá hieän ñaïi Sau khi cheá ñoä tieàn teä Brettonwoods suïp ñoå, cheá ñoä löu thoâng tieàn giaáy vaän haønh treân cô sôû ñaûm baûo vaøng nhöôøng choã cho cheá ñoä tieàn giaáy baát khaû hoaùn. Nhieàu loaïi tieàn döôùi daïng taøi saûn taøi chính xuaát hieän. Tieàn teä ñöôïc hieåu theo: Tieàn theo nghóa heïp: tieàn giaáy, kim khí… Tieàn theo nghóa roäng: Caùc loaïi taøi saûn taøi chính 11/09/2009 13 Moái quan heä giöõa taøi chính vaø tieàn teä Tieàn thuoäc sôû höõu cuûa moät chuû theå theå hieän laø nguoàn löïc taøi chính – tieàn ñeà ñeå taøi trôï caùc döï aùn ñaàu tö . Caùc hoaït ñoäng taøi chính laøm taêng ( giaûm) giaù trò tieàn teä cuûa caùc nhaø ñaàu tö, chuû theå quaûn lyù taøi chính… Caùc nhaø ñaàu tö $ $ Caùc coâng ty $ $ $ $ Chöùc naêng taøi chính $ $ Saûn xuaát saûn phaåm Thò tröôøng taøi chính 11/09/2009 14 7
 8. CHU CHUYEÅN TAØI CHÍNH Heä thoáng taøi chính Tieàn lôøi Tieàn lôøi Quyõ Quyõ Ngöôøi tieát kieäm Ngöôøi vay voán Cung caáp haøng hoùa Caàu haøng hoùa Thò tröôøng Nh aän Haøng hoùa àn tie Cung HH Caàu haøng hoùa û tie 11/09/2009 àn T ra 15 XU HÖÔÙNG ÑOÅI MÔÙI & PHAÙT TRIEÅN TAØI CHÍNH – TIEÀN TEÄ Nghieân cöùu caùc lónh vöïc: o Lónh vöïc taøi chính coâng o Lónh vöïc thò tröôøng taøi chính 11/09/2009 16 8
 9. ÑOÅI MÔÙI TAØI CHÍNH COÂNG Ñaây laø loaïi hình taøi chính cuûa chính phuû. Tröôùc ñaây quan nieäm chính phuû laø ngöôøi “Cai trò ñaát nöôùc”. Ngaøy nay chính phuû: 1) Ngöôøi cung caáp hoùa coâng xaõ hoäi. 2) Can thieäp vaøo kinh teá 11/09/2009 17 ÑOÅI MÔÙI TAØI CHÍNH COÂNG Khuynh höôùng caûi caùch taøi chính coâng: Xaùc laäp laïi khu vöïc coâng vaø hình thaønh moät khu vöïc coâng ñaày naêng ñoäng, coù tính caïnh tranh vôùi khu vöïc tö . Ñoåi môùi chính saùch thueá . Caûi thieän vieäc laäp keá hoaïch phaân boå nguoàn löïc vaø keá hoaïch chi tieâu. 11/09/2009 18 9
 10. ÑOÅI MÔÙI TAØI CHÍNH COÂNG Chính phuû: Chuyeån phöông thöùc soaïn laäp ngaân saùch theo ñaàu vaøo sang phöông thöùc soaïn laäp ngaân saùch theo keát quaû ñaàu ra. Hieän taïi ñang ôû ñaâu Ñaõ laøm nhö theá naøo Muoán ñi ñeán Quaûn lyù ñaâu ngaân saùch theo keát quaû ñaàu ra 11/09/2009 Laøm gì ñi ñeán ñoù 19 ÑOÅI MÔÙI TAØI CHÍNH COÂNG Choáng tham nhuõng taøi chính coâng. Giaûm baát bình ñaúng trong xaõ hoäi, chuù troïng ñeán ngöôøi ngheøo 11/09/2009 20 10
 11. ÑOÅI MÔÙI THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Trong 2 thaäp kyû qua, thò tröôøng taøi chính theá giôùi ñaõ coù nhieàu thay ñoåi: Coù 6 thay ñoåi lôùn: Söï phaùt trieån caùc trung taâm taøi chính Toaøn caàu hoùa thò tröôøng taøi chính Coâng ngheä thoâng tin Nôùi loûng caùc ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc (deregulation) Ñoåi môùi quaûn trò taøi chính Thò tröôøng taøi chính môùi noåi (Emerging financial markets) 11/09/2009 21 SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CAÙC TRUNG TAÂM TAØI CHÍNH Trung taâm taøi chính vaø caùc thaønh phoá lôùn: London, Newyork, Tokyo, Singapore… NEWYORK LONDON 11/09/2009 22 11
 12. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CAÙC TRUNG TAÂM TAØI CHÍNH Ñònh nghóa: Trung taâm taøi chính “laø nôi taäp trung maïng löôùi hoaït ñoäng cuûa caùc ñònh cheá taøi chính vaø thò tröôøng taøi chính trong vieäc cung caáp ña daïng caùc dòch vuï taøi chính”. Trung taâm taøi chính thöôøng toïa laïc ôû thuû ñoâ hay moät thaønh phoá cuûa moät quoác gia 11/09/2009 23 Heä thoáng caùc loaïi hình trung taâm taøi chính Quan ñieåm muïc ñích luaän Quan ñieåm ñòa lyù Quan ñieåm lòch söû (Teleological) (Geographic) (Historical) Trung taâm Trung taâm Trung taâm Trung taâm Trung taâm truyeàn Trung taâm Trung taâm chöùc naêng ñaêng kyù quoác gia quoác teá thoáng taäp trung quoác teá Trung taâm vuøng cuûa quoác Trung taâm Trung taâm gia Trung taâm Trung taâm hoäi nhaäp taùch bieät toaøn caàu khu vöïc Trung taâm taøi Trung taâm trôï huy ñoäng 11/09/2009 24 12
