intTypePromotion=3

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 00

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
94
lượt xem
25
download

Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 00

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi đh môn sinh_đề 00', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đáp án và đề trắc nghiệm ôn thi ĐH môn Sinh_Đề 00

 1. Bài : 21449 Phép lai gi a 2 cá th khác nhau v 3 tính tr ng tr i, l n hoàn toàn AaBbDd x AaBbDd s có: Ch n m t đáp án dư i đây A. 4 ki u hình : 9 ki u gen; B. 4 ki u hình: 12 ki u gen; C. 8 ki u hình: 12 ki u gen; D. 8 ki u hình: 27 ki u gen; Đáp án là : (D Bài : 21448 Đ nh lu t phân li đ c l p góp ph n gi i thích hi n tư ng : A. Bi n d t h p vô cùng phong phú loài giao ph i; B. Các gen phân li trong gi m phân và t h p trong th tinh; C. S di truy n các gen t n t i trong nhân t bào; D. Các gen quy đ nh tính tr ng cùng n m trên cùng 1 NST; Đáp án là : (A) Bài : 21447 V i n c p tính tr ng do n c p gen chi ph i t n t i trên n c p NST thì s lo i giao t t i đa đ i sau là: Ch n m t đáp án dư i đây A. ; B. ; C. ; D. C A và B; Đáp án là : (A) Bài : 21446 Cơ s t bào h c c a đ nh lu t phân li đ c l p: Ch n m t đáp án dư i đây A. Giao t gi nguyên b n ch t; B. Có s ti p h p và s trao đ i chéo c a NST; C. S nhân đôi, phân li c a NST trong c p NST đ ng d ng; . S phân li đ c l p, t h p t do c a NST; Đáp án là : (D) Bài : 21445
 2. Có th c hi n bao nhiêu cách lai n u ch có 1 c p alen t n t i trên NST thư ng tham gia: Ch n m t đáp án dư i đây A. 6 cách; B. 3 cách; C. 4 cách; D. 5 cách; Đáp án là : (A) Bài : 21444 Trong tr i không hoàn toàn không c n dùng phương pháp lai phân tích cũng phân bi t đư c th đ ng h p tr i và d h p vì: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng h p t tr i và d h p t có ki u hình khác nhau; B. Đ ng h p t tr i và d h p t có ki u hình gi ng nhau; C. Đ ng h p có ki u hình khác d h p t ; D. Ki u gen đ ng h p có s c s ng kém; Đáp án là : (A) Bài : 21443 Lý do d n đ n s khác nhau v ki u hình và trong trư ng h p lai 1 c p tính tr ng có hi n tư ng tr i không hoàn toàn và tr i hoàn toàn: Ch n m t đáp án dư i đây A. M c l n át c a gen tr i và gen l n; B. Tính tr ng phân li riêng r ; C. Tác đ ng môi trư ng không thu n l i; D. Can thi p c a gen xác đ nh gi i tính; Đáp án là : (A) Bài : 21442 Có hai cá th thu n ch ng v m t c p tính tr ng đ i l p cho m t c p gen chi ph i. Mu n phân bi t đư c cá th nào mang tính tr ng tr i hay l n, ngư i ta dùng phương pháp: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai tr l i v i d ng đ ng h p t ; B. Cho lai phân tích ho c t p giao 2 cá th đó; C. Dùng phép lai thu n ngh ch đ ki m tra s di truy n; D. Dùng phương pháp t bào h c đ ki m tra; Đáp án là : (B) Bài : 21441
