intTypePromotion=1

Công văn về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
82
lượt xem
18
download

Công văn về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a t æ n g  c ô c thu Õ  s è  3138 T C T/N V 5   g µ y  14 th¸ng 8 n¨ m  2001  n V Ò  vi Ö c T¨ng c ê n g  bi Ö n  p h¸p ch è n g  c h u y Ó n  gi¸ K Ýnh  öi: ôc  Õ    g  C thu c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ HiÖn nay,t×nh  ¹ngchuyÓn    ¹      tr   gi¸t i doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµivíic¸c c«ng    ªnkÕt  ã       tyli   c khuynh  íng gia t¨ng.Theo  h      chØ  o  ña  ñ  ®¹ c Th t ng  Ýnh  ñ  ¹  í Ch ph t i C«ng  sè  v¨n  1606/VPVP­KTTH   µy  ng 17/4/2001,c¬    quan  thuÕ  ph¶ikiÓm    ×nh  ×nh    trat h chuyÓn    ña    gi¸c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t níc ngoµi.V×   Ëy, Tæng   ôc  Õ    Þ     ôc  Õ  iÓn khaithùc     v  c thu ®Ò ngh c¸c C thu tr       hiÖn    nh sau: 1. TiÕn  µnh  Óm     µ  µ        h ki tra v r so¸tc¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµit¹ ®Þa  ¬ng  ã  Ön îng chuyÓn     i ph c hi t   gi¸: (i) Ëp   T trung vµo    èit ng sau:   c¸cd  î   ­ C¸c doanh  nghiÖp  ã    c c¸c giao  Þch  íic¸c C«ng    ªnkÕt   xuÊt d v    ty li   nh   khÈu  µng  h ho¸,nhËp  Èu    kh nguyªn  Öu,gia c«ng  µng  Êt khÈu, chuyÓn  li     h xu     giao c«ng  nghÖ,  îgióp  ü  Ët,thuª dÞch  ô  tr  k thu     v qu¶n  ý,vay  èn, cung  Êp  l  v  c m¸y  ãc, thiÕtbÞ... . m     . ­ C¸c doanh  nghiÖp  ã  Õt  c k qu¶  s¶n  Êt  xu kinh doanh  Êt  êng   lç b th nh   trong nhiÒu    n¨m, l∙trong nhiÒu     i   n¨m  (n¨m  Ôn  mi gi¶m  Õ),cã  ×nh  ×nh  µi thu   t h t  chÝnh  Õn  ng  íntrong n¨m  Ýnh  Õ  víi   bi ®é l     t thu so    n¨m  íc. . c¸c tr . ­ C¸c    doanh  nghiÖp  ã    c c¸c C«ng    ªnkÕt  ¹  íc cã  Õ  Êt chªnh  ty li   t i   thu su   n lÖch  ínso  íi ÖtNam. l  v  Vi   (i   iC¸c  Ön  ) bi ph¸p  ç  î h tr  trong viÖc    Ön  µ  ùc hiÖn    Ön    ph¸thi v th   c¸c bi ph¸p  chèng  chuyÓn gi¸: Thu  Ëp    th c¸cth«ng    µ  s¸nh c¸cgiao dÞch  ÷a c¸cC«ng    ªnkÕt  tinv so       gi     tyli   vµ  ÷a c¸cC«ng    c  Ëp vÒ     ña    gi     ty®é l   gi¸c c¸cgiao dÞch,vÒ   Þ  êng,tµichÝnh      th tr    trong c¸c ngµnh     c«ng nghiÖp,s¶n  Êt,kinh doanh  ¬ng    xu     th nghiÖp,cung  Êp    c dÞch  ô.. v. Phèi hîp víic¸c c¬          quan    h¶iquan, c¬    quan  ¬ng  ¹i,th ng  ô      th m   ¬ v ®Ó thu thËp th«ng    ªnquan  n     µng    Êt khÈu,nhËp  Èu,chiphÝ    tinli   ®Õ gi¸h ho¸ xu     kh     gia c«ng  µng  h ho¸  Êt nhËp  Èu    Õ  í  µ  ña    xu   kh trªnth gi i c c¸c doanh  v nghiÖp kinh  doanh  ¹  Öt Nam.  èi hîp  íic¸c c¬  tiVi   Ph   v     quan  Õ  ña    a   ¬ng  thu c c¸c ®Þ ph kh¸c,  c¬ quan  Óm   ki to¸n ®Ó     trao ® æi      c¸c th«ng    ç  îcho  Öc  tinh tr  vi ph¸thiÖn      c¸c hiÖn îng chuyÓn    ña    t  gi¸c c¸cC«ng    ªnkÕt. tyli   ­ §Ò   Þ    ngh Tæng   ôc  Õ  ç  îtrong viÖc  c thu h tr    cung  Êp  c th«ng      ¬  tintrªnc së    æi  trao ® th«ng    íic¸c níctheo  iÒu  tinv       ® kho¶n  ña  Öp  nh  c Hi ®Þ tr¸nh®¸nh    thuÕ    Çn. hail (i iTiÕn  µnh  Óm      i ) h ki trac¸cdoanh  nghiÖp  ã  Ön îng chuyÓn  c hi t   gi¸: 1.Ph ©n  ¹ ®èi t ng kiÓm      lo    î   i tra: ­X¸c  nh    ®Þ khu  ùc  Ëp  v t trung®èi t ng nghivÊn  ã  Ön îng chuyÓn     î     c hi t   gi¸