 13. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CAÙC TRUNG TAÂM TAØI CHÍNH Trung taâm taøi chính quoác teá coù nhöõng ñaëc ñieåm sau: Coù moät soá löôïng lôùn caùc ngaân haøng nöôùc ngoaøi hieän dieän treân thò tröôøng taøi chính. Coù söï ña daïng caùc ñònh cheá taøi chính trong vieäc cung caáp caùc dòch vuï taøi chính. Thò tröôøng ngoaò hoái phaùt trieån . Thò tröôøng chöùng khoaùn chuyeån taûi coù hieäu quaû caùc nguoàn voán ñaàu tö vaø taïo ra tính thanh khoaûn cao cuûa caùc chöùng khoaùn. Coù söï hieän dieän CK cuûa caùc coâng ty nöôùc ngoaøi. Coù söï hieän dieän caùc chöùng khoaùn phaùi sinh (Derivatives): caùc hôïp ñoàng töông lai, hôïp ñoàng trieån haïn, quyeàn löïa choïn vaø hôïp ñoàng swaps… Hình thaønh thò tröôøng offshore – thò tröôøng tieàn gôûi vaø cho vay ñoái vôùi caùc chuû theå laø ngöôøi khoâng cö truù. 11/09/2009 25 SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CAÙC TRUNG TAÂM TAØI CHÍNH Ñeå phaùt trieån moät trung taâm taøi chính quoác teá caàn coù caùc ñieàu kieän sau: Söï oån ñònh kinh teá vaø chính trò; Vò trí ñòa lyù thuaän lôïi veà phaùt trieån kinh teá vaø thöông maïi; Heä thoáng taøi chính ñaùng tin caäy vaø vöõng maïnh veà tieàm löïc taøi chính; Môû cöûa thò tröôøng taøi chính, caùc luoàng voán quoác teá töï do löu thoâng ; Heä thoáng tyû giaù hoái ñoaùi oån ñònh. 11/09/2009 26 13
 14. SÖÏ PHAÙT TRIEÅN CAÙC TRUNG TAÂM TAØI CHÍNH Coù heä thoáng toång theå luaät phaùp taøi chính hôïp lyù; Coù khuoân khoå hôïp lyù ñeå giaùm saùt vaø ñaûm baûo tinh oån ñònh cuûa heä thoáng vaø baûo veä nhöõng lôïi ích hôïp phaùp cho caùc nhaø ñaàu tö; Cô sôû haï taàng hieän ñaïi; Heä thoáng thu thaäp vaø cung caáp thoâng tin toát; Coù cheá ñoä thueá hôïp lyù ñoái vôùi caùc hoaït ñoäng ñaàu tö taøi chính. Nguoàn nhaân löïc cung caáp cho lónh vöïc taøi chính. 11/09/2009 27 TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Toaøn caàu hoùa taøi chính xuaát hieän trong nhöõng naêm 80 gaén lieàn boái caûnh: Thöông maïi toaøn caàu phaùt trieån, bieåu hieän: Quy moâ thöông maïi taêng nhanh. Ñoùng goùp GDP cuûa caùc neàn kinh teá (>50%). 11/09/2009 28 14
 15. TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Nhöõng thay ñoåi (tt): Caùc coâng ty ña quoác gia phaùt trieån. Caùc nhaø ñaàu tö quoác teá phaùt trieån Söï suïp ñoå cheá ñoä taøi chính BrettonWoods Caùc coâng cuï taøi chính quoác teá phaùt trieån Nhö vaäy, toaøn caàu taøi chính laø moät nhaùnh cuûa toaøn caàu kinh teá. Toaøn caàu hoùa thò tröôøng taøi chính laøm cho: Thò tröôøng taøi chính cuûa 1 quoác gia ngaøy caøng hoäi nhaäp vaøo maïng löôùi thò tröôøng taøi chính cuûa theá giôùi. 11/09/2009 29 . Toaøn caàu kinh teá Toaøn caàu saûn xuaát Toaøn caàu taøi chính Phaân phoái nguoàn löïc phuø hôïp lôïi theá Chuyeån taûi nguoàn caïnh tranh cuûa voán giöõa caùc moãi quoác gia quoác gia Coï xaùt giöõa toaøn caàu taøi chính vaø 11/09/2009 toaøn caàu saûn xuaát 30 15