 3. Đ xác đ nh m t tính tr ng nào đó do gen nhân hay gen ch t t bào ngư i ta s d ng phương pháp: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai g n; B. Lai xa; C. Lai phân tích; D. Lai thu n ngh ch; Đáp án là : (D) Bài : 21440 Đ xác đ nh cơ th có ki u gen đ ng h p hay d h p ngư i ta dùng phương pháp: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai xa; B. T th ph n ho c lai g n: C. Lai phân tích; D. Lai thu n ngh ch; Đáp án là : (C) Bài : 21439 Gi thi t giao t thu n khi t dùng đ gi i thích cho: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh lu t 2 c a Menđen; B. Đ nh lu t 3 c a Menđen; C. Đ nh lu t liên k t gen; D. Các quy lu t di truy n gen nhân; Đáp án là : (D) Bài : 21438 Khi lai gi a 2 b m thu n ch ng khác nhau v 1 c p tính tr ng tương ph n do 1 c p gen chi ph i thì : Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng lo t có ki u hình gi ng nhau; B. Đ ng lo t có ki u hình khác b m ; C. Có s phân tính 3 tr i: 1 l n; D. C A và B; Đáp án là : (A) Bài : 21437
 4. Đ nh lu t di truy n ph n ánh: Ch n m t đáp án dư i đây A. T i sao con cái gi ng b m ; B. Xu hư ng t t y u bi u hi n tính tr ng cơ th con ngư i; C. T l ki u gen theo m t quy đ nh chung; D. T l ki u hình có tính trung bình c ng; Đáp án là : (A) Bài : 21436 Đ c đi m nào c a s phân chia t bào sau đây đư c s d ng đ gi i thích đ nh lu t di truy n Menđen: Ch n m t đáp án dư i đây A. S phân chia tâm đ ng; B. S ti p h p và b t chéo NST; C. S phân chia c a NST; D. S nhân đôi và phân li c a NST; Đáp án là : (D) Bài : 21435 C ng hi n cơ b n nh t c a Menđen đ phát hi n ra quy lu t di truy n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ t trư c các sơ đ lai; B. Đ xu t phương pháp phân tích cơ th lai; C. Phát hi n ra s phân tích; D. Nêu đư c quan h tr i l n; Đáp án là : (B) Bài : 21434 Đi m n i b t nh t trong nghiên c u c a Menđen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Lai gi a b m thu n ch ng khác nhau v m t ho c m t s tính tr ng tương ph n; B. S d ng lí thuy t xác su t và toán h c th ng kê; C. S d ng lai phân tích đ ki m tra k t qu nghiên c u; D. Phân tích s di truy n riêng r t ng tính tr ng qua các đ i lai. Đáp án là : (D) Bài : 21433
 5. V n gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Toàn b thông tin di truy n có trong t t c các gen c a m t qu n th ; B. Toàn b các gen c a ki u gen; C. T t c các alen c a các gen có các cá th trong qu n th ; D. C A và B; Đáp án là : (A) Bài : 21432 Gen không alen là gen: Ch n m t đáp án dư i đây A. B sung cho nhau v ch c ph n; B. Tái t h p d dàng; C. Thu c 2 lôcut khác nhau; D. C A và B; Đáp án là : (C) Bài : 21431 Gen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t đo n phân t ADN mang thông tin v m t phân t prôtêin; B. M t đo n c a đ i phân t axit nuclêic mang thông tin c u trúc v m t ho c m t s chu i prôtêin; C. M t đo n c a phân t ARN thông tin; D. M t đo n c a đ i phân t axit nuclêic mang thông tin c u trúc ho c đi u hoà di truy n. Đáp án là : (D) Bài : 21430 Ki u hình là: Ch n m t đáp án dư i đây A. T p h p các tính tr ng và đ c tính c a cơ th ; B. K t qu tác đ ng qua l i gi a ki u gen và môi trư ng; C. S bi u hi n ra ngoài c a ki u gen; D. M t vài tính tr ng c n quan tâm; Đáp án là : (A) Bài : 21429 Ki u gen là:
