intTypePromotion=1
ADSENSE

Công văn về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

89
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc tăng cường biện pháp chống chuyển giá

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a t æ n g  c ô c thu Õ  s è  3138 T C T/N V 5   g µ y  14 th¸ng 8 n¨ m  2001  n V Ò  vi Ö c T¨ng c ê n g  bi Ö n  p h¸p ch è n g  c h u y Ó n  gi¸ K Ýnh  öi: ôc  Õ    g  C thu c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ HiÖn nay,t×nh  ¹ngchuyÓn    ¹      tr   gi¸t i doanh  c¸c nghiÖp  ã  èn  u    íc c v ®Ç t n   ngoµivíic¸c c«ng    ªnkÕt  ã       tyli   c khuynh  íng gia t¨ng.Theo  h      chØ  o  ña  ñ  ®¹ c Th t ng  Ýnh  ñ  ¹  í Ch ph t i C«ng  sè  v¨n  1606/VPVP­KTTH   µy  ng 17/4/2001,c¬    quan  thuÕ  ph¶ikiÓm    ×nh  ×nh    trat h chuyÓn    ña    gi¸c c¸c doanh  nghiÖp  ã  èn  u   c v ®Ç t níc ngoµi.V×   Ëy, Tæng   ôc  Õ    Þ     ôc  Õ  iÓn khaithùc     v  c thu ®Ò ngh c¸c C thu tr       hiÖn    nh sau: 1. TiÕn  µnh  Óm     µ  µ        h ki tra v r so¸tc¸c doanh nghiÖp  ã  èn  u     íc c v ®Ç t n   ngoµit¹ ®Þa  ¬ng  ã  Ön îng chuyÓn     i ph c hi t   gi¸: (i) Ëp   T trung vµo    èit ng sau:   c¸cd  î   ­ C¸c doanh  nghiÖp  ã    c c¸c giao  Þch  íic¸c C«ng    ªnkÕt   xuÊt d v    ty li   nh   khÈu  µng  h ho¸,nhËp  Èu    kh nguyªn  Öu,gia c«ng  µng  Êt khÈu, chuyÓn  li     h xu     giao c«ng  nghÖ,  îgióp  ü  Ët,thuª dÞch  ô  tr  k thu     v qu¶n  ý,vay  èn, cung  Êp  l  v  c m¸y  ãc, thiÕtbÞ... . m     . ­ C¸c doanh  nghiÖp  ã  Õt  c k qu¶  s¶n  Êt  xu kinh doanh  Êt  êng   lç b th nh   trong nhiÒu    n¨m, l∙trong nhiÒu     i   n¨m  (n¨m  Ôn  mi gi¶m  Õ),cã  ×nh  ×nh  µi thu   t h t  chÝnh  Õn  ng  íntrong n¨m  Ýnh  Õ  víi   bi ®é l     t thu so    n¨m  íc. . c¸c tr . ­ C¸c    doanh  nghiÖp  ã    c c¸c C«ng    ªnkÕt  ¹  íc cã  Õ  Êt chªnh  ty li   t i   thu su   n lÖch  ínso  íi ÖtNam. l  v  Vi   (i   iC¸c  Ön  ) bi ph¸p  ç  î h tr  trong viÖc    Ön  µ  ùc hiÖn    Ön    ph¸thi v th   c¸c bi ph¸p  chèng  chuyÓn gi¸: Thu  Ëp    th c¸cth«ng    µ  s¸nh c¸cgiao dÞch  ÷a c¸cC«ng    ªnkÕt  tinv so       gi     tyli   vµ  ÷a c¸cC«ng    c  Ëp vÒ     ña    gi     ty®é l   gi¸c c¸cgiao dÞch,vÒ   Þ  êng,tµichÝnh      th tr    trong c¸c ngµnh     c«ng nghiÖp,s¶n  Êt,kinh doanh  ¬ng    xu     th nghiÖp,cung  Êp    c dÞch  ô.. v. Phèi hîp víic¸c c¬          quan    h¶iquan, c¬    quan  ¬ng  ¹i,th ng  ô      th m   ¬ v ®Ó thu thËp th«ng    ªnquan  n     µng    Êt khÈu,nhËp  Èu,chiphÝ    tinli   ®Õ gi¸h ho¸ xu     kh     gia c«ng  µng  h ho¸  Êt nhËp  Èu    Õ  í  µ  ña    xu   kh trªnth gi i c c¸c doanh  v nghiÖp kinh  doanh  ¹  Öt Nam.  èi hîp  íic¸c c¬  tiVi   Ph   v     quan  Õ  ña    a   ¬ng  thu c c¸c ®Þ ph kh¸c,  c¬ quan  Óm   ki to¸n ®Ó     trao ® æi      c¸c th«ng    ç  îcho  Öc  tinh tr  vi ph¸thiÖn      c¸c hiÖn îng chuyÓn    ña    t  gi¸c c¸cC«ng    ªnkÕt. tyli   ­ §Ò   Þ    ngh Tæng   ôc  Õ  ç  îtrong viÖc  c thu h tr    cung  Êp  c th«ng      ¬  tintrªnc së    æi  trao ® th«ng    íic¸c níctheo  iÒu  tinv       ® kho¶n  ña  Öp  nh  c Hi ®Þ tr¸nh®¸nh    thuÕ    Çn. hail (i iTiÕn  µnh  Óm      i ) h ki trac¸cdoanh  nghiÖp  ã  Ön îng chuyÓn  c hi t   gi¸: 1.Ph ©n  ¹ ®èi t ng kiÓm      lo    î   i tra: ­X¸c  nh    ®Þ khu  ùc  Ëp  v t trung®èi t ng nghivÊn  ã  Ön îng chuyÓn     î     c hi t   gi¸
  2. 2 ­Lùa  än  i t ng kiÓm    ch ®è  î   tra. ­LËp  Õ   ¹ch kiÓm    k ho   tra 2.Ph ©n  Ých    Ên        t c¸cv ®Ò ph¸tsinh: ­Ph ©n  Ých  Ò     t v gi¸. ­Ph ©n  Ých  Ò   înhuËn.   t v l  i ­So    s¸nh víi       th«ng    ∙    Ëp  îc c¸c tin® thu th ® ­TËp  îp c¸cb»ng    h   chøng  Óm  ki tra. 3. C¸c    nh  Ön  µnh  dông: C¸c  Ön    qui ®Þ hi h ¸p    bi ph¸p  èng  ch chuyÓn    gi¸ qui®Þnh  ¹ Th«ng   è    t i ts 13/2001/TT­ BTC   µy  ng 8/3/2001 cña  é  µichÝnh.   BT  4.Gi¶iquyÕt b»ng      nh  ña  Ët:      c¸cqui®Þ c Lu C¨n  theo    nh  ña  Ët thuÕ  Ön  µnh  µ    ¬  ë    ©n   cø  qui®Þ c Lu   hi h v trªnc s c¸c ph tÝch,th«ng      Ëp  îc,Côc  Õ    nh  µ  Õt  Ën  Ò   Öc    tinthu th ®   thu x¸c®Þ v k lu v vi chuyÓn  gi¸cña    doanh nghiÖp. 5. §iÒu    chØnh  ña  ¬  c c quan  Õ: Trªn  ¬  ë  Õt  Ën  Óm     ôc  thu   c s k lu ki tra,C thuÕ   ùc  Ön  iÒu  th hi ® chØnh  Ò     î nhuËn  ña  v gi¸,l i   c doanh nghiÖp      ®Ó x¸c ®Þnh  Ýnh    Üa  ô  Õ  ña  ch x¸cngh v thu c doanh  nghiÖp. 2.Néi dung      Ò   ×nh  ×nh     b¸o c¸o v t h chuyÓn    ¹ c¸c®Þa  ¬ng: gi¸t     i ph ­Doanh    nghiÖp  nghivÊn  ã  Ön îng chuyÓn  .   c hi t   gi¸ ­  éi  N dung  ô  Ó   c th c¸c  Ön  îng  hi t chuyÓn     gi¸:Nªu  â  õng  Ön  îng rt hi t  chuyÓn    ña  çi doanh  gi¸c m   nghiÖp. ­Møc    ö  ý®èi víi   Ön îng chuyÓn    ña  õng doanh    ®é x l       hi t   c¸c gi¸c t   nghiÖp: a.Thu  Ëp    th th«ng    tin: +  ÷ng  Nh th«ng      Ëp  îc tinthu th ® +  Th«ng    ∙  îcthÈm  nh tin® ®   ®Þ + C¸c th«ng    Çn  îc Tæng   ôc  Õ  µ    µnh  tinc ®  c thu v c¸c ng kh¸c hç  î(®Ò     tr  xuÊt). b.Xö  ýc¸cth«ng    l    tin: +  ©n  Ých    Ph t c¸cth«ng      Ëp  îc tinthu th ® +  Ëp  Õ   ¹ch  ö  ý®èi  íic¸c th«ng    ∙  îc thÈm   nh  µ  ©n  L k ho x l  v    tin® ®   ®Þ v ph tÝch. c.Ph¬ng    Óm      ¸n ki tradoanh  nghiÖp d. Ch a  Õn  µnh  Óm       ti h ki tradoanh nghiÖp: Nªu  â    r nguyªn  ©n  µ    nh v ®Ò xuÊtxö  ý.  l e.§ Ó   Õn hµnh  Óm      ti   ki tradoanh  nghiÖp: §∙ thùc hiÖn  ÷ng  ícnµo      nh b  trong c¸cbíckiÓm    t¹ ®iÓ m   i inªu      tranªu  i   1.( i  ) trªn,   râ nguyªn nh©n. nªu      Tõ nay  n   èin¨m  ®Õ cu   2001,®Ò   Þ    ôc  Õ  Ëp    ngh c¸cC thu t trung tiÕn hµnh      rµ    µ  Óm      so¸tv ki trac¸c doanh  nghiÖp  éc ph¹m    ôc  Õ  thu   viC thu qu¶n  ývµ    l   b¸o c¸o kÕt    qu¶  Ò   v Tæng  ôc  Õ. Trong    ×nh kiÓm    Õu  Çn  ç  î ña  c thu   qu¸ tr   tran c h tr  c Tæng  ôc  Õ,®Ò   Þ    ôc  Õ      c thu   ngh c¸cC thu b¸o c¸o Tæng  ôc    îcgi¶i c ®Ó ®     Õt. quy
  3. 3
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2