 16. TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Cô hoäi: Ngöôøi ñi vay hoaøn toaøn khoâng bò giôùi haïn, hoï coù theå tìm kieám voán treân thò tröôøng taøi chính cuûa quoác gia khaùc. Ngöôøi ñaàu tö khoâng bò giôùi haïn ñeå tìm kieám cô hoäi ñaàu tö treân thò tröôøng taøi chính ôû caùc quoác gia khaùc. Caùc ñònh cheá taøi chính tìm kieám ñeå coù maët treân thò tröôøng toaøn caàu, muïc ñích: (1) môû roäng phaïm vi hoaït ñoäng vaø (2) thu huùt nhieàu 11/09/2009khaùch haøng. 31 TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Thöû thaùch vaø chi phí: Söï bay hôi thò tröôøng taøi chính (Volatility) Thaâu toùm (Take-over) Maát quyeàn ñoäc laäp (Loosing sovereign) ….. 11/09/2009 32 16
 17. TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Coâng ngheä thoâng tin: Töø nhöõng naêm 80, coâng ngheä maùy tính ñöôïc söû duïng roäng raõi trong dòch vuï taøi chính. Söï phaùt trieån heä thoáng theû tín duïng. Keát noái giao dòch lieân tuïc, nhanh choùng cho duø ôû khoaûng caùch xa. Tieát kieäm chi phí giao dòch taøi chính. Thu nhaäp nhieàu thoâng tin vaø xö lyù kòp thôøi. Cung caáp nhieàu coâng cuï taøi chính Thöû thaùch: Baûo maät thoâng tin, ngheõn maïch … 11/09/2009 33 TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Nôùi loûng caùc ñieàu tieát cuûa nhaø nöôùc (deregulation): Töø nhöõng naêm 80, xuaát hieän xu höôùng laø nhaø nöôùc nôùi loûng caùc quy ñònh veà taøi chính: Giaûm vaø mieãn tröø thueá (tax heaven). Thöïc hieän caùc chöông trình tö nhaân hoùa. Coi troïng caùc saùng kieán thò tröôøng, phaùt huy vai troø hieäp hoäi). Nôùi loûng nhöõng giôùi haïn giao dòch taøi chính. Ngöôïc laïi: Taêng cöôøng giaùm saùt, baûo veä quyeàn cuûa caùc nhaø ñaàu tö ( khaéc phuïc thoâng tin baát caân xöùng, baûo hieåm tín duïng). 11/09/2009 34 17
 18. TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Ñoåi môùi quaûn trò taøi chính: Phaùt trieån coâng ngheä quaûn lyù taøi saûn, danh muïc ñaàu tö Ñoåi môùi quaûn trò ruûi ro vaø chi phí. Ñoåi môùi phöông phaùp ñònh giaù taøi saûn. Ñoåi môùi phöông thöùc giao dòch ngoaïi teä (caùc nghieäp vuï hoaùn chuyeån ngoaïi teä phaùt trieån). Ñoåi môùi phöông phaùp Marketing… 11/09/2009 35 TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Thò tröôøng taøi chính môùi noåi (Emerging financial markets): 11/09/2009 36 18
 19. TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Thò tröôøng taøi chính môùi noåi Trong nhöõng naêm 80, chuùng ta chöùng kieán söï phaùt trieån maïnh meõ thò tröôøng taøi chính cuûa nhöõng quoác gia coâng nghieäp môùi (Ñoâng Nam AÙ vaø Chaâu Myõ La tinh). Caùc quoác gia naøy coù toác ñoä taêng tröôûng cao, thu huùt nhieàu nhaø ñaàu tö quoác teá. Thò tröôøng chöùng khoaùn haáp daãn ñoái vôùi caùc nhaø ñaàu tö quoác teá. 11/09/2009 37 TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Hình aûnh traùi ngöôïc: Khuûng hoaûng taøi chính Mexico (1994). Khuûng hoaûng taøi chính Thailand (1997). Khuûng hoaûng Argentina (2002). 11/09/2009 38 19
 20. TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH 11/09/2009 39 TOAØN CAÀU HOÙA THÒ TRÖÔØNG TAØI CHÍNH Nhöõng khoù khaên lieân quan ñeán ñaàu tö trong thò tröôøng môùi noåi: Chuaån möïc keá toaùn coøn keùm. Trình ñoä quaûn lyù doanh nghieäp yeáu keùm. Chi phí thu thaäp thoâng tin cao (thoâng tin phaân taùn, haøng raøo ngoân ngöõ…). Ruûi ro chính trò. Ruûi ro tyû giaù hoái ñoaùi. Kieåm soaùt ñaàu tö nöôùc ngoaøi ( giôùi haïn ñaàu tö nöôùc ngoaøi). Chi phí giao dòch taøi chính cao. 11/09/2009 40 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2