  2. 2 ­Lùa  än  i t ng kiÓm    ch ®è  î   tra. ­LËp  Õ   ¹ch kiÓm    k ho   tra 2.Ph ©n  Ých    Ên        t c¸cv ®Ò ph¸tsinh: ­Ph ©n  Ých  Ò     t v gi¸. ­Ph ©n  Ých  Ò   înhuËn.   t v l  i ­So    s¸nh víi       th«ng    ∙    Ëp  îc c¸c tin® thu th ® ­TËp  îp c¸cb»ng    h   chøng  Óm  ki tra. 3. C¸c    nh  Ön  µnh  dông: C¸c  Ön    qui ®Þ hi h ¸p    bi ph¸p  èng  ch chuyÓn    gi¸ qui®Þnh  ¹ Th«ng   è    t i ts 13/2001/TT­ BTC   µy  ng 8/3/2001 cña  é  µichÝnh.   BT  4.Gi¶iquyÕt b»ng      nh  ña  Ët:      c¸cqui®Þ c Lu C¨n  theo    nh  ña  Ët thuÕ  Ön  µnh  µ    ¬  ë    ©n   cø  qui®Þ c Lu   hi h v trªnc s c¸c ph tÝch,th«ng      Ëp  îc,Côc  Õ    nh  µ  Õt  Ën  Ò   Öc    tinthu th ®   thu x¸c®Þ v k lu v vi chuyÓn  gi¸cña    doanh nghiÖp. 5. §iÒu    chØnh  ña  ¬  c c quan  Õ: Trªn  ¬  ë  Õt  Ën  Óm     ôc  thu   c s k lu ki tra,C thuÕ   ùc  Ön  iÒu  th hi ® chØnh  Ò     î nhuËn  ña  v gi¸,l i   c doanh nghiÖp      ®Ó x¸c ®Þnh  Ýnh    Üa  ô  Õ  ña  ch x¸cngh v thu c doanh  nghiÖp. 2.Néi dung      Ò   ×nh  ×nh     b¸o c¸o v t h chuyÓn    ¹ c¸c®Þa  ¬ng: gi¸t     i ph ­Doanh    nghiÖp  nghivÊn  ã  Ön îng chuyÓn  .   c hi t   gi¸ ­  éi  N dung  ô  Ó   c th c¸c  Ön  îng  hi t chuyÓn     gi¸:Nªu  â  õng  Ön  îng rt hi t  chuyÓn    ña  çi doanh  gi¸c m   nghiÖp. ­Møc    ö  ý®èi víi   Ön îng chuyÓn    ña  õng doanh    ®é x l       hi t   c¸c gi¸c t   nghiÖp: a.Thu  Ëp    th th«ng    tin: +  ÷ng  Nh th«ng      Ëp  îc tinthu th ® +  Th«ng    ∙  îcthÈm  nh tin® ®   ®Þ + C¸c th«ng    Çn  îc Tæng   ôc  Õ  µ    µnh  tinc ®  c thu v c¸c ng kh¸c hç  î(®Ò     tr  xuÊt). b.Xö  ýc¸cth«ng    l    tin: +  ©n  Ých    Ph t c¸cth«ng      Ëp  îc tinthu th ® +  Ëp  Õ   ¹ch  ö  ý®èi  íic¸c th«ng    ∙  îc thÈm   nh  µ  ©n  L k ho x l  v    tin® ®   ®Þ v ph tÝch. c.Ph¬ng    Óm      ¸n ki tradoanh  nghiÖp d. Ch a  Õn  µnh  Óm       ti h ki tradoanh nghiÖp: Nªu  â    r nguyªn  ©n  µ    nh v ®Ò xuÊtxö  ý.  l e.§ Ó   Õn hµnh  Óm      ti   ki tradoanh  nghiÖp: §∙ thùc hiÖn  ÷ng  ícnµo      nh b  trong c¸cbíckiÓm    t¹ ®iÓ m   i inªu      tranªu  i   1.( i  ) trªn,   râ nguyªn nh©n. nªu      Tõ nay  n   èin¨m  ®Õ cu   2001,®Ò   Þ    ôc  Õ  Ëp    ngh c¸cC thu t trung tiÕn hµnh      rµ    µ  Óm      so¸tv ki trac¸c doanh  nghiÖp  éc ph¹m    ôc  Õ  thu   viC thu qu¶n  ývµ    l   b¸o c¸o kÕt    qu¶  Ò   v Tæng  ôc  Õ. Trong    ×nh kiÓm    Õu  Çn  ç  î ña  c thu   qu¸ tr   tran c h tr  c Tæng  ôc  Õ,®Ò   Þ    ôc  Õ      c thu   ngh c¸cC thu b¸o c¸o Tæng  ôc    îcgi¶i c ®Ó ®     Õt. quy
  3. 3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2