 6. Ch n m t đáp án dư i đây A. T p h p các gen trong t bào cơ th ; B. T p h p các gen trên NST c a t bào sinh dư ng; C. T p h p các gen trên NST gi i tính XY ; D. T p h p các gen trên NST gi i tính X; Đáp án là : (A) Bài : 21428 Đi m khác nhau cơ b n v b n ch t gi a alen tr i và alen l n: Ch n m t đáp án dư i đây A. V trình t , s lư ng, thành ph n các nuclêôtit; B. Quy đ nh ki u hình khác nhau; C. Alen tr i l n át hoàn toàn ho c không hoàn toàn alen l n; D. C A và B; Đáp án là : (D) Bài : 21427 Tính tr ng trung gian là tính tr ng xu t hi n cơ th mang ki u gen d h p do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Gen tr i gây ch t tr ng thái d h p; B. Gen l n gây ch t tr ng thái đ ng h p; C. Gen tr i trong c p gen tương ng l n át không hoàn toàn gen l n; D. M i tính tác đ ng không hoàn toàn thu n l i; Đáp án là : (C) Bài : 21426 Gi ng thu n ch ng là gi ng có đ c tính di truy n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ ng nh t nhưng không n đ nh qua các th h ; B. Đ ng nh t và n đ nh qua các th h ; C. Con cháu không có hi n tư ng phân tính và có ki u hình gi ng P; D. C B và c Đáp án là : (D) Bài : 21425 Th nào là dòng thu n v 1 tính tr ng: Ch n m t đáp án dư i đây
 7. A. Con cháu gi ng hoàn toàn b m ; B. Đ ng h p t v ki u gen và bi u hi n cùng m t ki u hình; C. Đ i con không phân li; D. Đ i con bi u hi n c 2 tính tr ng c a P; Đáp án là : (B) Bài : 21424 Khi 2 alen trong m t c p gen gi ng nhau thì cơ th mang c p gen đó g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th đ ng h p; B. Th d h p; C. Cơ th lai; D. Th tam b i; Đáp án là : (A) Bài : 21422 Alen là: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t tr ng thái c a 1 gen; B. M t tr ng thái c a 1 lôcut; C. Hai tr ng thái c a 1 lôcut; D. Hai tr ng thái c a 2 lôcut; Đáp án là : (A) Bài : 21421 Tính tr ng tương ph n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cách bi u hi n khác c a 1 tính tr ng; B. Cách bi u hi n khác nhau c a nhi u tính tr ng; C. Cách bi u hi n gi ng nhau c a 1 tính tr ng; D. Cách bi u hi n gi ng nhau c a nhi u tính tr ng; Đáp án là : (A) Bài : 21420 Tính tr ng tr i là tính tr ng đư c bi u hi n : Ch n m t đáp án dư i đây A. Cơ th mang ki u gen đ ng h p tr i; B. Cơ th mang ki u gen d h p;
 8. C. Cơ th mang ki u gen đ ng h p l n; D. C A và B. Đáp án là : (D) Bài : 21419 Tính tr ng l n là tính tr ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Không đư c bi u hi n các th lai; B. Không đư c bi u hi n cơ th ; C. Không đư c bi u hi n cơ th d h p; D. Đư c bi u hi n cơ th đ ng h p; Đáp án là : (C) Bài : 21418 Tính tr ng ch t lư ng là tính tr ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. Đ nh tính đư c mà không đ nh lư ng đư c; B. Ít thay đ i trư c đi u ki n môi trư ng; C. Đ nh lư ng đư c và ph thu c vào đi u ki n môi trư ng; D. A và B; Đáp án là : (B) Bài : 21417 Khi x lí các d ng lư ng b i có ki u gen AA, Aa, aa b ng tác nhân cônsixin, có th t o ra đư c các d ng t b i nào sau đây: 1. AAAA; 2. AAAa; 3. AAaa; 4. Aaaa; 5. aaaa. Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3; B. 1, 3, 5; C. 1, 2, 4; D. 2, 4, 5; Đáp án là : (B) Bài : 21416 ru i gi m 2n = 8 NST, có ngư i nói r ng th h 3 nhi m kép s lư ng NST c a ru i gi m s là 10. V y ngư i đó tr l i đúng không?
 9. Ch n m t đáp án dư i đây A. Đúng. B. Không đúng vì th ba nhi m kép s lư ng NST b ng 11; C. Không đúng vì th ba nhi m kép s lư ng NST là 5; D. Không đúng vì th ba nhi m kép s lư ng là 14; Đáp án là : (A) Bài : 21415 Th đơn b i dùng đ ch cơ th sinh v t có b NST trong nhân t bào mang đ c đi m: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t m t chi c NST trong m t c p; B. M t h n m t c p NST; C. M t m t chi c trong c p NST gi i tính; D. M i c p NST ch còn l i m t chi c; Đáp án là : (D) Bài : 21414 B ng phương pháp lai xa k t h p v i phương pháp gây đa b i th có th t o ra d ng đa b i th nào sau đây: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th tam nhi m; B. Th không nhi m; C. Th đơn nhi m; D. Th song nh b i. Đáp án là : (D) Bài : 21413 Trư ng h p cơ th sinh v t b m t h n m t c p NST tương đ ng nào đó, Di truy n h c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Th khuy t nhi m; B. Th không nhi m; C. Th đơn nhi m; D. Th t nhi m; Đáp án là : (B) Bài : 21412 Trư ng h p cơ th sinh v t có m t c p NST tư ng đ ng nào đó, Di truy n h c g i là: Ch n m t đáp án dư i đây
 10. A. Th d b i l ch; B. Th đa b i l ch; C. Th tam nhi m; D. Th đa b i l ch; Đáp án là : (C) Bài : 21411 Nh ng nguyên nhân gây ra hi n tư ng th đa b i là: 1. R i lo n phân bào I; 2. R i lo n phân bào 2; 3. Lai khác loài; 4. Tách tâm; 5. Dung h p tâm. Câu tr l i: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2; B. 1, 3; C. 1, 2, 3; D. 1, 2, 3, 4, 5 Đáp án là : (D) Bài : 21410 Đ t bi n nào dư i đây không làm m t ho c thêm v t ch t di truy n: Ch n m t đáp án dư i đây A. Chuy n đo n tương h và không tương h ; B. M t đo n và l p đo n; C. Đ o đo n và chuy n đo n; D. L p đo n và chuy n đo n; Đáp án là : (C) Bài : 21409 Đ t bi n c u trúc NST làm nh hư ng đ n thành ph n và c u trúc c a v t ch t di truy n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t đo n; B. Thêm đo n; C. Đ o đo n; D. C A, B, C Đáp án là : (D)
 11. Bài : 21408 Chuy n đo n NST là hi n tư ng chuy n đ i các đo n NST trên: Ch n m t đáp án dư i đây A. M t cánh c a NST; B. Các cánh khác nhau c a m t NST; C. Các cánh khác nhau c a c p NST tương đ ng; D. C A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21407 Cơ ch di truy n h c c a hi n tư ng l p đo n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. NST tái sinh không bình thư ng m t s đo n; B. Do trao đ i chéo không đ u gi a các crômatit kì đ u c a gi m phân I; C. Do s đ t gãy trong quá trình phân li c a các NST đơn v các t bào con; D. Do tác đ t bi n gây đ t r i NST thành t ng đo n và n i l i ng u nhiên; Đáp án là : (B) Bài : 21406 M t đo n NST thư ng gây ra h u qu : Ch n m t đáp án dư i đây A. Gây ch t ho c gi m s c s ng; B. Tăng cư ng s c đ kháng c a cơ th ; C. Không nh hư ng gì t i đ i s ng c a sinh v t; D. Cơ th thư ng ch t ngay khi còn là h p t ; Đáp án là : (A) Bài : 21405 Đ t bi n c u trúc NST là quá trình : Ch n m t đáp án dư i đây A. Thay đ i thành ph n prôtêin trong NST; B. Phá hu m i liên k t gi a prôtêin và ADN; C. Thay đ i c u trúc NST trên t ng đo n NST; D. Bi n đ i ADN t i m t đi m nào đó trên NST; Đáp án là : (C) Bài : 21404 Cơ ch t bào h c c a hi n tư ng hoán v gen là: Ch n m t đáp án dư i đây
 12. A. Tác nhân v t lí và hoá h c tác đ ng đ n NST gây đ t đo n; B. S ti p h p c a các NST trong c p tương đ ng kì đ u c a gi m phân I; C. S phân li đ c l p và t h p t do c a các NST trong gi m phân; D. S ti p h p và trao đ i chéo gi a các crômatit khác ngu n g c trong c p NST kép tương đ ng kì trư c I; Đáp án là : (D) Bài : 21403 Đ t bi n gen thư ng gây h i cho cơ th mang đ t bi n, đi u này đư c gi i thích là do: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nó làm ng ng tr quá trình phiên mã, không t ng h p đư c prôtêin B. Làm sai l ch thông tin di truy n d n đ n làm r i lo n quá trình sinh t ng h p prôtêin; C. Làm cho ADN không tái b n đư c d n đ n không k t c v t ch t gi a các th h đư c; D. Cơ th sinh v t không ki m soát đư c quá trình tái b n c a gen; Đáp án là : (B) Bài : 21402 Các lo i đ t bi n gen bao g m: Ch n m t đáp án dư i đây A. Thêm m t ho c vài c p bazơ; B. B t m t ho c vài c p bazơ; C. Thay th m t ho c vài c p bazơ; D. C A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21401 Đ t bi n gen ch t t bào có đ c đi m là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Tương tác qua l i v i gen trên NST; B. Có s n đ nh, b n v ng và di truy n cho đ i sau theo dòng m ; C. Có v trí quan tr ng, cũng là ngu n nguyên li u cho ti n hoá; D. C A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21400 Đ phân ra đ t bi n sinh d c, đ t bi n sôma, ngư i ta ph i căn c vào: Ch n m t đáp án dư i đây A. S bi u hi n c a đ t bi n; B. M c đ đ t bi n; C. Cơ quan xu t hi n đ t bi n;
 13. D. M c đ bi n đ i c a v t ch t di truy n; Đáp án là : (C) Bài : 21399 Nh ng nguyên nhân nào sau đây d n đ n s bi n đ i v t li u di truy n: 1. Nh ng sai sót trong lúc tái b n; 2. Các gen gây đ t bi n n i t i; 3. nh hư ng c a các tác nhân gây đ t bi n bên trong và bên ngoài t bào; 4. Các quá trình tái t h p di truy n; 5. Các y u t di truy n v n đ ng. Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Ch có 3 và 4; B. Ch có 1 và 3; C. Ch có 4 và 5; D. C 1, 2, 3, 4 và 5 Đáp án là : (D) Bài : 21398 Di truy n h c hi n nay phân lo i bi n d thành 2 d ng chính là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Bi n d t h p và bi n d đ t bi n; B. Bi n d di truy n đư c và bi n d không di truy n đư c. C. Bi n d đ t bi n và bi n d thư ng bi n; D. Bi n d ki u hình và bi n d ki u gen; Đáp án là : (B) Bài : 21397 Đ xác đ nh đư c ch t nhi m s c gi i tính ngư i, ngư i ta thư ng l y m u t bào: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nư c i; B. Tóc; C. Niêm m c mi ng; D. H ng c u; Đáp án là : (C) Bài : 21396 Khi làm tiêu b n đ quan sát NST th c v t ngư i ta thư ng dùng đ i tư ng là chóp r vì: Ch n m t đáp án dư i đây
 14. A. D chu n b và x lí m u; B. B NST có kích thư c l n, d quan sát; C. D phân bi t vùng đ ng nhi m s c và vùng d nhi m s c; D. Có nhi u t bào đang th i kì phân chia; Đáp án là : (D) Bài : 21395 T m t h p t c a ru i gi m nguyên phân 4 đ t liên ti p thì s tâm đ ng có kì sau c a đ t nguyên phân ti p theo là bao nhiêu: Ch n m t đáp án dư i đây A. 128; B. 160; C. 256; D. 64; Đáp án là : (C) Bài : 21394 Quá trình nguyên phân t m t h p t c a ru i gi m t o ra đư c 8 t bào m i. S lư ng NST đơn kì cu i c a đ t nguyên phân ti p theo là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 64; B. 128; C. 256; D. 512; Đáp án là : (B) Bài : 21393 B ph n nào c a NST là nơi tích t nhi u rARN (ARN ribôxôm): Ch n m t đáp án dư i đây A. Tâm đ ng; B. Eo sơ c p; C. Eo th c p; D. Th kèm; Đáp án là : (C) Bài : 21392 Nghiên c u NST kh ng l có th xác đ nh đư c: Ch n m t đáp án dư i đây A. Các đ t bi n c u trúc NST; B. Trình t s p x p c a gen trên NST; C. Tr ng thái phiên mã c a gen;
 15. D. C A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21391 Trong t bào ADN và prôtêin có nh ng m i quan h sau: 1. ADN k t h p v i prôtêin theo t l tương đương t o thành s i cơ b n; 2. Các s i cơ b n l i k t h p v i prôtêin t o thành s i nhi m s c; 3. Gen(ADN) mang mã g c quy đ nh trình t axit amin trong prôtêin; 4. Prôtêin enzim (Poli III) có vai trò quan tr ng trong quá trình t ng h p ADN; 5. Prôtêin ( Represson) đóng vai trò ch t c ch ho c kích thích gen kh i đ ng; 6. Enzim tham gia quá trình t ng h p đo n m i trong tái b n ADN. Hãy ch ra đâu là nh ng m i quan h gi a prôtêin và ADN trong cơ ch di truy n: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 3, 4, 5; B. 2, 3, 4, 6; C. 1, 4, 5, 6; D. 3, 4, 5, 6; Đáp án là : (D) Bài : 21390 Trong NST các phân t histon liên k t v i ADN b ng: Ch n m t đáp án dư i đây A. M i liên k t đ ng hoá tr ; B. M i liên k t hiđrô; C. M i liên k t phôtphođieste; D. M i liên k t tĩnh đi n; Đáp án là : (D) Bài : 21389 Thành ph n hoá h c chính c a NST g m: Ch n m t đáp án dư i đây A. ADN và prôtêin d ng histon; B. ADN và prôtêin d ng phi histon; C. ADN và prôtêin d ng histon và phi histon cùng m t lư ng nh ARN; D. ADN và prôtêin cùng enzim tái b n; Đáp án là : (B)
 16. Bài : 21388 Ch c năng c a các phân t histon trong NST c a sinh v t nhân chu n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Cu n xo n ADN và gi ch t trong NST; B. n đ nh c u trúc và đi u hoà ho t đ ng c a gen; C. Là ch t xúc tác cho quá trình phiên mã; D. Cung c p năng lư ng đ tái b n ADN trong nhân; Đáp án là : (B) Bài : 21387 M t trong các vai trò c a histon trong NST c a sinh v t nhân sơ là: Ch n m t đáp án dư i đây A. B o v ADN kh i b phân đo n b i enzim phân c t; B. Cung c p năng lư ng đ tái b n ADN; C. Liên k t các vòng xo n ADN; D. Đi u hành phiên mã; Đáp án là : (A) Bài : 21386 Đơn v c u trúc cơ b n c a NST theo chi u d c là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S i nhi m s c; B. Crômatit. C. Ôctame; D. Nuclêôxôm; Đáp án là : (C) Bài : 21385 Trong gi m phân hi n tư ng trao đ i chéo x y ra : Ch n m t đáp án dư i đây A. Kì sau I; B. Kì trư c I; C. Kì trư c II; D. Kì gi a I; Đáp án là : (B) Bài : 21384
 17. Trên NST tâm đ ng có vai trò đi u khi n quá trình: Ch n m t đáp án dư i đây A. T nhân đôi c a NST; B. V n đ ng c a NST trong phân bào; C. B t c p c a các NST tương đ ng; D. Hình thành trung t ; Đáp án là : (B) Bài : 21383 V i Di truy n h c s ki n đáng quan tâm nh t trong quá trình phân bào là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S hình thành trung t và thoi vô s c; B. S tan rã c a màng nhân và hoà l n nhân vào bào ch t; C. S nhân đôi, s phân li và t h p c a NST; D. S nhân đôi c a các quan t và s phân chia c a nhân; Đáp án là : (C) Bài : 21382 S phân li c a các NST kép trong c p NST tương đ ng x y ra trong kì nào c a gi m phân? Ch n m t đáp án dư i đây A. Kì sau c a l n phân bào I; B. Kì cu i c a l n phân bào I; C. Kì gi a c a l n phân bào II; D. Kì sau c a l n phân bào II; Đáp án là : (A) Bài : 21381 Hãy tìm ra các câu tr l i sai trong các câu sau đây: Trong quá trình phân bào bình thư ng, NST kép t n t i : Ch n m t đáp án dư i đây A. Kì gi a c a nguyên phân; B. Kì sau c a nguyên phân; C. Kì đ u c a gi m phân I; D. Kì đ u c a gi m phân II; Đáp án là : (B) Bài : 21380
 18. Ý nghĩa cơ b n nh t v m t di truy n c a nguyên phân x y ra bình thư ng trong t bào 2n là: Ch n m t đáp án dư i đây A. S chia đ u ch t nhân cho 2 t bào con; B. S tăng sinh kh i t bào sôma giúp cơ th l n lên; C. S nhân đôi đ ng lo t c a các cơ quan t ; D. C A, B, C Đáp án là : (D) Bài : 21379 Các s ki n di truy n c a NST trong gi m phân có th phân bi t v i nguyên phân là: Ch n m t đáp án dư i đây A. Có hai l n phân bào mà ch có m t l n nhân đôi c a NST; B. Có s t o thành 4 t bào con có b NST gi m đi 1/ 2; C. Có s ti p h p và trao đ i chéo c a các crômatit khác ngu n trong c p; D. Có s phân li đ c l p c a các NST kép trong c p NST tương đ ng; Đáp án là : (B) Bài : 21378 Các cơ ch di truy n x y ra v i m t c p NST thư ng là: 1. T nhân đôi NST trong nguyên phân, gi m phân; 2. Phân li NST trong gi m phân; 3. T h p t do c a NST trong th tinh; 4. Liên k t ho c trao đ i chéo trong gi m phân; 5. Ti p h p th i kì đ u trong quá trình phân bào. Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2, 3, 5; B. 1, 3, 4, 5; C. 1, 2, 3, 5; D. 1, 2, 3, 4 Đáp án là : (D) Bài : 21377 Ch n m t đáp án dư i đây A. Nhân đôi NST;
 19. B. Phân li NST; C. Trao đ i chéo NST; D. Ki u t p trung c a NST kì gi a c a gi m phân I. Đáp án là : (D) Bài : 21376 Trong gi m phân hình thái NST nhìn th y rõ nh t : 1. Kì đ u; 2. Kì gi a I; 3. Kì sau I; 4. Kì đ u II; 5. Kì gi a II; 6. Kì sau II. Câu tr l i đúng là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 4; B. 2, 5; C. 3, 6; D. 2, 3; Đáp án là : (B) Bài : 21375 Trong nguyên phân hình thái NST nhìn th y rõ nh t : Ch n m t đáp án dư i đây A. Cu i kì trung gian; B. Kì đ u; C. Kì gi a; D. Kì sau; Đáp án là : (C) Bài : 21374 Đi m khác nhau cơ b n gi a nguyên phân và gi m phân: 1. X y ra trong 2 lo i t bào khác nhau; 2. Không có trao đ i chéo và có trao đ i chéo; 3. S t p trung các NST kì gi a nguyên phân và kì gi a c a gi m phân I; 4.Là quá trình n đ nh v t ch t di truy n nguyên phân và gi m v t ch t di truy n đi 1/ 2 gi m phân; 5. S phân chia crômatit trong nguyên phân và s phân li NST lì sau I.
 20. Nh ng đi m khác nhau v ho t đ ng c a NST là: Ch n m t đáp án dư i đây A. 1, 2; B. 1, 3; C. 2, 4; D. 3, 5 Đáp án là : (D) Bài : 21373 Kí hi u “b NST 2n” nói lên: Ch n m t đáp án dư i đây A. NST luôn t n t i thành t ng c p tương đ ng trong t bào sôma; B. C p NST tương đ ng trong t bào có 1 NST t b , 1 NST t m ; C. NST có kh năng nhân đôi; D. NST t n t i d ng kép trong t bào; Đáp án là : (A) Bài : 21372 Nhân t bào đư c coi là bào quan gi vai trò quy t đ nh trong di truy n . V y y u t nào sau đây giúp th c hi n đư c ch c năng quan tr ng đó: Ch n m t đáp án dư i đây A. Màng nhân; B. D ch nhân; C. Nhân con; D. Ch t nhi m s c. Đáp án là : (D) Bài : 21371 sinh v t giao ph i, b NST đư c n đ nh t th h này sang th h khác là nh : Ch n m t đáp án dư i đây A. NST có kh năng t nhân đôi; B. NST có kh năng t phân li; C. Quá trình nguyên phân; D. Quá trình gi m phân, th tinh; Đáp án là : (B) Bài : 21370 Phương th c truy n đ t v t ch t di truy n vi khu n đư c th c hi n qua: Ch n m t đáp án dư i đây A. Nguyên phân, gi m phân, th tinh;
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản