intTypePromotion=1

Công văn về việc thông báo bổ sung

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
104
lượt xem
7
download

Công văn về việc thông báo bổ sung

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn về việc thông báo bổ sung về các loại biên lai thuế, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn về việc thông báo bổ sung

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n c ña T æ n g  côc T h u Õ  sè 553 T C T/ A C   g µy  29 th¸ng 01  m  2002  n n¨ vÒ   viÖc T h « n g  b¸o  æ   u n g  v Ò  c¸c lo¹i b s  biªn lai thu Õ,    giÊy né p   tiÒn vµo  n g © n  s¸ch N h µ  n íc KÝnh    göi:Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng, C¨n  chÕ      cø  ®é kÕ to¸n ThuÕ     ban  hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh  597  sè  TC/Q§/AC  ngµy  12­ 08­ 1990  cña  tr Bé  ëng  TµichÝnh;C¨n  QuyÕt  Bé      cø  ®Þnh  sè 1042/1998/Q§/BTC  ngµy  8­ 15­ 1998  cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  ban hµnh  mÉu       biªn laithuÕ; C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  30/2001/Q§/BTC  sè  ngµy  13­ 2001  4­ cña  tr Bé  ëng  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc ban  hµnh  chÕ       ®é in,ph¸t  hµnh,qu¶n    dông  chØ    lý,sö  Ên  thuÕ; C¨n  thùc tÕ        cø    inÊn, cÊp   ph¸tqu¶n    lý, sö dông    i       c¸c lo¹ biªnlaithu thuÕ  Tæng  do  côc ThuÕ         inÊn, ph¸thµnh; Tæng    côc thuÕ th«ng  b¸o      i vÒ c¸c lo¹ Biªn laithuÕ  Tæng       do  côc ThuÕ     in Ên, ph¸t   hµnh  sau: nh  TÊt  c¸c lo¹  c¶    i Biªn laithuÕ, giÊy        nép tiÒn vµo  ng©n  s¸ch Nhµ      níc do  Tæng  côc thuÕ        inÊn, ph¸thµnh  ký  cã  hiÖu    tõAA/02      c¶        trë®i,kÓ  c¸clo¹ biªn i lai     thuÕ  dông  thu sö  ®Êt,mÉu     CTT   intõ ký  14      hiÖu  UA/01­VY/01,® îcinmçi         xª ry cã      1.000  quyÓn, tõ quyÓn  01      sè  ®Õn   quyÓn  1.000,sè  tù li     sè    thø    ªntôc cña  Biªnlai   000.001      sè  tõ ®Õn   50.000,sè  tùcña    i sè    thø    c¸clo¹ giÊy nép      tiÒn  tõsè    000.001  ®Õn   25.000;trªnc¸cli   sè        ªncña     biªnlai giÊy nép  ,   tiÒn kh«ng      in sè quyÓn,    quyÓn  mµ sè  cña  Biªn lai giÊy    ,   nép tiÒn  îc in trªnb×a  ®       cña    biªn lai giÊy nép    ,   tiÒn. ViÖc qu¶n    dông    , lý,sö  biªn lai giÊy nép  tiÒn vµo ng©n  s¸ch Nhµ    níc theo th«ng      b¸o nµy  îcthùc hiÖn  ®     theo chÕ  Qu¶n    chØ  ®é  lýÊn  ban hµnh kÌm  theo  QuyÕt ®Þnh  30­ sè  2001/Q§/BTC  ngµy  th¸ng 4  13    n¨m  2001 cña  tr Bé  ­ ëng  Tµi chÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh  chÕ  in,ph¸thµnh,qu¶n    dông  ®é        lý,sö  Ên chØ  thuÕ  QuyÕt  vµ  ®Þnh  544  sè  TC/Q§/C§KT  ngµy  8­ 02­ 1997  cña  tr Bé  ­ ëng  TµichÝnh  viÖc  Bé    vÒ  ban  hµnh  chÕ  thèng  ®é  nhÊt ph¸thµnh  qu¶n        vµ  lý c¸c lo¹    i biÓu mÉu  chøng        tõ thu,ching©n  s¸ch Nhµ    níc cña  tr Bé  ëng  Tµi Bé    chÝnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2