Đạo đức - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
681
lượt xem
173
download

Đạo đức - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học xong bài này , HS có khả năng : Hiểu : Con người phải sống thân thiện với môi trường vì cuộc sống hôm nay và mai sau . Con người có trách nhiệm gìn giữ môi trường trong sạch . Biết giữ gìn, bảo vệ môi trường trong sạch . Có hành vi đẹp bảo vệ môi trường ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đạo đức - BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

  1. o c B O V MÔI TRƯ NG I) M c tiêu : H c xong bài này , HS có kh năng : 1. Hi u : Con ngư i ph i s ng thân thi n v i môi trư ng vì cu c s ng hôm nay và mai sau . Con ngư i có trách nhi m gìn gi môi trư ng trong s ch . 2. Bi t gi gìn , b o v môi trư ng trong s ch . 3. Có hành vi p b o v môi trư ng .... II) Tài li u và phương ti n : - Các t m bìa xanh , , tr ng . - SGK o c4. - Phi u giao vi c . III) Các ho t ng d y h c : Ho t ng c a th y Ho t ng c a trò A. Bài cũ : + Con ngư i ph i s ng thân thi n v i môi + HS tr l i . trư ng vì sao ? C l p nh n xét . B. Bài m i : Ho t ng 1 : T p làm “ Nhà tiên tri”( bài t p 2 , SGK) 1.GV chia h c sinh thành t ng nhóm và cho th o
  2. lu n . + M i nhóm nh n m t tình hu ng và gi i quy t . + T ng nhóm trình bày k t qu .Các nhóm khác nghe và b sung . +GV ánh giá k t q a làm vi c c a các nhóm và ưa ra các áp án úng : a)Các lo i cá , tôm b tuy t di t , nh hư ng n s c kho con ngư i và làm ô nhi m t và ngu n nư c . b) Th c ph m không an toàn , nh hư ng n s c kho con ngư i và làm ô nhi m t và • HS l ng nghe . ngu n nư c sau này. c) Gây ra h n hán , lũ l t , ho ho n , xói mòn t , s t núi , gi m lư ng nư c ng m d tr .... d) Làm ô nhi m ngu n nư c , ng v t dư i nư c b ch t . e) Làm ô nhi m không khí ( b i , ti ng n ) g) Làm ô nhi mngu n nư c , không khí ... Ho t ng 2 : Bày t ý ki n c a mình ( bài t p 3 , SGK ) *G i HS lên trình bày . • GV k t lu n :
  3. a) Không tán thành • HS làm vi c theo b) Không tán thành nhóm ôi . c) Tán thành • HS trình bày ý ki n c a mình . d) Tán thành e) Tán thành Ho t ng 3 : X lí tình hu ng ( Bài t p 4 , SGK ) • GV chia h c sinh thành nhóm . • T ng nhóm nh n nhi m v , th o lu n và tìm cách x lí . • i di n t ng nhóm lên trình bày k t qu th o lu n ( Có th b ng óng vai ) + Thuy t ph c hàng xóm chuy n b p than sang ch khác .
  4. Ho t ng 4 : D án “ Tình nguy n xanh” + ngh gi m âm thanh . 1. GV chia HS thành 3 nhóm và giao nhi m v cho các nhóm : + Tham gia thu nh t ph li u và d n s ch Nhóm 1 : Tìm hi u v tình hình môi trư ng ư ng làng . xóm / ph , nh ng ho t ng b o v môi trư ng, nh ng v n còn t n t i và cách gi i quy t . Nhóm 2 : Tương t i v i môi trư ng l p *HS nh n nhi m v . h c. Nhóm 3 : Tương t i v i môi trư ng l p +HS th o lu n . h c. • GV nh n xét k t qu làm vi c c a HS . • K t lu n chung : - GV nh c l i tác h i c a vi c làm ô nhi m môi trư ng . - GV m i 1 – 2 em c to ph n Ghi nh trong SGK . +HS t ng nhóm trình bày Ho t ng n i ti p : k t qu . Các nhóm khác b sung . Tích c c tham gia các ho t ng b o v môi trư ng t i a phương : quyét d n nhà c a , ư ng ph , tr ng và b o v cây xanh .....
  5. * 2 em c to ph n ghi nh . 3. C ng c và d n dò : Th c hi n nh ng gì ã ư c hư ng d n . Hs l ng nghe .

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản